准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》06

导读:尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是...

《大方广佛华严经注音》06

ěr shí zhū pú sà jí yí qiâ shì jiān zhǔ zuî shì sī wãi yún hã shì zhū fï dì yún hã shì zhū

尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:云何是诸佛地?云何是诸

fï jìng jiâ yún hã shì zhū fï jiā chí yún hã shì zhū fï suǒ hâng yún hã shì zhū fï lì yún hã shì

佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是

zhū fï wú suǒ wâi yún hã shì zhū fï sān mâi yún hã shì zhū fï shãntōng yún hã shì zhū fï zì zài

诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?

yún hã shì zhū fï wú nãng shâ qǔ yún hã shì zhū fï yǎn yún hã shì zhū fï ěr yún hã shì zhū fï

云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛

bí yún hã shì zhū fï shã yún hã shì zhū fï shēn yún hã shì zhū fï yì yún hã shì zhū fï shēn

鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身

guāng yún hã shì zhū fï guāngmíng yún hã shì zhū fï shēng yún hã shì zhū fï zhì wãi yuàn shì zūn āi

光?云何是诸佛光明?云何是诸佛声?云何是诸佛智?唯愿世尊,哀

mǐn wǒ děng kāi shì yǎn shuō yîu shí fāng shì jiâ hǎi yí qiâ zhū fï jiē wãi zhū pú sà shuō shì jiâ hǎi

愍我等,开示演说!又,十方世界海一切诸佛,皆为诸菩萨说世界海、

zhîngshēng hǎi fǎ hǎi jiâ ān lì hǎi fï hǎi fï bō luï mì hǎi fï jiě tuō hǎi fï biàn huà hǎi

众 生海、法海界、安立海、佛海、佛波罗蜜海、佛解脱海、佛变化海、

fï yǎn shuō hǎi fï míng hào hǎi fï shîuliàng hǎi jí yí qiâ pú sà shì yuàn hǎi yí qiâ pú sà fā qù hǎi

佛演说海、佛名号海、佛寿量海,及一切菩萨誓愿海、一切菩萨发趣海、

yí qiâ pú sà zhù dào hǎi yí qiâ pú sà chãng hǎi yí qiâ pú sà hâng hǎi yí qiâ pú sà chū lí hǎi yí

一切菩萨助道海、一切菩萨乘海、一切菩萨行海,一切菩萨出离海、一

qiâ pú sà shãntōng hǎi yí qiâ pú sà bō luï mì hǎi yí qiâ pú sà dì hǎi yí qiâ pú sà zhì hǎi yuàn

切菩萨神通海、一切菩萨波罗蜜海、一切菩萨地海、一切菩萨智海。愿

fï shì zūn yì wãi wǒ děng rú shì ãr shuō

佛世尊,亦为我等,如是而说!

ěr shí zhū pú sà wēi shãn lì gù yú yí qiâ gîngyǎng jù yún zhōng zì rán chū yīn ãr shuōsîng yán

尔时,诸菩萨威神力故,于一切供养具云中,自然出音而说颂言:

wú liàng jiã zhōng xiū xíng mǎn pú tí shù xià chãngzhâng juã

无量劫中修行满,菩提树下成 正觉,

wãi dù zhîngshēng pǔ xiànshēn rú yún chōngbiàn jìn wâi lái

为度众 生普现身,如云充遍尽未来。

zhîngshēng yǒu yí jiē shǐ duàn guǎng dà xìn xiâ xī lìng fā

众 生有疑皆使断,广大信解悉令发,

wú biān jì kǔ pǔ shǐ chú zhū fï ān lâ xiánlìngzhâng

无边际苦普使除,诸佛安乐咸令证。

pú sà wú shù děng chà chãn jù lái cǐ huì tïng zhān yǎng

菩萨无数等刹尘,俱来此会同瞻仰,

yuàn suí qí yì suǒ yìng shîu yǎn shuō miào fǎ chú yí huî

愿随其意所应受,演说妙法除疑惑!

yún hã liǎo zhī zhū fï dì yún hã guān chá rú lái jìng

云何了知诸佛地?云何观察如来境?

fï suǒ jiā chí wú yǒu biān yuàn shì cǐ fǎ lìng qīng jìng

佛所加持无有边,愿示此法令清净!

yún hã shì fï suǒ xíng chù ãr yǐ zhì huì nãng míng rù

云何是佛所行处,而以智慧能明入?

fï lì qīngjìngguǎng wú biān wãi zhū pú sà yìng kāi shì

佛力清净广无边,为诸菩萨应开示!

yún hã guǎng dà zhū sān mâi yún hã jìng zhì wú wâi fǎ

云何广大诸三昧?云何净治无畏法?

shãntōng lì yîng bù kě liáng yuàn suí zhîngshēng xīn lâ shuō

神通力用不可量,愿随众 生心乐说!

zhū fï fǎ wáng rú shì zhǔ suǒ hâng zì zài wú nãng zhì

诸佛法王如世主,所行自在无能制,

jí yú yí qiâ guǎng dà fǎ wãi lì yì gù dāng kāi yǎn

及余一切广大法,为利益故当开演!

fï yǎn yún hã wú yǒu liàng ěr bí shã shēn yì fù rán

佛眼云何无有量?耳鼻舌身亦复然?

yì wú yǒu liàng fù yún hã yuàn shì nãng zhī cǐ fāngbiàn

意无有量复云何?愿示能知此方便!

rú zhū chà hǎi zhîngshēng hǎi fǎ jiâ suǒ yǒu ān lì hǎi

如诸刹海众 生海,法界所有安立海,

jí zhū fï hǎi yì wú biān yuàn wãi fï zǐ xián kāi chàng

及诸佛海亦无边,愿为佛子咸开畅!

yǒng chū sī yì zhîng dù hǎi pǔ rù xiâ tuō fāngbiàn hǎi

永出思议众度海,普入解脱方便海,

suǒ yǒu yí qiâ fǎ mãn hǎi cǐ dào chǎngzhōngyuànxuānshuō

所有一切法门海,此道场 中愿宣说!

