准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》03

导读:复次,持国乾闼婆王,得自在方便摄一切众 生解脱门;树光乾闼婆王,得普见一切功德 庄 严解脱门;净目乾闼婆王,得永断一切众 生...

《大方广佛华严经注音》03

fù cì chí guï qián tà pï wáng dã zì zài fāngbiàn shâ yí qiâ zhîngshēng xiâ tuō mãn shù guāngqián tà

复次,持国乾闼婆王,得自在方便摄一切众 生解脱门;树光乾闼

pï wáng dã pǔ jiàn yí qiâ gōng dã zhuāng yán xiâ tuō mãn jìng mù qián tà pï wáng dã yǒngduàn yí qiâ zhîngshēng

婆王,得普见一切功德 庄 严解脱门;净目乾闼婆王,得永断一切众 生

yōu kǔ chū shēnghuān xǐ zàng xiâ tuō mãn huā guànqián tà pï wáng dã yǒngduàn yí qiâ zhîngshēng xiã jiàn huî xiâ tuō

忧苦出生欢喜藏解脱门;华冠乾闼婆王,得永断一切众 生邪见惑解脱

mãn xǐ bù pǔ yīn qián tà pï wáng dã rú yún guǎng bù pǔ yìn zã yí qiâ zhîngshēng xiâ tuō mãn yào yáo dîng

门;喜步普音乾闼婆王,得如云广布普荫泽一切众 生解脱门;乐摇动

měi mù qián tà pï wáng dã xiànguǎng dà miào hǎo shēnlìng yí qiâ huî ān lâ xiâ tuō mãn miào yīn shī zǐ zhuàngqián

美目乾闼婆王,得现广大妙好身令一切获安乐解脱门;妙音师子 幢 乾

tà pï wáng dã pǔ sàn shí fāng yí qiâ dà míngchēng bǎo xiâ tuō mãn pǔ fàng bǎo guāngmíngqián tà pï wáng dã

闼婆王,得普散十方一切大名称宝解脱门;普放宝光明乾闼婆王,得

xiàn yí qiâ dà huān xǐ guāngmíngqīngjìngshēn xiâ tuō mãn jīn gāng shù huā chuángqián tà pï wáng dã pǔ zī rïng yí

现一切大欢喜光明清净身解脱门;金刚树华 幢 乾闼婆王,得普滋荣一

qiâ shù lìngjiàn zhě huān xǐ xiâ tuō mãn pǔ xiànzhuāng yán qián tà pï wáng dã shàn rù yí qiâ fï jìng jiâ yǔ zhîng

切树令见者欢喜解脱门;普现 庄 严乾闼婆王,得善入一切佛境界与众

shēng ān lâ xiâ tuō mãn

生安乐解脱门。

ěr shí chí guï qián tà pï wáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ qián tà pï zhîng ãr shuōsîng yán

尔时,持国乾闼婆王,承佛威力,普观一切乾闼婆众而说颂言:

zhū fï jìng jiâ wú liàng mãn yí qiâ zhîngshēng mî nãng rù

诸佛境界无量门,一切众 生莫能入,

shàn shì rú kōng xìng qīng jìng pǔ wãi shì jiān kāi zhâng dào

善逝如空性清净,普为世间开正道。

rú lái yī yī máo kǒng zhōng gōng dã dà hǎi jiē chōng mǎn

如来一一毛孔中,功德大海皆充满,

yí qiâ shì jiān xián lì lâ cǐ shù guāng wáng suǒ nãng jiàn

一切世间咸利乐,此树光王所能见。

shì jiān guǎng dà yōu kǔ hǎi fï nãng xiāo jiã xī wú yú

世间广大忧苦海,佛能消竭悉无余,

rú lái cí mǐn duō fāng biàn jìng mù yú cǐ nãng shēn xiâ

如来慈愍多方便,净目于此能深解。

shí fāng chà hǎi wú yǒu biān fï yǐ zhì guāng xián zhào yào

十方刹海无有边,佛以智光咸照耀,

pǔ shǐ dí chú xiã â jiàn cǐ shù huá wáng suǒ rù mãn

普使涤除邪恶见,此树华王所入门。

fï yú wǎng xī wú liàng jiã xiū xí dà cí fāng biàn hâng

佛于往昔无量劫,修习大慈方便行,

yí qiâ shì jiān xián wâi ān cǐ dào pǔ yīn nãng wù rù

一切世间咸慰安,此道普音能悟入。

fï shēn qīng jìng jiē yào jiàn nãng shēng shì jiān wú jìn lâ

佛身清净皆乐见,能生世间无尽乐,

xiâ tuō yīn guǒ cì dì chãng měi mù yú sī shàn kāi shì

解脱因果次第成,美目于斯善开示。

zhîngshēng mí huî cháng liú zhuǎn yú chī zhàng gài jí jiān mì

众 生迷惑常流转,愚痴障盖极坚密,

rú lái wãi shuōguǎng dà fǎ shī zǐ chuángwángnãng yǎn chàng

如来为说广大法,师子 幢 王能演畅。

rú lái pǔ xiànmiào sâ shēn wú liàng chā biã děngzhîngshēng

如来普现妙色身,无量差别等众 生,

zhǒngzhǒngfāngbiànzhào shì jiān pǔ fàng bǎo guāng rú shì jiàn

种 种方便照世间,普放宝光如是见。

dà zhì fāng biàn wú liàng mãn fï wãi qún shēng pǔ kāi chǎn

大智方便无量门,佛为群生普开阐,

rù shâng pú tí zhēn shí hâng cǐ jīn gāngchuángshànguān chá

入胜菩提真实行,此金刚 幢 善观察。

yí chà nà zhōng bǎi qiān jiã fï lì nãng xiàn wú suǒ dîng

一刹那中百千劫,佛力能现无所动,

děng yǐ ān lâ shī qún shēng cǐ yào zhuāng yán zhī xiâ tuō

等以安乐施群生,此乐 庄 严之解脱。

fù cì zēngzhǎng jiū pán tú wáng dã miâ yí qiâ yuān hài lì xiâ tuō mãn lïng zhǔ jiū pán tú wáng dã

复次,增长鸠槃荼王,得灭一切冤害力解脱门;龙主鸠槃荼王,得

xiū xí wú biānhâng mãn hǎi xiâ tuō mãn zhuāng yán chuáng jiū pán tú wáng dã zhī yí qiâ zhîngshēng xīn suǒ yào xiâ

修习无边行门海解脱门;庄 严 幢 鸠槃荼王,得知一切众 生心所乐解

tuō mãn ráo yì xíng jiū pán tú wáng dã pǔ chãng jiù qīngjìng dà guāngmíng suǒ zuî yâ xiâ tuō mãn kě bù wâi

脱门;饶益行鸠槃荼王,得普成就清净大光明所作业解脱门;可怖畏

jiū pán tú wáng dã kāi shì yí qiâ zhîngshēng ān yǐn wú wâi dào xiâ tuō mãn miàozhuāng yán jiū pán tú wáng dã

鸠槃荼王,得开示一切众 生安隐无畏道解脱门;妙 庄 严鸠槃荼王,得

xiao jiã yí qiâ zhîngshēng ài yù hǎi xiâ tuō mãn gāo fēng huì jiū pán tú wáng dã pǔ xiàn zhū qù guāngmíng yún xiâ

消竭一切众 生爱欲海解脱门;高峰慧鸠槃荼王,得普现诸趣光明云解

tuō mãn yǒngjiàn bì jiū pán tú wáng dã pǔ fàngguāngmíng miâ rú shānchïngzhàng xiâ tuō mãn wú biānjìng huā yǎn

脱门;勇健臂鸠槃荼王,得普放光明灭如山重 障解脱门;无边净华眼

jiū pán tú wáng dã kāi shì bù tuì zhuǎn dà bēi zàng xiâ tuō mãn guǎng dà miàn jiū pán tú wáng dã pǔ xiàn zhū

鸠槃荼王,得开示不退转大悲藏解脱门;广大面鸠槃荼王,得普现诸

qù liú zhuǎnshēn xiâ tuō mãn

趣流转身解脱门。

ěr shí zēngzhǎng jiū pán tú wáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ jiū pán tú zhîng ãr shuōsîng yán

