准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》02

导读:尔时,如来道场 众海,悉已云集;无边品类,周匝遍满;形色部从,各各差别;随所来方,亲近世尊,一心瞻仰。此诸众会,已离一切烦恼...

《大方广佛华严经注音》02

ěr shí rú lái dào chǎngzhîng hǎi xī yǐ yún jí wú biān pǐn lâi zhōu zā biàn mǎn xíng sâ bù cïng

尔时,如来道场 众海,悉已云集;无边品类,周匝遍满;形色部从,

gâ gâ chā biã suí suǒ lái fāng qīn jìn shì zūn yì xīn zhānyǎng cǐ zhū zhîng huì yǐ lí yí qiâ fán nǎo

各各差别;随所来方,亲近世尊,一心瞻仰。此诸众会,已离一切烦恼

xīn gîu jí qí yú xí cuī chïngzhàngshān jiàn fï wú ài rú shì jiē yǐ pí lú zhē nà rú lái wǎng xī zhī shí

心垢及其余习,摧重 障山,见佛无碍。如是皆以毗卢遮那如来往昔之时,

yú jiã hǎi zhōng xiū pú sà hâng yǐ sì shâ shì ãr cãng shâ shîu yī yī fï suǒ zhîngshàn gēn shí jiē yǐ shàn

于劫海中修菩萨行,以四摄事而曾摄受。一一佛所,种善根时,皆已善

shâ zhǒngzhǒngfāngbiàn jiào huà chãng shú lìng qí ān lì yí qiâ zhì dào zhîng wú liàngshàn huî zhîng dà fú

摄种 种方便,教化成熟,令其安立一切智道;种无量善,获众大福,

xī yǐ rù yú fāngbiànyuàn hǎi suǒ xíng zhī hâng jù zú qīngjìng yú chū lí dào yǐ nãngshàn chū chángjiàn

悉已入于方便愿海。所行之行,具足清净;于出离道,已能善出,常见

yú fï fēn míngzhàoliǎo yǐ shâng xiâ lì rù yú rú lái gōng dã dà hǎi dã yú zhū fï xiâ tuō zhī mãn yïu

于佛,分明照了。以胜解力入于如来功德大海,得于诸佛解脱之门,游

xì shãntōng

戏神通。

suǒ wâi miào yàn hǎi dà zì zài tiānwáng dã fǎ jiâ xū kōng jiâ jì jìngfāngbiàn lì xiâ tuō mãn zì zài míng

所谓:妙焰海大自在天王,得法界虚空界寂静方便力解脱门;自在名

chēngguāngtiānwáng dã pǔ guān yí qiâ fǎ xī zì zài xiâ tuō mãn qīngjìnggōng dã yǎn tiānwáng dã zhī yí qiâ fǎ

称 光天王,得普观一切法悉自在解脱门;清净功德眼天王,得知一切法

bù shēng bù miâ bù lái bù qù wú gōngyîngxíng xiâ tuō mãn kě ài lâ dà huì tiānwáng dã xiànjiàn

不生、不灭、不来、不去、无功用行解脱门;可爱乐大慧天王,得现见

yí qiâ fǎ zhēn shí xiàng zhì huì hǎi xiâ tuō mãn bù dîngguāng zì zài tiānwáng dã yǔ zhîngshēng wú biān ān lâ dà fāng

一切法真实相智慧海解脱门;不动光自在天王,得与众 生无边安乐大方

biàndìng xiâ tuō mãn miàozhuāng yán yǎn tiānwáng dã lìngguān jì jìng fǎ miâ zhū chī àn bù xiâ tuō mãn shàn sī wãi

便定解脱门;妙 庄 严眼天王,得令观寂静法灭诸痴暗怖解脱门;善思惟

guāngmíngtiānwáng dã shàn rù wú biānjìng jiâ bù qǐ yí qiâ zhū yǒu sī wãi yâ xiâ tuō mãn kě ài lâ dà zhì tiān

光明天王,得善入无边境界不起一切诸有思惟业解脱门;可爱乐大智天

wáng dã pǔ wǎng shí fāngshuō fǎ ãr bù dîng wú suǒ yī xiâ tuō mãn pǔ yīn zhuāng yán chuángtiānwáng dã rù fï jì

王,得普往十方说法而不动无所依解脱门;普音 庄 严 幢 天王,得入佛寂

jìngjìng jiâ pǔ xiànguāngmíng xiâ tuō mãn míngchēngguāngshànjīng jìn tiānwáng dã zhù zì suǒ wù chù ãr yǐ wú biānguǎng

静境界普现光明解脱门;名称 光善精进天王,得住自所悟处而以无边广

dà jìng jiâ wãi suǒ yuán xiâ tuō mãn

大境界为所缘解脱门。

ěr shí miào yàn hǎi tiānwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zì zài tiānzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,妙焰海天王,承佛威力,普观一切自在天众而说颂言:

fï shēn pǔ biàn zhū dà huì chōng mǎn fǎ jiâ wú qiïng jìn

佛身普遍诸大会,充满法界无穷尽,

jì miâ wú xìng bù kě qǔ wãi jiù shì jiān ãr chū xiàn

寂灭无性不可取,为救世间而出现。

rú lái fǎ wáng chū shì jiānnãng r á n zhào s h ì miào f ǎ dēng

如来法王出世间,能然照世妙法灯,

jìng jiâ wú biān yì wú jìncǐ zì zài míng zhī suǒ zhâng

境界无边亦无尽,此自在名之所证。

fï bù sī yì lí fēn biãliǎoxiàng shí fāng wú suǒ yǒu

佛不思议离分别,了相十方无所有,

wãi shì guǎng kāi qīngjìng dàorú shì jìng yǎn nãngguānjiàn

为世广开清净道,如是净眼能观见。

rú lái zhì huì wú biān jìyí qiâ shì jiān mî nãng câ

如来智慧无边际,一切世间莫能测,

yǒng miâ zhîngshēng chī àn xīndà huì rù cǐ shēn ān zhù

永灭众 生痴暗心,大慧入此深安住。

rú lái gōng dã bù sī yìzhîngshēngjiàn zhě fán nǎo miâ

如来功德不思议,众 生见者烦恼灭,

pǔ shǐ shì jiān huî ān lâbù dîng zì zài tiān nãng jiàn

普使世间获安乐,不动自在天能见。

zhîngshēng chī àn cháng mí fùrú lái wãi shuō jì jìng fǎ

众 生痴暗常迷覆,如来为说寂静法,

shì zã zhào shì zhì huì dēngmiào yǎn nãng zhī cǐ fāng biàn

是则照世智慧灯,妙眼能知此方便。

rú lái qīng jìng miào sâ shēnpǔ xiàn shí fāng wú yǒu bǐ

如来清净妙色身,普现十方无有比,

cǐ shēn wú xìng wú yī chùshàn sī wãi tiān suǒ guān chá

此身无性无依处,善思惟天所观察。

rú lái yīn shēng wú xiàn àikān shîu huà zhě mǐ bù wãn

如来音声无限碍,堪受化者靡不闻,

ãr fï jì rán hãng bù dîngcǐ lâ zhì tiān zhī xiâ tuō

而佛寂然恒不动,此乐智天之解脱。

jì jìng xiâ tuō tiān rãn zhǔshí fāng wú chù bù xiàn qián

寂静解脱天人主,十方无处不现前,

guāngmíngzhào yào mǎn shì jiāncǐ wú ài fǎ yán chuángjiàn

光明照耀满世间,此无碍法严 幢 见。

fï yú wú biān dà jiã hǎiwãi zhîngshēng gù qiú pú tí

佛于无边大劫海,为众 生故求菩提,

zhǒngzhǒngshãntōng huà yí qiâmíngchēngguāngtiān wù sī fǎ

种 种神通化一切,名称 光天悟斯法。

fù cìkě ài lâ fǎ guāngmíngchuángtiānwángdã pǔ guān yí qiâ zhîngshēng gēn wãi shuō fǎ duàn yí xiâ tuō

复次,可爱乐法光明 幢 天王,得普观一切众 生根为说法断疑解脱

mãn jìngzhuāng yán hǎi tiānwáng dã suí yì niànlìngjiàn fï xiâ tuō mãn zuì shâng huì guāngmíngtiānwáng dã fǎ xìng

门;净 庄 严海天王,得随忆念令见佛解脱门;最胜慧光明天王,得法性

píngděng wú suǒ yī zhuāng yán shēn xiâ tuō mãn zì zài zhì huì chuángtiānwáng dã liǎo zhī yí qiâ shì jiān fǎ yī niàn

平等无所依 庄 严身解脱门;自在智慧 幢 天王,得了知一切世间法一念

zhōng ān lì bù sī yì zhuāng yán hǎi xiâ tuō mãn yào jì jìngtiānwáng dã yú yī máo kǒngxiàn bù sī yì fï chà wú