ěr shí shì zūn zhī zhū pú sà xīn zhī suǒ niàn jí yú miàn mãn zhîng chǐ zhī jiān fàng fï chà wēi chãn shù

尔时,世尊知诸菩萨心之所念,即于面门众齿之间,放佛刹微尘数

guāngmíng suǒ wâi zhîng bǎo huā biànzhàoguāngmíng chū zhǒngzhǒng yīn zhuāng yán fǎ jiâ guāngmíng chuí bù wēi

光明,所谓:众宝华遍照光明、出种 种音,庄 严法界光明、垂布微

miào yún guāngmíng shí fāng fï zuî dào chǎngxiànshãnbiànguāngmíng yí qiâ bǎo yàn yún gài guāngmíng chōng mǎn fǎ jiâ

妙云光明、十方佛坐道场现神变光明、一切宝焰云盖光明、充满法界

wú ài guāngmíng biànzhuāng yán yí qiâ fï chà guāngmíng jiǒngjiàn lì qīngjìng jīn gāng bǎo chuángguāngmíng pǔ zhuāng

无碍光明、遍 庄 严一切佛刹光明、迥建立清净金刚宝 幢 光明、普 庄

yán pú sà zhîng huì dào chǎngguāngmíng miào yīn chēngyáng yí qiâ fï míng hào guāngmíng rú shì děng fï chà wēi chãn

严菩萨众会道场 光明、妙音称扬一切佛名号光明,如是等佛刹微尘

shù yī yī fù yǒu fï chà wēi chãn shù guāngmíng yǐ wãi juàn shǔ qí guāng xī jù zhîngmiào bǎo sâ pǔ zhào shí

数,一一复有佛刹微尘数光明以为眷属,其光悉具众妙宝色,普照十

fāng gâ yī yì fï chà wēi chãn shù shì jiâ hǎi bǐ shì jiâ hǎi zhū pú sà zhîng yú guāngmíngzhōng gâ dã jiàn

方各一亿佛刹微尘数世界海。彼世界海诸菩萨众,于光明中,各得见

cǐ huā zàngzhuāng yán shì jiâ hǎi yǐ fï shãn lì qí guāng yú bǐ yí qiâ pú sà zhîng huì zhī qián ãr shuōsîng

此华藏 庄 严世界海。以佛神力,其光于彼一切菩萨众会之前而说颂

yán

言:

wú liàng jiã zhōng xiū xíng hǎi gîngyǎng shí fāng zhū fï hǎi

无量劫中修行海,供养十方诸佛海,

huà dù yí qiâ zhîngshēng hǎi jīn chãngmiào juã biànzhào zūn

化度一切众 生海,今成妙觉遍照尊。

máo kǒng zhī zhōng chū huà yún guāngmíng pǔ zhào yú shí fāng

毛孔之中出化云,光明普照于十方,

yìng shîu huà zhě xián kāi juã lìng qù pú tí jìng wú ài

应受化者咸开觉,令趣菩提净无碍。

fï xī wǎng lái zhū qù zhōng jiào huà chãng shú zhū qún shēng

佛昔往来诸趣中,教化成熟诸群生,

shãntōng zì zài wú biānliàng yī niàn jiē lìng dã xiâ tuō

神通自在无边量,一念皆令得解脱。

mï ní miào bǎo pú tí shù zhǒngzhǒngzhuāng yán xī shū tâ

摩尼妙宝菩提树,种 种 庄 严悉殊特,

fï yú qí xià chãngzhâng juã fàng dà guāngmíng pǔ wēi yào

佛于其下成 正觉,放大光明普威耀。

dà yīn zhân hǒu biàn shí fāng pǔ wãi hïng xuān jì miâ fǎ

大音震吼遍十方,普为弘宣寂灭法,

suí zhū zhîngshēng xīn suǒ lâ zhǒngzhǒngfāngbiànlìng kāi xiǎo

随诸众 生心所乐,种 种方便令开晓。

wǎng xiū zhū dù jiē yuán mǎn děng yú qiān chà wēi chãn shù

往修诸度皆圆满,等于千刹微尘数,

yí qiâ zhū lì xī yǐ chãng rǔ děngyìngwǎngtïngzhān lǐ

一切诸力悉已成,汝等应往同瞻礼。

shí fāng fï zǐ děng chà chãn xī gîng huān xǐ ãr lái jí

十方佛子等刹尘,悉共欢喜而来集,

yǐ yǔ zhū yún wãi gîngyǎng jīn zài fï qiánzhuān jìn yǎng

已雨诸云为供养,今在佛前专觐仰。

rú lái yī yīn wú yǒu liàng nãng yǎn qì jīngshēn dà hǎi

如来一音无有量,能演契经深大海,

pǔ yǔ miào fǎ yìng qún xīn bǐ liǎng zú zūn yí wǎngjiàn

普雨妙法应群心,彼两足尊宜往见。

sān shì zhū fï suǒ yǒu yuàn pú tí shù xià jiē xuān shuō

三世诸佛所有愿,菩提树下皆宣说,

yí chà nà zhōng xī xiànqián rǔ kě sù yì rú lái suǒ

一刹那中悉现前,汝可速诣如来所。

pí lú zhē nà dà zhì hǎi miàn mãn shū guāng wú bú jiàn

毗卢遮那大智海,面门舒光无不见,

jīn dài zhîng jí jiāng yǎn yīn rǔ kě wǎngguān wãn suǒ shuō

今待众集将演音,汝可往观闻所说。

ěr shí shí fāng shì jiâ hǎi yí qiâ zhîng huì mãng fï guāngmíng suǒ kāi juã yǐ gâ gîng lái yì pí lú

尔时,十方世界海一切众会,蒙佛光明所开觉已,各共来诣毗卢

zhē nà rú lái suǒ qīn jìn gîngyǎng suǒ wâi cǐ huā zàngzhuāng yán shì jiâ hǎi dōng cì yǒu shì jiâ hǎi míng

遮那如来所,亲近供养。所谓:此华藏 庄 严世界海东,次有世界海名:

qīngjìngguānglián huā zhuāng yán bǐ shì jiâ zhǒngzhōng yǒu guï tǔ míng mï ní yīng luî jīn gāngzàng fï hào

清净光莲华 庄 严。彼世界种 中,有国土名:摩尼璎珞金刚藏,佛号:

fǎ shuǐ juã xū kōng wú biānwáng yú bǐ rú lái dà zhîng hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng guān chá shâng

法水觉虚空无边王。于彼如来大众海中,有菩萨摩诃萨,名:观察胜

fǎ lián huā chuáng yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng pú sà shēnxiàng

法莲华 幢 ,与世界海微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,各现十种菩萨身相

yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒng yǔ yí qiâ bǎo lián huā guāngmíng yún fù xiàn shí zhǒng xū

云,遍满虚空而不散灭。复现十种雨一切宝莲华光明云,复现十种须

mí bǎo fēng yún fù xiàn shí zhǒng rì lún guāng yún fù xiàn shí zhǒng bǎo huā yīng luî yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ

弥宝峰云,复现十种日轮光云,复现十种宝华璎珞云,复现十种一切

yīn yuâ yún fù xiàn shí zhǒng mî xiāng shù yún fù xiàn shí zhǒng tú xiāngshāoxiāngzhîng sâ xiàng yún fù xiàn shí

音乐云,复现十种末香树云,复现十种涂香烧香 众色相云,复现十

zhîng yí qiâ xiāng shù yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū gîngyǎng yún xī biàn xū kōng ãr bù sàn miâ xiàn

种一切香树云,如是等世界海微尘数诸供养云,悉遍虚空而不散灭。现

shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú dōngfāng gâ huà zuî zhǒngzhǒng huā guāngmíngzàng shī zǐ

是云已,向佛作礼,以为供养。即于东方,各化作种 种华光明藏师子

zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî cǐ huā zàng shì jiâ hǎi nán cì yǒu shì jiâ hǎi míng yí qiâ bǎo