尔时,增长鸠槃荼王,承佛威力,普观一切鸠槃荼众而说颂言:

chãng jiù rěn lì shì dǎo shī wãi wù xiū xíng wú liàng jiã

成就忍力世导师,为物修行无量劫,

yǒng lí shì jiān jiāo màn huî shì gù qí shēn zuì yán jìng

永离世间憍慢惑,是故其身最严净。

fï xī pǔ xiū zhū hâng hǎi jiào huà shí fāng wú liàng zhîng

佛昔普修诸行海,教化十方无量 众,

zhǒng zhǒng fāng biàn lì qún shēng cǐ xiâ tuō mãn lïng zhǔ dã

种 种方便利群生,此解脱门龙主得。

fï yǐ dà zhì jiù zhîng shēng mî bù míng liǎo zhī qí xīn

佛以大智救众 生,莫不明了知其心,

zhǒngzhǒng zì zài ãr tiáo fú yán chuángjiàn cǐ shēnghuān xǐ

种 种自在而调伏,严 幢 见此生欢喜。

shãn tōng yìng xiàn rú guāng yǐngfǎ lún zhēn shí tïng xū kōng

神通应现如光影,法轮真实同虚空,

rú shì chǔ shì wú yāng jiãcǐ ráo yì wáng zhī suǒ zhâng

如是处世无央劫,此饶益王之所证 。

zhîng shēng chī yì cháng mãng huîfï guāng zhào xiàn ān yǐn dào

众 生痴翳常蒙惑,佛光照现安隐道,

wãi zuî jiù hù lìng chú kǔkě wâi nãng guān cǐ fǎ mãn

为作救护令除苦,可畏能观此法门。

yù hǎi piāo lún jù zhîng kǔzhì guāng pǔ zhào miâ wú yú

欲海漂沦具众苦,智光普照灭无余,

jì chú kǔ yǐ wãi shuō fǎcǐ miào zhuāng yán zhī suǒ wù

既除苦已为说法,此妙 庄 严之所悟。

fï shēn pǔ yìng wú bú jiànzhǒng zhǒng fāng biàn huà qún shēng

佛身普应无不见,种 种方便化群生,

yīn rú lãi zhân yǔ fǎ yǔrú shì fǎ mãn gāo huì rù

音如雷震雨法雨,如是法门高慧入。

qīng jìng guāng míng bù táng fāruî yù bì lìng xiao chïng zhàng

清净光明不唐发,若遇必令消重 障,

yǎn fï gōng dã wú yǒu biānyǒng bì nãng míng cǐ shēn lǐ

演佛功德无有边,勇臂能明此深理。

wãi yù ān lâ zhū zhîng shēngxiū xí dà bēi wú liàng jiã

为欲安乐诸众 生,修习大悲无量劫,

zhǒng zhǒng fāng biàn chú zhîng kǔrú shì jìng huā zhī suǒ jiàn

种 种方便除众苦,如是净华之所见。

shãn tōng zì zài bù sī yìqí shēn pǔ xiàn biàn shí fāng

神通自在不思议,其身普现遍十方,

ãr yú yí qiâ wú lái qùcǐ guǎng miàn wáng xīn suǒ liǎo

而于一切无来去,此广面王心所了。

fù cì pí lïu bï chā lïngwáng dã xiāo miâ yí qiâ zhū lïng qù chì rán kǔ xiâ tuō mãn suō jiã luï lïng

复次,毗楼博叉龙王,得消灭一切诸龙趣炽然苦解脱门;娑竭罗龙

wáng dã yī niànzhōngzhuǎn zì lïngxíng shì xiàn wú liàngzhîngshēngshēn xiâ tuō mãn yún yīn chuánglïngwáng dã

王,得一念中 转自龙形,示现无量 众 生身解脱门;云音 幢 龙王,得

yú yí qiâ zhū yǒu qù zhōng yǐ qīngjìng yīn shuō fï wú biānmíng hào hǎi xiâ tuō mãn yàn kǒu lïngwáng dã pǔ xiàn

于一切诸有趣中,以清净音说佛无边名号海解脱门;焰口龙王,得普现

wú biān fï shì jiâ jiàn lì chā biã xiâ tuō mãn yàn yǎn lïngwáng dã yí qiâ zhîngshēngchēn chī gài chán rú lái cí

无边佛世界建立差别解脱门;焰眼龙王,得一切众 生嗔痴盖缠如来慈

mǐn lìng chú miâ xiâ tuō mãn yún chuánglïngwáng dã kāi shì yí qiâ zhîngshēng dà xǐ lâ fú dã hǎi xiâ tuō mãn

愍令除灭解脱门;云 幢 龙王,得开示一切众 生大喜乐福德海解脱门;

dã chā jiā lïngwáng dã yǐ qīngjìng jiù hù yīn miâ chú yí qiâ bù wâi xiâ tuō mãn wú biān bù lïngwáng dã shì

德叉迦龙王,得以清净救护音灭除一切怖畏解脱门;无边步龙王,得示

xiàn yí qiâ fï sâ shēn jí zhù jiã cì dì xiâ tuō mãn qīngjìng sâ sù jí lïngwáng dã chū shēng yí qiâ zhîngshēng

现一切佛色身及住劫次第解脱门;清净色速疾龙王,得出生一切众 生

dà ài lâ huān xǐ hǎi xiâ tuō mãn pǔ xíng dà yīn lïngwáng dã shì xiàn yí qiâ píngděng yuâ yì wú ài yīn xiâ

大爱,乐欢喜海解脱门;普行大音龙王,得示现一切平等悦意无碍音解

tuō mãn wú râ nǎo lïngwáng dã yǐ dà bēi pǔ fù yún miâ yí qiâ shì jiān kǔ xiâ tuō mãn

脱门;无热恼龙王,得以大悲普覆云,灭一切世间苦解脱门。

ěr shí pí lïu bï chā lïngwáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhū lïngzhîng yǐ jí shuōsîng yán

尔时,毗楼博叉龙王,承佛威力,普观一切诸龙众已,即说颂言:

rǔ guān rú lái fǎ cháng ěr yí qiâ zhîng shēng xián lì yì

汝观如来法常尔,一切众 生咸利益,

nãng yǐ dà cí āi mǐn lì bá bǐ wâi tú lún zhuì zhě

能以大慈哀愍力,拔彼畏涂沦坠者。

yí qiâ zhîng shēng zhǒng zhǒng biã yú yī máo duān jiē shì xiàn

一切众 生 种 种别,于一毛端皆示现,

shãn tōng biàn huà mǎn shì jiān suō jiã rú shì guān yú fï

神通变化满世间,娑竭如是观于佛。

fï yǐ shãn tōng wú xiàn lì guǎng yǎn míng hào děng zhîng shēng

佛以神通无限力,广演名号等众 生,

suí qí suǒ lâ pǔ shǐ wãn rú shì yún yīn nãng wù jiě

随其所乐普使闻,如是云音能悟解。

wú liàng wú biān guï tǔ zhîng fï nãng lìng rù yī máo kǒng

无量无边国土众,佛能令入一毛孔,

rú lái ān zuî bǐ huì zhōng cǐ yàn kǒu lïng zhī suǒ jiàn

如来安坐彼会中,此焰口龙之所见。

yí qiâ zhîng shēng chēn huì xīn chán gài yú chī shēn ruî hǎi

一切众 生嗔恚心,缠盖愚痴深若海,

rú lái cí mǐn jiē miâ chú yàn lïng guān cǐ nãng míng jiàn

如来慈愍皆灭除,焰龙观此能明见。

yí qiâ zhîng shēng fú dã lì fï máo kǒng zhōng jiē xiǎn xiàn

一切众 生福德力,佛毛孔中皆显现,

xiàn yǐ lìng guī dà fú hǎi cǐ gāo yún chuáng zhī suǒ guān

现已令归大福海,此高云 幢 之所观。

fï shēn máo kǒng fā zhì guāng qí guāng chù chù yǎn miào yīn

佛身毛孔发智光,其光处处演妙音,

zhîng shēng wãn zhě chú yōu wâi dã chā jiā lïng wù sī dào

众 生闻者除忧畏,德叉迦龙悟斯道。

sān shì yí qiâ zhū rú lái guï tǔ zhuāng yán jiã cì dì

三世一切诸如来,国土 庄 严劫次第,

rú shì jiē yú fï shēn xiàn guǎng bù jiàn cǐ shãn tōng lì

如是皆于佛身现,广步见此神通力。

wǒ guān rú lái wǎng xī hâng gîng yǎng yí qiâ zhū fï hǎi

我观如来往昔行,供养一切诸佛海,

yú bǐ xián zēng xǐ lâ xīn cǐ sù jí lïng zhī suǒ rù

于彼咸增喜乐心,此速疾龙之所入。

fï yǐ fāng biàn suí lâi yīn wãi zhîng shuō fǎ lìng huān xǐ

佛以方便随类音,为众说法令欢喜,

qí yīn qīng yǎ zhîng suǒ yuâ pǔ háng wãn cǐ xīn xīn wù

其音清雅众所悦,普行闻此心欣悟。

zhîng shēng bī pî zhū yǒu zhōng yâ huî piāo zhuǎn wú rãn jiù

众 生逼迫诸有中,业惑漂转无人救,

fï yǐ dà bēi lìng xiâ tuō wú râ dà lïng nãng wù cǐ

佛以大悲令解脱,无热大龙能悟此。

fù cì pí shā mãn yâ chā wáng dã yǐ wú biānfāngbiàn jiù hù â zhîngshēng xiâ tuō mãn zì zài yīn

复次,毗沙门夜叉王,得以无边方便救护恶众 生解脱门;自在音

yâ chā wáng dã pǔ guān chá zhîngshēng fāngbiàn jiù hù xiâ tuō mãn yán chí qì zhàng yâ chā wáng dã nãng zī

夜叉王,得普观察众 生,方便救护解脱门;严持器仗夜叉王,得能资

yì yí qiâ shân lãi â zhîngshēng xiâ tuō mãn dà zhì huì yâ chā wáng dã chēngyáng yí qiâ shânggōng dã hǎi xiâ tuō