中安立不思议 庄 严海解脱门;乐寂静天王,得于一毛孔现不思议佛刹无

zhàng ài xiâ tuō mãn pǔ zhì yǎn tiānwáng dã rù pǔ mãn guān chá fǎ jiâ xiâ tuō mãn yào xuán huì tiānwáng dã

障碍解脱门;普智眼天王,得入普门观察法界解脱门;乐旋慧天王,得

wãi yí qiâ zhîngshēngzhǒngzhǒng chū xiàn wú biān jiã chángxiànqián xiâ tuō mãn shànzhîng huì guāngmíngtiānwáng dã guān yí

为一切众 生 种 种出现无边劫常现前解脱门;善种慧光明天王,得观一

qiâ shì jiānjìng jiâ rù bù sī yì fǎ xiâ tuō mãn wú gîu jì jìngguāngtiānwáng dã shì yí qiâ zhîngshēng chū yào fǎ

切世间境界入不思议法解脱门;无垢寂静光天王,得示一切众 生出要法

xiâ tuō mãn guǎng dà qīngjìngguāngtiānwáng dã guān chá yí qiâ yìng huà zhîngshēnglìng rù fï fǎ xiâ tuō mãn ěr shí

解脱门;广大清净光天王,得观察一切应化众 生令入佛法解脱门。尔时,

kě ài lâ fǎ guāngmíngchuángtiānwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ shǎoguǎngtiān wú liàngguǎngtiān guǎng guǒ

可爱乐法光明 幢 天王,承佛威力,普观一切少广天、无量 广天、广果

tiānzhîng ãr shuōsîng yán

天众而说颂言:

zhū fï jìng jiâ bù sī yì yí qiâ zhîng shēng mî nãng câ

诸佛境界不思议,一切众 生莫能测,

pǔ lìng qí xīn shēng xìn xiâ guǎng dà yì lâ wú qiïng jìn

普令其心生信解,广大意乐无穷尽。

ruî yǒu zhîng shēng kān shîu fǎ fï wēi shãn lì kāi dǎo bǐ

若有众 生堪受法,佛威神力开导彼,

lìng qí hãng dǔ fï xiàn qián yán hǎi tiān wáng rú shì jiàn

令其恒睹佛现前,严海天王如是见。

yí qiâ fǎ xìng wú suǒ yī fï xiàn shì jiān yì rú shì

一切法性无所依,佛现世间亦如是,

pǔ yú zhū yǒu wú yī chù cǐ yì shâng zhì nãng guān chá

普于诸有无依处,此义胜智能观察。

suí zhū zhîng shēng xīn suǒ yù fï shãn tōng lì jiē nãng xiàn

随诸众 生心所欲,佛神通力皆能现,

gâ gâ chā biã bù sī yì cǐ zhì chuáng wáng xiâ tuō hǎi

各各差别不思议,此智 幢 王解脱海。

guî qù suǒ yǒu zhū guï tǔ yī máo kǒng zhōng jiē shì xiàn

过去所有诸国土,一毛孔中皆示现,

cǐ shì zhū fï dà shãn tōng ài yào jì jìng nãng xuān shuō

此是诸佛大神通,爱乐寂静能宣说。

yí qiâ fǎ mãn wú jìn hǎi tïng huì yī fǎ dào chǎng zhōng

一切法门无尽海,同会一法道场 中,

rú shì fǎ xìng fï suǒ shuō zhì yǎn nãng míng cǐ fāng biàn

如是法性佛所说,智眼能明此方便。

shí fāng suǒ yǒu zhū guï tǔ xī zài qí zhōng ãr shuō fǎ

十方所有诸国土,悉在其中而说法,

fï shēn wú qù yì wú lái ài yào huì xuán zhī jìng jiâ

佛身无去亦无来,爱乐慧旋之境界。

fï guān shì fǎ rú guāng yǐng rù bǐ shân shēn yōu ào chù

佛观世法如光影,入彼甚深幽奥处,

shuō zhū fǎ xìng cháng jì rán shàn zhîng sī wãi nãng jiàn cǐ

说诸法性常寂然,善种思惟能见此。

fï shàn liǎo zhī zhū jìng jiâ suí zhîng shēng gēn yǔ fǎ yǔ

佛善了知诸境界,随众 生根雨法雨,

wãi qǐ nán sī chū yào mãn cǐ jì jìng tiān nãng wù rù

为启难思出要门,此寂静天能悟入。

shì zūn hãng yǐ dà cí bēi lì yì zhîng shēng ãr chū xiàn

世尊恒以大慈悲,利益众 生而出现,

děng yǔ fǎ yǔ chōng qí qì qīng jìng guāng tiān nãng yǎn shuō

等雨法雨充其器,清净光天能演说。

fù cì qīngjìng huì míngchēngtiānwáng dã liǎo dá yí qiâ zhîngshēng xiâ tuō dào fāngbiàn xiâ tuō mãn zuì shâng

复次,清净慧名称天王,得了达一切众 生解脱道方便解脱门;最胜

jiàntiānwáng dã suí yí qiâ zhū tiānzhîng suǒ lâ rú guāngyǐng pǔ shì xiàn xiâ tuō mãn jì jìng dã tiānwáng dã pǔ

见天王,得随一切诸天众所乐如光影普示现解脱门;寂静德天王,得普

yán jìng yí qiâ fï jìng jiâ dà fāngbiàn xiâ tuō mãn xū mí yīn tiānwáng dã suí zhū zhîngshēngyǒng liú zhuǎnshēng sǐ hǎi

严净一切佛境界大方便解脱门;须弥音天王,得随诸众 生永流转 生死海

xiâ tuō mãn jìngniàn yǎn tiānwáng dã yì niàn rú lái tiáo fú zhîngshēngxíng xiâ tuō mãn kě ài lâ pǔ zhàotiānwáng

解脱门;净念眼天王,得忆念如来调伏众 生行解脱门;可爱乐普照天王,

dã pǔ mãn tuï luï ní hǎi suǒ liú chū xiâ tuō mãn shì jiān zì zài zhǔ tiānwáng dã nãnglìngzhîngshēng zhí fï shēng xìn

得普门陀罗尼海所流出解脱门;世间自在主天王,得能令众 生值佛生信

zàng xiâ tuō mãn guāng yàn zì zài tiānwáng dã nãnglìng yí qiâ zhîngshēng wãn fǎ xìn xǐ ãr chū lí xiâ tuō mãn lâ

藏解脱门;光焰自在天王,得能令一切众 生闻法信喜而出离解脱门;乐

sī wãi fǎ biàn huà tiānwáng dã rù yí qiâ pú sà diào fú hâng rú xū kōng wú biān wú jìn xiâ tuō mãn biàn huà chuáng

思惟法变化天王,得入一切菩萨调伏行如虚空无边无尽解脱门;变化 幢

tiānwáng dã guānzhîngshēng wú liàng fán nǎo pǔ bēi zhì xiâ tuō mãn xīng xiù yīn miàozhuāng yán tiānwáng dã fàngguāng

天王,得观众 生无量烦恼普悲智解脱门。星宿音妙 庄 严天王,得放光

xiàn fï sān lún shâ huà xiâ tuō mãn ěr shí qīngjìng huì míngchēngtiānwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ shǎo

现佛三轮摄化解脱门。尔时,清净慧名称天王,承佛威力,普观一切少

jìngtiān wú liàngjìngtiān biànjìngtiānzhîng ãr shuōsîng yán

净天、无量净天、遍净天众而说颂言:

liǎo zhī fǎ xìng wú ài zhě pǔ xiàn shí fāng wú liàng chà

了知法性无碍者,普现十方无量刹,

shuō fï jìng jiâ bù sī yì lìng zhîng tïng guī xiâ tuō hǎi

说佛境界不思议,令众同归解脱海。

rú lái chǔ shì wú suǒ yī pì rú guāng yǐng xiàn zhîng guï

如来处世无所依,譬如光影现众国,

fǎ xìng jiū jìng wú shēng qǐ cǐ shâng jiàn wáng suǒ rù mãn

法性究竟无生起,此胜见王所入门。

wú liàng jiã hǎi xiū fāng biàn pǔ jìng shí fāng zhū guï tǔ

无量劫海修方便,普净十方诸国土,

fǎ jiâ rú rú cháng bù dîng jì jìng dã tiān zhī suǒ wù

法界如如常不动,寂静德天之所悟。

zhîngshēng yú chī suǒ fù zhàng máng àn hãng jū shēng sǐ zhōng

众 生愚痴所覆障,盲暗恒居生死中,

rú lái shì yǐ qīng jìng dào cǐ xū mí yīn zhī xiâ tuō

如来示以清净道,此须弥音之解脱。

zhū fï suǒ hâng wú shàng dào yí qiâ zhîngshēng mî nãng câ

诸佛所行无上道,一切众 生莫能测,

shì yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn mãn jìng yǎn dì guān nãng xī le