之座,于其座上,结跏趺坐。此华藏世界海南,次有世界海名:一切宝

yuâ guāngmíngzhuāng yán zàng bǐ shì jiâ zhǒngzhōng yǒu guï tǔ míng wú biānguāngyuán mǎn zhuāng yán fï hào pǔ

月光明 庄 严藏。彼世界种 中,有国土名:无边光圆满 庄 严,佛号普

zhì guāngmíng dã xū mí wáng yú bǐ rú lái dà zhîng hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng pǔ zhào fǎ hǎi huì

智光明德须弥王。于彼如来大众海中,有菩萨摩诃萨名:普照法海慧,

yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng yí qiâ zhuāng yán guāngmíngzàng mï ní

与世界海微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,各现十种一切 庄 严光明藏摩尼

wáng yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒng yǔ yí qiâ bǎo zhuāng yán jù pǔ zhào yào mï ní wáng yún

王云,遍满虚空而不散灭。复现十种雨一切宝 庄 严具普照耀摩尼王云,

fù xiàn shí zhǒng bǎo yàn chì rán chēngyáng fï míng hào mï ní wáng yún fù xiàn shí zhǒngshuō yí qiâ fï fǎ mï ní wáng

复现十种宝焰炽然称扬佛名号摩尼王云,复现十种说一切佛法摩尼王

yún fù xiàn shí zhǒngzhîngmiào shù zhuāng yán dào chǎng mï ní wáng yún fù xiàn shí zhǒng bǎo guāng pǔ zhàoxiànzhîng huà

云,复现十种 众妙树 庄 严道场摩尼王云,复现十种宝光普照现众化

fï mï ní wáng yún fù xiàn shí zhǒng pǔ xiàn yí qiâ dào chǎngzhuāng yán xiàng mï ní wáng yún fù xiàn shí zhǒng mì yàn

佛摩尼王云,复现十种普现一切道场 庄 严像摩尼王云,复现十种密焰

dēng shuō zhū fï jìng jiâ mï ní wáng yún fù xiàn shí zhǒng bù sī yì fï chà gōngdiànxiàng mï ní wáng yún fù xiàn

灯,说诸佛境界摩尼王云,复现十种不思议佛刹宫殿像摩尼王云,复现

shí zhǒng pǔ xiàn sān shì fï shēnxiàng mï ní wáng yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù mï ní wáng yún xī biàn xū

十种普现三世佛身像摩尼王云,如是等世界海微尘数摩尼王云,悉遍虚

kōng ãr bù sàn miâ xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú nán fāng gâ huà zuî dì qīng

空而不散灭。现是云已,向佛作礼,以为供养。即于南方,各化作帝青

bǎo yán fú tán jīn lián huā zàng shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî

宝阎浮檀金莲华藏师子之座,于其座上,结跏趺坐。

cǐ huā zàng shì jiâ hǎi xī cì yǒu shì jiâ hǎi míng kě ài lâ bǎo guāngmíng bǐ shì jiâ zhǒngzhōng

此华藏世界海西,次有世界海名:可爱乐宝光明。彼世界种 中,

yǒu guï tǔ míng chū shēngshàngmiào zī shēn jù fï hào xiāng yàn gōng dã bǎo zhuāng yán yú bǐ rú lái dà zhîng

有国土名:出生 上妙资身具,佛号:香焰功德宝 庄 严。于彼如来大众

hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng yuâ guāngxiāng yàn pǔ zhuāng yán yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà

海中,有菩萨摩诃萨,名:月光 香焰普 庄 严,与世界海微尘数诸菩萨

jù lái yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng yí qiâ bǎo xiāngzhîngmiào huā lïu gã yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ

俱,来诣佛所,各现十种一切宝香 众妙华楼阁云,遍满虚空而不散灭。

fù xiàn shí zhǒng wú biān sâ xiàngzhîng bǎo wáng lïu gã yún fù xiàn shí zhǒng bǎo dēngxiāng yàn lïu gã yún fù xiàn shí

复现十种无边色相 众宝王楼阁云,复现十种宝灯香焰楼阁云,复现十

zhǒng yí qiâ zhēn zhū lïu gã yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ bǎo huā lïu gã yún fù xiàn shí zhǒng bǎo yīng luî zhuāng yán

种一切真珠楼阁云,复现十种一切宝华楼阁云,复现十种宝璎珞 庄 严

lïu gã yún fù xiàn shí zhǒng pǔ xiàn shí fāng yí qiâ zhuāng yán guāngmíngzàng lïu gã yún fù xiàn shí zhǒngzhîng bǎo mî

楼阁云,复现十种普现十方一切 庄 严光明藏楼阁云,复现十种 众宝末

jiàn cuî zhuāng yán lïu gã yún fù xiàn shí zhǒngzhîng bǎo zhōubiàn shí fāng yí qiâ zhuāng yán lïu gã yún fù xiàn shí

间错 庄 严楼阁云,复现十种 众宝周遍十方一切 庄 严楼阁云,复现十

zhǒng huā mãn duï wǎng lïu gã yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù lïu gã yún xī biàn xū kōng ãr bù sàn miâ

种华门铎网楼阁云,如是等世界海微尘数楼阁云,悉遍虚空,而不散灭。

xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú xī fāng gâ huà zuî zhēn jīn yâ dà bǎo zàng shī zǐ

现是云已,向佛作礼,以为供养。即于西方,各化作真金叶大宝藏师子

zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî cǐ huā zàng shì jiâ hǎi běi cì yǒu shì jiâ hǎi míng pí liú lí

之座,于其座上,结跏趺坐。此华藏世界海北,次有世界海名:毗琉璃

lián huā guāngyuán mǎn zàng bǐ shì jiâ zhǒngzhōng yǒu guï tǔ míng yōu bō luï huā zhuāng yán fï hào pǔ

莲华光圆满藏。彼世界种 中,有国土,名:优钵罗华 庄 严,佛号:普

zhì chuáng yīn wáng yú bǐ rú lái dà zhîng hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng shī zǐ fân xùn guāngmíng

智 幢 音王。于彼如来大众海中,有菩萨摩诃萨,名:师子奋迅光明;

yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng yí qiâ xiāng mï ní zhîngmiào shù yún

与世界海微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,各现十种一切香摩尼众妙树云,

biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒng mì yâ miàoxiāngzhuāng yán shù yún fù xiàn shí zhǒng huà xiàn yí qiâ

遍满虚空而不散灭。复现十种密叶妙香 庄 严树云,复现十种化现一切

wú biān sâ xiàng shù zhuāng yán shù yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ huā zhōu bù zhuāng yán shù yún fù xiàn shí zhǒng yí

无边色相树 庄 严树云,复现十种一切华周布 庄 严树云,复现十种一

qiâ bǎo yàn yuán mǎn guāngzhuāng yán shù yún fù xiàn shí zhǒngxiàn yí qiâ zhān tán xiāng pú sà shēnzhuāng yán shù yún

