准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》04

导读:复次,普光焰藏主火神,得悉除一切世间暗解脱门;普集光 幢 主火神,得能息一切众 生诸惑漂流热恼苦解脱门;大光遍照主火神,得...

《大方广佛华严经注音》04

fù cì pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ shãn dã xī chú yí qiâ shì jiān àn xiâ tuō mãn pǔ jí guāngchuáng zhǔ

复次,普光焰藏主火神,得悉除一切世间暗解脱门;普集光 幢 主

huǒ shãn dã nãng xī yí qiâ zhîngshēng zhū huî piāo liú râ nǎo kǔ xiâ tuō mãn dà guāngbiànzhào zhǔ huǒ shãn dã

火神,得能息一切众 生诸惑漂流热恼苦解脱门;大光遍照主火神,得

wú dîng fú lì dà bēi zàng xiâ tuō mãn zhîngmiàogōngdiàn zhǔ huǒ shãn dã guān rú lái shãntōng lì shì xiàn wú biān

无动福力大悲藏解脱门;众妙宫殿主火神,得观如来神通力,示现无边

jì xiâ tuō mãn wú jìn guāng jì zhǔ huǒ shãn dã guāngmíngzhào yào wú biān xū kōng jiâ xiâ tuō mãn zhǒngzhǒng yàn

际解脱门;无尽光髻主火神,得光明照耀无边虚空界解脱门;种 种焰

yǎn zhǔ huǒ shãn dã zhǒngzhǒng fú zhuāng yán jì jìngguāng xiâ tuō mãn shí fānggōngdiàn rú xū mí shān zhǔ huǒ shãn

眼主火神,得种 种福 庄 严寂静光解脱门;十方宫殿如须弥山主火神,

dã nãng miâ yí qiâ shì jiān zhū qù chì rán kǔ xiâ tuō mãn wēi guāng zì zài zhǔ huǒ shãn dã zì zài kāi wù yí qiâ

得能灭一切世间诸趣炽然苦解脱门;威光自在主火神,得自在开悟一切

shì jiān xiâ tuō mãn guāngzhào shí fāng zhǔ huǒ shãn dã yǒng pî yí qiâ yú chī zhí zhuïjiàn xiâ tuō mãn lãi yīn diàn

世间解脱门;光照十方主火神,得永破一切愚痴执着见解脱门;雷音电

guāng zhǔ huǒ shãn dã chãng jiù yí qiâ yuàn lì dà zhân hǒu xiâ tuō mãn

光主火神,得成就一切愿力大震吼解脱门。

ěr shí pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ shãn chãng fï wēi lì biànguān yí qiâ zhǔ huǒ shãn zhîng ãr shuōsîng

尔时,普光焰藏主火神,承佛威力,遍观一切主火神,众而说颂

yán

言:

rǔ guān rú lái jīng jìn lì guǎng dà yì jiã bù sī yì

汝观如来精进力,广大亿劫不思议,

wãi lì zhîngshēngxiàn shì jiān suǒ yǒu àn zhàng jiē lìng miâ

为利众 生现世间,所有暗障皆令灭。

zhîngshēng yú chī qǐ zhū jiàn fán nǎo rú liú jí huǒ rán

众 生愚痴起诸见,烦恼如流及火然,

dǎo shī fāngbiàn xī miâ chú pǔ jí guāngchuáng yú cǐ wù

导师方便悉灭除,普集光 幢 于此悟。

fú dã rú kōng wú yǒu jìn qiú qí biān jì bù kě dã

福德如空无有尽,求其边际不可得,

cǐ fï dà bēi wú dîng lì guāngzhào wù rù xīn shēng xǐ

此佛大悲无动力,光照悟入心生喜。

wǒ guān rú lái zhī suǒ hâng jīng yú jiã hǎi wú biān jì

我观如来之所行,经于劫海无边际,

rú shì shì xiàn shãn tōng lì zhîng miào gōng shãn suǒ liǎo zhī

如是示现神通力,众妙宫神所了知。

yì jiã xiū chãng bù kě sī qiú qí biān jì mî nãng zhī

亿劫修成不可思,求其边际莫能知,

yǎn fǎ shí xiàng lìng huān xǐ wú jìn guāng shãn suǒ guān jiàn

演法实相令欢喜,无尽光神所观见。

shí fāng suǒ yǒu guǎng dà zhîng yí qiâ xiàn qián zhān yǎng fï

十方所有广大众,一切现前瞻仰佛,

jì jìng guāng míng zhào shì jiān cǐ miào yàn shãn suǒ nãng liǎo

寂静光明照世间,此妙焰神所能了。

mïu ní chū xiàn zhū shì jiān zuî yú yí qiâ gōng diàn zhōng

牟尼出现诸世间,坐于一切宫殿中,

pǔ yǔ wú biān guǎng dà fǎ cǐ shí fāng shãn zhī jìng jiâ

普雨无边广大法,此十方神之境界。

zhū fï zhì huì zuì shân shēn yú fǎ zì zài xiàn shì jiān

诸佛智慧最甚深,于法自在现世间,

nãng xī chǎn míng zhēn shí lǐ wēi guāng wù cǐ xīn xīn qìng

能悉阐明真实理,威光悟此心欣庆。

zhū jiàn yú chī wãi àn gài zhîngshēng mí huî cháng liú zhuǎn

诸见愚痴为暗盖,众 生迷惑常流转,

fï wãi kāi chǎn miào fǎ mãn cǐ zhào fāng shãn nãng wù rù

佛为开阐妙法门,此照方神能悟入。

yuàn mãn guǎng dà bù sī yì lì dù xiū zhì yǐ qīng jìng

愿门广大不思议,力度修治已清净,

rú xī yuàn xīn jiē chū xiàn cǐ zhân yīn shãn zhī suǒ liǎo

如昔愿心皆出现,此震音神之所了。

fù cì pǔ xīng yún chuáng zhǔ shuǐshãn dã píngděng lì yì yí qiâ zhîngshēng cí xiâ tuō mãn hǎi cháo yún

复次,普兴云 幢 主水神,得平等利益一切众 生慈解脱门;海潮云

yīn zhǔ shuǐshãn dã wú biān fǎ zhuāng yán xiâ tuō mãn miào sâ lún jì zhǔ shuǐshãn dã guān suǒ yìng huà fāngbiàn

音主水神,得无边法 庄 严解脱门;妙色轮髻主水神,得观所应化方便

pǔ shâ xiâ tuō mãn shànqiǎoxuán fú zhǔ shuǐshãn dã pǔ yǎn zhū fï shânshēnjìng jiâ xiâ tuō mãn lí gîu xiāng jī

普摄解脱门;善巧漩澓主水神,得普演诸佛甚深境界解脱门;离垢香积

zhǔ shuǐshãn dã pǔ xiànqīngjìng dà guāngmíng xiâ tuō mãn fú qiáoguāng yīn zhǔ shuǐshãn dã qīngjìng fǎ jiâ wú

主水神,得普现清净大光明解脱门;福桥光音主水神,得清净法界无

xiàng wú xìng xiâ tuō mãn zhī zú zì zài zhǔ shuǐshãn dã wú jìn dà bēi hǎi xiâ tuō mãn jìng xǐ shàn yīn zhǔ shuǐ

相无性解脱门;知足自在主水神,得无尽大悲海解脱门;净喜善音主水

shãn dã yú pú sà zhîng huì dào chǎngzhōng wãi dà huān xǐ zàng xiâ tuō mãn pǔ xiàn wēi guāng zhǔ shuǐshãn dã yǐ

神,得于菩萨众会道场 中为大欢喜藏解脱门;普现威光主水神,得以

wú ài guǎng dà fú dã lì pǔ chū xiàn xiâ tuō mãn hǒu shēngbiàn hǎi zhǔ shuǐshãn dã guān chá yí qiâ zhîngshēng fā

无碍广大福德力普出现解脱门;吼声遍海主水神,得观察一切众 生发

qǐ rú xū kōngtiáo fú fāngbiàn xiâ tuō mãn

起如虚空调伏方便解脱门。

ěr shí pǔ xīng yún chuáng zhǔ shuǐshãn chãng fï wēi lì biànguān yí qiâ zhǔ shuǐshãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,普兴云 幢 主水神,承佛威力,遍观一切主水神众而说颂言:

qīng jìng cí mãn chà chãn shù gîng shēng rú lái yī miào xiàng

清净慈门刹尘数,共生如来一妙相,

yī yī zhū xiàng mî bù rán shì gù jiàn zhě wú yàn zú

一一诸相莫不然,是故见者无厌足。

shì zūn wǎng xī xiū xíng shí pǔ yì yí qiâ rú lái suǒ

世尊往昔修行时,普诣一切如来所,

zhǒng zhǒng xiū zhì wú xiâ juàn rú shì fāng biàn yún yīn rù

种 种修治无懈倦,如是方便云音入。

fï yú yí qiâ shí fāng zhōng jì rán bù dîng wú lái qù

佛于一切十方中,寂然不动无来去,

yìng huà zhîng shēng xī lìng jiàn cǐ shì jì lún zhī suǒ zhī

应化众 生悉令见,此是髻轮之所知。

rú lái jìng jiâ wú biān liàng yí qiâ zhîng shēng bù nãng liǎo

如来境界无边 量 ,一切 众 生 不能 了,

miào yīn yǎn shuō biàn shí fāng cǐ shàn xuán shãn suǒ xíng chù

妙音演说遍十方,此善旋神所行处。

shì zūn guāng míng wú yǒu jìn chōng biàn fǎ jiâ bù sī yì

世尊光明无有尽,充遍法界不思议,

shuō fǎ jiào huà dù zhîng shēng cǐ jìng xiāng shãn suǒ guān jiàn

说法教化度众 生,此净香神所观见。

rú lái qīng jìng děng xū kōng wú xiāng wú xíng biàn shí fāng

如来清净等虚空,无相无形遍十方,

ãr lìng zhîng huì mǐ bú jiàn cǐ fú guāng shãn shàn guān chá

而令众会靡不见,此福光神善观察。

fï xī xiū xí dà bēi mãn qí xīn guǎng biàn děng zhîng shēng

佛昔修习大悲门,其心广遍等众 生,

shì gù rú yún xiàn yú shì cǐ xiâ tuō mãn zhī zú liǎo

是故如云现于世,此解脱门知足了。

shí fāng suǒ yǒu zhū guï tǔ xī jiàn rú lái zuî yú zuî

十方所有诸国土,悉见如来坐于座,

lǎng rán kāi wù dà pú tí rú shì xǐ yīn zhī suǒ rù

朗然开悟大菩提,如是喜音之所入。

rú lái suǒ xíng wú guà ài biàn wǎng shí fāng yí qiâ chà

如来所行无挂碍,遍往十方一切刹,

chù chù shì xiàn dà shãn tōng pǔ xiàn wēi guāng yǐ nãng wù

处处示现大神通,普现威光已能悟。

xiū xí wú biān fāng biàn hâng děng zhîng shēng jiâ xī chōng mǎn

修习无边方便行,等众 生界悉充满,

shãn tōng miào yîng mǐ zàn tíng hǒu shēng biàn hǎi sī nãng rù

神通妙用靡暂停,吼声遍海斯能入。

fù cì chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi shãn dã yǐ děng xīn shī yí qiâ zhîngshēng fú dã hǎi zhîng bǎo zhuāng yán