示以种 种方便门,净眼谛观能悉了。

rú lái hãng yǐ zǒng chí mãn pì rú chà hǎi wēi chãn shù

如来恒以总持门,譬如刹海微尘数,

shì jiào zhîng shēng biàn yí qiâ pǔ zhào tiān wáng cǐ nãng rù

示教众 生遍一切,普照天王此能入。

rú lái chū shì shân nán zhí wú liàng jiã hǎi shí yī yù

如来出世甚难值,无量劫海时一遇,

nãnglìng zhîngshēngshēng xìn xiâ cǐ zì zài tiān zhī suǒ dã

能令众 生 生信解,此自在天之所得。

fï shuō fǎ xìng jiē wú xìng shân shēn guǎng dà bù sī yì

佛说法性皆无性,甚深广大不思议,

pǔ shǐ zhîngshēngshēngjìng xìn guāng yàn tiānwángnãngshànliǎo

普使众 生 生净信,光焰天王能善了。

sān shì rú lái gōng dã mǎn huà zhîng shēng jiâ bù sī yì

三世如来功德满,化众 生界不思议,

yú bǐ sī wãi shēng qìng yuâ rú shì lâ fǎ nãng kāi yǎn

于彼思惟生庆悦,如是乐法能开演。

zhîngshēng mî zài fán nǎo hǎi yú chī jiàn zhuï shân kě bù

众 生没在烦恼海,愚痴见浊甚可怖,

dà shī āi mǐn lìng yǒng lí cǐ huà chuáng wáng suǒ guān jìng

大师哀愍令永离,此化 幢 王所观境。

rú lái hãngfàng dà guāngmíng yī yī guāngzhōng wú liàng fï

如来恒放大光明,一一光 中无量佛,

gâ gâ xiàn huà zhîng shēng shì cǐ miào yīn tiān suǒ rù mãn

各各现化众 生事,此妙音天所入门。

fù cì kě ài lâ guāngmíngtiānwáng dã hãngshîu jì jìng lâ ãr nãngjiàngxiànxiāo miâ shì jiān kǔ jiě tuō mãn

复次,可爱乐光明天王,得恒受寂静乐而能降现消灭世间苦解脱门;

qīngjìngmiàoguāngtiānwáng dã dà bēi xīn xiāngyìng hǎi yí qiâ zhîngshēng xǐ lâ zàng xiâ tuō mãn zì zài yīn tiānwáng

清净妙光天王,得大悲心相应海,一切众 生喜乐藏解脱门;自在音天王,

dã yī niànzhōng pǔ xiàn wú biān jiã yí qiâ zhîngshēng fú dã lì xiâ tuō mãn zuì shângniàn zhì tiānwáng dã pǔ shǐ

得一念中普现无边劫,一切众 生福德力解脱门;最胜念智天王,得普使

chãng zhù huài yí qiâ shì jiān jiē xī rú xū kōngqīngjìng xiâ tuō mãn kě ài lâ jìngmiào yīn tiānwáng dã ài lâ

成住坏一切世间,皆悉如虚空清净解脱门;可爱乐净妙音天王,得爱乐

xìn shîu yí qiâ shâng rãn fǎ xiâ tuō mãn shàn sī wãi yīn tiānwáng dã nãngjīng jiã zhù yǎn shuō yí qiâ dì yì jí fāng

信受一切圣人法解脱门;善思惟音天王,得能经劫住演说一切地义及方

biàn xiâ tuō mãn yǎn zhuāng yán yīn tiānwáng dã yí qiâ pú sà cïng dōu shuàitiāngōng mî xià shēng shí dà gîngyǎngfāngbiàn

便解脱门;演 庄 严音天王,得一切菩萨从兜率天宫没下生时大供养方便

xiâ tuō mãn shânshēnguāng yīn tiānwáng dã guān chá wú jìn shãntōng zhì huì hǎi xiâ tuō mãn guǎng dà míngchēngtiānwáng

解脱门;甚深光音天王,得观察无尽神通智慧海解脱门;广大名称天王,

dã yí qiâ fï gōng dã hǎi mǎn zú chū xiàn shì jiānfāngbiàn lì xiâ tuō mãn zuì shângjìngguāngtiānwáng dã rú lái wǎng

得一切佛功德海满足出现世间方便力解脱门;最胜净光天王,得如来往

xī shì yuàn lì fā shēngshēn xìn ài lâ zàng xiâ tuō mãn ěr shí kě ài lâ guāngmíngtiānwáng chãng fï wēi lì

昔誓愿力发生深信爱乐藏解脱门。尔时,可爱乐光明天王,承佛威力,

pǔ guān yí qiâ shǎoguāngtiān wú liàngguāngtiān jí guāngtiānzhîng ãr shuōsîng yán

普观一切少光天、无量 光天、极光天众而说颂言:

wǒ niàn rú lái xī suǒ hâng chãng shì gîng yǎng wú biān fï

我念如来昔所行,承事供养无边佛,

rú běn xìn xīn qīng jìng yâ yǐ fï wēi shãn jīn xī jiàn

如本信心清净业,以佛威神今悉见。

fï shēn wú xiàng lí zhîng gîu hãng zhù cí bēi āi mǐn dì

佛身无相离众垢,恒住慈悲哀愍地,

shì jiān yōu huàn xī shǐ chú cǐ shì miào guāng zhī xiâ tuō

世间忧患悉使除,此是妙光之解脱。

fï fǎ guǎng dà wú yá jì yí qiâ chà hǎi yú zhōng xiàn

佛法广大无涯际,一切刹海于中现,

rú qí chãng huài gâ bù tïng zì zài yīn tiān xiâ tuō lì

如其成坏各不同,自在音天解脱力。

fï shãn tōng lì wú yǔ děng pǔ xiàn shí fāng guǎng dà chà

佛神通力无与等,普现十方广大刹,

xī lìng yán jìng cháng xiàn qián shâng niàn xiâ tuō zhī fāng biàn

悉令严净常现前,胜念解脱之方便。

rú zhū chà hǎi wēi chãn shù suǒ yǒu rú lái xián jìng fâng

如诸刹海微尘数,所有如来咸敬奉,

wãn fǎ lí rǎn bù táng yuán cǐ miào yīn tiān fǎ mãn yîng

闻法离染不唐捐,此妙音天法门用。

fï yú wú liàng dà jiã hǎi shuō dì fāng biàn wú lún pǐ

佛于无量大劫海,说地方便无伦匹,

suǒ shuō wú biān wú yǒu qiïng shàn sī yīn tiān zhī cǐ yì

所说无边无有穷,善思音天知此义。

rú lái shãn biàn wú liàng mãn yī niàn xiàn yú yí qiâ chù

如来神变无量门,一念现于一切处,

jiàngshãnchãng dào dà fāngbiàn cǐ zhuāng yán yīn zhī xiâ tuō

降神成道大方便,此 庄 严音之解脱。

wēi lì suǒ chí nãng yǎn shuō jí xiàn zhū fï shãn tōng shì

威力所持能演说,及现诸佛神通事,

suí qí gēn yù xī lìng jìng cǐ guāng yīn tiān xiâ tuō mãn

随其根欲悉令净,此光音天解脱门。

rú lái zhì huì wú biān jì shì zhōng wú děng wú suǒ zhuï

如来智慧无边际,世中无等无所著,

cí xīn yìng wù pǔ xiàn qián guǎng dà míng tiān wù sī dào

慈心应物普现前,广大名天悟斯道。

fï xī xiū xí pú tí hâng gîng yǎng shí fāng yí qiâ fï

佛昔修习菩提行,供养十方一切佛,

yī yī fï suǒ fā shì xīn zuì shâng guāng wãn dà huān xǐ

一一佛所发誓心,最胜 光闻大欢喜。

fù cì shī qì fàn wáng dã pǔ zhù shí fāng dào chǎngzhōngshuō fǎ ãr suǒ xíngqīngjìng wú rǎn zhuï xiâ tuō mãn

复次,尸弃梵王,得普住十方道场 中说法而所行清净无染著解脱门;

huì guāng fàn wáng dã shǐ yí qiâ zhîngshēng rù chán sān mâi zhù xiâ tuō mãn shàn sī huì guāngmíng fàn wáng dã pǔ rù

慧光梵王,得使一切众 生入禅三昧住解脱门;善思慧光明梵王,得普入

yí qiâ bù sī yì fǎ xiâ tuō mãn pǔ yún yīn fàn wáng dã rù zhū fï yī qiâ yīn shēng hǎi xiâ tuō mãn guān shì

一切不思议法解脱门;普云音梵王,得入诸佛一切音声海解脱门;观世

yán yīn zì zài fàn wáng dã nãng yì niàn pú sà jiào huà yí qiâ zhîngshēngfāngbiàn xiâ tuō mãn jì jìngguāngmíng yǎn fàn