益一切甚羸恶众 生解脱门;大智慧夜叉王,得称扬一切圣功德海解脱

mãn yàn yǎn zhǔ yâ chā wáng dã pǔ guān chá yí qiâ zhîngshēng dà bēi zhì xiâ tuō mãn jīn gāng yǎn yâ chā wáng

门;焰眼主夜叉王,得普观察一切众 生大悲智解脱门;金刚眼夜叉王,

dã zhǒngzhǒngfāngbiàn lì yì ān lâ yí qiâ zhîngshēng xiâ tuō mãn yǒngjiàn bì yâ chā wáng dã pǔ rù yí qiâ zhū

得种 种方便利益安乐一切众 生解脱门;勇健臂夜叉王,得普入一切诸

fǎ yì xiâ tuō mãn yǒng dí dà jūn yâ chā wáng dã shǒu hù yí qiâ zhîngshēng lìng zhù yú dào wú kōng guî zhě

法义解脱门;勇敌大军夜叉王,得守护一切众 生,令住于道无空过者

xiâ tuō mãn fù cái yâ chā wáng dã zēngzhǎng yí qiâ zhîngshēng fú dã jù lìnghãngshîukuài lâ xiâ tuō mãn lì

解脱门;富财夜叉王,得增长一切众 生福德聚令恒受快乐解脱门;力

huài gāo shān yâ chā wáng dã suí shùn yì niàn chū shēng fï lì zhì guāngmíng xiâ tuō mãn

坏高山夜叉王,得随顺忆念出生佛力智光明解脱门。

ěr shí duō wãn dà yâ chā wáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ yâ chā zhîng huì ãr shuōsîng yán

尔时,多闻大夜叉王,承佛威力,普观一切夜叉众会而说颂言:

zhîngshēng zuì â shēn kě bù yú bǎi qiān jiã bú jiàn fï

众 生罪恶深可怖,于百千劫不见佛,

piāo liú shēng sǐ shîu zhîng kǔ wãi jiù shì děng fï xíng shì

漂流生死受众苦,为救是等佛兴世。

rú lái jiù hù zhū shì jiān xī xiàn yí qiâ zhîng shēng qián

如来救护诸世间,悉现一切众 生前,

xī bǐ wâi tú lún zhuàn kǔ rú shì fǎ mãn yīn wáng rù

息彼畏涂轮转苦,如是法门音王入。

zhîngshēng â yâ wãi chïngzhàng fï shì miào lǐ lìng kāi xiâ

众 生恶业为重 障,佛示妙理令开解,

pì yǐ míng dēng zhào shì jiān cǐ fǎ yán zhàng nãng guān jiàn

譬以明灯照世间,此法严仗能观见。

fï xī jiã hǎi xiū zhū hâng chēng zàn shí fāng yí qiâ fï

佛昔劫海修诸行,称赞十方一切佛,

gù yǒu gāo yuǎn dà míng wãn cǐ zhì huì wáng zhī suǒ liǎo

故有高远大名闻,此智慧王之所了。

zhì huì rú kōng wú yǒu biān fǎ shēn guǎng dà bù sī yì

智慧如空无有边,法身广大不思议,

shì gù shí fāng jiē chū xiàn yàn mù yú cǐ nãng guān chá

是故十方皆出现,焰目于此能观察。

yí qiâ qù zhōng yǎn miào yīn shuō fǎ lì yì zhū qún shēng

一切趣中演妙音,说法利益诸群生,

qí shēng suǒ jì zhîng kǔ miâ rù cǐ fāng biàn jīn gāng yǎn

其声所暨众苦灭,入此方便金刚眼。

yí qiâ shân shēn guǎng dà yì rú lái yī jù nãng yǎn shuō

一切甚深广大义,如来一句能演说,

rú shì jiào lǐ děng shì jiān yǒng jiàn huì wáng zhī suǒ wù

如是教理等世间,勇健慧王之所悟。

yí qiâ zhîngshēng zhù xiã dào fï shì zhâng dào bù sī yì

一切众 生住邪道,佛示正道不思议,

pǔ shǐ shì jiān chãng fǎ qì cǐ yǒng dí jūn nãng wù xiâ

普使世间成法器,此勇敌军能悟解。

shì jiān suǒ yǒu zhîng fú yâ yí qiâ jiē yïu fï guāng zhào

世间所有众福业,一切皆由佛光照,

fï zhì huì hǎi nàn câ liáng rú shì fù cái zhī xiâ tuō

佛智慧海难测量,如是富财之解脱。

yì niàn wǎng jiã wú yāng shù fï yú shì zhōng xiū shí lì

忆念往劫无央数,佛于是中修十力,

nãng lìng zhū lì jiē yuán mǎn cǐ gāo chuáng wáng suǒ liǎo zhī

能令诸力皆圆满,此高 幢 王所了知。

fù cì shàn huì mï hïu luï qiã wáng dã yǐ yí qiâ shãntōngfāngbiànlìngzhîngshēng jí gōng dã xiâ tuō mãn

复次,善慧摩睺罗伽王,得以一切神通方便令众 生集功德解脱门;

jìng wēi yīn mï hïu luï qiã wáng dã shǐ yí qiâ zhîngshēng chú fán nǎo dã qīngliáng yuâ lâ xiâ tuō mãn shâng huì

净威音摩睺罗伽王,得使一切众 生除烦恼得清凉悦乐解脱门;胜慧

zhuāng yán jì mï hïu luï qiã wáng dã pǔ shǐ yí qiâ shàn bú shàn sī juã zhîngshēng rù qīngjìng fǎ xiâ tuō mãn

庄 严髻摩睺罗伽王,得普使一切善不善思觉众 生,入清净法解脱门;

miào mù zhǔ mï hïu luï qiã wáng dã liǎo dá yí qiâ wú suǒ zhuï fú dã zì zài píngděngxiàng xiâ tuō mãn dēngchuáng

妙目主摩睺罗伽王,得了达一切无所著福德自在平等相解脱门;灯 幢

mï hïu luï qiã wáng dã kāi shì yí qiâ zhîngshēnglìng lí hēi àn bù wâi dào xiâ tuō mãn zuì shângguāngmíngchuáng

摩睺罗伽王,得开示一切众 生令离黑暗怖畏道解脱门;最胜 光明 幢

mï hïu luï qiã wáng dã liǎo zhī yí qiâ fï gōng dã shēnghuān xǐ xiâ tuō mãn shī zǐ yì mï hïu luï qiã wáng dã

摩睺罗伽王,得了知一切佛功德生欢喜解脱门;师子臆摩睺罗伽王,得

yǒngměng lì wãi yí qiâ zhîngshēng jiù hù zhǔ xiâ tuō mãn zhîngmiàozhuāng yán yīn mï hïu luï qiã wáng dã lìng yí qiâ

勇猛力为一切众 生救护主解脱门;众妙 庄 严音摩睺罗伽王,得令一切

zhîngshēng suí yì niànshēng wú biān xǐ lâ xiâ tuō mãn xū mí yì mï hïu luï qiã wáng dã yú yí qiâ suǒ yuán juã

众 生随忆念生无边喜乐解脱门;须弥臆摩睺罗伽王,得于一切所缘决

dìng bù dîng dào bǐ àn mǎn zú xiâ tuō mãn kě ài lâ guāngmíng mï hïu luï qiã wáng dã wãi yí qiâ bù píngděng

定不动,到彼岸满足解脱门;可爱乐光明摩睺罗伽王,得为一切不平等

zhîngshēng kāi shì píngděng dào xiâ tuō mãn

众 生,开示平等道解脱门。

ěr shíshàn huì wēi guāng mï hïu luï qiã wángchãng fï wēi lìpǔ guān yí qiâ mï hïu luï qiã zhîng