复次,出现宝光主海神,得以等心施一切众 生福德海众宝 庄 严

shēn xiâ tuō mãn bù kě huài jīn gāngchuáng zhǔ hǎi shãn dã qiǎofāngbiànshǒu hù yí qiâ zhîngshēngshàn gēn xiâ tuō

身解脱门;不可坏金刚 幢 主海神,得巧方便守护一切众 生善根解脱

mãn bù zá chãn gîu zhǔ hǎi shãn dã nãng jiã yí qiâ zhîngshēng fán nǎo hǎi xiâ tuō mãn hãng zhù bō làng zhǔ hǎi

门;不杂尘垢主海神,得能竭一切众 生烦恼海解脱门;恒住波浪主海

shãn dã lìng yí qiâ zhîngshēng lí â dào xiâ tuō mãn jí xiáng bǎo yuâ zhǔ hǎi shãn dã pǔ miâ dà chī àn xiâ

神,得令一切众 生离恶道解脱门;吉祥宝月主海神,得普灭大痴暗解

tuō mãn miào huā lïng jì zhǔ hǎi shãn dã miâ yí qiâ zhū qù kǔ yǔ ān lâ xiâ tuō mãn pǔ chí guāng wâi zhǔ hǎi

脱门;妙华龙髻主海神,得灭一切诸趣苦与安乐解脱门;普持光味主海

shãn dã jìng zhì yí qiâ zhîngshēng zhū jiàn yú chī xìng xiâ tuō mãn bǎo yàn huá guāng zhǔ hǎi shãn dã chū shēng yí

神,得净治一切众 生诸见愚痴性解脱门;宝焰华光主海神,得出生一

qiâ bǎo zhîngxìng pú tí xīn xiâ tuō mãn jīn gāngmiào jì zhǔ hǎi shãn dã bù dîng xīn gōng dã hǎi xiâ tuō mãn hǎi

切宝种性菩提心解脱门;金刚妙髻主海神,得不动心功德海解脱门;海

cháo lãi yīn zhǔ hǎi shãn dã pǔ rù fǎ jiâ sān mâi mãn xiâ tuō mãn

潮雷音主海神,得普入法界三昧门解脱门。

ěr shí chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi shãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ hǎi shãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,出现宝光主海神,承佛威力,普观一切主海神众而说颂言:

bù kě sī yì dà jiã hǎi gîng yǎng yí qiâ zhū rú lái

不可思议大劫海,供养一切诸如来,

pǔ yǐ gōng dã shī qún shēng shì gù duān yán zuì wú bǐ

普以功德施群生,是故端严最无比。

yí qiâ shì jiān jiē chū xiàn zhîng shēng gēn yù mǐ bù zhī

一切世间皆出现,众 生根欲靡不知,

pǔ wãi hïng xuān dà fǎ hǎi cǐ shì jiān chuáng suǒ xīn wù

普为弘宣大法海,此是坚 幢 所欣悟。

yí qiâ shì jiān zhîng dǎo shī fǎ yún dà yǔ bù kě câ

一切世间众导师,法云大雨不可测,

xiao jiã wú qiïng zhū kǔ hǎi cǐ lí gîu chãn rù fǎ mãn

消竭无穷诸苦海,此离垢尘入法门。

yí qiâ zhîng shēng fán nǎo fù liú zhuǎn zhū qù shîu zhîng kǔ

一切众 生烦恼覆,流转诸趣受众苦,

wãi qí kāi shì rú lái jìng pǔ shuǐ gōng shãn rù cǐ mãn

为其开示如来境,普水宫神入此门。

fï yú nán sī jiã hǎi zhōng xiū xíng zhū hâng wú yǒu jìn

佛于难思劫海中,修行诸行无有尽,

yǒng jiã zhîng shēng chī huî wǎng bǎo yuâ yú cǐ nãng míng rù

永截众 生痴惑网,宝月于此能明入。

fï jiànzhîngshēngchángkǒng bù liú zhuǎnshēng sǐ dà hǎi zhōng

佛见众 生 常恐怖,流转 生死大海中,

shì bǐ rú lái wú shàng dào lïng jì wù xiâ shēng xīn yuâ

示彼如来无上道,龙髻悟解生欣悦。

zhū fï jìng jiâ bù sī yì fǎ jiâ xū kōng píng děng xiàng

诸佛境界不思议,法界虚空平等相 ,

nãng jìng zhîng shēng chī huî wǎng rú shì chí wâi nãng xuān shuō

能净众 生痴惑网,如是持味能宣说。

fï yǎn qīng jìng bù sī yì yí qiâ jìng jiâ xī gāi lǎn

佛眼清净不思议,一切境界悉该览,

pǔ shì zhîng shēng zhū miào dào cǐ shì huā guāng xīn suǒ wù

普示众 生诸妙道,此是华光心所悟。

mï jūn guǎng dà wú yāng shù yí chà nà zhōng xī cuī miâ

魔军广大无央数,一刹那中悉摧灭,

xīn wú qīng dîng nán câ liáng jīn gāng miào jì zhī fāng biàn

心无倾动难测量,金刚妙髻之方便。

pǔ yú shí fāng yǎn miào yīn qí yīn fǎ jiâ mǐ bù zhōu

普于十方演妙音,其音法界靡不周,

cǐ shì rú lái sān mâi jìng hǎi cháo yīn shãn suǒ xíng chù

此是如来三昧境,海潮音神所行处。

fù cì pǔ fā xùn liú zhǔ hã shãn dã pǔ yǔ wú biān fǎ yǔ xiâ tuō mãn pǔ jiã quánjiàn zhǔ hã shãn

复次,普发迅流主河神,得普雨无边法雨解脱门;普洁泉涧主河神,

dã pǔ xiàn yí qiâ zhîngshēngqiánlìngyǒng lí fán nǎo xiâ tuō mãn lí chãnjìng yǎn zhǔ hã shãn dã yǐ dà bēi fāng

得普现一切众 生前令永离烦恼解脱门;离尘净眼主河神,得以大悲方

biàn pǔ dí yī qiē zhîngshēng zhū huî chãn gîu xiâ tuō mãn shí fāngbiàn hǒu zhǔ hã shãn dã hãng chū ráo yì zhîng

便,普涤一切众 生诸惑尘垢解脱门;十方遍吼主河神,得恒出饶益众

shēng yīn xiâ tuō mãn pǔ jiù hù zhîngshēng zhǔ hã shãn dã yú yí qiâ hán shí zhōng hãng qǐ wú nǎo hài cí xiâ

生音解脱门;普救护众 生主河神,得于一切含识中,恒起无恼害慈解

tuō mãn wú râ jìngguāng zhǔ hã shãn dã pǔ shì yí qiâ qīngliángshàn gēn xiâ tuō mãn pǔ shēnghuān xǐ zhǔ hã

脱门;无热净光主河神,得普示一切清凉善根解脱门;普生欢喜主河

shãn dã xiū xíng jù zú shī lìng yí qiâ zhîngshēngyǒng lí qiānzhuï xiâ tuō mãn guǎng dã shângchuáng zhǔ hã shãn

神,得修行具足施令一切众 生永离悭著解脱门;广德胜 幢 主河神,

dã zuî yí qiâ huān xǐ fú tián xiâ tuō mãn guāngzhào pǔ shì zhǔ hã shãn dã nãnglìng yí qiâ zhîngshēng zá rǎn zhě

得作一切欢喜福田解脱门;光照普世主河神,得能令一切众 生杂染者

qīngjìngchēn dú zhě huān xǐ xiâ tuō mãn hǎi dã guāngmíng zhǔ hã shãn dã nãnglìng yí qiâ zhîngshēng rù xiâ tuō hǎi

清净嗔毒者欢喜解脱门;海德光明主河神,得能令一切众 生入解脱海,

hãngshîu jù zú lâ xiâ tuō mãn

恒受具足乐解脱门。

ěr shí pǔ fā xùn liú zhǔ hã shãn chãng fï wēi lì biànguān yí qiâ zhǔ hã shãnzhîng ãr shuōsîng