言音自在梵王,得能忆念菩萨教化一切众 生方便解脱门;寂静光明眼梵

wáng dã xiàn yí qiâ shì jiān yâ bào xiāng gâ chā biã xiâ tuō mãn pǔ guāngmíng fàn wáng dã suí yí qiâ zhîngshēng pǐn

王,得现一切世间业报相各差别解脱门;普光明梵王,得随一切众 生品

lâi chā biã jiē xiànqiántiáo fú xiâ tuō mãn biàn huà yīn fàn wáng dã zhù yí qiâ fǎ qīngjìngxiāng jì miâ hângjìng jiâ

类差别皆现前调伏解脱门;变化音梵王,得住一切法清净相寂灭行境界

xiâ tuō mãn guāng yào yǎn fàn wáng dã yú yí qiâ yǒu wú suǒ zhuï wú biān jì wú yī zhǐ cháng qín chū xiàn

解脱门;光耀眼梵王,得于一切有无所著、无边际、无依止、常勤出现

xiâ tuō mãn yuâ yì hǎi yīn fàn wáng dã cháng sī wãi guān chá wú jìn fǎ xiâ tuō mãn ěr shí shī qì dà fàn

解脱门;悦意海音梵王,得常思惟观察无尽法解脱门。尔时,尸弃大梵

wáng chãng fï shãn lì pǔ guān yí qiâ fàn shēntiān fàn fǔ tiān fàn zhîngtiān dà fàn tiānzhîng ãr shuōsîng yán

王,承佛神力,普观一切梵身天、梵辅天、梵众天、大梵天众而说颂言:

fï shēnqīngjìngcháng jì miâ guāngmíngzhào yào biàn shì jiān

佛身清净常寂灭,光明照耀遍世间,

wú xiàng wú xíng wú yǐngxiàng pì rú kōng yún rú shì jiàn

无相无行无影像,譬如空云如是见。

fï shēn rú shì dìngjìng jiâ yí qiâ zhîngshēng mî nãng câ

佛身如是定境界,一切众 生莫能测,

shì bǐ nán sī fāngbiàn mãn cǐ huì guāngwáng zhī suǒ wù

示彼难思方便门,此慧光王之所悟。

fï chà wēi chãn fǎ mãn hǎi yī yán yǎn shuō jìn wú yú

佛刹微尘法门海,一言演说尽无余,

rú shì jiã hǎi yǎn bù qiïng shàn sī huì guāng zhī xiâ tuō

如是劫海演不穷,善思慧光之解脱。

zhū fï yuán yīn děng shì jiān zhîngshēng suí lâi gâ dã jiě

诸佛圆音等世间,众 生随类各得解,

ãr yú yīn shēng bù fēn biã pǔ yīn fàn tiān rú shì wù

而于音声不分别,普音梵天如是悟。

sān shì suǒ yǒu zhū rú lái qù rù pú tí fāng biàn hâng

三世所有诸如来,趣入菩提方便行,

yí qiâ jiē yú fï shēn xiàn zì zài yīn tiān zhī xiâ tuō

一切皆于佛身现,自在音天之解脱。

yí qiâ zhîngshēng yâ chā biã suí qí yīn gǎn zhǒngzhǒng shū

一切众 生业差别,随其因感种 种殊,

shì jiān rú shì fï jiē xiàn jì jìngguāngtiānnãng wù rù

世间如是佛皆现,寂静光天能悟入。

wú liàng fǎ mãn jiē zì zài tiáo fú zhîngshēngbiàn shí fāng

无量法门皆自在,调伏众 生遍十方,

yì bù yú zhōng qǐ fēn biã cǐ shì pǔ guāng zhī jìng jiâ

亦不于中起分别,此是普光之境界。

fï shēn rú kōng bù kě jìn wú xiāng wú ài biàn shí fāng

佛身如空不可尽,无相无碍遍十方,

suǒ yǒu yìng xiàn jiē rú huà biàn huà yīn wáng wù sī dào

所有应现皆如化,变化音王悟斯道。

rú lái shēnxiàng wú yǒu biān zhì huì yīn shēng yì rú shì

如来身相无有边,智慧音声亦如是,

chǔ shì xiànxíng wú suǒ zhuï guāng yào tiānwáng rù cǐ mãn

处世现形无所著,光耀天王入此门。

fǎ wáng ān chù miào fǎ gōng fǎ shēnguāngmíng wú bù zhào

法王安处妙法宫,法身光明无不照,

fǎ xìng wú bǐ wú zhū xiàng cǐ hǎi yīn wáng zhī xiâ tuō

法性无比无诸相,此海音王之解脱。

fù cì zì zài tiānwáng dã xiànqiánchãng shú wú liàngzhîngshēng zì zài zàng xiâ tuō mãn shàn mù zhǔ tiānwáng

复次,自在天王,得现前成熟无量 众 生自在藏解脱门;善目主天王,

dã guān chá yí qiâ zhîngshēng lâ lìng rù shângjìng jiâ lâ xiâ tuō mãn miào bǎo chuángguàntiānwáng dã suí zhū zhîngshēng

得观察一切众 生乐令入圣境界乐解脱门;妙宝 幢 冠天王,得随诸众 生

zhǒngzhǒng yù xiâ lìng qǐ xíng xiâ tuō mãn yǒngměng huì tiānwáng dã pǔ shâ wãi yí qiâ zhîngshēng suǒ shuō yì xiâ tuō

种 种欲解令起行解脱门;勇猛慧天王,得普摄为一切众 生所说义解脱

mãn miào yīn jù tiānwáng dã yì niàn rú lái guǎng dà cí zēng jìn zì suǒ xíng xiâ tuō mãn miàoguāngchuángtiānwáng

门;妙音句天王,得忆念如来广大慈增进自所行解脱门;妙光 幢 天王,

dã shì xiàn dà bēi mãn cuī miâ yí qiâ jiāo màn chuáng xiâ tuō mãn jì jìngjìngtiānwáng dã tiáo fú yí qiâ shì jiānchēn

得示现大悲门摧灭一切憍慢 幢 解脱门;寂静境天王,得调伏一切世间嗔

hài xīn xiâ tuō mãn miào lún zhuāng yán chuángtiānwáng dã shí fāng wú biān fï suí yì niàn xī lái fù tuō mãn huā guāng

害心解脱门;妙轮 庄 严 幢 天王,得十方无边佛随忆念悉来赴脱门;华光

huì tiānwáng dã suí zhîngshēng xīn niàn pǔ xiànchãngzhâng juã xiâ tuō mãn yīn tuï luï miàoguāngtiānwáng dã pǔ rù

慧天王,得随众 生心念普现成 正觉解脱门;因陀罗妙光天王,得普入

yí qiâ shì jiān dà wēi lì zì zài fǎ xiâ tuō mãn ěr shí zì zài tiānwángchãng fï wēi shãn pǔ guān yí qiâ zì

一切世间大威力自在法解脱门;尔时,自在天王承佛威神,普观一切自

zài tiānzhîng ãr shuōsîng yán

在天众而说颂言:

fï shēn zhōu biàn děng fǎ jiâ pǔ yìng zhîng shēng xī xiàn qián

佛身周遍等法界,普应众 生悉现前,

zhǒngzhǒngjiào mãn cháng huà yîu yú fǎ zì zài nãng kāi wù

种 种教门常化诱,于法自在能开悟。

shì jiān suǒ yǒu zhǒngzhǒng lâ shâng jì miâ lâ wãi zuì shâng

世间所有种 种乐,圣寂灭乐为最胜,

zhù yú guǎng dà fǎ xìng zhōng miào yǎn tiān wáng guān jiàn cǐ

住于广大法性中,妙眼天王观见此。

rú lái chū xiàn biàn shí fāng pǔ yìng qún xīn ãr shuō fǎ

如来出现遍十方,普应群心而说法,

yí qiâ yí niàn jiē chú duàn cǐ miào chuáng guàn xiâ tuō mãn

一切疑念皆除断,此妙 幢 冠解脱门。

zhū fï biàn shì yǎn miào yīn wú liàng jiã zhōng suǒ shuō fǎ

诸佛遍世演妙音,无量劫中所说法,

nãng yǐ yī yán xián shuō jìn yǒng měng huì tiān zhī xiâ tuō

能以一言咸说尽,勇猛慧天之解脱。

shì jiān suǒ yǒu guǎng dà cí bù jí rú lái yī háo fēn

世间所有广大慈,不及如来一毫分,

fï cí rú kōng bù kě jìn cǐ miào yīn tiān zhī suǒ dã

佛慈如空不可尽,此妙音天之所得。

yí qiâ zhîng shēng màn gāo shān shí lì cuī tiǎn xī wú yú

一切众 生慢高山,十力摧殄悉无余,

cǐ shì rú lái dà bēi yîng miàoguāngchuángwáng suǒ hâng dào

此是如来大悲用,妙光 幢 王所行道。

huì guāng qīng jìng mǎn shì jiān ruî yǒu jiàn zhě chú chī àn

慧光清净满世间,若有见者除痴暗,

lìng qí yuǎn lí zhū â dào jì jìng tiān wáng wù sī fǎ

令其远离诸恶道,寂静天王悟斯法。

máo kǒng guāngmíngnãng yǎn shuō děngzhîngshēng shù zhū fï míng

毛孔光明能演说,等众 生数诸佛名,

suí qí suǒ lâ xī dã wãn cǐ miào lún zhuàng zhī xiâ tuō

随其所乐悉得闻,此妙轮 幢 之解脱。

rú lái zì zài bù kě liàng fǎ jiâ xū kōng xī chōng mǎn

如来自在不可量,法界虚空悉充满,

yí qiâ zhîng huì jiē míng dǔ cǐ jiě tuō mãn huā huì rù

一切众会皆明睹,此解脱门华慧入。

wú liàng wú biān dà jiã hǎi pǔ xiàn shí fāng ãr shuō fǎ

无量无边大劫海,普现十方而说法,

wâi cãng jiàn fï yǒu qù lái cǐ miào guāng tiān zhī suǒ wù

未曾见佛有去来,此妙光天之所悟。

fù cì shàn huà tiānwáng dã kāi shì yí qiâ yâ biàn huà lì xiâ tuō mãn jì jìng yīn guāngmíngtiānwáng