切宝焰圆满光 庄 严树云,复现十种现一切栴檀香菩萨身 庄 严树云,

fù xiàn shí zhǒngxiànwǎng xī dào chǎng chù bù sī yì zhuāng yán shù yún fù xiàn shí zhǒngzhîng bǎo yī fu zàng rú rì

复现十种现往昔道场处不思议 庄 严树云,复现十种 众宝衣服藏如日

guāngmíng shù yún fù xiàn shí zhǒng pǔ fā yí qiâ yuâ yì yīn shēng shù yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù shù

光明树云,复现十种普发一切悦意音声树云。如是等世界海微尘数树

yún xī biàn xū kōng ãr bù sàn miâ xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú běi fāng

云,悉遍虚空而不散灭。现是云已,向佛作礼,以为供养。即于北方,

gâ huà zuî mï ní dēnglián huā zàng shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî

各化作摩尼灯莲华藏师子之座,于其座上,结跏趺坐。

cǐ huā zàng shì jiâ hǎi dōng běi fāng cì yǒu shì jiâ hǎi míng yán fú tán jīn bō lí sâ chuáng bǐ

此华藏世界海东北方,次有世界海,名:阎浮檀金玻璃色 幢 。彼

shì jiâ zhǒngzhōng yǒu guï tǔ míng zhîng bǎo zhuāng yán fï hào yí qiâ fǎ wú wâi dēng yú bǐ rú lái

世界种 中,有国土,名:众宝 庄 严。佛号:一切法无畏灯。于彼如来

dà zhîng hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng zuì shângguāngmíngdēng wú jìn gōng dã zàng yǔ shì jiâ hǎi wēi

大众海中,有菩萨摩诃萨,名:最胜 光明灯无尽功德藏,与世界海微

chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng wú biān sâ xiàng bǎo lián huā zàng shī zǐ zuî yún biàn

尘数诸菩萨俱,来诣佛所,各现十种无边色相,宝莲华藏师子座云,遍

mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒng mï ní wángguāngmíngzàng shī zǐ zuî yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ zhuāng

满虚空而不散灭。复现十种摩尼王光明藏师子座云,复现十种一切 庄

yán jù zhǒngzhǒngjiào shì shī zǐ zuî yún fù xiàn shí zhîngzhîng bǎo mán dēng yàn zàng shī zǐ zuî yún fù xiàn shí zhǒng

严具种 种校饰师子座云,复现十种 众宝鬘灯焰藏师子座云,复现十种

pǔ yǔ bǎo yīng luî shī zǐ zuî yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ xiāng huā bǎo yīng luî zàng shī zǐ zuî yún fù xiàn shí

普雨宝璎珞师子座云,复现十种一切香华宝璎珞藏师子座云,复现十

zhǒng shì xiàn yí qiâ fï zuî zhuāng yán mï ní wángzàng shī zǐ zuî yún fù xiàn shí zhǒng hù yǒu jiē qì jí zhū yīng

种示现一切佛座 庄 严摩尼王藏师子座云,复现十种户牖阶砌、及诸璎

luî yí qiâ zhuāng yán shī zǐ zuî yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ mï ní shù bǎo zhī hãngzàng shī zǐ zuî yún fù xiàn

珞一切 庄 严师子座云,复现十种一切摩尼树宝枝茎藏师子座云,复现

shí zhǒng bǎo xiāngjiàn shì rì guāngmíngzàng shī zǐ zuî yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù shī zǐ zuî yún xī

十种宝香间饰日光明藏师子座云,如是等世界海微尘数师子座云,悉

biàn xū kōng ãr bù sàn miâ xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú dōng běi fāng gâ huà

遍虚空而不散灭。现是云已,向佛作礼,以为供养。即于东北方,各化

zuî bǎo lián huā mï ní guāngchuáng shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî

作宝莲华摩尼光 幢 师子之座,于其座上,结跏趺坐。

cǐ huá cáng shì jiâ hǎi dōng nán fāng cì yǒu shì jiâ hǎi míng jīn zhuāng yán liú lí guāng pǔ zhào bǐ

此华藏世界海东南方,次有世界海,名:金 庄 严琉璃光普照。彼

shì jiâ zhǒngzhōng yǒu guï tǔ míng qīngjìngxiāngguāngmíng fï hào pǔ xǐ shēn xìn wáng yú bǐ rú lái dà

世界种 中有国土,名:清净香 光明,佛号:普喜深信王。于彼如来大

zhîng hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng huì dēng pǔ míng yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà jù lái

众海中,有菩萨摩诃萨,名:慧灯普明,与世界海微尘数诸菩萨俱,来

yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng yí qiâ rú yì wáng mï ní zhàng yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒng

诣佛所,各现十种一切如意王摩尼帐云,遍满虚空而不散灭。复现十种

dì qīng bǎo yí qiâ huā zhuāng yán zhàng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ xiāng mï ní zhàng yún fù xiàn shí zhǒng bǎo yàn

帝青宝一切华 庄 严帐云,复现十种一切香摩尼帐云,复现十种宝焰

dēngzhàng yún fù xiàn shí zhǒng shì xiàn fï shãntōngshuō fǎ mï ní wángzhàng yún fù xiàn shí zhǒngxiàn yí qiâ yī fu

灯帐云,复现十种示现佛神通说法摩尼王帐云,复现十种现一切衣服

zhuāng yán sâ xiàng mï ní zhàng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ bǎo huā cïngguāngmíngzhàng yún fù xiàn shí zhǒng bǎo wǎng

庄 严色像摩尼帐云,复现十种一切宝华丛光明帐云,复现十种宝网

líng duï yīn zhàng yún fù xiàn shí zhǒng mï ní wãi tái lián huá wãi wǎngzhàng yún fù xiàn shí zhǒngxiàn yí qiâ bù sī

铃铎音帐云,复现十种摩尼为台莲华为网帐云,复现十种现一切不思

yì zhuāng yán jù sâ xiàngzhàng yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîng bǎo zhàng yún xī biàn xū kōng ãr bù

议 庄 严具色像 帐云,如是等世界海微尘数众宝帐云,悉遍虚空,而不

sàn miâ xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú dōng nán fāng gâ huà zuî bǎo lián huā zàng

散灭。现是云已,向佛作礼,以为供养。即于东南方,各化作宝莲华藏

shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî

师子之座,于其座上,结跏趺坐。

cǐ huā zàng shì jiâ hǎi xī nán fāng cì yǒu shì jiâ hǎi míng rì guāngbiànzhào bǐ shì jiâ zhǒngzhōng

此华藏世界海西南方,次有世界海,名:日光遍照。彼世界种 中,

yǒu guï tǔ míng shī zǐ rì guāngmíng fï hào pǔ zhì guāngmíng yīn yú bǐ rú lái dà zhîng hǎi zhōng