尔时,普发迅流主河神,承佛威力,遍观一切主河神众,而说颂

yán

言:

rú lái wǎng xī wãi zhîngshēng xiū zhì fǎ hǎi wú biānhâng

如来往昔为众 生,修治法海无边行,

pì rú pâi zã qīng yán shǔ pǔ miâ zhîngshēng fán nǎo râ

譬如霈泽清炎暑,普灭众 生烦恼热。

fï xī nán xuān wú liàng jiã yǐ yuànguāngmíngjìng shì jiān

佛昔难宣无量劫,以愿光明净世间,

zhū gēn shú zhě lìng wù dào cǐ pǔ jiã shãn xīn suǒ wù

诸根熟者令悟道,此普洁神心所悟。

dà bēi fāngbiànděngzhîngshēng xī xiàn qí qiáncháng huà yîu

大悲方便等众 生,悉现其前常化诱,

pǔ shǐ jìng zhì fán nǎo gîu jìng yǎn jiàn cǐ shēn huān yuâ

普使净治烦恼垢,净眼见此深欢悦。

fï yǎn miào yīn pǔ shǐ wãn zhîngshēng ài lâ xīn huān xǐ

佛演妙音普使闻,众 生爱乐心欢喜,

xī shǐ dí chú wú liàng kǔ cǐ biàn hǒu shãn zhī jiě tuō

悉使涤除无量苦,此遍吼神之解脱。

fï xī xiū xí pú tí hâng wãi lì zhîngshēng wú liàng jiã

佛昔修习菩提行,为利众 生无量劫,

shì gù guāngmíngbiàn shì jiān hù shãn yì niànshēnghuān xǐ

是故光明遍世间,护神忆念生欢喜。

fï xī xiū xíng wãi zhîngshēng zhǒngzhǒngfāngbiànlìngchãng shú

佛昔修行为众 生,种 种方便令成熟,

pǔ jìng fú hǎi chú zhîng kǔ wú râ jiàn cǐ xīn xīn qìng

普净福海除众苦,无热见此心欣庆。

shī mãn guǎng dà wú qiïng jìn yí qiâ zhîngshēngxián lì yì

施门广大无穷尽,一切众 生咸利益,

nãng lìng jiàn zhě wú qiān zhuï cǐ pǔ xǐ shãn zhī suǒ wù

能令见者无悭著,此普喜神之所悟。

fï xī xiū xíng shí fāngbiàn chãng jiù wú biāngōng dã hǎi

佛昔修行实方便,成就无边功德海,

nãnglìngjiàn zhě mǐ bù xīn cǐ shângchuángshãn xīn wù yuâ

能令见者靡不欣,此胜 幢 神心悟悦。

zhîngshēng yǒu gîu xiánjìng zhì yí qiâ yuàn hài děngshēng cí

众 生有垢咸净治,一切怨害等生慈,

gù dã guāngzhào mǎn xū kōng pǔ shì hã shãnjiànhuān xǐ

故得光照满虚空,普世河神见欢喜。

fï shì fú tián gōng dã hǎi nãng lìng yí qiâ lí zhū â

佛是福田功德海,能令一切离诸恶,

nǎi zhì chãng jiù dà pú tí cǐ hǎi guāngshãn zhī xiâ tuō

乃至成就大菩提,此海光神之解脱。

fù cì rïu ruǎnshâng wâi zhǔ jià shãn dã yǔ yí qiâ zhîngshēng fǎ zī wâi lìngchãng jiù fï shēn xiâ tuō

复次,柔软胜味主稼神,得与一切众 生法滋味令成就佛身解脱

mãn shí huā jìngguāng zhǔ jià shãn dã nãnglìng yí qiâ zhîngshēngshîuguǎng dà xǐ lâ xiâ tuō mãn sâ lì yǒngjiàn

门;时华净光主稼神,得能令一切众 生受广大喜乐解脱门;色力勇健

zhǔ j i àshãn dã yǐ yí qiâ yuán mǎn fǎ mãn jìng zhū jìng jiâ xiâ tuō mãn zēng y ì jīng q ì z h ǔ j i àshãn d ã jiàn f ï

主稼神,得以一切圆满法门净诸境界解脱门;增益精气主稼神,得见佛

dà bēi wú liàngshãntōngbiàn huà lì xiâ tuō mãn pǔ shēng gēn guǒ zhǔ jià shãn dã pǔ xiàn fï fú tián lìng xià

大悲无量神通变化力解脱门;普生根果主稼神,得普现佛福田,令下

zhǒng wú shī huài xiâ tuō mãn miào yán huán jì zhǔ jià shãn dã pǔ fā zhîngshēngjìng xìn huá xiâ tuō mãn rùn zã

种无失坏解脱门;妙严环髻主稼神,得普发众 生净信华解脱门;润泽

jìng huā zhǔ jià shãn dã dà cí mǐn jì zhū zhîngshēng lìngzēngzhǎng fú dã hǎi xiâ tuō mãn chãng jiù miàoxiāng zhǔ

净华主稼神,得大慈愍济诸众 生,令增长福德海解脱门;成就妙香主

jià shãn dã guǎng kāi shì yí qiâ hâng fǎ xiâ tuō mãn jiàn zhě ài lâ zhǔ jià shãn dã nãnglìng fǎ jiâ yí qiâ zhîng

稼神,得广开示一切行法解脱门;见者爱乐主稼神,得能令法界一切众

shēng shě lí xiâ dài yōu nǎo děng zhū â pǔ qīngjìng xiâ tuō mãn lí gîu guāngmíng zhǔ jià shãn dã guān chá yí qiâ

生舍离懈怠忧恼等诸恶普清净解脱门;离垢光明主稼神,得观察一切

zhîngshēngshàn gēn suí yìngshuō fǎ lìngzhîng huì huān xǐ mǎn zú xiâ tuō mãn

众 生善根随应说法令众会欢喜满足解脱门。

ěr shí rïu ruǎnshâng wâi zhǔ jià shãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ jià shãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,柔软胜味主稼神,承佛威力,普观一切主稼神众而说颂言:

rú lái wú shàng gōng dã hǎi pǔ xiàn míng dēng zhào shì jiān

如来无上功德海,普现明灯照世间,

yí qiâ zhîngshēngxián jiù hù xī yǔ ān lâ wú yí zhě

一切众 生咸救护,悉与安乐无遗者。

shì zūn gōng dã wú yǒu biān zhîngshēng wãn zhě bù tángyuán

世尊功德无有边,众 生闻者不唐捐,

xī shǐ lí kǔ chánghuān xǐ cǐ shì shí huā zhī suǒ rù

悉使离苦常欢喜,此是时华之所入。

shàn shì zhū lì jiē yuán mǎn gōng dã zhuāng yán xiàn shì jiān

善逝诸力皆圆满,功德 庄 严现世间,

yí qiâ zhîngshēng xī tiáo fú cǐ fǎ yǒng lì nãngmíngzhâng

一切众 生悉调伏,此法勇力能明证。

fï xī xiū zhì dà bēi hǎi qí xīn niàn niàn děng shì jiān

佛昔修治大悲海,其心念念等世间,

shì gù shãn tōng wú yǒu biān zēng yì jīng qì nãng guān jiàn

是故神通无有边,增益精气能观见。

1fï biàn shì jiānchángxiànqián yí qiâ fāngbiàn wú kōng guî

佛遍世间常现前,一切方便无空过,

xī jìngzhîngshēng zhū huî nǎo cǐ pǔ shēngshãn zhī xiâ tuō

悉净众 生诸惑恼,此普生神之解脱。

fï shì shì jiān dà zhì hǎi fàngjìngguāngmíng wú bù biàn

佛是世间大智海,放净光明无不遍,

guǎng dà xìn xiâ xī cïngshēng rú shì yán jì nãngmíng rù

广大信解悉从生,如是严髻能明入。

rú lái guān shì qǐ cí xīn wãi lì zhîngshēng ãr chū xiàn

如来观世起慈心,为利众 生而出现,

shì bǐ tián yí zuì shâng dào cǐ jìng huā shãn zhī xiâ tuō

示彼恬怡最胜道,此净华神之解脱。

shàn shì suǒ xiū qīng jìng hâng pú tí shù xià jù xuān shuō

善逝所修清净行,菩提树下具宣说,

rú shì jiào huà mǎn shí fāng cǐ miàoxiāngshãnnãngtīngshîu

如是教化满十方,此妙香神能听受。

fï yú yí qiâ zhū shì jiān xī shǐ lí yōu shēng dà xǐ

佛于一切诸世间,悉使离忧生大喜,

suǒ yǒu gēn yù jiē zhì jìng kě ài lâ shãn sī wù rù

所有根欲皆治净,可爱乐神斯悟入。

rú lái chū xiàn yú shì jiān pǔ guānzhîngshēng xīn suǒ lâ

如来出现于世间,普观众 生心所乐,

zhǒngzhǒngfāngbiàn ãr chãng shú cǐ jìngguāngshãn xiâ tuō mãn

种 种方便而成熟,此净光神解脱门。

fù cì jí xiáng zhǔ yào shãn dã pǔ guān yí qiâ zhîngshēng xīn ãr qín shâ qǔ xiâ tuō mãn zhān tán lín

复次,吉祥主药神,得普观一切众 生心而勤摄取解脱门;栴檀林

zhǔ yào shãn dã yǐ guāngmíng shâ zhîngshēng bǐ jiàn zhě wú kōng guî xiâ tuō mãn lí chãnguāngmíng zhǔ yào shãn

主药神,得以光明摄众 生,俾见者无空过解脱门;离尘光明主药神,

dã nãng yǐ jìngfāngbiàn miâ yí qiâ zhîngshēng fán nǎo xiâ tuō mãn míngchēng pǔ wãn zhǔ yào shãn dã nãng yǐ dà míng

得能以净方便灭一切众 生烦恼解脱门;名称普闻主药神,得能以大名

chēngzēngzhǎng wú biānshàn gēn hǎi xiâ tuō mãn máo kǒngxiànguāng zhǔ yào shãn dã dà bēi chuáng sù fù yí qiâ bìngjìng

称增长无边善根海解脱门;毛孔现光主药神,得大悲 幢 速赴一切病境

jiâ xiâ tuō mãn pî àn qīngjìng zhǔ yào shãn dã liáo zhì yí qiâ mángmíngzhîngshēnglìng zhì yǎn qīngjìng xiâ tuō mãn