复次,善化天王,得开示一切业变化力解脱门;寂静音光明天王,

dã shě lí yí qiâ pān yuán xiâ tuō mãn biàn huà lì guāngmíngtiānwáng dã pǔ miâ yí qiâ zhîngshēng chī àn xīn lìng zhì

得舍离一切攀缘解脱门;变化力光明天王,得普灭一切众 生痴暗心令智

huì yuán mǎn xiâ tuō mãn zhuāng yán zhǔ tiānwáng dã shì xiàn wú biān yuâ yì shēng xiâ tuō mãn niànguāngtiānwáng dã

慧圆满解脱门;庄 严主天王,得示现无边悦意声解脱门;念光天王,得

liǎo zhī yí qiâ fï wú jìn fú dã xiàng xiâ tuō mãn zuì shàng yún yīn tiānwáng dã pǔ zhī guî qù yí qiâ jiã chãnghuài

了知一切佛无尽福德相解脱门;最上云音天王,得普知过去一切劫成坏

cì dì xiâ tuō mãn shângguāngtiānwáng dã kāi wù yí qiâ zhîngshēng zhì xiâ tuō mãn miào jì tiānwáng dã shū guāng

次第解脱门;胜 光天王,得开悟一切众 生智解脱门;妙髻天王,得舒光

jí mǎn shí fāng xū kōng jiâ xiâ tuō mãn xǐ huì tiānwáng dã yí qiâ suǒ zuî wú nãnghuàijīng jìn lì xiâ tuō mãn huá

疾满十方虚空界解脱门;喜慧天王,得一切所作无能坏精进力解脱门;华

guāng jì tiānwáng dã zhī yí qiâ zhîngshēng yâ suǒ shîu bào xiâ tuō mãn pǔ jiàn shí fāngtiānwáng dã shì xiàn bù sī

光髻天王,得知一切众 生业所受报解脱门;普见十方天王,得示现不思

yì zhîngshēngxíng lâi chā biã xiâ tuō mãn ěr shí shàn huà tiānwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ shàn huà tiān

议众 生形类差别解脱门。尔时,善化天王,承佛威力,普观一切善化天

zhîng ãr shuōsîng yán

众而说颂言:

shì jiān yâ xìng bù sī yì fï wãi qún mí xī kāi shì

世间业性不思议,佛为群迷悉开示,

qiǎoshuō yīn yuánzhēn shí lǐ yí qiâ zhîngshēng chā biã yâ

巧说因缘真实理,一切众 生差别业。

zhǒngzhǒngguān fï wú suǒ yǒu shí fāng qiú mì bù kě dã

种 种观佛无所有,十方求觅不可得,

fǎ shēn shì xiàn wú zhēn shí cǐ fǎ jì yīn zhī suǒ jiàn

法身示现无真实,此法寂音之所见。

fï yú jiã hǎi xiū zhū hâng wãi miâ shì jiān chī àn huî

佛于劫海修诸行,为灭世间痴暗惑,

shì gù qīngjìng zuì zhàomíng cǐ shì lì guāng xīn suǒ wù

是故清净最照明,此是力光心所悟。

shì jiān suǒ yǒu miào yīn shēng wú yǒu nãng bǐ rú lái yīn

世间所有妙音声,无有能比如来音,

fï yǐ yī yīn biàn shí fāng rù cǐ xiâ tuō zhuāng yán zhǔ

佛以一音遍十方,入此解脱 庄 严主。

shì jiān suǒ yǒu zhîng fú lì bù yǔ rú lái yī xiāngděng

世间所有众福力,不与如来一相等,

rú lái fú dã tïng xū kōng cǐ niànguāngtiān suǒ guānjiàn

如来福德同虚空,此念光天所观见。

sān shì suǒ yǒu wú liàng jiã rú qí chãng bài zhǒngzhǒngxiàng

三世所有无量劫,如其成败种 种 相,

fï yī máo kǒng jiē nãngxiàn zuì shàng yún yīn suǒ liǎo zhī

佛一毛孔皆能现,最上云音所了知。

shí fāng xū kōng kě zhī liáng fï máo kǒngliáng bù kě dã

十方虚空可知量,佛毛孔量不可得,

rú shì wú ài bù sī yì miào jì tiān wáng yǐ nãng w ù

如是无碍不思议,妙髻天王已能悟。

fï yú nǎng shì wú liàng jiã jù xiū guǎng dà bō luï mì

佛于曩世无量劫,具修广大波罗蜜,

qín xíng jīng jìn wú yàn dàixǐ huì nãng zhī cǐ fǎ mãn

勤行精进无厌怠,喜慧能知此法门。

yâ xìng yīn yuán bù kě sīfï wãi shì jiān jiē yǎn shuō

业性因缘不可思,佛为世间皆演说,

fǎ xìng běn jìng wú zhū gîucǐ shì huā guāng zhī rù chù

法性本净无诸垢,此是华光之入处。

rǔ yìngguān fï yī máo kǒngyí qiâ zhîngshēng xī zài zhōng

汝应观佛一毛孔,一切众 生悉在中,

bǐ yì bù lái yì bù qùcǐ pǔ jiàn wáng zhī suǒ liǎo

彼亦不来亦不去,此普见王之所了。

fù cìzhī zú tiānwángdã yí qiâ fï chū xíng shì yuán mǎn jiào lún xiâ tuō mãnxǐ lâ hǎi jì tiānwáng

复次,知足天王,得一切佛出兴世,圆满教轮解脱门;喜乐海髻天王,

dã jìn xū kōng jiâ qīngjìngguāngmíngshēn xiâ tuō mãnzuì shânggōng dã chuángtiānwáng dã xiāo miâ shì jiān kǔ jìngyuàn hǎi

得尽虚空界清净光明身解脱门;最胜功德 幢 天王,得消灭世间苦净愿海

xiâ tuō mãn jì jìngguāngtiānwáng dã pǔ xiànshēnshuō fǎ xiâ tuō mãn shàn mù tiānwáng dã pǔ jìng yí qiâ zhîng

解脱门;寂静光天王,得普现身说法解脱门;善目天王,得普净一切众

shēng jiâ xiâ tuō mãn bǎo fēng yuâ tiānwáng dã pǔ huà shì jiānchángxiànqián wú jìn zàng xiâ tuō mãn yǒngjiàn lì tiān

生界解脱门;宝峰月天王,得普化世间常现前无尽藏解脱门;勇健力天

wáng dã kāi shì yí qiâ fï zhâng juã jìng jiâ xiâ tuō mãn jīn gāngmiàoguāngtiānwáng dã jiān gù yí qiâ zhîngshēng pú

王,得开示一切佛正觉境界解脱门;金刚妙光天王,得坚固一切众 生菩

tí xīn lìng bù kě huài xiâ tuō mãn xīng xiù chuángtiānwáng dã yí qiâ fï chū xīng xián qīn jìn guān chá tiáo fú zhîng

提心令不可坏解脱门;星宿 幢 天王,得一切佛出兴,咸亲近观察调伏众

shēngfāngbiàn xiâ tuō mãn miàozhuāng yán tiānwáng dã yī niàn xī zhī zhîngshēng xīn suí jī yìngxiàn xiâ tuō mãn ěr

生方便解脱门;妙 庄 严天王,得一念悉知众 生心随机应现解脱门。尔

shí zhī zú tiānwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhī zú tiānzhîng ãr shuōsîng yán