尔时,善慧威光摩睺罗伽王,承佛威力,普观一切摩睺罗伽众,

ãr shuōsîng yán

而说颂言:

rǔ guān rú lái xìng qīng jìngpǔ xiàn wēi guāng lì qún pǐn

汝观如来性清净,普现威光利群品,

shì gān lù dào shǐ qīng liángzhîng kǔ yǒng miâ wú suǒ yī

示甘露道使清凉,众苦永灭无所依。

yí qiâ zhîng shēng jū yǒu hǎizhū â yâ huî zì chán fù

一切众 生居有海,诸恶业惑自缠覆,

shì bǐ suǒ xíng jì jìng fǎlí chãn wēi yīn nãng shàn liǎo

示彼所行寂静法,离尘威音能善了。

fï zhì wú děng pǒ sī yì zhī zhîng shēng xīn wú bú jìn

佛智无等叵思议,知众 生心无不尽,

wãi bǐ chǎn míng qīng jìng fǎ rú shì yán jì xīn nãng wù

为彼阐明清净法,如是严髻心能悟。

wú liàng zhū fï xiàn shì jiān pǔ wãi zhîngshēng zuî fú tián

无量诸佛现世间,普为众 生作福田,

fú hǎi guǎng dà shēn nán câ miào mù dà wáng nãng xī jiàn

福海广大深难测,妙目大王能悉见。

yí qiâ zhîng shēng yōu wâi kǔ fï pǔ xiàn qián ãr jiù hù

一切众 生忧畏苦,佛普现前而救护,

fǎ jiâ xū kōng mǐ bù zhōu cǐ shì dēng chuáng suǒ xíng jìng

法界虚空靡不周,此是灯 幢 所行境。

fï yī máo kǒng zhū gōng dã shì jiān gîng dù bù nãng liǎo

佛一毛孔诸功德,世间共度不能了,

wú biān wú jìn tïng xū kōng rú shì guǎng dà guāngchuángjiàn

无边无尽同虚空,如是广大光 幢 见。

rú lái tōng dá yí qiâ fǎ yú bǐ fǎ xìng jiē míng zhào

如来通达一切法,于彼法性皆明照,

rú xū mí shān bù qīng dîng rù cǐ fǎ mãn shī zǐ yì

如须弥山不倾动,入此法门师子臆。

fï yú wǎng xī guǎng dà jiã jí huān xǐ hǎi shēn wú jìn

佛于往昔广大劫,集欢喜海深无尽,

shì gù jiàn zhě mǐ bù xīn cǐ fǎ yán yīn zhī suǒ rù

是故见者靡不欣,此法严音之所入。

liǎo zhī fǎ jiâ wú xíng xiàng bō luï mì hǎi xī yuán mǎn

了知法界无形相,波罗蜜海悉圆满,

dà guāng pǔ jiù zhū zhîngshēng shān yì nãng zhī cǐ fāngbiàn

大光普救诸众 生,山臆能知此方便。

rǔ guān rú lái zì zài lì shí fāng jiàng xiàn wǎng bù jūn

汝观如来自在力,十方降现罔不均,

yí qiâ zhîngshēngxiánzhào wù cǐ miàoguāngmíngnãngshàn rù

一切众 生咸照悟,此妙光明能善入。

fù cì shàn huì guāngmíngtiān jǐn nà luï wáng dã pǔ shēng yí qiâ xǐ lâ yâ xiâ tuō mãn miào huā chuáng

复次,善慧光明天紧那罗王,得普生一切喜乐业解脱门;妙华 幢

jǐn nà luï wáng dã nãngshēng wú shàng fǎ xǐ lìng yí qiâ shîu ān lâ xiâ tuō mãn zhǒngzhǒngzhuāng yán jǐn nà

紧那罗王,得能生无上法喜,令一切受安乐解脱门;种 种 庄 严紧那

luï wáng dã yí qiâ gōng dã mǎn zú guǎng dà qīngjìng xìn xiâ zàng xiâ tuō mãn yuâ yì hǒu shēng jǐn nà luï wáng

罗王,得一切功德满足广大清净信解藏解脱门;悦意吼声紧那罗王,

dã hãng chū yí qiâ yuâ yì shēng lìng wãn zhě lí yōu bù xiâ tuō mãn bǎo shù guāngmíng jǐn nà luï wáng dã dà

得恒出一切悦意声,令闻者离忧怖解脱门;宝树光明紧那罗王,得大

bēi ān lì yí qiâ zhîngshēng lìng juã wù suǒ yuán xiâ tuō mãn pǔ lâ jiàn jǐn nà luï wáng dã shì xiàn yí qiâ

悲安立一切众 生,令觉悟所缘解脱门;普乐见紧那罗王,得示现一切

miào sâ shēn xiâ tuō mãn zuì shângguāngzhuāng yán jǐn nà luï wáng dã liǎo zhī yí qiâ shū shângzhuāng yán guǒ suǒ cïng

妙色身解脱门;最胜 光 庄 严紧那罗王,得了知一切殊胜 庄 严果所从

shēng yâ xiâ tuō mãn wēi miào huā chuáng jǐn nà luï wáng dã shànguān chá yí qiâ shì jiān yâ suǒ shēng bào xiâ tuō

生业解脱门;微妙华 幢 紧那罗王,得善观察一切世间,业所生报解脱

mãn dîng dì lì jǐn nà luï wáng dã hãng qǐ yí qiâ lì yì zhîngshēng shì xiâ tuō mãn wēi měng zhǔ jǐn nà luï

门;动地力紧那罗王,得恒起一切利益众 生事解脱门;威猛主紧那罗

wáng dã shàn zhī yí qiâ jǐn nà luï xīn qiǎo shâ yù xiâ tuō mãn

王,得善知一切紧那罗心,巧摄御解脱门。

ěr shí shàn huì guāngmíngtiān jǐn nà luï wáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ jǐn nà luï zhîng ãr

尔时,善慧光明天紧那罗王,承佛威力,普观一切紧那罗众,而

shuōsîng yán

说颂言:

shì jiān suǒ yǒu ān lâ shì yí qiâ jiē yïu jiàn fï xīng

世间所有安乐事,一切皆由见佛兴,

dǎo shī lì yì zhū zhîng shēng pǔ zuî jiù hù guī yī chù

导师利益诸众 生,普作救护归依处。

chū shēng yí qiâ zhū xǐ lâ shì jiān xián dã wú yǒu jìn

出生一切诸喜乐,世间咸得无有尽,

nãng lìng jiàn zhě bù táng yuán cǐ shì huā chuáng zhī suǒ wù

能令见者不唐捐,此是华 幢 之所悟。

fï gōng dã hǎi wú yǒu jìn qiú qí biān jì bù kě dã

佛功德海无有尽,求其边际不可得,

guāngmíng pǔ zhào yú shí fāng cǐ zhuāng yán wáng zhī jiě tuō

光明普照于十方,此 庄 严王之解脱。

rú lái dà yīn cháng yǎn chàng kāi shì lí yōu zhēn shí fǎ

如来大音常演畅,开示离忧真实法,

zhîngshēng wãn zhě xián xīn yuâ rú shì hǒu shēngnãng xìn shîu

众 生闻者咸欣悦,如是吼声能信受。

wǒ guān rú lái zì zài lì jiē yïu wǎng xī suǒ xiū xíng

我观如来自在力,皆由往昔所修行,

dà bēi jiù wù lìng qīng jìng cǐ bǎo shù wáng nãng wù rù

大悲救物令清净,此宝树王能悟入。

rú lái nán kě dã jiàn wãn zhîngshēng yì jiã shí nǎi yù

如来难可得见闻,众 生亿劫时乃遇,

zhîngxiàng wãi yán xī jù zú cǐ yào jiàn wáng zhī suǒ dǔ

众 相为严悉具足,此乐见王之所睹。

rǔ guān rú lái dà zhì huì pǔ yìng qún shēng xīn suǒ yù

汝观如来大智慧,普应群生心所欲,

yí qiâ zhì dào mǐ bù xuān zuì shângzhuāng yán cǐ nãngliǎo

一切智道靡不宣,最胜 庄 严此能了。

yâ hǎi guǎng dà bù sī yì zhîngshēng kǔ lâ jiē cïng qǐ

业海广大不思议,众 生苦乐皆从起,

rú shì yí qiâ nãng kāi shì cǐ huā chuáng wáng suǒ liǎo zhī

如是一切能开示,此华 幢 王所了知。

zhū fï shãn tōng wú jiàn xiē shí fāng dà dì hãng zhân dîng

诸佛神通无间歇,十方大地恒震动,

yí qiâ zhîngshēng mî nãng zhī cǐ guǎng dà lì hãngmíngjiàn

一切众 生莫能知,此广大力恒明见。

chǔ yú zhîng huì xiàn shãn tōng fàng dà guāng míng lìng juã wù

处于众会现神通,放大光明令觉悟,

xiǎn shì yí qiâ rú lái jìng cǐ wēi měng zhǔ nãng guān chá

显示一切如来境,此威猛主能观察。

fù cì dà sù jí lì jiā lïu luï wáng dã wú zhuï wú ài yǎn pǔ guān chá zhîngshēng jiâ xiâ tuō mãn

复次,大速疾力迦楼罗王,得无著无碍眼,普观察众 生界解脱门;

bù kě huài bǎo jì jiā lïu luï wáng dã pǔ ān zhù fǎ jiâ jiào huà zhîngshēng xiâ tuō mãn qīngjìng sù jí jiā

不可坏宝髻迦楼罗王,得普安住法界,教化众 生解脱门;清净速疾迦

lïu luï wáng dã pǔ chãng jiù bō luï mì jīng jìn lì xiâ tuō mãn bù tuì xīn zhuāng yán jiā lïu luï wáng dã yǒng

楼罗王,得普成就波罗蜜精进力解脱门;不退心 庄 严迦楼罗王,得勇

měng lì rù rú lái jìng jiâ xiâ tuō mãn dà hǎi chù shâ chí lì jiā lïu luï wáng dã rù fï hângguǎng dà zhì huì hǎi

猛力入如来境界解脱门;大海处摄持力迦楼罗王,得入佛行广大智慧海

xiâ tuō mãn jiān fǎ jìngguāng jiā lïu luï wáng dã chãng jiù wú biānzhîngshēng chā biã zhì xiâ tuō mãn miào yán guàn