有国土,名:师子日光明,佛号:普智光明音。于彼如来大众海中,

yǒu pú sà mï hē sà míng pǔ huā guāng yàn jì yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ

有菩萨摩诃萨,名:普华光焰髻,与世界海微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,

gâ xiàn shí zhǒngzhîngmiàozhuāng yán bǎo gài yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒngguāngmíngzhuāng yán

各现十种 众妙 庄 严宝盖云,遍满虚空而不散灭。复现十种 光明 庄 严

huā gài yún fù xiàn shí zhǒng wú biān sâ zhēn zhū zàng gài yún fù xiàn shí zhǒng chū yí qiâ pú sà bēi mǐn yīn mï ní

华盖云,复现十种无边色真珠藏盖云,复现十种出一切菩萨悲愍音摩尼

wáng gài yún fù xiàn shí zhǒngzhîngmiào bǎo yàn mán gài yún fù xiàn shí zhǒngmiào bǎo yán shì chuíwǎng duï gài yún

王盖云,复现十种 众妙宝焰鬘盖云,复现十种妙宝严饰垂网铎盖云,

fù xiàn shí zhǒng mï ní shù zhī zhuāng yán gài yún fù xiàn shí zhǒng rì guāng pǔ zhào mï ní wáng gài yún fù xiàn shí

复现十种摩尼树枝 庄 严盖云,复现十种日光普照摩尼王盖云,复现十

zhǒng yí qiâ tú xiāngshāoxiāng gài yún fù xiàn shí zhǒngzhān tán zàng gài yún fù xiàn shí zhǒngguǎng dà fï jìng jiâ pǔ

种一切涂香烧香盖云,复现十种栴檀藏盖云,复现十种 广大佛境界普

guāngmíngzhuāng yán gài yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîng bǎo gài yún xī biàn xū kōng ãr bù sàn miâ

光明 庄 严盖云。如是等世界海微尘数众宝盖云,悉遍虚空而不散灭。

xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú xī nán fāng gâ huà zuî dì qīng bǎo guāng yàn zhuāng

现是云已,向佛作礼,以为供养。即于西南方,各化作帝青宝光焰 庄

yán zàng shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî

严藏师子之座,于其座上,结跏趺坐。

cǐ huā zàng shì jiâ hǎi xī běi fāng cì yǒu shì jiâ hǎi míng bǎo guāngzhào yào bǐ shì jiâ zhǒngzhōng

此华藏世界海西北方,次有世界海,名:宝光照耀。彼世界种 中,

yǒu guï tǔ míng zhîngxiāngzhuāng yán fï hào wú liànggōng dã hǎi guāngmíng yú bǐ rú lái dà zhîng hǎi

有国土,名:众 香 庄 严,佛号:无量功德海光明。于彼如来大众海

zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng wú jìn guāng mï ní wáng yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà jù lái

中,有菩萨摩诃萨,名:无尽光摩尼王,与世界海微尘数诸菩萨俱,来

yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng yí qiâ bǎo yuán mǎn guāng yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒng yí

诣佛所,各现十种一切宝圆满光云,遍满虚空而不散灭。复现十种一

qiâ bǎo yàn yuán mǎn guāng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ miào huā yuán mǎn guāng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ huà fï yuán

切宝焰圆满光云,复现十种一切妙华圆满光云,复现十种一切化佛圆

mǎn guāng yún fù xiàn shí zhǒng shí fāng fï tǔ yuán mǎn guāng yún fù xiàn shí zhǒng fï jìng jiâ lãi shēng bǎo shù yuán mǎn

满光云,复现十种十方佛土圆满光云,复现十种佛境界雷声宝树圆满

guāng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ liú lí bǎo mï ní wángyuán mǎn guāng yún fù xiàn shí zhǒng yī niànzhōngxiàn wú biān

光云,复现十种一切琉璃宝摩尼王圆满光云,复现十种一念中现无边

zhîngshēngxiàngyuán mǎn guāng yún fù xiàn shí zhǒng yǎn yí qiâ rú lái dà yuàn yīn yuán mǎn guāng yún fù xiàn shí zhǒng

众 生 相圆满光云,复现十种演一切如来大愿音圆满光云,复现十种

yǎn huà yí qiâ zhîngshēng yīn mï ní wángyuán mǎn guāng yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù yuán mǎn guāng yún xī

演化一切众 生音摩尼王圆满光云。如是等世界海微尘数圆满光云,悉

biàn xū kōng ãr bù sàn miâ xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí yú xī běi fāng gâ huà

遍虚空而不散灭。现是云已,向佛作礼,以为供养。即于西北方,各化

zuî wú jìn guāngmíng wēi dã zàng shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî

作无尽光明威德藏师子之座,于其座上,结跏趺坐。

cǐ huā zàng shì jiâ hǎi xià fāng cì yǒu shì jiâ hǎi míng lián huā xiāngmiào dã zàng bǐ shì jiâ zhǒng

此华藏世界海下方,次有世界海,名:莲华香妙德藏。彼世界种

zhōng yǒu guï tǔ míng bǎo shī zǐ guāngmíngzhào yào fï hào fǎ jiâ guāngmíng yú bǐ rú lái dà zhîng

中,有国土,名:宝师子光明照耀,佛号:法界光明。于彼如来大众

hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng fǎ jiâ guāng yàn huì yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà jù lái

海中,有菩萨摩诃萨,名:法界光焰慧,与世界海微尘数诸菩萨俱,来

yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng yí qiâ mï ní zàngguāngmíng yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù xiàn shí zhǒng

诣佛所。各现十种一切摩尼藏光明云,遍满虚空而不散灭。复现十种

yí qiâ xiāngguāngmíng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ bǎo yàn guāngmíng yún fù xiàn shí zhǒng chū yí qiâ fï shuō fǎ yīn

一切香 光明云,复现十种一切宝焰光明云,复现十种出一切佛说法音

guāngmíng yún fù xiàn shí zhǒngxiàn yí qiâ fï tǔ zhuāng yán guāngmíng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ miào huā lïu gã

光明云,复现十种现一切佛土 庄 严光明云,复现十种一切妙华楼阁

guāngmíng yún fù xiàn shí zhǒngxiàn yí qiâ jiã zhōng zhū fï jiào huà zhîngshēng shì guāngmíng yún fù xiàn shí zhǒng yí

光明云,复现十种现一切劫中诸佛教化众 生事光明云,复现十种一

qiâ wú jìn bǎo huā ruǐ guāngmíng yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ zhuāng yán zuî guāngmíng yún rú shì děng shì jiâ hǎi wēi

切无尽宝华蕊光明云,复现十种一切 庄 严座光明云。如是等世界海微

chãn shù guāngmíng yún xī biàn xū kōng ãr bù sàn miâ xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng jí

尘数光明云,悉遍虚空而不散灭。现是云已,向佛作礼,以为供养。即

yú xià fāng gâ huà zuî bǎo yàn dēnglián huá cáng shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng jiã jiā fū zuî