界解脱门;破暗清净主药神,得疗治一切盲冥众 生令智眼清净解脱门;

pǔ fā hǒu shēng zhǔ yào shãn dã nãng yǎn fï yīn shuō zhū fǎ chā biã yì xiâ tuō mãn bì rì guāngchuáng zhǔ yào

普发吼声主药神,得能演佛音说诸法差别义解脱门;蔽日光 幢 主药

shãn dã nãng zuî yí qiâ zhîngshēngshàn zhī shi lìngjiàn zhě xiánshēngshàn gēn xiâ tuō mãn míngjiàn shí fāng zhǔ yào shãn

神,得能作一切众 生善知识令见者咸生善根解脱门;明见十方主药神,

dã qīngjìng dà bēi zàngnãng yǐ fāngbiànlìngshēng xìn xiâ xiâ tuō mãn pǔ fā wēi guāng zhǔ yào shãn dã fāngbiànlìng

得清净大悲藏能以方便令生信解解脱门;普发威光主药神,得方便令

niàn fï miâ yí qiâ zhîngshēngbìng xiâ tuō mãn

念佛灭一切众 生病解脱门。

ěr shí jí xiáng zhǔ yào shãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ yào shãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,吉祥主药神,承佛威力,普观一切主药神众,而说颂言:

rú lái zhì huì bù sī yì xī zhī yí qiâ zhîng shēng xīn

如来智慧不思议,悉知一切众 生心,

nãng yǐ zhǒngzhǒngfāngbiàn lì miâ bǐ qún mí wú liàng kǔ

能以种 种方便力,灭彼群迷无量苦。

dà xiïng shàn qiǎo nán câ liáng fán yǒu suǒ zuî wú kōng guî

大雄善巧难测量,凡有所作无空过,

bì shǐ zhîng shēng zhū kǔ miâ zhān tán lín shãn nãng wù cǐ

必使众 生诸苦灭,栴檀林神能悟此。

rǔ guān zhū fï fǎ rú shì wǎng xī qín xiū wú liàng jiã

汝观诸佛法如是,往悉勤修无量劫,

ãr yú zhū yǒu wú suǒ zhuï cǐ lí chãn guāng suǒ rù mãn

而于诸有无所著,此离尘光所入门。

fï bǎi qiān jiã nán kě yù ruî yǒu dã jiàn jí wãn míng

佛百千劫难可遇,若有得见及闻名,

bì lìng huî yì wú kōng guî cǐ pǔ chēng shãn zhī suǒ liǎo

必令获益无空过,此普称神之所了。

rú lái yī yī máo kǒngzhōng xī fàngguāngmíng miâ zhînghuàn

如来一一毛孔中,悉放光明灭众患,

shì jiān fán nǎo jiē lìng jìn cǐ xiàn guāng shãn suǒ rù mãn

世间烦恼皆令尽,此现光神所入门。

yí qiâ zhîngshēng chī suǒ máng huî yâ zhîng kǔ wú liàng biã

一切众 生痴所盲,惑业众苦无量别,

fï xī juān chú kāi zhì zhào rú shì pî àn nãng guān jiàn

佛悉蠲除开智照,如是破暗能观见。

rú lái yī yīn wú xiàn liàng nãng kāi yí qiâ fǎ mãn hǎi

如来一音无限量,能开一切法门海,

zhîngshēng tīng zhě xī liǎo zhī cǐ shì dà yīn zhī xiâ tuō

众 生听者悉了知,此是大音之解脱。

rǔ guān fï zhì nán sī yì pǔ xiàn zhū qù jiù qún shēng

汝观佛智难思议,普现诸趣救群生,

nãng lìng jiàn zhě jiē cïng huà cǐ bì rì chuáng shēn wù liǎo

能令见者皆从化,此蔽日 幢 深悟了。

rú lái dà bēi fāng biàn hǎi wãi lì shì jiān ãr chū xiàn

如来大悲方便海,为利世间而出现,

guǎng kāi zhâng dào shì zhîngshēng cǐ jiànfāngshãnnãngliǎo dá

广开正道示众 生,此见方神能了达。

rú lái pǔ fàng dà guāng míng yí qiâ shí fāng wú bù zhào

如来普放大光明,一切十方无不照,

lìng suí niàn fï shēng gōng dã cǐ fā wēi guāng xiâ tuō mãn

令随念佛生功德,此发威光解脱门。

fù cì bù huā rú yún zhǔ lín shãn dã guǎng dà wú biān zhì hǎi zàng xiâ tuō mãn zhuï gàn shū guāng zhǔ

复次,布华如云主林神,得广大无边智海藏解脱门;擢干舒光主

lín shãn dã guǎng dà xiū zhì pǔ qīngjìng xiâ tuō mãn shēng yá fā yào zhǔ lín shãn dã zēngzhǎngzhǒngzhǒngjìng xìn

林神,得广大修治普清净解脱门;生芽发耀主林神,得增长 种 种净信

yá xiâ tuō mãn jí xiángjìng yâ zhǔ lín shãn dã yí qiâ qīngjìnggōng dã zhuāng yán jù xiâ tuō mãn chuí bù yàn

芽解脱门;吉祥净叶主林神,得一切清净功德 庄 严聚解脱门;垂布焰

zàng zhǔ lín shãn dã pǔ mãn qīngjìng huì hãngzhōu lǎn fǎ jiâ xiâ tuō mãn miàozhuāng yán guāng zhǔ lín shãn dã pǔ

藏主林神,得普门清净慧恒周览法界解脱门;妙 庄 严光主林神,得普

zhī yí qiâ zhîngshēnghâng hǎi ãr xīng bù fǎ yún xiâ tuō mãn kě yì lãi shēng zhǔ lín shãn dã rěn shîu yí qiâ bù

知一切众 生行海而兴布法云解脱门;可意雷声主林神,得忍受一切不

kě yì shēng yǎn qīngjìng yīn xiâ tuō mãn xiāngguāng pǔ biàn zhǔ lín shãn dã shí fāng pǔ xiàn xī suǒ xiū zhì guǎng dà

可意声演清净音解脱门;香 光普遍主林神,得十方普现昔所修治广大

hângjìng jiâ xiâ tuō mãn miàoguāng huí yào zhǔ lín shãn dã yǐ yí qiâ gōng dã fǎ ráo yì shì jiān xiâ tuō mãn huā

行境界解脱门;妙光回耀主林神,得以一切功德法饶益世间解脱门;华

guǒ guāng wâi zhǔ lín shãn dã nãnglìng yí qiâ jiàn fï chū xīngchángjìngniàn bù wàngzhuāng yán gōng dã zàng xiâ tuō mãn

果光味主林神,得能令一切见佛出兴常敬念不忘 庄 严功德藏解脱门。

ěr shí bù huā rú yún zhǔ lín shãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ lín shãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,布华如云主林神,承佛威力,普观一切主林神众而说颂言:

fï xī xiū xí pú tí hâng fú dã zhì huì xī chãng mǎn

佛昔修习菩提行,福德智慧悉成满,

yí qiâ zhū lì jiē jù zú fàng dà guāng míng chū shì jiān

一切诸力皆具足,放大光明出世间。

bēi mãn wú liàngděngzhîngshēng rú lái wǎng xī pǔ jìng zhì

悲门无量等众 生,如来往昔普净治,

shì gù yú shì nãng wãi yì cǐ zhuï gàn shãn zhī suǒ liǎo

是故于世能为益,此擢干神之所了。

ruî yǒu zhîng shēng yī jiàn fï bì shǐ rù yú shēn xìn hǎi

若有众 生一见佛,必使入于深信海,

pǔ shì yí qiâ rú lái dào cǐ miào yá shãn zhī xiâ tuō

普示一切如来道,此妙芽神之解脱。

yī máo suǒ jí zhū gōng dã jiã hǎi xuān yáng bù kě jìn

一毛所集诸功德,劫海宣扬不可尽,

zhū fï fāng biàn nán sī yì jìng yâ nãng míng cǐ shēn yì

诸佛方便难思议,净叶能明此深义。

wǒ niàn rú lái yú wǎng xī gîng yǎng chà chãn wú liàng fï

我念如来于往昔,供养刹尘无量佛,

yī yī fï suǒ zhì jiàn míng cǐ yàn zàng shãn zhī suǒ liǎo

一一佛所智渐明,此焰藏神之所了。

yí qiâ zhîng shēng zhū hâng hǎi shì zūn yī niàn xī liǎo zhī

一切众 生诸行海,世尊一念悉了知,

rú shì guǎng dà wú ài zhì miàozhuāng yán shãnnãng wù rù

如是广大无碍智,妙 庄 严神能悟入。

hãng yǎn rú lái jì miào yīn pǔ shēng wú děng dà huān xǐ

恒演如来寂妙音,普生无等大欢喜,

suí qí xiâ yù jiē lìng wù cǐ shì lãi yīn suǒ hâng fǎ

随其解欲皆令悟,此是雷音所行法。

rú lái shì xiàn dà shãn tōng shí fāng guï tǔ jiē zhōu biàn

如来示现大神通,十方国土皆周遍,

fï xī xiū xíng xī lìng jiàn cǐ pǔ xiāng guāng suǒ rù mãn

佛昔修行悉令见,此普香 光所入门。

zhîngshēngqiān bì bù xiū dã mí huî chãn liú shēng sǐ zhōng

众 生譣诐不修德,迷惑沉流生死中,

wãi bǐ chǎn míng zhîng zhì dào cǐ miào guāng shãn zhī suǒ jiàn

为彼阐明众智道,此妙光神之所见。

fï wãi yâ zhàng zhū zhîngshēng jīng yú yì jiã shí nǎi xiàn

佛为业障诸众 生,经于亿劫时乃现,

qí yú niàn niàn cháng lìng jiàn cǐ wâi guāng shãn suǒ guān chá

其余念念常令见,此味光神所观察。

fù cì bǎo fēng kāi huā zhǔ shānshãn dã rù dà jì dìngguāngmíng xiâ tuō mãn huā lín miào jì zhǔ shānshãn