解脱门;坚法净光迦楼罗王,得成就无边众 生差别智解脱门;妙严冠

jì jiā lïu luï wáng dã zhuāng yán fï fǎ chãng xiâ tuō mãn pǔ jiã shì xiàn jiā lïu luï wáng dã chãng jiù bù kě

髻迦楼罗王,得 庄 严佛法城解脱门;普捷示现迦楼罗王,得成就不可

huàipíngděng lì xiâ tuō mãn pǔ guān hǎi jiā lïu luï wáng dã liǎo zhī yí qiâ zhîngshēngshēn ãr wãi xiànxíng xiâ

坏平等力解脱门;普观海迦楼罗王,得了知一切众 生身,而为现形解

tuō mãn lïng yīn dà mù jīng jiā lïu luï wáng dã pǔ rù yí qiâ zhîngshēng mî shēnghâng zhì xiâ tuō mãn

脱门;龙音大目精迦楼罗王,得普入一切众 生殁生行智解脱门。

ěr shí dà sù jí lì jiā lïu luï wáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ jiā lïu luï zhîng ãr shuōsîng

尔时,大速疾力迦楼罗王,承佛威力,普观一切迦楼罗众而说颂

yán

言:

fï yǎn guǎng dà wú biān jì pǔ jiàn shí fāng zhū guï tǔ

佛眼广大无边际,普见十方诸国土,

qí zhōngzhîngshēng bù kě liáng xiàn dà shãntōng xī tiáo fú

其中 众 生不可量,现大神通悉调伏。

fï shãn tōng lì wú suǒ ài biàn zuî shí fāng juã shù xià

佛神通力无所碍,遍坐十方觉树下,

yǎn fǎ rú yún xī chōng mǎn bǎo jì tīng wãn xīn bù nì

演法如云悉充满,宝髻听闻心不逆。

fï yú wǎng xī xiū zhū hâng pǔ jìng guǎng dà bō luï mì

佛于往昔修诸行,普净广大波罗蜜,

gîng yǎng yí qiâ zhū rú lái cǐ sù jí wáng shēn xìn jiě

供养一切诸如来,此速疾王深信解。

rú lái yī yī máo kǒng zhōng yī niàn pǔ xiàn wú biān hâng

如来一一毛孔中,一念普现无边行,

rú shì nán sī fï jìng jiâ bù tuì zhuāng yán xī míng dǔ

如是难思佛境界,不退 庄 严悉明睹。

fï hâng guǎng dà bù sī yì yí qiâ zhîngshēng mî nãng câ

佛行广大不思议,一切众 生莫能测,

dǎo shī gōng dã zhì huì hǎi cǐ zhí chí wáng suǒ hâng chù

导师功德智慧海,此执持王所行处。

rú lái wú liàng zhì huì guāng nãng m i â zhîngshēng c h ī h u î wǎng

如来无量智慧光,能灭众 生痴惑网,

yí qiâ shì jiān xián jiù hù cǐ shì jiān fǎ suǒ chí shuō

一切世间咸救护,此是坚法所持说。

fǎ chãngguǎng dà bù kě qiïng qí mãn zhǒngzhǒng wú shù liàng

法城 广大不可穷,其门种 种无数量,

rú lái chǔ shì dà kāi chǎn cǐ miào guàn jì nãng míng rù

如来处世大开阐,此妙冠髻能明入。

yí qiâ zhū fï yī fǎ shēn zhēn rú píng děng wú fēn biã

一切诸佛一法身,真如平等无分别,

fï yǐ cǐ lì cháng ān zhù pǔ jiã xiàn wáng sī jù yǎn

佛以此力常安住,普捷现王斯具演。

fï xī zhū yǒu shâ zhîngshēng pǔ fàngguāngmíngbiàn shì jiān

佛昔诸有摄众 生,普放光明遍世间,

zhǒngzhǒngfāngbiàn shì tiáo fú cǐ shâng fǎ mãn guān hǎi wù

种 种方便示调伏,此胜法门观海悟。

fï guān yí qiâ zhū guï tǔ xī yī yâ hǎi ãr ān zhù

佛观一切诸国土,悉依业海而安住,

pǔ yǔ fǎ yǔ yú qí zhōng lïng yīn xiâ tuō nãng rú shì

普雨法雨于其中,龙音解脱能如是。

fù cì luï hïu ā xiū luï wáng dã xiàn wãi dà huì zūn shâng zhǔ xiâ tuō mãn pí mï zhì duō luï ā xiū

复次,罗睺阿修罗王,得现为大会尊胜主解脱门;毗摩质多罗阿修

luï wáng dã shì xiàn wú liàng jiã xiâ tuō mãn qiǎohuàn shù ā xiū luï wáng dã xiāo miâ yí qiâ zhîngshēng kǔ lìng

罗王,得示现无量劫解脱门;巧幻术阿修罗王,得消灭一切众 生苦令

qīngjìng xiâ tuō mãn dà juàn shǔ ā xiū luï wáng dã xiū yí qiâ kǔ hâng zì zhuāng yán xiâ tuō mãn pï zhì ā

清净解脱门;大眷属阿修罗王,得修一切苦行自 庄 严解脱门;婆稚阿

xiū luï wáng dã zhândîng shí fāng wú biānjìng jiâ xiâ tuō mãn biànzhào ā xiū luï wáng dã zhǒngzhǒngfāngbiàn ān

修罗王,得震动十方无边境界解脱门;遍照阿修罗王,得种 种方便安

lì yí qiâ zhîngshēng xiâ tuō mãn jiān gù hángmiàozhuāng yán ā xiū luï wáng dã pǔ jí bù kě huàishàn gēn jìng

立一切众 生解脱门;坚固行妙 庄 严阿修罗王,得普集不可坏善根,净

zhū rǎn zhuï xiâ tuō mãn guǎng dà yīn huì ā xiū luï wáng dã dà bēi lì wú yí huî zhǔ xiâ tuō mãn xiànshâng

诸染著解脱门;广大因慧阿修罗王,得大悲力无疑惑主解脱门;现胜

dã ā xiū luï wáng dã pǔ lìngjiàn fï chãng shì gîngyǎng xiū zhū shàn gēn xiâ tuō mãn shàn yīn ā xiū luï wáng

德阿修罗王,得普令见佛承事供养,修诸善根解脱门;善音阿修罗王,

dã pǔ rù yí qiâ qù juã dìngpíngděnghâng xiâ tuō mãn

得普入一切趣,决定平等行解脱门。

ěr shí luï hïu ā xiū luï wáng chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ ā xiū luï zhîng ãr shuōsîng yán

尔时,罗睺阿修罗王,承佛威力,普观一切阿修罗众而说颂言:

shí fāng suǒ yǒu guǎng dà zhîng fï zài qí zhōng zuì shū tâ

十方所有广大众,佛在其中最殊特,

guāngmíng biànzhàoděng xū kōng pǔ xiàn yí qiâ zhîngshēngqián

光明遍照等虚空,普现一切众 生前。

bǎi qiān wàn jiã zhū fï tǔ yí chà nà zhōng xī míng xiàn

百千万劫诸佛土,一刹那中悉明现,

shū guāng huà wù mǐ bù zhōu rú shì pí mï shēn zàn xǐ

舒光化物靡不周,如是毗摩深赞喜。

rú lái jìng jiâ wú yǔ děng zhǒngzhǒng fǎ mãn cháng lì yì

如来境界无与等,种 种法门常利益,

zhîngshēng yǒu kǔ jiē lìng miâ shān mî luï wáng cǐ nãng jiàn

众 生有苦皆令灭,苫末罗王此能见。

wú liàng jiã zhōng xiū kǔ hâng lì yì zhîngshēngjìng shì jiān

无量劫中修苦行,利益众 生净世间,

yïu shì mïu ní zhì pǔ chãng dà juàn shǔ wáng sī jiàn fï

由是牟尼智普成,大眷属王斯见佛。

wú ài wú děng dà shãn tōng biàn dîng shí fāng yí qiâ chà

无碍无等大神通,遍动十方一切刹,

bù shǐ zhîng shēng yǒu jīng bù dà lì yú cǐ nãng míng liǎo

不使众 生有惊怖,大力于此能明了。

fï chū yú shì jiù zhîng shēng yí qiâ zhì dào xián kāi shì

佛出于世救众 生,一切智道咸开示,

xī lìng shě kǔ dã ān lâ cǐ yì biàn zhào suǒ hïng chǎn

悉令舍苦得安乐,此义遍照所弘阐。

shì jiān suǒ yǒu zhîng fú hǎi fï lì nãng shēng pǔ lìng jìng

世间所有众福海,佛力能生普令净,

fï nãng kāi shì xiâ tuō chù jiān xíng zhuāng yán rù cǐ mãn

佛能开示解脱处,坚行 庄 严入此门。

fï dà bēi shēn wú yǔ děng zhōu háng wú ài xī lìng jiàn

佛大悲身无与等,周行无碍悉令见,

yïu rú yǐng xiàng xiàn shì jiān yīn huì nãng xuān cǐ gōng dã

犹如影像现世间,因慧能宣此功德。

xī yǒu wú děng dà shãn tōng chù chù xiàn shēn chōng fǎ jiâ

希有无等大神通,处处现身充法界,

gâ zài pú tí shù xià zuî cǐ yì shâng dã nãng xuān shuō

各在菩提树下坐,此义胜德能宣说。

rú lái wǎng xiū sān shì hâng zhū qù lún huí mǐ bù jīng

如来往修三世行,诸趣轮回靡不经,

tuō zhîngshēng kǔ wú yǒu yú cǐ miào yīn wáng suǒ chēng zàn

脱众 生苦无有余,此妙音王所称赞。

fù cì shì xiàngōngdiàn zhǔ zhîushãn dã pǔ rù yí qiâ shì jiān xiâ tuō mãn fā qǐ huì xiāng zhǔ zhîushãn