于下方,各化作宝焰灯莲华藏师子之座,于其座上,结跏趺坐。

cǐ huā zàng shì jiâ hǎi shàngfāng cì yǒu shì jiâ hǎi míng mï ní bǎo zhào yào zhuāng yán bǐ shì jiâ

此华藏世界海上方,次有世界海,名:摩尼宝照耀 庄 严。彼世界

zhǒngzhōng yǒu guï tǔ míng wú xiàngmiàoguāngmíng fï hào wú ài gōng dã guāngmíngwáng yú bǐ rú lái

种 中,有国土,名:无相妙光明,佛号:无碍功德光明王。于彼如来

dà zhîng hǎi zhōng yǒu pú sà mï hē sà míng wú ài lì jīng jìn huì yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà

大众海中,有菩萨摩诃萨,名:无碍力精进慧,与世界海微尘数诸菩萨

jù lái yì fï suǒ gâ xiàn shí zhǒng wú biān sâ xiàng bǎo guāng yàn yún biàn mǎn xū kōng ãr bù sàn miâ fù

俱,来诣佛所,各现十种无边色相宝光焰云,遍满虚空而不散灭。复

xiàn shí zhǒng mï ní bǎo wǎngguāng yàn yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ guǎng dà fï tǔ zhuāng yán guāng yàn yún fù xiàn

现十种摩尼宝网光焰云,复现十种一切广大佛土 庄 严光焰云,复现

shí zhǒng yí qiâ miàoxiāngguāng yàn yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ zhuāng yán guāng yàn yún fù xiàn shí zhǒng zhū fï biàn

十种一切妙香 光焰云,复现十种一切 庄 严光焰云,复现十种诸佛变

huà guāng yàn yún fù xiàn shí zhǒngzhîngmiào shù huā guāng yàn yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ jīn gāngguāng yàn yún fù

化光焰云,复现十种 众妙树华光焰云,复现十种一切金刚光焰云,复

xiàn shí zhǒngshuō wú biān pú sà hâng mï ní guāng yàn yún fù xiàn shí zhǒng yí qiâ zhēn zhū dēngguāng yàn yún rú shì

现十种说无边菩萨行摩尼光焰云,复现十种一切真珠灯光焰云,如是

děng shì jiâ hǎi wēi chãn shù guāng yàn yún xī biàn xū kōng ãr bù sàn miâ xiàn shì yún yǐ xiàng fï zuî lǐ yǐ

等世界海微尘数光焰云,悉遍虚空而不散灭。现是云已,向佛作礼,以

wãi gîngyǎng jí yú shàngfāng gâ huà zuî yǎn fï yīn shēngguāngmínglián huā zàng shī zǐ zhī zuî yú qí zuî shàng

为供养。即于上方,各化作演佛音声 光明莲华藏师子之座,于其座上,

jiã jiā fū zuî

结跏趺坐。

rú shì děng shí yì fï chà wēi chãn shù shì jiâ hǎi zhōng yǒu shí yì fï chà wēi chãn shù pú sà mï hē sà

如是等十亿佛刹微尘数世界海中,有十亿佛刹微尘数菩萨摩诃萨,

yī yī gâ yǒu shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà zhîngqián hîu wãi rào ãr lái jí huì shì zhū pú sà yī yī

一一各有世界海微尘数诸菩萨众前后围绕,而来集会。是诸菩萨,一一

gâ xiàn shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhǒngzhǒngzhuāng yán zhū gîngyǎng yún xī biàn xū kōng ãr bù sàn miâ xiàn shì yún yǐ

各现世界海微尘数种 种 庄 严诸供养云,悉遍虚空而不散灭。现是云已,

xiàng fï zuî lǐ yǐ wãi gîngyǎng suí suǒ lái fāng gâ huà zuî zhǒngzhǒng bǎo zhuāng yán shī zǐ zhī zuî yú qí

向佛作礼,以为供养。随所来方,各化作种 种宝 庄 严师子之座,于其

zuî shàng jiã jiā fū zuî rú shì zuî yǐ qí zhū pú sà shēn máo kǒngzhōng yī yī gâ xiàn shí shì jiâ hǎi

座上,结跏趺坐。如是坐已,其诸菩萨,身毛孔中,一一各现十世界海

wēi chãn shù yí qiâ bǎo zhǒngzhǒng sâ guāngmíng yī yī guāngzhōng xī xiàn shí shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū pú sà

微尘数一切宝种 种色光明;一一光 中,悉现十世界海微尘数诸菩萨,

jiē zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî cǐ zhū pú sà xī nãngbiàn rù yí qiâ fǎ jiâ zhū ān lì hǎi suǒ yǒu wēi chãn

皆坐莲华藏师子之座。此诸菩萨,悉能遍入一切法界诸安立海所有微尘;

bǐ yī yī chãnzhōng jiē yǒu shí fï shì jiâ wēi chãn shù zhū guǎng dà chà yī yī chà zhōng jiē yǒu sān shì zhū

彼一一尘中,皆有十佛世界微尘数诸广大刹;一一刹中,皆有三世诸

fï shì zūn cǐ zhū pú sà xī nãngbiànwǎng qīn jìn gîngyǎng

佛世尊。此诸菩萨,悉能遍往亲近供养。

yú niànniànzhōng yǐ mâng zì zài shì xiàn fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniàn

于念念中,以梦自在,示现法门,开悟世界海微尘数众 生;念念

zhōng yǐ shì xiàn yí qiâ zhū tiān mî shēng fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniànzhōng yǐ

中,以示现一切诸天没生法门,开悟世界海微尘数众 生;念念中,以

shuō yí qiâ pú sà hâng fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniànzhōng yǐ pǔ zhândîng yí qiâ

说一切菩萨行法门,开悟世界海微尘数众 生;念念中,以普震动一切

chà tàn fï gōng dã shãnbiàn fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniànzhōng yǐ yán jìng yí qiâ

刹叹佛功德神变法门,开悟世界海微尘数众 生;念念中,以严净一切

fï guï tǔ xiǎn shì yí qiâ dà yuàn hǎi fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniànzhōng yǐ pǔ

佛国土显示一切大愿海法门,开悟世界海微尘数众 生;念念中,以普

shâ yí qiâ zhîngshēng yán cí fï yīn shēng fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniànzhōng yǐ nãng

摄一切众 生言词佛音声法门,开悟世界海微尘数众 生;念念中,以能

yǔ yí qiâ fï fǎ yún fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniànzhōng yǐ guāngmíng pǔ zhào shí

雨一切佛法云法门,开悟世界海微尘数众 生;念念中,以光明普照十

fāng guï tǔ zhōubiàn fǎ jiâ shì xiànshãnbiàn fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niànniànzhōng yǐ

方国土周遍法界示现神变法门,开悟世界海微尘数众 生;念念中,以

pǔ xiàn fï shēnchōngbiàn fǎ jiâ yí qiâ rú lái xiâ tuō lì fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîngshēng niàn