时,知足天王,承佛威力,普观一切知足天众而说颂言:

rú lái guǎng dà biàn fǎ jiâ yú zhū zhîngshēng xī píngděng

如来广大遍法界,于诸众 生悉平等,

pǔ yìng qún qíng chǎn miào mãn lìng rù nán sī qīng jìng fǎ

普应群情阐妙门,令入难思清净法。

fï shēn pǔ xiàn yú shí fāng wú zhuï wú ài bù kě qǔ

佛身普现于十方,无著无碍不可取,

zhǒngzhǒng sâ xiàng shì xiánjiàn cǐ xǐ jì tiān zhī suǒ rù

种 种色像世咸见,此喜髻天之所入。

rú lái wǎng xī xiū zhū hâng qīng jìng dà yuàn shēn rú hǎi

如来往昔修诸行,清净大愿深如海,

yí qiâ fï fǎ jiē lìng mǎn shâng dã nãng zhī cǐ fāng biàn

一切佛法皆令满,胜德能知此方便。

rú lái fǎ shēn bù sī yì rú yǐng fēn xíng děng fǎ jiâ

如来法身不思议,如影分形等法界,

chù chù chǎn míng yí qiâ fǎ jì jìng guāng tiān xiâ tuō mãn

处处阐明一切法,寂静光天解脱门。

zhîngshēng yâ huî suǒ chán fù jiāo màn fàng yì xīn chí dàng

众 生业惑所缠覆,憍慢放逸心驰荡,

rú lái wãi shuō jì jìng fǎ shàn mù zhào zhī xīn xǐ qìng

如来为说寂静法,善目照知心喜庆。

yí qiâ shì jiān zhēn dǎo shī wãi jiù wãi guī ãr chū xiàn

一切世间真导师,为救为归而出现,

pǔ shì zhîng shēng ān lâ chù fēng yuâ yú cǐ nãng shēn rù

普示众 生安乐处,峰月于此能深入。

zhū fï jìng jiâ bù sī yì yí qiâ fǎ jiâ jiē zhōu biàn

诸佛境界不思议,一切法界皆周遍,

rù yú zhū fǎ dào bǐ àn yǒng huì jiàn cǐ shēng huān xǐ

入于诸法到彼岸,勇慧见此生欢喜。

ruî yǒu zhîng shēng kān shîu huà wãn fï gōng dã qù pú tí

若有众 生堪受化,闻佛功德趣菩提,

lìng zhù fú hǎi cháng qīng jìng miào guāng yú cǐ nãng guān chá

令住福海常清净,妙光于此能观察。

shí fāng chà hǎi wēi chãn shù yí qiâ fï suǒ jiē wǎng jí

十方刹海微尘数,一切佛所皆往集,

gōngjìnggîngyǎngtīng wãn fǎ cǐ zhuāng yán chuáng zhī suǒ jiàn

恭敬供养听闻法,此 庄 严 幢 之所见。

zhîngshēng xīn hǎi bù sī yì wú zhù wú dîng wú yī chù

众 生心海不思议,无住无动无依处,

fï yú yī niàn jiē míng jiàn miào zhuāng yán tiān sī shàn liǎo

佛于一念皆明见,妙 庄 严天斯善了。

fù cì shí fēn tiānwáng dã fā qǐ yí qiâ zhîngshēngshàn gēn lìngyǒng lí yōu nǎo xiâ tuō mãn miàoguāngtiān

复次,时分天王,得发起一切众 生善根令永离忧恼解脱门;妙光天

wáng dã pǔ rù yí qiâ jìng jiâ xiâ tuō mãn wú jìn huì gōng dã chuángtiānwáng dã miâ chú yí qiâ huàn dà bēi lún

王,得普入一切境界解脱门;无尽慧功德 幢 天王,得灭除一切患大悲轮

xiâ tuō mãn shàn huà duān yán tiānwáng dã liǎo zhī sān shì yí qiâ zhîngshēng xīn xiâ tuō mãn zǒng chí dà guāngmíngtiān

解脱门;善化端严天王,得了知三世一切众 生心解脱门;总持大光明天

wáng dã tuï luï ní mãn guāngmíng yì chí yí qiâ fǎ wú wàng shī xiâ tuō mãn bù sī yì huì tiānwáng dã shàn rù

王,得陀罗尼门光明忆持一切法无忘失解脱门;不思议慧天王,得善入

yí qiâ yâ zì xìng bù sī yì fāngbiàn xiâ tuō mãn lún qí tiānwáng dã zhuǎn fǎ lún chãng shú zhîngshēngfāngbiàn xiâ tuō

一切业自性不思议方便解脱门;轮脐天王,得转法轮成熟众 生方便解脱

mãn guāng yàn tiānwáng dã guǎng dà yǎn pǔ guānzhîngshēng ãr wǎngtiáo fú xiâ tuō mãn guāngzhàotiānwáng dã chāo

门;光焰天王,得广大眼普观众 生而往调伏解脱门;光照天王,得超

chū yí qiâ yâ zhàng bù suí mï suǒ zuî xiâ tuō mãn pǔ guān chá dà míngchēngtiānwáng dã shàn yîu huì yí qiâ zhū tiān

出一切业障不随魔所作解脱门;普观察大名称天王,得善诱诲一切诸天

zhînglìngshîuhâng xīn qīngjìng xiâ tuō mãn ěr shí shí fân tiānwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ shí fân tiān

众令受行心清净解脱门。尔时,时分天王,承佛威力,普观一切时分天

zhîng ãr shuōsîng yán

众而说颂言:

fï yú wú liàng jiǔ yuǎn jiã yǐ jiã shì jiān yōu nǎo hǎi

佛于无量久远劫,已竭世间忧恼海,

guǎng pì lí chãnqīngjìng dào yǒng yào zhîngshēng zhì huì dēng

广辟离尘清净道,永耀众 生智慧灯。

rú lái fǎ shēn shân guǎng dà shí fāng biān jì bù kě dã

如来法身甚广大,十方边际不可得,

yí qiâ fāng biàn wú xiàn liàng miào guāng míng tiān zhì nãng rù

一切方便无限量,妙光明天智能入。

shēng lǎo bìng sǐ yōu bēi kǔ bī pî shì jiān wú zàn xiē

生老病死忧悲苦,逼迫世间无暂歇,

dà shī āi mǐn shì xī chú wú jìn huì guāng nãng juã liǎo

大师哀愍誓悉除,无尽慧光能觉了。

fï rú huàn zhì wú suǒ ài yú sān shì fǎ xī míng dá

佛如幻智无所碍,于三世法悉明达,

pǔ rù zhîngshēng xīn hângzhōng cǐ shàn huà tiān zhī jìng jiâ

普入众 生心行中,此善化天之境界。

zǒng chí biān jì bù kě dã biàn cái dà hǎi yì wú jìn

总持边际不可得,辩才大海亦无尽,

nãng zhuǎn qīng jìng miào fǎ lún cǐ shì dà guāng zhī xiâ tuō

能转清净妙法轮,此是大光之解脱。

yâ xìng guǎng dà wú qiïng jìn zhì huì jiào le shàn kāi shì

业性广大无穷尽,智慧觉了善开示,

yí qiâ fāng biàn bù sī yì rú shì huì tiān zhī suǒ rù

一切方便不思议,如是慧天之所入。

zhuǎn bù sī yì miào fǎ lún xiǎn shì xiū xí pú tí dào

转不思议妙法轮,显示修习菩提道,

yǒng miâ yí qiâ zhîng shēng kǔ cǐ shì lún qí fāng biàn dì

永灭一切众 生苦,此是轮脐方便地。

rú lái zhēn shēn běn wú âr yìng wù suí xíng mǎn shì jiān

如来真身本无二,应物随形满世间,

zhîngshēng gâ jiàn zài qí qián cǐ shì yàn tiān zhī jìng jiâ

众 生各见在其前,此是焰天之境界。

ruî yǒu zhîngshēng yī jiàn fï bì shǐ jìng chú zhū yâ zhàng

若有众 生一见佛,必使净除诸业障,

lí zhū mï yâ yǒng wú yú guāng zhào tiān wáng suǒ hâng dào

离诸魔业永无余,光照天王所行道。

yí qiâ zhîng huì guǎng rú hǎi fï zài qí zhōng zuì wēi yào

一切众会广如海,佛在其中最威耀,

pǔ yǔ fǎ yǔ rùn zhîngshēng cǐ xiâ tuō mãn míngchēng rù

普雨法雨润众 生,此解脱门名称入。

fù cì shì jiā yīn tuï luï tiānwáng dã yì niàn sān shì fï chū xīng nǎi zhì chà chãnghuài jiē míngjiàn dà

复次,释迦因陀罗天王,得忆念三世佛出兴,乃至刹成坏皆明见大

huān xǐ xiâ tuō mãn pǔ chēng mǎn yīn tiānwáng dã nãnglìng fï sâ shēn zuì qīngjìngguǎng dà shì wú nãng bǐ xiâ tuō mãn

欢喜解脱门;普称满音天王,得能令佛色身最清净广大世无能比解脱门;

cí mù bǎo jì tiānwáng dã cí yún pǔ fù xiâ tuō mãn bǎo guāngchuángmíngchēngtiānwáng dã hãngjiàn fï yú yí qiâ