复次,示现宫殿主昼神,得普入一切世间解脱门;发起慧香主昼神,

dã pǔ guān chá yí qiâ zhîngshēng jiē lì yì lìnghuān xǐ mǎn zú xiâ tuō mãn y à oshângzhuāngy á n z h ǔzhîushãn dã

得普观察一切众 生皆利益,令欢喜满足解脱门;乐胜 庄 严主昼神,得

nãngfàng wú biān kě ài lâ fǎ guāngmíng xiâ tuō mãn huā xiāngmiàoguāng zhǔ zhîushãn dã kāi fā wú biānzhîngshēngqīng

能放无边可爱乐法光明解脱门;华香妙光主昼神,得开发无边众 生清

jìng xìn xiâ xīn xiâ tuō mãn pǔ jí miào yào zhǔ zhîushãn dã jī jí zhuāng yán pǔ guāngmíng lì xiâ tuō mãn yào

净信解心解脱门;普集妙药主昼神,得积集 庄 严普光明力解脱门;乐

zuî xǐ mù zhǔ zhîushãn dã pǔ kāi wù yí qiâ kǔ lâ zhîngshēng jiē lìng dã fǎ lâ xiâ tuō mãn guānfāng pǔ

作喜目主昼神,得普开悟一切苦乐众 生,皆令得法乐解脱门;观方普

xiàn zhǔ zhîushãn dã shí fāng fǎ jiâ chā biã shēn xiâ tuō mãn dà bēi wēi lì zhǔ zhîushãn dã jiù hù yí qiâ zhîng

现主昼神,得十方法界差别身解脱门;大悲威力主昼神,得救护一切众

shēng lìng ān lâ xiâ tuō mãn shàn gēn guāngzhào zhǔ zhîushãn dã pǔ shēng xǐ zú gōng dã lì xiâ tuō mãn miào

生,令安乐解脱门;善根光照主昼神,得普生喜足功德力解脱门;妙

huā yīng luî zhǔ zhîushãn dã shēngchēng pǔ wãn zhîngshēngjiàn zhě jiē huî yì xiâ tuō mãn

华璎珞主昼神,得声 称普闻,众 生见者皆获益解脱门。

ěr shí shì xiàngōngdiàn zhǔ zhîushãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ zhîushãnzhîng ãr shuōsîng

尔时,示现宫殿主昼神,承佛威力,普观一切主昼神众,而说颂

yán

言:

fï zhì rú kōng wú yǒu jìn guāng míng zhào yào biàn shí fāng

佛智如空无有尽,光明照耀遍十方,

zhîngshēng xīn hâng xī liǎo zhī yí qiâ shì jiān wú bù rù

众 生心行悉了知,一切世间无不入。

zhī zhū zhîngshēng xīn suǒ lâ rú yìng wãi shuōzhîng fǎ hǎi

知诸众 生心所乐,如应为说众法海,

jù yì guǎng dà gâ bù tïng jù zú huì shãn nãng xī jiàn

句义广大各不同,具足慧神能悉见。

fï fàng guāng míng zhào shì jiān jiàn wãn huān xǐ bù táng yuán

佛放光明照世间,见闻欢喜不唐捐,

shì qí shēnguǎng jì miâ chù cǐ yào zhuāng yán xīn wù xiâ

示其深广寂灭处,此乐 庄 严心悟解。

fï yǔ fǎ yǔ wú biān liàng nãng lìng jiàn zhě dà huān xǐ

佛雨法雨无边量,能令见者大欢喜,

zuì shângshàn gēn cïng cǐ shēng rú shì miàoguāng xīn suǒ wù

最胜善根从此生,如是妙光心所悟。

pǔ rù fǎ mãn kāi wù lì kuàng jiã xiū zhì xī qīng jìng

普入法门开悟力,旷劫修治悉清净,

rú shì jiē wãi shâ zhîng shēng cǐ miào yào shãn zhī suǒ liǎo

如是皆为摄众 生,此妙药神之所了。

zhǒngzhǒngfāngbiàn huà qún shēng ruî jiàn ruî wãn xiánshîu yì

种 种方便化群生,若见若闻咸受益,

jiē lìng yǒng yuâ dà huān xǐ miào yǎn zhîu shãn rú shì jiàn

皆令踊跃大欢喜,妙眼昼神如是见。

shí lì yìng xiàn biàn shì jiān shí fāng fǎ jiâ xī wú yú

十力应现遍世间,十方法界悉无余,

tǐ xìng fēi wú yì fēi yǒu cǐ guān fāng shãn zhī suǒ rù

体性非无亦非有,此观方神之所入。

zhîngshēng liú zhuǎnxiǎn nàn zhōng rú lái āi mǐn chū shì jiān

众 生流转险难中,如来哀愍出世间,

xī lìng chú miâ yí qiâ kǔ cǐ xiâ tuō mãn bēi lì zhù

悉令除灭一切苦,此解脱门悲力住。

zhîngshēng àn fù lún yǒng xī fï wãi shuō fǎ dà kāi xiǎo

众 生暗覆沦永夕,佛为说法大开晓,

jiē shǐ dã lâ chú zhîng kǔ dà shàn guāng shãn rù cǐ mãn

皆使得乐除众苦,大善光神入此门。

rú lái fú liàngtïng xū kōng shì jiānzhîng fú xī cïngshēng

如来福量同虚空,世间众福悉从生,

fán yǒu suǒ zuî wú kōng guî rú shì xiâ tuō huā yīng dã

凡有所作无空过,如是解脱华璎得。

fù cì pǔ dã jìngguāng zhǔ yâ shãn dã jì jìngchándìng yào dà yǒngjiàn xiâ tuō mãn xǐ yǎn guān shì zhǔ

复次,普德净光主夜神,得寂静禅定乐大勇健解脱门;喜眼观世主

yâ shãn dã guǎng dà qīngjìng kě ài lâ gōng dã xiàng xiâ tuō mãn hù shì jīng qì zhǔ yâ shãn dã pǔ xiàn shì

夜神,得广大清净可爱乐功德相解脱门;护世精气主夜神,得普现世

jiāntiáo fú zhîngshēng xiâ tuō mãn jì jìng hǎi yīn zhǔ yâ shãn dã jī jí guǎng dà huān xǐ xīn xiâ tuō mãn pǔ

间调伏众 生解脱门;寂静海音主夜神,得积集广大欢喜心解脱门;普

xiàn jí xiáng zhǔ yâ shãn dã shânshēn zì zài yuâ yì yán yīn xiâ tuō mãn pǔ fā shù huā zhǔ yâ shãn dã guāng

现吉祥主夜神,得甚深自在悦意言音解脱门;普发树华主夜神,得光

míng mǎn zú guǎng dà huān xǐ zàng xiâ tuō mãn píngděng hù yù zhǔ yâ shãn dã kāi wù zhîngshēng lìngchãng shú shàn

明满足广大欢喜藏解脱门;平等护育主夜神,得开悟众 生,令成熟善

gēn xiâ tuō mãn yïu xì kuài lâ zhǔ yâ shãn dã jiù hù zhîngshēng wú biān cí xiâ tuō mãn zhū gēn cháng xǐ zhǔ

根解脱门;游戏快乐主夜神,得救护众 生无边慈解脱门;诸根常喜主

yâ shãn dã pǔ xiànzhuāng yán dà bēi mãn xiâ tuō mãn shì xiànjìng fú zhǔ yâ shãn dã pǔ shǐ yí qiâ zhîngshēng

夜神,得普现 庄 严大悲门解脱门;示现净福主夜神,得普使一切众 生

suǒ lâ mǎn zú xiâ tuō mãn

所乐满足解脱门。

ěr shí pǔ dã jìngguāng zhǔ yâ shãn chãng fï wēi lì biànguān yí qiâ zhǔ yâ shãnzhîng ãr shuōsîng