普现佛身充遍法界一切如来解脱力法门,开悟世界海微尘数众 生;念

niànzhōng yǐ pǔ xián pú sà jiàn lì yí qiâ zhîng huì dào chǎng hǎi fǎ mãn kāi wù shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhîng

念中,以普贤菩萨建立一切众会道场海法门,开悟世界海微尘数众

shēng rú shì pǔ biàn yí qiâ fǎ jiâ suí zhîngshēng xīn xī lìng kāi wù

生。如是普遍一切法界,随众 生心,悉令开悟。

niànniànzhōng yī yī guï tǔ gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng duî â dào zhě yǒng lí qí

念念中,一一国土,各令如须弥山微尘数众 生堕恶道者,永离其

kǔ gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng zhù xiã dìng zhě rù zhângdìng jù gâ lìng rú xū mí shān wēi

苦;各令如须弥山微尘数众 生住邪定者,入正定聚;各令如须弥山微

chãn shù zhîngshēng suí qí suǒ lâ shēng yú tiānshàng gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng ān zhù shēng

尘数众 生,随其所乐生于天上;各令如须弥山微尘数众 生,安住声

wãn pì zhī fï dì gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng shì shàn zhī shi jù zhîng fú hâng gâ lìng rú

闻辟支佛地;各令如须弥山微尘数众 生,事善知识具众福行;各令如

xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng fā yú wú shàng pú tí zhī xīn gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng

须弥山微尘数众 生,发于无上菩提之心;各令如须弥山微尘数众 生,

qù yú pú sà bù tuì zhuǎn dì gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng dã jìng zhì yǎn jiàn yú rú lái

趣于菩萨不退转地;各令如须弥山微尘数众 生,得净智眼,见于如来

suǒ jiàn yí qiâ zhū píngděng fǎ gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng ān zhù zhū lì zhū yuàn hǎi zhōng

所见一切诸平等法;各令如须弥山微尘数众 生,安住诸力诸愿海中,

yǐ wú jìn zhì ãr wãi fāngbiànjìng zhū fï guï gâ lìng rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng jiē dã ān zhù pí lú

以无尽智而为方便净诸佛国;各令如须弥山微尘数众 生,皆得安住毗卢

zhē nà guǎng dà yuàn hǎi shēng rú lái jiā

遮那广大愿海,生如来家。

ěr shí zhū pú sà guāngmíngzhōngtïng shí fā shēng shuō cǐ sîng yán

尔时,诸菩萨光明中同时发声,说此颂言:

zhū guāng míng zhōng chū miào yīn pǔ biàn shí fāng yí qiâ guï

诸光明中出妙音,普遍十方一切国,

yǎn shuō fï zǐ zhū gōng dã nãng rù pú tí zhī miào dào

演说佛子诸功德,能入菩提之妙道。

jiã hǎi xiū xíng wú yàn juàn lìng kǔ zhîng shēng dã xiâ tuō

劫海修行无厌倦,令苦众 生得解脱,

xīn wú xià liâ jí láo pí fï zǐ shàn rù sī fāng biàn

心无下劣及劳疲,佛子善入斯方便。

jìn zhū jiã hǎi xiū fāng biàn wú liàng wú biān wú yǒu yú

尽诸劫海修方便,无量无边无有余,

yí qiâ fǎ mãn wú bù rù ãr hãng shuō bǐ xìng jì miâ

一切法门无不入,而恒说彼性寂灭。

sān shì zhū fï suǒ yǒu yuàn yí qiâ xiū zhì xī lìng jìn

三世诸佛所有愿,一切修治悉令尽,

jí yǐ lì yì zhū zhîng shēng ãr wãi zì xíng qīng jìng yâ

即以利益诸众 生,而为自行清净业。

yí qiâ zhū fï zhîng huì zhōng pǔ biàn shí fāng wú bù wǎng

一切诸佛众会中,普遍十方无不往,

jiē yǐ shân shēn zhì huì hǎi rù bǐ rú lái jì miâ fǎ

皆以甚深智慧海,入彼如来寂灭法。

yī yī guāng míng wú yǒu biān xī rù nán sī zhū guï tǔ

一一光明无有边,悉入难思诸国土,

qīng jìng zhì yǎn pǔ nãng jiàn shì zhū pú sà suǒ hâng jìng

清净智眼普能见,是诸菩萨所行境。

pú sà nãng zhù yī máo duānbiàn dîng shí fāng zhū guï tǔ

菩萨能住一毛端,遍动十方诸国土,

bù lìngzhîngshēng yǒu bù xiǎngshì qí qīngjìngfāngbiàn dì

不令众 生有怖想,是其清净方便地。

yī yī chãnzhōng wú liàngshēnfù xiànzhǒngzhǒngzhuāng yán chà

一一尘中无量身,复现种 种 庄 严刹,

yī niàn mî shēng pǔ lìngjiànhuî wú ài yì zhuāng yán zhě

一念没生普令见,获无碍意 庄 严者。

sān shì suǒ yǒu yí qiâ jiãyí chà nà zhōng xī nãng xiàn

三世所有一切劫,一刹那中悉能现,

zhī shēn rú huàn wú tǐ xiàngzhângmíng fǎ xìng wú ài zhě

知身如幻无体相,证明法性无碍者。

pǔ xiánshânghâng jiē nãng rùyí qiâ zhîngshēng xī lâ jiàn

普贤胜行皆能入,一切众 生悉乐见,

fï zǐ nãng zhù cǐ fǎ mãnzhū guāng míng zhōng dà yīn hǒu

佛子能住此法门,诸光明中大音吼。

ěr shíshì zūn yù lìng yí qiâ pú sà dà zhîngdã yú rú lái wú biānjìng jiâ shãntōng lì gùfàng mãi

尔时,世尊欲令一切菩萨大众,得于如来无边境界神通力故,放眉

jiānguāngcǐ guāngmíngyí qiâ pú sà zhì guāngmíngpǔ zhào yào shí fāngzàngqí zhuàng yïu rú bǎo sâ dēng yún

间光,此光名:一切菩萨智光明,普照耀十方藏。其 状 犹如宝色灯云,

biànzhào shí fāng yí qiâ fï chà qí zhōng guï tǔ jí yǐ zhîngshēng xī lìngxiǎnxiàn yîu pǔ zhândîng zhū shì jiâ wǎng

遍照十方一切佛刹,其中国土及以众 生,悉令显现。又普震动诸世界网,

yī yī chãnzhōng xiàn wú shù fï suí zhū zhîngshēngxìng yù bù tïng pǔ yǔ sān shì yí qiâ zhū fï miào fǎ lún yún

一一尘中,现无数佛,随诸众 生性欲不同,普雨三世一切诸佛妙法轮云,

xiǎn shì rú lái bō luï mì hǎi yîu yǔ wú liàng zhū chū lí yún lìng zhū zhîngshēngyǒng dù shēng sǐ fù yǔ zhū fï