慈目宝髻天王,得慈云普覆解脱门;宝光 幢 名称天王,得恒见佛于一切

shì zhǔ qiánxiànzhǒngzhǒngxíngxiàng wēi dã shēn xiâ tuō mãn fā shēng xǐ lâ jì tiānwáng dã zhī yí qiâ zhîngshēngchãng

世主前现种 种形相威德身解脱门;发生喜乐髻天王,得知一切众 生 城

yì gōngdiàncïng hã fú yâ shēng xiâ tuō mãn duānzhângniàntiānwáng dã kāi shì zhū fï chãng shú zhîngshēng shì xiâ tuō

邑宫殿从何福业生解脱门;端正念天王,得开示诸佛成熟众 生事解脱

mãn gāo shâng yīn tiānwáng dã zhī yí qiâ shì jiānchãnghuài jiã zhuǎnbiànxiàng xiâ tuō mãn chãng jiù niàntiānwáng

门;高胜音天王,得知一切世间成坏劫转变相解脱门;成就念天王,

dã yì niàndāng lái pú sà tiáo fú zhîngshēngxíng xiâ tuō mãn jìng huā guāngtiānwáng dã liǎo zhī yí qiâ zhū tiānkuài lâ

得忆念当来菩萨调伏众 生行解脱门;净华光天王,得了知一切诸天快乐

yīn xiâ tuō mãn zhì rì yǎn tiānwáng dã kāi shì yí qiâ zhū tiān zǐ shîushēngshàn gēn bǐ wú chī huî xiâ tuō mãn

因解脱门;智日眼天王,得开示一切诸天子受生善根俾无痴惑解脱门;

zì zài guāngmíngtiānwáng dã kāi wù yí qiâ zhū tiānzhînglìngyǒngduànzhǒngzhǒng yí xiâ tuō mãn ěr shí shì jiā yīn

自在光明天王,得开悟一切诸天众令永断种 种疑解脱门。尔时,释迦因

tuï luï tiānwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ sān shí sān tiānzhîng ãr shuōsîng yán

陀罗天王,承佛威力,普观一切三十三天众而说颂言:

wǒ niàn sān shì yí qiâ fï suǒ yǒu jìng jiâ xī píng děng

我念三世一切佛,所有境界悉平等,

rú qí guï tǔ huài yǔ chãng yǐ fï wēi shãn jiē dã jiàn

如其国土坏与成,以佛威神皆得见。

fï shēn guǎng dà biàn shí fāng miào sâ wú bǐ lì qún shēng

佛身广大遍十方,妙色无比利群生,

guāng míng zhào yào mǐ bù jí cǐ dào pǔ chēng nãng guān jiàn

光明照耀靡不及,此道普称能观见。

rú lái fāng biàn dà cí hǎi wǎng jiã xiū xíng jí qīng jìng

如来方便大慈海,往劫修行极清净,

huà dǎo zhîng shēng wú yǒu biān bǎo jì tiān wáng sī wù liǎo

化导众 生无有边,宝髻天王斯悟了。

wǒ niàn fǎ wáng gōng dã hǎi shì zhōng zuì shàng wú yǔ děng

我念法王功德海,世中最上无与等,

fā shēng guǎng dà huān xǐ xīn cǐ bǎo guāng tiān zhī xiâ tuō

发生 广大欢喜心,此宝光天之解脱。

fï zhī zhîngshēngshàn yâ hǎi zhǒngzhǒngshâng yīn shēng dà fú

佛知众 生善业海,种 种 胜因生大福,

jiē lìng xiǎn xiàn wú yǒu yú cǐ xǐ jì tiān zhī suǒ jiàn

皆令显现无有余,此喜髻天之所见。

zhū fï chū xiàn yú shí fāng pǔ biàn yí qiâ shì jiān zhōng

诸佛出现于十方,普遍一切世间中 ,

guān zhîng shēng xīn shì tiáo fú zhâng niàn tiān wáng wù sī dào

观众 生心示调伏,正念天王悟斯道。

rú lái zhì shēn guǎng dà yǎn shì jiâ wēi chãn wú bú jiàn

如来智身广大眼,世界微尘无不见,

rú shì pǔ biàn yú shí fāng cǐ yún yīn tiān zhī xiâ tuō

如是普遍于十方,此云音天之解脱。

yí qiâ fï zǐ pú tí hâng rú lái xī xiàn máo kǒng zhōng

一切佛子菩提行,如来悉现毛孔中 ,

rú qí wú liàng jiē jù zú cǐ niàn tiān wáng suǒ míng jiàn

如其无量皆具足,此念天王所明见。

shì jiān suǒ yǒu ān lâ shì yí qiâ jiē yïu fï chū shēng

世间所有安乐事,一切皆由佛出生 ,

rú lái gōng dã shâng wú děng cǐ xiâ tuō chù huā wáng rù

如来功德胜无等,此解脱处华王入。

ruî niàn rú lái shǎo gōng dã nǎi zhì yī niàn xīn zhuān yǎng

若念如来少功德,乃至一念心专仰,

zhū â dào bù xī yǒng chú zhì yǎn yú cǐ nãng shēn wù

诸恶道怖悉永除,智眼于此能深悟。

jì miâ fǎ zhōng dà shãn tōng pǔ yìng qún xīn mì bù zhōu

寂灭法中大神通,普应群心靡不周,

suǒ yǒu yí huî jiē lìng duàn cǐ guāng míng wáng zhī suǒ dã

所有疑惑皆令断,此光明王之所得。

fù cì rì tiān zǐ dã jìngguāng pǔ zhào shí fāngzhîngshēng jìn wâi lái jiã cháng wãi lì yì xiâ tuō mãn

复次,日天子,得净光普照十方众 生,尽未来劫常为利益解脱门;

guāng yàn yǎn tiān zǐ dã yǐ yí qiâ suí lâi shēn kāi wù zhîngshēng lìng rù zhì huì hǎi xiâ tuō mãn xū mí guānghuān

光焰眼天子,得以一切随类身开悟众 生,令入智慧海解脱门;须弥光欢

xǐ chuángtiān zǐ dã wãi yí qiâ zhîngshēng zhǔ lìng qín xiū wú biānjìnggōng dã xiâ tuō mãn jìng bǎo yuâ tiān zǐ dã

喜 幢 天子,得为一切众 生主令勤修无边净功德解脱门;净宝月天子,得

xiū yí qiâ kǔ hângshēn xīn huān xǐ xiâ tuō mãn yǒngměng bù tuì zhuǎntiān zǐ dã wú ài guāng pǔ zhàolìng yí qiâ zhîng

修一切苦行深心欢喜解脱门;勇猛不退转天子,得无碍光普照令一切众

shēng yì qí jīngshuǎng jiě tuō mãn miào huā yīngguāngmíngtiān zǐ dã jìngguāng pǔ zhàozhîngshēngshēnlìngshēnghuān xǐ

生,益其精 爽 解脱门;妙华缨光明天子,得净光普照众 生身令生欢喜

xìn xiâ hǎi xiâ tuō mãn zuì shângchuángguāngmíngtiān zǐ dã guāngmíng pǔ zhào yí qiâ shì jiānlìngchãng bàn zhǒngzhǒngmiào

信解海解脱门;最胜 幢 光明天子,得光明普照一切世间令成办种 种妙

gōng dã xiâ tuō mãn bǎo jì pǔ guāngmíngtiān zǐ dã dà bēi hǎi xiàn wú biānjìng jiâ zhǒngzhǒng sâ xiàng bǎo xiâ tuō

功德解脱门;宝髻普光明天子,得大悲海现无边境界种 种色相宝解脱

mãn guāngmíng yǎn tiān zǐ dã jìng zhì yí qiâ zhîngshēng yǎn lìngjiàn fǎ jiâ cáng xiâ tuō mãn chí dã tiān zǐ

门;光明眼天子,得净治一切众 生眼,令见法界藏解脱门;持德天子,

dã fā shēngqīngjìngxiāng xù xīn lìng bù shī huài xiâ tuō mãn pǔ yùn xíngguāngmíngtiān zǐ dã pǔ yùn rì gōngdiàn

得发生清净相续心,令不失坏解脱门;普运行光明天子,得普运日宫殿

zhào shí fāng yí qiâ zhîngshēng lìngchãng jiù suǒ zuî yâ xiâ tuō mãn ěr shí rì tiān zǐ chãng fï wēi lì biàn