尔时,普德净光主夜神,承佛威力,遍观一切主夜神众,而说颂

yán

言:

rǔ děng yìng guān fï suǒ hâng guǎng dà jì jìng xū kōng xiàng

汝等应观佛所行,广大寂静虚空相,

yù hǎi wú yá xī zhì jìng lí gîu duān yán zhào shí fāng

欲海无涯悉治净,离垢端严照十方。

yí qiâ shì jiān xián lâ jiàn wú liàng jiã hǎi shí yī yù

一切世间咸乐见,无量劫海时一遇,

dà bēi niàn wù mǐ bù zhōu cǐ xiâ tuō mãn guān shì dǔ

大悲念物靡不周,此解脱门观世睹。

dǎo shī jiù hù zhū shì jiān zhîngshēng xī jiàn zài qí qián

导师救护诸世间,众 生悉见在其前,

nãng lìng zhū qù jiē qīng jìng rú shì hù shì nãng guān chá

能令诸趣皆清净,如是护世能观察。

fï xī xiū zhì huān xǐ hǎi guǎng dà wú biān bù kě câ

佛昔修治欢喜海,广大无边不可测,

shì gù jiàn zhě xián xīn lâ cǐ shì jì yīn zhī suǒ liǎo

是故见者咸欣乐,此是寂音之所了。

rú lái jìng jiâ bù kě liáng jì ãr nãng yǎn biàn shí fāng

如来境界不可量,寂而能演遍十方,

pǔ shǐ zhîng shēng yì qīng jìng shī lì yâ shãn wãn yǒng yuâ

普使众 生意清净,尸利夜神闻踊悦。

fï yú wú fú zhîngshēngzhōng dà fú zhuāng yán shân wēi yào

佛于无福众 生 中,大福 庄 严甚威曜,

shì bǐ lí chãn jì miâ fǎ pǔ fā huā shãn wù sī dào

示彼离尘寂灭法,普发华神悟斯道。

shí fāng pǔ xiàn dà shãn tōng yí qiâ zhîng shēng xī tiáo fú

十方普现大神通,一切众 生悉调伏,

zhǒngzhǒng sâ xiàng jiē lìngjiàn cǐ hù yù shãn zhī suǒ guān

种 种色相皆令见,此护育神之所观。

rú lái wǎng xī niàn niàn zhōng xī jìng fāng biàn cí bēi hǎi

如来往昔念念中,悉净方便慈悲海,

jiù hù shì jiān wú bù biàn cǐ fú lâ shãn zhī xiâ tuō

救护世间无不遍,此福乐神之解脱。

zhîngshēng yú chī chángluànzhuï qí xīn jiān dú shân kě wâi

众 生愚痴常乱浊,其心坚毒甚可畏,

rú lái cí mǐn wãi chū xīng cǐ miâ yuan shãn nãng wù xǐ

如来慈愍为出兴,此灭冤神能悟喜。

fï xī xiū xíng wãi zhîng shēng yí qiâ yuàn yù jiē lìng mǎn

佛昔修行为众 生,一切愿欲皆令满,

yïu shì jù chãng gōng dã xiàng cǐ xiàn fú shãn zhī suǒ rù

由是具成功德相,此现福神之所入。

fù cì biàn zhù yí qiâ zhǔ fāngshãn dã pǔ jiù hù lì xiâ tuō mãn pǔ xiànguāngmíng zhǔ fāngshãn dã

复次,遍住一切主方神,得普救护力解脱门;普现光明主方神,得

chãng bàn huà yí qiâ zhîngshēngshãntōng yâ xiâ tuō mãn guāngxíngzhuāng yán zhǔ fāngshãn dã pî yí qiâ àn zhàngshēng

成办化一切众 生神通业解脱门;光行 庄 严主方神,得破一切暗障 生

xǐ lâ dà guāngmíng xiâ tuō mãn zhōuháng bù ài zhǔ fāngshãn dã pǔ xiàn yí qiâ chù bù táng láo xiâ tuō mãn yǒng

喜乐大光明解脱门;周行不碍主方神,得普现一切处不唐劳解脱门;永

duàn mí huî zhǔ fāngshãn dã shì xiànděng yí qiâ zhîngshēng shù míng hào fā shēnggōng dã xiâ tuō mãn biàn yïu jìngkōng

断迷惑主方神,得示现等一切众 生数名号发生功德解脱门;遍游净空

zhǔ fāngshãn dã hãng fā miào yīn lìngtīng zhě jiē huān xǐ xiâ tuō mãn yún chuáng dà yīn zhǔ fāngshãn dã rú lïng

主方神,得恒发妙音令听者皆欢喜解脱门;云 幢 大音主方神,得如龙

pǔ yǔ lìngzhîngshēnghuān xǐ xiâ tuō mãn jì mù wú luàn zhǔ fāngshãn dã shì xiàn yí qiâ zhîngshēng yâ wú chā biã

普雨令众 生欢喜解脱门;髻目无乱主方神,得示现一切众 生业无差别

zì zài lì xiâ tuō mãn pǔ guān shì yâ zhǔ fāngshãn dã guān chá yí qiâ qù shēngzhōngzhǒngzhǒng yâ xiâ tuō mãn

自在力解脱门;普观世业主方神,得观察一切趣生 中 种 种业解脱门;

zhōubiàn yïu lǎn zhǔ fāngshãn dã suǒ zuî shì jiē jiū jìngshēng yí qiâ zhîngshēnghuān xǐ xiâ tuō mãn

周遍游览主方神,得所作事皆究竟生一切众 生欢喜解脱门。

ěr shí biàn zhù yí qiâ zhǔ fāngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ fāngshãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,遍住一切主方神,承佛威力,普观一切主方神众而说颂言:

rú lái zì zài chū shì jiān jiào huà yí qiâ zhū qún shēng

如来自在出世间,教化一切诸群生 ,

pǔ shì fǎ mãn lìng wù rù xī shǐ dāng chãng wú shàng zhì

普示法门令悟入,悉使当成无上智。

shãn tōng wú liàng děng zhîng shēng suí qí suǒ lâ shì zhū xiàng

神通无量等众 生,随其所乐示诸相,

jiàn zhě jiē mãng chū lí kǔ cǐ xiàn guāng shãn xiâ tuō lì

见者皆蒙出离苦,此现光神解脱力。

fï yú àn zhàng zhîng shēng hǎi wãi xiàn fǎ jù dà guāng míng

佛于暗障 众 生海,为现法炬大光明,

qí guāng pǔ zhào wú bú jiàn cǐ hâng zhuāng yán zhī xiâ tuō

其光普照无不见,此行 庄 严之解脱。

jù zú shì jiān zhǒng zhǒng yīn pǔ zhuǎn fǎ lún wú bù jiě

具足世间种 种音,普转法轮无不解,

zhîng shēng tīng zhě fán nǎo miâ cǐ biàn wǎng shãn zhī suǒ wù

众 生听者烦恼灭,此遍往神之所悟。

yí qiâ shì jiān suǒ yǒu míng fï míng děng bǐ ãr chū shēng

一切世间所有名,佛名等彼而出生 ,

xī shǐ zhîng shēng lí chī huî cǐ duàn mí shãn suǒ hâng chù

悉使众 生离痴惑,此断迷神所行处。

ruî yǒu zhîng shēng zhì fï qián dã wãn rú lái měi miào yīn

若有众 生至佛前,得闻如来美妙音,

mî bù xīn shēng dà huān xǐ biàn yáu xū kōng wù sī fǎ

莫不心生大欢喜,遍游虚空悟斯法。

fï yú yī yí chà nà zhōng pǔ yǔ wú biān dà fǎ yǔ

佛于一一刹那中,普雨无边大法雨,

xī shǐ zhîng shēng fán nǎo miâ cǐ yún chuáng shãn suǒ liǎo zhī

悉使众 生烦恼灭,此云 幢 神所了知。

yí qiâ shì jiān zhū yâ hǎi fï xī kāi shì děng wú yì

一切世间诸业海,佛悉开示等无异,

pǔ shǐ zhîng shēng chú yâ huî cǐ jì mù shãn zhī suǒ liǎo

普使众 生除业惑,此髻目神之所了。

yí qiâ zhì dì wú yǒu biān yí qiâ zhîng shēng zhǒng zhǒng xīn

一切智地无有边,一切众 生 种 种心,

rú lái zhào jiàn xī míng liǎo cǐ guǎng dà mãn guān shì rù

如来照见悉明了,此广大门观世入。

fï yú wǎng xī xiū zhū hâng wú liàng zhū dù xī yuán mǎn

佛于往昔修诸行,无量诸度悉圆满,

dà cí āi mǐn lì zhîng shēng cǐ biàn yïu shãn zhī xiâ tuō

大慈哀愍利众 生,此遍游神之解脱。

fù cì jìngguāng pǔ zhào zhǔ kōngshãn dã pǔ zhī zhū qù yí qiâ zhîngshēng xīn xiâ tuō mãn pǔ you shēn

复次,净光普照主空神,得普知诸趣一切众 生心解脱门;普游深

guǎng zhǔ kōngshãn dã pǔ rù fǎ jiâ xiâ tuō mãn shēng jí xiángfēng zhǔ kōngshãn dã liǎo dá wú biānjìng jiâ shēn

广主空神,得普入法界解脱门;生吉祥风主空神,得了达无边境界身

xiàng xiâ tuō mãn lí zhàng ān zhù zhǔ kōngshãn dã nãng chú yí qiâ zhîngshēng yâ huî zhàng xiâ tuō mãn guǎng bù

相解脱门;离障安住主空神,得能除一切众 生业惑障解脱门;广步

miào jì zhǔ kōngshãn dã pǔ guān chá sī wãi guǎng dà hâng hǎi xiâ tuō mãn wú ài guāng yàn zhǔ kōngshãn dã dà