复次,宝峰开华主山神,得入大寂定光明解脱门;华林妙髻主山神,

dã xiū xí cí shàn gēn chãng shú bù kě sī yì shù zhîngshēng xiâ tuō mãn gāo chuáng pǔ zhào zhǔ shānshãn dã guān chá

得修习慈善根成熟不可思议数众 生解脱门;高 幢 普照主山神,得观察

yí qiâ zhîngshēng xīn suǒ lâ yán jìng zhū gēn xiâ tuō mãn lí chãn bǎo jì zhǔ shānshãn dã wú biān jiã hǎi qín

一切众 生心所乐,严净诸根解脱门;离尘宝髻主山神,得无边劫海勤

jīng jìn wú yàn dài xiâ tuō mãn guāngzhào shí fāng zhǔ shānshãn dã yǐ wú biāngōng dã guāng pǔ juã wù xiâ tuō

精进无厌怠解脱门;光照十方主山神,得以无边功德光,普觉悟解脱

mãn dà lì guāngmíng zhǔ shānshãn dã nãng zì chãng shú fù lìngzhîngshēng shě lí yú mí xíng xiâ tuō mãn wēi

门;大力光明主山神,得能自成熟,复令众 生舍离愚迷行解脱门;威

guāng pǔ shâng zhǔ shānshãn dã bá yí qiâ kǔ shǐ wú yǒu yú xiâ tuō mãn wēi mì guāng lún zhǔ shānshãn dã

光普胜主山神,得拔一切苦,使无有余解脱门;微密光轮主山神,得

yǎn jiào fǎ guāngmíngxiǎn shì yí qiâ rú lái gōng dã xiâ tuō mãn pǔ yǎn xiànjiàn zhǔ shānshãn dã lìng yí qiâ zhîng

演教法光明显示一切如来功德解脱门;普眼现见主山神,得令一切众

shēng nǎi zhì yú mângzhōng zēngzhǎngshàn gēn xiâ tuō mãn jīn gāngjiān gù yǎn zhǔ shānshãn dã chū xiàn wú biān

生,乃至于梦中,增长善根解脱门;金刚坚固眼主山神,得出现无边

dà yì hǎi xiâ tuō mãn

大义海解脱门。

ěr shí kāi huā zā dì zhǔ shānshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ shānshãnzhîng ãr shuōsîng

尔时,开华匝地主山神,承佛威力,普观一切主山神众,而说颂

yán

言:

wǎng xiū shâng hâng wú yǒu biān jīn huî shãn tōng yì wú liàng

往修胜行无有边,今获神通亦无量,

fǎ mãn guǎng pì rú chãn shù xī shǐ zhîngshēngshēn wù xǐ

法门广辟如尘数,悉使众 生深悟喜。

zhîngxiàng yán shēnbiàn shì jiān máo kǒngguāngmíng xī qīngjìng

众 相严身遍世间,毛孔光明悉清净,

dà cí fāng biàn shì yí qiâ huā lín miào jì wù cǐ mãn

大慈方便示一切,华林妙髻悟此门。

fï shēn pǔ xiàn wú yǒu biān shí fāng shì jiâ jiē chōng mǎn

佛身普现无有边,十方世界皆充满,

zhū gēn yán jìng jiàn zhě xǐ cǐ fǎ gāo chuáng nãng wù rù

诸根严净见者喜,此法高 幢 能悟入。

lì jiã qín xiū wú xiâ juàn bù rǎn shì fǎ rú xū kōng

历劫勤修无懈倦,不染世法如虚空,

zhǒngzhǒngfāngbiàn huà qún shēngwù cǐ fǎ mãn míng bǎo jì

种 种方便化群生,悟此法门名宝髻。

zhîngshēngmáng àn rù xiǎn dàofï āi mǐn bǐ shū guāngzhào

众 生盲暗入险道,佛哀愍彼舒光照,

pǔ shǐ shì jiān cïng shuì juãwēi guāng wù cǐ xīn shēng xǐ

普使世间从睡觉,威光悟此心生喜。

xī zài zhū yǒu guǎng xiū xínggîng yǎng chà chãn wú shù fï

昔在诸有广修行,供养刹尘无数佛,

lìng zhîng shēng jiàn fā dà yuàncǐ dì dà lì nãng míng rù

令众 生见发大愿,此地大力能明入。

jiàn zhū zhîngshēng liú zhuǎn kǔyí qiâ yâ zhànghãngchán fù

见诸众 生流转苦,一切业障恒缠覆,

yǐ zhì huì guāng xī miâ chúcǐ pǔ shâng shãn zhī xiâ tuō

以智慧光悉灭除,此普胜神之解脱。

yī yī máo kǒng chū miào yīnsuí zhîng shēng xīn zàn zhū fï

一一毛孔出妙音,随众 生心赞诸佛,

xī biàn shí fāng wú liàng jiãcǐ shì guāng lún suǒ rù mãn

悉遍十方无量劫,此是光轮所入门。

fï biàn shí fāng pǔ xiàn qiánzhǒngzhǒng fāng biàn shuō miào fǎ

佛遍十方普现前,种 种方便说妙法,

guǎng yì zhîngshēng zhū hâng hǎicǐ xiànjiànshãn zhī suǒ wù

广益众 生诸行海,此现见神之所悟。

fǎ mãn rú hǎi wú biān liàngyī yīn wãi shuō xī lìng jiě

法门如海无边量,一音为说悉令解,

yí qiâ jiã zhōng yǎn bù qiïngrù cǐ fāng biàn jīn gāng mù

一切劫中演不穷,入此方便金刚目。

fù cìpǔ dã jìng huā zhǔ dì shãndã yǐcí bēi xīnniànniàn pǔ guān yí qiâ zhîngshēng xiâ tuō mãn

复次,普德净华主地神,得以慈悲心,念念普观一切众 生解脱门;

jiān fú zhuāng yán zhǔ dì shãn dã pǔ xiàn yí qiâ zhîngshēng fú dã lì jiě tuō mãn miào huā yán shù zhǔ dì shãn

坚福 庄 严主地神,得普现一切众 生福德力解脱门;妙华严树主地神,

dã pǔ rù zhū fǎ chū shēng yí qiâ fï chà zhuāng yán xiâ tuō mãn pǔ sàn zhîng bǎo zhǔ dì shãn dã xiū xí zhǒng

得普入诸法,出生一切佛刹 庄 严解脱门;普散众宝主地神,得修习种

zhǒng zhū sān mâi lìngzhîngshēng chú zhàng gîu xiâ tuō mãn jìng mù guān shí zhǔ dì shãn dã lìng yí qiâ zhîngshēng

种诸三昧,令众 生除障垢解脱门;净目观时主地神,得令一切众 生

cháng yïu xì kuài lâ xiâ tuō mãn jīn sâ miào yǎn zhǔ dì shãn dã shì xiàn yí qiâ qīngjìngshēn tiáo fú zhîngshēng

常游戏快乐解脱门;金色妙眼主地神,得示现一切清净身,调伏众 生

xiâ tuō mãn xiāng máo fà guāng zhǔ dì shãn dã liǎo zhī yí qiâ fï gōng dã hǎi dà wēi lì xiâ tuō mãn jì yīn

解脱门;香毛发光主地神,得了知一切佛功德海大威力解脱门;寂音

yuâ yì zhǔ dì shãn dã pǔ shâ chí yí qiâ zhîngshēng yán yīn hǎi xiâ tuō mãn miào huā xuán jì zhǔ dì shãn dã

悦意主地神,得普摄持一切众 生言音海解脱门;妙华旋髻主地神,得

chōng mǎn fï chà lí gîu xìng xiâ tuō mãn jīn gāng pǔ chí zhǔ dì shãn dã yí qiâ fï fǎ lún suǒ shâ chí pǔ chū xiàn

充满佛刹离垢性解脱门;金刚普持主地神,得一切佛法轮所摄持普出现

xiâ tuō mãn

解脱门。

ěr shí pǔ dã jìng huā zhǔ dì shãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ dì shãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,普德净华主地神,承佛威力,普观一切主地神众而说颂言:

rú lái wǎng xī niàn niàn zhōng dà cí bēi mãn bù kě shuō

如来往昔念念中,大慈悲门不可说,

rú shì xiū xíng wú yǒu yǐ gù dã jiān láo bù huài shēn

如是修行无有已,故得坚牢不坏身。

sān shì zhîngshēng jí pú sà suǒ yǒu yí qiâ zhîng fú jù

三世众 生及菩萨,所有一切众福聚,

xī xiàn rú lái máo kǒng zhōng fú yán jiàn yǐ shēng huān xǐ

悉现如来毛孔中,福严见已生欢喜。

guǎng dà jì jìng sān mï dì bù shēng bù miâ wú lái qù

广大寂静三摩地,不生不灭无来去,

yán jìng guï tǔ shì zhîng shēng cǐ shù huā shãn zhī xiâ tuō

严净国土示众 生,此树华神之解脱。

fï yú wǎng xī xiū zhū hâng wãi lìngzhîngshēngxiāochïngzhàng

佛于往昔修诸行,为令众 生消重 障,

pǔ sàn zhîng bǎo zhǔ dì shãn jiàn cǐ xiâ tuō shēng huān xǐ

普散众宝主地神,见此解脱生欢喜。

rú lái jìng jiâ wú biān jì niàn niàn pǔ xiàn yú shì jiān

如来境界无边际,念念普现于世间,

jìng mù guān shí zhǔ dì shãn jiàn fï suǒ hâng xīn qìng yuâ

净目观时主地神,见佛所行心庆悦。

miào yīn wú xiàn bù sī yì pǔ wãi zhîng shēng miâ fán nǎo

妙音无限不思议,普为众 生灭烦恼,

jīn sâ yǎn shãn nãng liǎo wù jiàn fï wú biān shâng gōng dã

金色眼神能了悟,见佛无边胜功德。

yí qiâ sâ xíng jiē huà xiàn shí fāng fǎ jiâ xī chōng mǎn

一切色形皆化现,十方法界悉充满,

xiāng máo fà guāngchángjiàn fï rú shì pǔ huà zhū zhîngshēng

香毛发光 常见佛,如是普化诸众 生。

miào yīn pǔ biàn yú shí fāng wú liàng jiã zhōng wãi zhîngshuō

妙音普遍于十方,无量劫中为众说,

yuâ yì dì shãn xīn liǎo dá cïng fï dã wãn shēn jìng xǐ

悦意地神心了达,从佛得闻深敬喜。

fï máo kǒng chū xiāng yàn yún suí zhîngshēng xīn biàn shì jiān

佛毛孔出香焰云,随众 生心遍世间,

yí qiâ jiàn zhě jiē chãng shú cǐ shì huā xuán suǒ guān chù

一切见者皆成熟,此是华旋所观处。

jiān gù nán huài rú jīn gāng bù kě qīng dîng yú xū mí

坚固难坏如金刚,不可倾动逾须弥,

fï shēn rú shì chǔ shì jiān pǔ chí dã jiàn shēng huān xǐ

佛身如是处世间,普持得见生欢喜。

1fù cì bǎo fēngguāng yào zhǔ chãngshãn dã fāngbiàn lì yì zhîngshēng xiâ tuō mãn miào yán gōngdiàn zhǔ chãng

复次,宝峰光曜主城神,得方便利益众 生解脱门;妙严宫殿主城

shãn dã zhī zhîngshēng gēn jiào huà chãng shú xiâ tuō mãn qīngjìng xǐ bǎo zhǔ chãngshãn dã chánghuān xǐ lìng yí qiâ

神,得知众 生根教化成熟解脱门;清净喜宝主城神,得常欢喜令一切

zhîngshēngshîu zhū fú dã xiâ tuō mãn lí yōu qīngjìng zhǔ chãngshãn dã jiù zhū bù wâi dà bēi zàng xiâ tuō mãn

众 生受诸福德解脱门;离忧清净主城神,得救诸怖畏大悲藏解脱门;

huā dēng yàn yǎn zhǔ chãngshãn dã pǔ míngliǎo dà zhì huì xiâ tuō mãn yàn chuángmíngxiàn zhǔ chãngshãn dã pǔ fāng

华灯焰眼主城神,得普明了大智慧解脱门;焰 幢 明现主城神,得普方

biàn shì xiàn xiâ tuō mãn shâng fú wēi guāng zhǔ chãngshãn dã pǔ guān chá yí qiâ zhîngshēnglìng xiū guǎng dà fú dã

便示现解脱门;盛福威光主城神,得普观察一切众 生令修广大福德

hǎi xiâ tuō mãn jìngguāngmíngshēn zhǔ chãngshãn dã kāi wù yí qiâ yú àn zhîngshēng xiâ tuō mãn xiāngchuángzhuāng

海解脱门;净光明身主城神,得开悟一切愚暗众 生解脱门;香 幢 庄

yán zhǔ chãngshãn dã guān rú lái zì zài lì pǔ biàn shì jiāntiáo fú zhîngshēng xiâ tuō mãn bǎo fēngguāng mù zhǔ chãng

严主城神,得观如来自在力普遍世间调伏众 生解脱门;宝峰光目主城

shãn dã nãng yǐ dà guāngmíng pî yí qiâ zhîngshēngzhàng ài shān xiâ tuō mãn

神,得能以大光明破一切众 生 障碍山解脱门。

ěr shí bǎo fēngguāng yào zhǔ chãngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhǔ chãngshãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,宝峰光曜主城神,承佛威力,普观一切主城神众而说颂言:

dǎo shī rú shì bù sī yì guāng míng biàn zhào yú shí fāng

导师如是不思议,光明遍照于十方,

zhîngshēngxiànqián xī jiàn fï jiào huà chãng shú wú yāng shù

众 生现前悉见佛,教化成熟无央数。

zhū zhîng shēng gēn gâ chā biã fï xī liǎo zhī wú yǒu yú

诸众 生根各差别,佛悉了知无有余,

miào yán gōng diàn zhǔ chãng shãn rù cǐ fǎ mãn xīn qìng yuâ

妙严宫殿主城神,入此法门心庆悦。

rú lái wú liàng jiã xiū xíng hù chí wǎng xī zhū fï fǎ

如来无量劫修行,护持往昔诸佛法,

yì chángchãngfângshēnghuān xǐ miào bǎo chãngshãn wù cǐ mãn

意常 承奉生欢喜,妙宝城神悟此门。

rú lái xī yǐ nãng chú qiǎn yí qiâ zhîng shēng zhū kǒng bù

如来昔已能除遣,一切众 生诸恐怖,

ãr hãng yú bǐ qǐ cí bēi cǐ lí yōu shãn xīn wù xǐ

而恒于彼起慈悲,此离忧神心悟喜。

fï zhì guǎng dà wú yǒu biān pì rú xū kōng bù kě liáng

佛智广大无有边,譬如虚空不可量,

huā mù chãng shãn sī wù yuâ nãng xuã rú lái zhī miào huì

华目城神斯悟悦,能学如来之妙慧。

rú lái sâ xiàngděngzhîngshēng suí qí lâ yù jiē lìngjiàn

如来色相等众 生,随其乐欲皆令见,

yàn chuángmíngxiàn xīn nãng wù xí cǐ fāngbiànshēnghuān xǐ

焰 幢 明现心能悟,习此方便生欢喜。

rú lái wǎng xiū zhîng fú hǎi qīng jìng guǎng dà wú biān jì

如来往修众福海,清净广大无边际,

fú dã chuángguāng yú cǐ mãn guān chá liǎo wù xīn xīn qìng

福德 幢 光于此门,观察了悟心欣庆。

zhîngshēng yú mí zhū yǒu zhōng rú shì shēngmáng zú wú dǔ

众 生愚迷诸有中,如世生盲卒无睹,

fï wãi lì yì xīng yú shì qīng jìng guāng shãn rù cǐ mãn

佛为利益兴于世,清净光神入此门。

rú lái zì zài wú yǒu biān rú yún pǔ biàn yú shì jiān

如来自在无有边,如云普遍于世间,

nǎi zhì xiànmânglìngtiáo fú cǐ shì xiāngchuáng suǒ guānjiàn

乃至现梦令调伏,此是香 幢 所观见。

zhîngshēng chī àn rú máng gǔ zhǒngzhǒngzhàng gài suǒ chán fù

众 生痴暗如盲瞽,种 种 障盖所缠覆,

fï guāng zhào châ pǔ lìng kāi rú shì bǎo fēng zhī suǒ rù

佛光照彻普令开,如是宝峰之所入。

fù cì jìngzhuāng yán chuáng dào chǎngshãn dã chū xiàngàngyǎng fï guǎng dà zhuāng yán jù shì yuàn lì xiâ tuō

复次,净 庄 严 幢 道场神,得出现供养佛广大 庄 严具誓愿力解脱

mãn xū mí bǎo guāng dào chǎngshãn dã xiàn yí qiâ zhîngshēngqiánchãng jiù guǎng dà pú tí hâng xiâ tuō mãn lãi

门;须弥宝光道场神,得现一切众 生前成就广大菩提行解脱门;雷

yīn chuángxiàng dào chǎngshãn dã suí yí qiâ zhîngshēng xīn suǒ lâ lìngjiàn fï yú mângzhōng wâi shuō fǎ xiâ tuō mãn

音 幢 相道场神,得随一切众 生心所乐令见佛于梦中为说法解脱门;

yǔ huā miào yǎn dào chǎngshãn dã nãng yǔ yí qiâ nán shě zhîng bǎo zhuāng yán jù xiâ tuō mãn qīngjìng yàn xíng dào chǎng

雨华妙眼道场神,得能雨一切难舍众宝 庄 严具解脱门;清净焰形道场

shãn d ã nãngxiànmiàozhuāngy á n d à ochǎngguǎngh u àzhîngshēnglìngchãngs h ú x i â t u ō m ã n h u āyīngchuí j ì d à ochǎngshãn

神,得能现妙 庄 严道场 广化众 生令成熟解脱门;华缨垂髻道场神,

d ã s u í gēn shuō fǎ lìngshēngzhângniàn xiâ tuō mãn yǔ bǎo zhuāng yán dào chǎngshãn dã nãng yǐ biàn cái pǔ yǔ

得随根说法,令生 正念解脱门;雨宝 庄 严道场神,得能以辩才,普雨

wú biānhuān xǐ fǎ xiâ tuō mãn yǒngměngxiāng yǎn dào chǎngshãn dã guǎngchēng zàn zhū fï gōng dã xiâ tuō mãn jīn

无边欢喜法解脱门;勇猛香眼道场神,得广 称赞诸佛功德解脱门;金

gāng cǎi yún dào chǎngshãn dã shì xiàn wú biān sâ xiàng shù zhuāng yán dào chǎng xiâ tuō mãn lián huā guāngmíng dào chǎng

刚彩云道场神,得示现无边色相树 庄 严道场解脱门;莲华光明道场

shãn dã pú tí shù xià jì rán bù dîng ãr chōngbiàn shí fāng xiâ tuō mãn miàoguāngzhào yào dào chǎngshãn dã

神,得菩提树下寂然不动,而充遍十方解脱门;妙光照曜道场神,得

xiǎn shì rú lái zhǒngzhǒng lì xiâ tuō mãn

显示如来种 种力解脱门。

ěr shí jìngzhuāng yán chuáng dào chǎngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ dào chǎngshãnzhîng ãr shuōsîng