照十方一切众 生,令成就所作业解脱门。尔时,日天子,承佛威力,遍

guān yí qiâ rì tiān zǐ zhîng ãr shuōsîng yán

观一切日天子众而说颂言:

rú lái guǎng dà zhì huì guāng pǔ zhào shí fāng zhū guï tǔ

如来广大智慧光,普照十方诸国土,

yí qiâ zhîng shēng xián jiàn fï zhǒng zhǒng tiáo fú duō fāng biàn

一切众 生咸见佛,种 种调伏多方便。

rú lái sâ xiàng wú yǒu biān suí qí suǒ lâ xī xiàn shēn

如来色相无有边,随其所乐悉现身,

pǔ wãi shì jiān kāi zhì hǎi yàn yǎn rú shì guān yú fï

普为世间开智海,焰眼如是观于佛。

fï shēn wú děng wú yǒu bǐ guāng míng zhào yào biàn shí fāng

佛身无等无有比,光明照耀遍十方,

chāo guî yí qiâ zuì wú shàng rú shì fǎ mãn huān xǐ dã

超过一切最无上,如是法门欢喜得。

wãi lì shì jiān xiū kǔ hâng wǎng lái zhū yǒu wú liàng jiã

为利世间修苦行,往来诸有无量劫,

guāng míng biàn jìng rú xū kōng bǎo yuâ nãng zhī cǐ fāng biàn

光明遍净如虚空,宝月能知此方便。

fï yǎn miào yīn wú zhàng ài pǔ biàn shí fāng zhū guï tǔ

佛演妙音无障碍,普遍十方诸国土,

yǐ fǎ zī wâi yì qún shēng yǒng měng nãng zhī cǐ fāng biàn

以法滋味益群生,勇猛能知此方便。

fàng guāng míng wǎng bù sī yì pǔ jìng yí qiâ zhū hán shí

放光明网不思议,普净一切诸含识,

xī shǐ fā shēng shēn xìn xiâ cǐ huā yīng tiān suǒ rù mãn

悉使发生深信解,此华缨天所入门。

shì jiān suǒ yǒu zhū guāng míng bù jí fï yī máo kǒng guāng

世间所有诸光明,不及佛一毛孔光,

fï guāng rú shì bù sī yì cǐ shângchuángguāng zhī xiâ tuō

佛光如是不思议,此胜 幢 光之解脱。

yí qiâ zhū fï fǎ rú shì xī zuî pú tí shù wáng xià

一切诸佛法如是,悉坐菩提树王下,

lìng fēi dào zhě zhù yú dào bǎo jì guāng míng rú shì jiàn

令非道者住于道,宝髻光明如是见。

zhîng shēng máng àn yú chī kǔ fï yù lìng qí shēng jìng yǎn

众 生盲闇愚痴苦,佛欲令其生净眼,

shì gù wãi rán zhì huì dēng shàn mù yú cǐ shēn guān chá

是故为然智慧灯,善目于此深观察。

xiâ tuō fāng biàn zì zài zūn ruî yǒu cãng jiàn yī gîng yǎng

解脱方便自在尊,若有曾见一供养,

xī shǐ xiū xíng zhì yú guǒ cǐ shì dã tiān fāng biàn lì

悉使修行至于果,此是德天方便力。

yī fǎ mãn zhōng wú liàng mãn wú liàng qiān jiã rú shì shuō

一法门中无量门,无量千劫如是说,

suǒ yǎn fǎ mãn guǎng dà yì pǔ yùn guāng tiān zhī suǒ liǎo

所演法门广大义,普运光天之所了。

fù cì yuâ tiān zǐ dã jìngguāng pǔ zhào fǎ jiâ shâ huà zhîngshēng xiâ tuō mãn huā wáng jì guāngmíngtiān zǐ

复次,月天子,得净光普照法界摄化众 生解脱门;华王髻光明天子,

dã guān chá yí qiâ zhîngshēng jiâ lìng pǔ rù wú biān fǎ xiâ tuō mãn zhîngmiàojìngguāngtiān zǐ dã liǎo zhī yí qiâ

得观察一切众 生界令普入无边法解脱门;众妙净光天子,得了知一切

zhîngshēng xīn hǎi zhǒngzhǒng pān yuánzhuǎn xiâ tuō mãn ān lâ shì jiān xīn tiān zǐ dã yǔ yí qiâ zhîngshēng bù kě sī

众 生心海种 种攀缘转解脱门;安乐世间心天子,得与一切众 生不可思

yì lâ lìngyǒng yuâ dà huān xǐ xiâ tuō mãn shù wáng yǎn guāngmíngtiān zǐ dã rú tián jiā zuî yâ zhîng yá jīngděng suí

议乐令踊跃大欢喜解脱门;树王眼光明天子,得如田家作业种芽茎等随

shí shǒu hù lìngchãng jiù xiâ tuō mãn chū xiànjìngguāngtiān zǐ dã cí bēi jiù hù yí qiâ zhîngshēng lìngxiànjiànshîu

时守护令成就解脱门;出现净光天子,得慈悲救护一切众 生,令现见受

kǔ shîu lâ shì xiâ tuō mãn pǔ you bù dîngguāngtiān zǐ dã nãng chí qīngjìng yuâ pǔ xiàn shí fāng xiâ tuō mãn xīng

苦受乐事解脱门;普游不动光天子,得能持清净月普现十方解脱门;星

xiù wáng zì zài tiān zǐ dã kāi shì yí qiâ fǎ rú huàn rú xū kōng wú xiàng wú zì xìng xiâ tuō mãn jìng juã yuâ

宿王自在天子,得开示一切法如幻如虚空,无相无自性解脱门;净觉月

tiān zǐ dã pǔ wãi yí qiâ zhîngshēng qǐ dà yâ yîng xiâ tuō mãn dà wēi dã guāngmíngtiān zǐ dã pǔ duàn yí

天子,得普为一切众 生,起大业用解脱门;大威德光明天子,得普断一

qiâ yí huî xiâ tuō mãn ěr shí yuâ tiān zǐ chãng fï shãn lì pǔ guān yí qiâ yuâ gōngdiànzhōng zhū tiānzhîng huì

切疑惑解脱门。尔时,月天子,承佛神力,普观一切月宫殿中诸天众会

ãr shuōsîngy u ē

而说颂曰:

fï fàng guāng míng biàn shì jiān zhào yào shí fāng zhū guï tǔ

佛放光明遍世间,照耀十方诸国土,

yǎn bù sī yì guǎng dà fǎ yǒng pî zhîngshēng chī huî àn

演不思议广大法,永破众 生痴惑暗。

jìng jiâ wú biān wú yǒu jìn yú wú liàng jiã cháng kāi dǎo

境界无边无有尽,于无量劫常开导,

zhǒngzhǒng zì zài huà qún shēng huā jì rú shì guān yú fï

种 种自在化群生,华髻如是观于佛。

zhîngshēng xīn hǎi niànniàn shū fï zhì kuānguǎng xī le zhī

众 生心海念念殊,佛智宽广悉了知,

pǔ wãi shuō fǎ lìng huān xǐ cǐ miào guāng míng zhī xiâ tuō

普为说法令欢喜,此妙光明之解脱。

zhîngshēng wú yǒu shâng ān lâ chãn mí â dào shîu zhū kǔ

众 生无有圣安乐,沉迷恶道受诸苦,

rú lái shì bǐ fǎ xìng mãn ān lâ sī wãi rú shì jiàn

如来示彼法性门,安乐思惟如是见。

rú lái xī yǒu dà cí bēi wãi lì zhîng shēng rù zhū yǒu

如来希有大慈悲,为利众 生入诸有,

shuō fǎ quàn shàn lìng chãng jiù cǐ mù guāng tiān suǒ liǎo zhī

说法劝善令成就,此目光天所了知。

shì zūn kāi chǎn fǎ guāng míng fēn biã shì jiān zhū yâ xìng

世尊开阐法光明,分别世间诸业性,

shàn â suǒ xíng wú shī huài jìng guāng jiàn cǐ shēng huān xǐ

善恶所行无失坏,净光见此生欢喜。

fï wãi yí qiâ fú suǒ yī pì rú dà dì chí gōng shì

佛为一切福所依,譬如大地持宫室,

qiǎo shì lí yōu ān yǐn dào bù dîng nãng zhī cǐ fāng biàn

巧示离忧安隐道,不动能知此方便。

zhì huǒ dà míng zhōu fǎ jiâ xiàn xíng wú shù děng zhîng shēng

智火大明周法界,现形无数等众 生,

pǔ wãi yí qiâ kāi zhēn shí xīng xiù wáng tiān wù sī dào

普为一切开真实,星宿王天悟斯道。

fï rú xū kōng wú zì xìng wãi lì zhîng shēng xiàn shì jiān

佛如虚空无自性,为利众 生现世间,

xiàng hǎo zhuāng yán rú yǐngxiàng jìng juã tiānwáng rú shì jiàn

相好 庄 严如影像,净觉天王如是见。

fï shēn máo kǒng pǔ yǎn yīn fǎ yún fù shì xī wú yú

佛身毛孔普演音,法云覆世悉无余,

tīng wãn mî bù shēng huān xǐ rú shì xiâ tuō guāng tiān wù

听闻莫不生欢喜,如是解脱光天悟。