妙髻主空神,得普观察思惟广大行海解脱门;无碍光焰主空神,得大

bēi guāng pǔ jiù hù yí qiâ zhîngshēng â nàn xiâ tuō mãn wú ài shâng lì zhǔ kōngshãn dã pǔ rù yí qiâ wú suǒ

悲光普救护一切众 生厄难解脱门;无碍胜力主空神,得普入一切无所

zhuï fú dã lì xiâ tuō mãn lí gîu guāngmíng zhǔ kōngshãn dã nãnglìng yí qiâ zhîngshēng xīn lí zhū gài qīngjìng

著福德力解脱门;离垢光明主空神,得能令一切众 生,心离诸盖清净

xiâ tuō mãn shēnyuǎnmiào yīn zhǔ kōngshãn dã pǔ jiàn shí fāng zhì guāngmíng xiâ tuō mãn guāngbiàn shí fāng zhǔ

解脱门;深远妙音主空神,得普见十方,智光明解脱门;光遍十方主

kōngshãn dã bù dîng běn chù ãr pǔ xiàn shì jiān xiâ tuō mãn

空神,得不动本处,而普现世间解脱门。

ěr shí jìngguāng pǔ zhào zhǔ kōngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ kōngshãnzhîng ãr shuōsîng

尔时,净光普照主空神,承佛威力,普观一切主空神众,而说颂

yán

言:

rú lái guǎng dà mù qīng jìng rú xū kōng

如来广大目,清净如虚空,

pǔ jiàn zhū zhîng shēng yí qiâ xī míng liǎo

普见诸众 生,一切悉明了。

fï shēn dà guāng míng biàn zhào yú shí fāng

佛身大光明,遍照于十方,

chù chù xiàn qián zhù pǔ yïu guān cǐ dào

处处现前住,普游观此道。

fï shēn rú xū kōng wú shēng wú suǒ qǔ

佛身如虚空,无生无所取,

wú dã wú zì xìng jí xiáng fēng suǒ jiàn

无得无自性,吉祥风所见。

rú lái wú liàng jiã guǎng shuō zhū shâng dào

如来无量劫,广说诸圣道,

pǔ miâ zhîngshēngzhàng yuánguāng wù cǐ mãn

普灭众 生 障,圆光悟此门。

wǒ guān fï wǎng xī suǒ jí pú tí hâng

我观佛往昔,所集菩提行,

xī wãi ān shì jiān miào jì xíng sī jìng

悉为安世间,妙髻行斯境。

yí qiâ zhîngshēng jiâ liú zhuǎnshēng sǐ hǎi

一切众 生界,流转 生死海,

fï fàng miâ kǔ guāng wú ài shãn nãng jiàn

佛放灭苦光,无碍神能见。

qīng jìng gōng dã zàng nãng wãi shì fú tián

清净功德藏,能为世福田,

suí yǐ zhì kāi juã lì shãn yú cǐ wù

随以智开觉,力神于此悟。

zhîng shēng chī suǒ fù liú zhuǎn yú xiǎn dào

众 生痴所覆,流转于险道,

fï wãi fàng guāng míng lí gîu shãn nãng zhâng

佛为放光明,离垢神能证。

zhì huì wú biān jì xī xiàn zhū guï tǔ

智慧无边际,悉现诸国土,

guāng míng zhào shì jiān miào yīn sī jiàn fï

光明照世间,妙音斯见佛。

fï wãi dù zhîng shēng xiū xíng biàn shí fāng

佛为度众 生,修行遍十方,

rú shì dà yuàn xīn pǔ xiàn nãng guān chá

如是大愿心,普现能观察。

fù cì wú ài guāngmíng zhǔ fēngshãn dã pǔ rù fï fǎ jí yí qiâ shì jiān xiâ tuō mãn pǔ xiànyǒng yâ

复次,无碍光明主风神,得普入佛法及一切世间解脱门;普现勇业

zhǔ fēngshãn dã wú liàng guï tǔ fï chū xiàn xiánguǎng dà gîngyǎng xiâ tuō mãn piāo jī yún chuáng zhǔ fēngshãn

主风神,得无量国土佛出现,咸广大供养解脱门;飘击云 幢 主风神,

dã yǐ xiāngfēng pǔ miâ yí qiâ zhîngshēngbìng xiâ tuō mãn jìngguāngzhuāng yán zhǔ fēngshãn dã pǔ shēng yí qiâ zhîng

得以香风普灭一切众 生病解脱门;净光 庄 严主风神,得普生一切众

shēngshàn gēn lìng cuī miâ chïngzhàngshān xiâ tuō mãn lì nãng jiã shuǐ zhǔ fēngshãn dã nãng pî wú biān â mï zhîng xiâ

生善根令摧灭重 障山解脱门;力能竭水主风神,得能破无边恶魔众解

tuō mãn dà shēngbiàn hǒu zhǔ fēngshãn dã yǒng miâ yí qiâ zhîngshēng bù xiâ tuō mãn shù miǎochuí jì zhǔ fēngshãn

脱门;大声遍吼主风神,得永灭一切众 生怖解脱门;树杪垂髻主风神,

dã rù yíqiâ zhū fǎ shí xiàngbiàn cái hǎi xiâ tuō mãn pǔ háng wú ài zhǔ fēngshãn dã tiáo fú yí qiâ zhîngshēng

得入一切诸法实相辩才海解脱门;普行无碍主风神,得调伏一切众 生

fāngbiànzàng xiâ tuō mãn zhǒngzhǒnggōngdiàn zhǔ fēngshãn dã rù jì jìngchándìng mãn miâ jí zhîng yú chī àn xiâ

方便藏解脱门;种 种宫殿主风神,得入寂静禅定门,灭极重愚痴暗解

tuō mãn dà guāng pǔ zhào zhǔ fēngshãn dã suí shùn yí qiâ zhîngshēngxíng wú ài lì xiâ tuō mãn

脱门;大光普照主风神,得随顺一切众 生行无碍力解脱门。

ěr shí wú ài guāngmíng zhǔ fēngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ fēngshãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,无碍光明主风神,承佛威力,普观一切主风神众而说颂言:

yí qiâ zhū fï fǎ shân shēn wú ài fāng biàn pǔ nãng rù

一切诸佛法甚深,无碍方便普能入,

suǒ yǒu shì jiān cháng chū xiàn wú xiàng wú xíng wú yǐng xiàng

所有世间常出现,无相无形无影像。

rǔ guān rú lái yú wǎng xī yī niàn gōng yǎng wú biān fï

汝观如来于往昔,一念供养无边佛,

rú shì yǒng měng pú tí hâng cǐ pǔ xiàn shãn nãng wù liǎo

如是勇猛菩提行,此普现神能悟了。

rú lái jiù shì bù sī yì suǒ yǒu fāng biàn wú kōng guî

如来救世不思议,所有方便无空过,

xī shǐ zhîng shēng lí zhū kǔ cǐ yún chuáng shãn zhī xiâ tuō

悉使众 生离诸苦,此云 幢 神之解脱。

zhîngshēng wú fú shîuzhîng kǔ chïng gài mì zhàngcháng mí fù

众 生无福受众苦,重盖密障 常迷覆,

yí qiâ jiē lìng dã xiâ tuō cǐ jìng guāng shãn suǒ liǎo zhī

一切皆令得解脱,此净光神所了知。

rú lái guǎng dà shãn tōng lì kâ tiǎn yí qiâ mï jūn zhîng

如来广大神通力,克殄一切魔军众,

suǒ yǒu tiáo fú zhū fāng biàn yǒng jiàn wēi lì nãng guān chá

所有调伏诸方便,勇健威力能观察。

fï yú máo kǒng yǎn miào yīn qí yīn pǔ biàn yú shì jiān

佛于毛孔演妙音,其音普遍于世间,

yí qiâ kǔ wâi jiē lìng xī cǐ biàn hǒu shãn zhī suǒ liǎo

一切苦畏皆令息,此遍吼神之所了。

fï yú yí qiâ zhîng chà hǎi bù sī yì jiã cháng yǎn shuō

佛于一切众刹海,不思议劫常演说,

cǐ rú lái dì miào biàn cái shù miǎo jì shãn nãng wù xiâ

此如来地妙辩才,树杪髻神能悟解。

fï yú yí qiâ fāng biàn mãn zhì rù qí zhōng xī wú ài

佛于一切方便门,智入其中悉无碍,

jìng jiâ wú biān wú yǔ děng cǐ pǔ háng shãn zhī xiâ tuō

境界无边无与等,此普行神之解脱。

rú lái jìng jiâ wú yǒu biān chù chù fāng biàn jiē lìng jiàn

如来境界无有边,处处方便皆令见,

ãr shēn jì jìng wú zhū xiàng zhǒng zhǒng gōng shãn xiâ tuō mãn

而身寂静无诸相,种 种宫神解脱门。

rú lái jiã hǎi xiū zhū hâng yí qiâ zhū lì jiē chãng mǎn

如来劫海修诸行,一切诸力皆成满,

nãng suí shì fǎ yìng zhîng shēng cǐ pǔ zhào shãn zhī suǒ jiàn

能随世法应众 生,此普照神之所见。