尔时,净 庄 严 幢 道场神,承佛威力,普观一切道场神众而说颂

yán

言;

wǒ niàn rú lái wǎng xī shí yú wú liàng jiã suǒ xiū xíng

我念如来往昔时,于无量劫所修行,

zhū fï chū xīng xián gōng yǎng gù huî rú kōng dà gōng dã

诸佛出兴咸供养,故获如空大功德。

fï xī xiū xíng wú jìn shī wú liàng chà tǔ wēi chãn děng

佛昔修行无尽施,无量刹土微尘等,

xū mí guāng zhào pú tí shãn yì niàn shàn shì xīn xīn qìng

须弥光照菩提神,忆念善逝心欣庆。

rú lái sâ xiàng wú yǒu qiïng biàn huà zhōu liú yí qiâ chà

如来色相无有穷,变化周流一切刹,

nǎi zhì mângzhōngcháng shì xiàn lãi chuángjiàn cǐ shēnghuān xǐ

乃至梦中 常示现,雷 幢 见此生欢喜。

xī xíng shâ hâng wú liàng jiã nãng shě nán shě yǎn rú hǎi

昔行舍行无量劫,能舍难舍眼如海,

rú shì shâ hâng wâi zhîng shēng cǐ miào yǎn shãn nãng wù yuâ

如是舍行为众 生,此妙眼神能悟悦。

wú biān sâ xiàng bǎo yàn yún xiàn pú tí chǎng biàn shì jiān

无边色相宝焰云,现菩提场遍世间,

yàn xíng qīng jìng dào chǎng shãn jiàn fï zì zài shēng huān xǐ

焰形清净道场神,见佛自在生欢喜。

zhîngshēng hâng hǎi wú yǒu biān fï pǔ mí lún yǔ fǎ yǔ

众 生行海无有边,佛普弥纶雨法雨,

suí qí gēn jiě chú yí huî huā yīng wù cǐ xīn huān xǐ

随其根解除疑惑,华缨悟此心欢喜。

wú liàng fǎ mãn chā biã yì biàn cái dà hǎi jiē nãng rù

无量法门差别义,辩才大海皆能入,

yǔ bǎo yán jù dào chǎng shãn yú xīn niàn niàn hãng rú shì

雨宝严具道场神,于心念念恒如是。

yú bù kě shuō yí qiâ tǔ jìn shì yán cí chēng zàn fï

于不可说一切土,尽世言辞称赞佛,

gù huî míng yù dà gōng dã cǐ yǒng yǎn shãn nãng yì niàn

故获名誉大功德,此勇眼神能忆念。

zhǒngzhǒng sâ xiàng wú biān shù pǔ xiàn pú tí shù wáng xià

种 种色相无边树,普现菩提树王下,

jīn gāng cǎi yún wù cǐ mãn hãng guān dào shù shēng huān xǐ

金刚彩云悟此门,恒观道树生欢喜。

shí fāng biān jì bù kě dã fï zuî dào chǎng zhì yì rán

十方边际不可得,佛坐道场智亦然,

lián huā bù guāng jìng xìn xīn rù cǐ xiâ tuō shēn shēng xǐ

莲华步光净信心,入此解脱深生喜。

dào chǎng yí qiâ chū miào yīn zàn fï nán sī qīng jìng lì

道场一切出妙音,赞佛难思清净力,

jí yǐ chãng jiù zhū yīn hâng cǐ miào guāng shãn nãng tīng shîu

及以成就诸因行,此妙光神能听受。

fù cì bǎo yìn shǒu zú xíngshãn dã pǔ yǔ zhîng bǎo shēngguǎng dà huān xǐ xiâ tuō mãn lián huā guāng zú

复次,宝印手足行神,得普雨众宝生 广大欢喜解脱门;莲华光足

xíngshãn dã shì xiàn fï shēn zuî yí qiâ guāng sâ lián huā zuî lìngjiàn zhě huān xǐ xiâ tuō mãn zuì shâng huā

行神,得示现佛身,坐一切光色莲华座,令见者欢喜解脱门;最胜华

jì zú xíngshãn dã yī yī xīn niànzhōng jiàn lì yí qiâ rú lái zhîng huì dào chǎng xiâ tuō mãn shâ zhū shànjiàn

髻足行神,得一一心念中,建立一切如来众会道场解脱门;摄诸善见

zú xíngshãn dã jǔ zú fā bù xī tiáo fú wú biānzhîngshēng xiâ tuō mãn miào bǎo xīngchuáng zú xíngshãn dã

足行神,得举足发步,悉调伏无边众 生解脱门;妙宝星 幢 足行神,得

niànniànzhōng huà xiànzhǒngzhǒnglián huā wǎngguāngmíng pǔ yǔ zhîng bǎo chū miào yīn shēng xiâ tuō mãn lâ tǔ miào yīn

念念中化现种 种莲华网光明,普雨众宝出妙音声解脱门;乐吐妙音

zú xíngshãn dã chū shēng wú biānhuān xǐ hǎi xiâ tuō mãn zhān tán shù guāng zú xíngshãn dã yǐ xiāngfēng pǔ juã

足行神,得出生无边欢喜海解脱门;栴檀树光足行神,得以香风普觉

yí qiâ dào chǎngzhîng huì xiâ tuō mãn lián huā guāngmíng zú xíngshãn dã yí qiâ máo kǒngfàngguāngmíng yǎn wēi miào

一切道场 众会解脱门;莲华光明足行神,得一切毛孔放光明,演微妙

fǎ yīn xiâ tuō mãn wēi miàoguāngmíng zú xíngshãn dã qí shēnbiàn chū zhǒngzhǒngguāngmíngwǎng pǔ zhào yào xiâ tuō

法音解脱门;微妙光明足行神,得其身遍出种 种 光明网普照曜解脱

mãn jī jí miào huā zú xíngshãn dã kāi wù yí qiâ zhîngshēng lìngshēngshàn gēn hǎi xiâ tuō mãn

门;积集妙华足行神,得开悟一切众 生,令生善根海解脱门。

ěr shí bǎo yìn shǒu zú xíngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zú xíngshãnzhîng ãr shuōsîng yán

尔时,宝印手足行神,承佛威力,普观一切足行神众而说颂言:

fï xī xiū xíng wú liàng jiã gîng yǎng yí qiâ zhū rú lái

佛昔修行无量劫,供养一切诸如来,

xīn hãng qìng yuâ bù pí yàn xǐ mãn shēn dà yïu rú hǎi

心恒庆悦不疲厌,喜门深大犹如海。

niànniànshãntōng bù kě liáng huà xiànlián huā zhǒngzhǒngxiāng

念念神通不可量,化现莲华种 种 香,

fï zuî qí shàng pǔ yïu wǎng hïng sâ guāng shãn jiē dǔ jiàn

佛坐其上普游往,红色光神皆睹见。

zhū fï rú lái fǎ rú shì guǎng dà zhîng huì biàn shí fāng

诸佛如来法如是,广大众会遍十方,

pǔ xiàn shãn tōng bù kě yì zuì shâng huā shãn xī míng zhǔ

普现神通不可议,最胜华神悉明瞩。

shí fāng guï tǔ yí qiâ chù yú zhōng jǔ zú ruî xià zú

十方国土一切处,于中举足若下足,

xī nãng chãng jiù zhū qún shēng cǐ shàn jiàn shãn xīn wù xǐ

悉能成就诸群生,此善见神心悟喜。

rú zhîngshēng shù pǔ xiànshēn cǐ yī yì shēnchōng fǎ jiâ

如众 生数普现身,此一一身充法界,

xī fàngjìngguāng yǔ zhîng bǎo rú shì xiâ tuō xīngchuáng rù

悉放净光雨众宝,如是解脱星 幢 入。

rú lái jìng jiâ wú biān jì pǔ yǔ fǎ yǔ jiē chōng mǎn

如来境界无边际,普雨法雨皆充满,

zhîng huì dǔ fï shēnghuān xǐ cǐ miào yīn shēng zhī suǒ jiàn

众会睹佛生欢喜,此妙音声之所见。

fï yīn shēngliàngděng xū kōng yī qiâ yīn shēng xī zài zhōng

佛音声 量等虚空,一切音声悉在中,

tiāo fú zhîng shēng mǐ bù biàn rú shì zhān tán nãng tīng shîu

调伏众 生靡不遍,如是栴檀能听受。

yí qiâ máo kǒng chū huà yīn chǎn yáng sān shì zhū fï míng

一切毛孔出化音,阐扬三世诸佛名,

wãn cǐ yīn zhě jiē huān xǐ lián huā guāng shãn rú shì jiàn

闻此音者皆欢喜,莲华光神如是见。

fï shēn biàn xiàn bù sī yì bù bù sâ xiàng yïu rú hǎi

佛身变现不思议,步步色相犹如海,

suí zhîngshēng xīn xī lìngjiàn cǐ miàoguāngmíng zhī suǒ dã

随众 生心悉令见,此妙光明之所得。

shí fāng pǔ xiàn dà shãn tōng yí qiâ zhîng shēng xī kāi wù

十方普现大神通,一切众 生悉开悟,

zhîngmiào huā shãn yú cǐ fǎ jiàn yǐ xīn shēng dà huān xǐ

众妙华神于此法,见已心生大欢喜。

fù cì jìng xǐ jìng jiâ shēnzhîngshãn dã yì fï wǎng xī shì yuàn hǎi xiâ tuō mãn guāngzhào shí fāngshēn

复次,净喜境界身众神,得忆佛往昔誓愿海解脱门;光照十方身

zhîngshãn dã guāngmíng pǔ zhào wú biān shì jiâ xiâ tuō mãn hǎi yīn tiáo fú shēnzhîngshãn dã dà yīn pǔ juã yí

众神,得光明普照无边世界解脱门;海音调伏身众神,得大音普觉一

qiâ zhîngshēng lìnghuān xǐ tiáo fú xiâ tuō mãn jìng huā yán jì shēnzhîngshãn dã shēn rú xū kōngzhōubiàn zhù xiâ

