Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/zhuntizx.com/www.zhuntizx.com/data/com.conn.php on line 45
王仰泉《净土圣贤录》-准提咒在线网
准提咒在线网
准提咒在线网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

王仰泉《净土圣贤录》

导读:王仰泉,杭州人。以屠羊为业,所杀无算。后疾病,见群羊索命,心甚惧。病愈,遂幡然改业,长斋事佛。诵金刚经,满三藏数。晚又礼拜法华,昼夜无倦。年八十一,忽见符使来追,抗声拒云,我待佛来才去。阅五日,果见佛现大身,垂手接引,怡然而逝。(现果随录)...

  王仰泉,杭州人。以屠羊为业,所杀无算。后疾病,见群羊索命,心甚惧。病愈,遂幡然改业,长斋事佛。诵金刚经,满三藏数。晚又礼拜法华,昼夜无倦。年八十一,忽见符使来追,抗声拒云,我待佛来才去。阅五日,果见佛现大身,垂手接引,怡然而逝。(现果随录)

\


相关知识