切众 生,令欢喜调伏解脱门;净华严髻身众神,得身如虚空周遍住解

tuō mãn wú liàng wēi yí shēnzhîngshãn dã shì yí qiâ zhîngshēng zhū fï jìng jiâ xiâ tuō mãn zuì shângguāng yán

脱门;无量威仪身众神,得示一切众 生诸佛境界解脱门;最胜 光严

shēnzhîngshãn dã lìng yí qiâ jī fá zhîngshēng sâ lì mǎn zú xiâ tuō mãn jìngguāngxiāng yún shēnzhîngshãn dã

身众神,得令一切饥乏众 生色力满足解脱门;净光 香云身众神,得

chú yí qiâ zhîngshēng fán nǎo gîu xiâ tuō mãn shǒu hù shâ chí shēnzhîngshãn dã zhuǎn yí qiâ zhîngshēng yú chī mï

除一切众 生烦恼垢解脱门;守护摄持身众神,得转一切众 生愚痴魔

yâ xiâ tuō mãn pǔ xiàn shâ huà shēnzhîngshãn dã pǔ yú yí qiâ shì zhǔ gōngdiànzhōng xiǎn shì zhuāng yán xiàng xiâ

业解脱门;普现摄化身众神,得普于一切世主宫殿中,显示 庄 严相解

tuō mãn bù dîngguāngmíngshēnzhîngshãn dã pǔ shâ yí qiâ zhîngshēng jiē lìngshēngqīngjìngshàn gēn xiâ tuō mãn

脱门;不动光明身众神,得普摄一切众 生,皆令生清净善根解脱门。

ěr shí jìng xǐ jìng jiâ shēnzhîngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yī qiē shēnzhîngshãnzhîng ãr shuōsîng

尔时,净喜境界身众神,承佛威力,普观一切身众神众,而说颂

yán

言:

wǒ yì xū mí chãn jiã qián yǒu fï miào guāng chū xīng shì

我忆须弥尘劫前,有佛妙光出兴世,

1shì zūn yú bǐ rú lái suǒ fā xīn gîng yǎng yí qiâ fï

世尊于彼如来所,发心供养一切佛。

rú lái shēnfàng dà guāngmíng qí guāng fǎ jiâ mǐ bù chōng

如来身放大光明,其光法界靡不充,

zhîngshēng yù zhě xīn tiáo fú cǐ zhào fāng shãn zhī suǒ jiàn

众 生遇者心调伏,此照方神之所见。

rú lái shēng zhân shí fāng guï yí qiâ yán yīn xī yuán mǎn

如来声震十方国,一切言音悉圆满,

pǔ juã qún shēng wú yǒu yú tiáo fú wãn cǐ xīn huān qìng

普觉群生无有余,调伏闻此心欢庆。

fï shēn qīng jìng hãng jì miâ pǔ xiàn zhîng sâ wú zhū xiàng

佛身清净恒寂灭,普现众色无诸相,

rú shì biàn zhù yú shì jiān cǐ jìng huā shãn zhī suǒ rù

如是遍住于世间,此净华神之所入。

dǎo shī rú shì bù sī yì suí zhîng shēng xīn xī lìng jiàn

导师如是不思议,随众 生心悉令见,

huî zuî huî xíng huî shí zhù wú liàng wēi yí suǒ wù mãn

或坐或行或时住,无量威仪所悟门。

fï bǎi qiān jiã nàn fãng yù chū xīng lì yì nãng zì zài

佛百千劫难逢遇,出兴利益能自在,

lìng shì xī lí pín qiïng kǔ zuì shângguāng yán rù sī chù

令世悉离贫穷苦,最胜 光严入斯处。

rú lái yī yī chǐ xiāngjiàn pǔ fàngxiāngdēngguāng yàn yún

如来一一齿相间,普放香灯光焰云,

miâ chú yí qiâ zhîng shēng huî lí gîu yún shãn rú shì jiàn

灭除一切众 生惑,离垢云神如是见。

zhîngshēng rǎn huî wãi chïngzhàng suí zhú mï jìngcháng liú zhuǎn

众 生染惑为重 障,随逐魔径常流转,

rú lái kāi shì xiâ tuō dào shǒu hù zhí chí nãng wù rù

如来开示解脱道,守护执持能悟入。

wǒ guān rú lái zì zài lì guāng bù fǎ jiâ xī chōng mǎn

我观如来自在力,光布法界悉充满,

chǔ wáng gōng diàn huà zhîng shēng cǐ pǔ xiàn shãn zhī jìng jiâ

处王宫殿化众 生,此普现神之境界。

zhîngshēng mí wàng jù zhîng kǔ fï zài qí zhōngcháng jiù shâ

众 生迷妄具众苦,佛在其中 常救摄,

jiē lìng miâ huî shēng xǐ xīn bù dîng guāng shãn suǒ guān jiàn

皆令灭惑生喜心,不动光神所观见。

fù cì miào sâ nà luï yán zhí jīn gāngshãn dã jiàn rú lái shì xiàn wú biān sâ xiàngshēn xiâ tuō mãn rì

复次,妙色那罗延执金刚神,得见如来示现无边色相身解脱门;日

lún sù jí chuáng zhí jīn gāngshãn dã fï shēn yī yī máo rú rì lún xiànzhǒngzhǒngguāngmíng yún xiâ tuō mãn xū

轮速疾 幢 执金刚神,得佛身一一毛如日轮,现种 种 光明云解脱门;须

mí huā guāng zhí jīn gāngshãn dã huà xiàn wú liàngshēn dà shãnbiàn xiâ tuō mãn qīngjìng yún yīn zhí jīn gāngshãn

弥华光执金刚神,得化现无量身大神变解脱门;清净云音执金刚神,

dã wú biān suí lâi yīn xiâ tuō mãn miào bì tiān zhǔ zhí jīn gāngshãn dã xiàn wãi yí qiâ shì jiān zhǔ kāi wù zhîng

得无边随类音解脱门;妙臂天主执金刚神,得现为一切世间主开悟众

shēng xiâ tuō mãn kě ài lâ guāngmíng zhí jīn gāngshãn dã pǔ kāi shì yí qiâ fï fǎ chā biã mãn xián jìn wú

生解脱门;可爱乐光明执金刚神,得普开示一切佛法差别门,咸尽无

yí xiâ tuō mãn dà shù lãi yīn zhí jīn gāngshãn dã yǐ kě ài lâ zhuāng yán jù shâ yí qiâ shù shãn xiâ tuō

遗解脱门;大树雷音执金刚神,得以可爱乐 庄 严具,摄一切树神解脱

mãn shī zǐ wángguāngmíng zhí jīn gāngshãn dã rú lái guǎng dà fú zhuāng yán jù jiē jù zú míngliǎo xiâ tuō mãn

门;师子王光明执金刚神,得如来广大福 庄 严聚,皆具足明了解脱门;

mì yàn jí xiáng mù zhí jīn gāngshãn dã pǔ guān chá xiǎn â zhîngshēng xīn wãi xiàn wēi yán shēn xiâ tuō mãn lián

密焰吉祥目执金刚神,得普观察险恶众 生心。为现威严身解脱门;莲

huā mï ní jì zhí jīn gāngshãn dã pǔ yǔ yí qiâ pú sà zhuāng yán jù mï ní jì xiâ tuō mãn

华摩尼髻执金刚神,得普雨一切菩萨 庄 严具摩尼髻解脱门。

ěr shí miào sâ nà luï yán zhí jīn gāngshãn chãng fï wēi lì pǔ guān yí qiâ zhí jīn gāngshãnzhîng

尔时,妙色那罗延执金刚神,承佛威力,普观一切执金刚神众,

ãr shuōsîng yán

而说颂言:

rǔ yìng guān fǎ wáng fǎ wáng fǎ rú shì

汝应观法王,法王法如是,

sâ xiàng wú yǒu biān pǔ xiàn yú shì jiān

色相无有边,普现于世间。

fï shēn yī yī máo guāng wǎng bù sī yì

佛身一一毛,光网不思议,

pì rú jìng rì lún pǔ zhào shí fāng guï

譬如净日轮,普照十方国。

rú lái shãn tōng lì fǎ jiâ xī zhōu biàn

如来神通力,法界悉周遍,

yí qiâ zhîngshēngqián shì xiàn wú jìn shēn

一切众 生前,示现无尽身。

rú lái shuō fǎ yīn shí fāng mî bù wãn

如来说法音,十方莫不闻,

suí zhū zhîngshēng lâi xī lìng xīn mǎn zú

随诸众 生类,悉令心满足。

zhîngjiàn mïu ní zūn chǔ shì gōngdiànzhōng

众见牟尼尊,处世宫殿中,

pǔ wãi zhū qún shēng chǎn yáng yú dà fǎ

普为诸群生,阐扬于大法。

fǎ hǎi xuán fú chù yí qiâ chā biã yì

法海漩澓处,一切差别义,

zhǒngzhǒngfāngbiàn mãn yǎn shuō wú qiïng jìn

种 种方便门,演说无穷尽。

wú biān dà fāng biàn pǔ yìng shí fāng guï

无边大方便,普应十方国,

yù fï jìng guāng míng xī jiàn rú lái shēn

遇佛净光明,悉见如来身。

gîng yǎng yú zhū fï yì chà wēi chãn shù

供养于诸佛,亿刹微尘数,

gōng dã rú xū kōng yí qiâ suǒ zhān yǎng

功德如虚空,一切所瞻仰。

shãn tōng lì píng děng yí qiâ chà jiē xiàn

神通力平等,一切刹皆现,

ān zuî miào dào chǎng pǔ xiànzhîngshēngqián

安坐妙道场,普现众 生前。

yàn yún pǔ zhàomíng zhǒngzhǒngguāngyuán mǎn

焰云普照明,种 种 光圆满,

fǎ jiâ wú bù jí shì fï suǒ hâng chù

法界无不及,示佛所行处。