显示如来波罗蜜海;又雨无量诸出离云,令诸众 生永度生死;复雨诸佛

dà yuàn zhī yún xiǎn shì shí fāng zhū shì jiâ zhōng pǔ xián pú sà dào chǎngzhîng huì zuî shì shì yǐ yîu rào yú

大愿之云,显示十方诸世界中。普贤菩萨道场 众会,作是事已,右绕于

fï cïng zú xià rù

佛,从足下入。

ěr shí fï qián yǒu dà lián huā hū rán chū xiàn qí huā jù yǒu shí zhǒngzhuāng yán yí qiâ lián huā

尔时,佛前有大莲华,忽然出现。其华具有十种 庄 严,一切莲华,

suǒ bù nãng jí suǒ wâi zhîng bǎo jiàn cuî yǐ wãi qí hãng mï ní bǎo wáng yǐ wãi qí zàng fǎ jiâ zhîng bǎo pǔ

所不能及。所谓:众宝间错以为其茎;摩尼宝王以为其藏;法界众宝普

zuî qí yâ zhū xiāng mï ní ãr zuî qí xū yán fú tán jīn zhuāng yán qí tái miàowǎng fù shàng guāng sâ

作其叶;诸香摩尼而作其须;阎浮檀金,庄 严其台;妙网覆上,光色

qīngjìng yú yī niànzhōng shì xiàn wú biān zhū fï shãnbiàn pǔ nãng fā qǐ yī qiâ yīn shēng mï ní bǎo wángyǐng

清净。于一念中,示现无边诸佛神变,普能发起一切音声,摩尼宝王影

xiàn fï shēn yú yīn shēngzhōng pǔ nãng yǎn shuō yí qiâ pú sà suǒ xiū xíngyuàn cǐ huā shēng yǐ yī niàn zhī jiān

现佛身;于音声 中,普能演说一切菩萨所修行愿。此华生已,一念之间,

yú rú lái bái háo xiàngzhîng yǒu pú sà mï hē sà míng yí qiâ fǎ shâng yīn yǔ shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū

于如来白毫相 中,有菩萨摩诃萨,名:一切法胜音,与世界海微尘数诸

pú sà zhîng jù shí ãr chū yîu rào rú lái jīng wú liàng zā lǐ fï zú yǐ shí shâng yīn pú sà zuî

菩萨众,俱时而出,右绕如来,经无量匝,礼佛足已。时胜音菩萨,坐

lián huā tái zhū pú sà zhîng zuî lián huā xū gâ yú qí shàng cì dì ãr zhù

莲华台,诸菩萨众,坐莲华须,各于其上,次第而住。

qí yí qiâ fǎ shâng yīn pú sà liǎoshēn fǎ jiâ shēng dà huān xǐ rù fï suǒ hâng zhì wú níng zhì

其一切法胜音菩萨,了深法界,生大欢喜;入佛所行,智无凝滞;

rù bù kě câ fï fǎ shēn hǎi wǎng yí qiâ chà zhū rú lái suǒ shēn zhū máo kǒng xī xiànshãntōng niànniàn pǔ guān

入不可测佛法身海,往一切刹诸如来所;身诸毛孔,悉现神通,念念普观

yí qiâ fǎ jiâ shí fāng zhū fï gîng yǔ qí lì lìng pǔ ān zhù yí qiâ sān mâi jìn wâi lái jiã chángjiàn

一切法界。十方诸佛,共与其力,令普安住一切三昧,尽未来劫,常见

zhū fï wú biān fǎ jiâ gōng dã hǎi shēn nǎi zhì yí qiâ sān mâi xiâ tuō shãntōngbiàn huà jí yú zhîngzhōng chãng

诸佛无边法界功德海身,乃至一切三昧解脱,神通变化。即于众 中,承

fï wēi shãn guān chá shí fāng ãr shuōsîng yuē

佛威神,观察十方,而说颂曰:

fï shēnchōng mǎn yú fǎ jiâ pǔ xiàn yí qiâ zhîngshēngqián

佛身充满于法界,普现一切众 生前,

suí yuán fù gǎn mǐ bù zhōu ãr hãng chǔ cǐ pú tí zuî

随缘赴感靡不周,而恒处此菩提座。

rú lái yī yī máo kǒngzhōng yí qiâ chà chãn zhū fï zuî

如来一一毛孔中,一切刹尘诸佛坐,

pú sà zhîng huì gîng wãi rào yǎn shuō pǔ xián zhī shânghâng

菩萨众会共围绕,演说普贤之胜行。

rú lái ān chù pú tí zuî yī máo shì xiàn duō chà hǎi

如来安处菩提座,一毛示现多刹海,

yī yī máo xiàn xī yì rán rú shì pǔ zhōu yú fǎ jiâ

一一毛现悉亦然,如是普周于法界。

yī yī chà zhōng xī ān zuî yí qiâ chà tǔ jiē zhōubiàn

一一刹中悉安坐,一切刹土皆周遍,

shí fāng pú sà rú yún jí mî bù xián lái yì dào chǎng

十方菩萨如云集,莫不咸来诣道场。

yí qiâ chà tǔ wēi chãn shù gōng dã guāngmíng pú sà hǎi

一切刹土微尘数,功德光明菩萨海,

pǔ zài rú lái zhîng huì zhōng nǎi zhì fǎ jiâ xiánchōngbiàn

普在如来众会中,乃至法界咸充遍。

fǎ jiâ wēi chãn zhū chà tǔ yí qiâ zhîngzhōng jiē chū xiàn

法界微尘诸刹土,一切众 中皆出现,

rú shì fēn shēn zhì jìng jiâ pǔ xiánhângzhōngnãngjiàn lì

如是分身智境界,普贤行中能建立。

yí qiâ zhū fï zhîng huì zhōng shâng zhì pú sà qiān rán zuî

一切诸佛众会中,胜智菩萨佥然坐,

gâ gâ tīng fǎ shēnghuān xǐ chù chù xiū xíng wú liàng jiã

各各听法生欢喜,处处修行无量劫。

yǐ rù pǔ xiánguǎng dà yuàn gâ gâ chū shēngzhîng fï fǎ

已入普贤广大愿,各各出生 众佛法,

pí lú zhē nà fǎ hǎi zhōng xiū xíng kâ zhâng rú lái dì

毗卢遮那法海中,修行克证如来地。

pǔ xián pú sà suǒ kāi juã yí qiâ rú lái tïng zàn xǐ

普贤菩萨所开觉,一切如来同赞喜,

yǐ huî zhū fï dà shãn tōng fǎ jiâ zhōu liú wú bù biàn

已获诸佛大神通,法界周流无不遍。

yí qiâ chà tǔ wēi chãn shù chángxiànshēn yún xī chōng mǎn

一切刹土微尘数,常现身云悉充满,

pǔ wãi zhîngshēngfàng dà guāng gâ yǔ fǎ yǔ chân qí xīn

普为众 生放大光,各雨法雨称其心。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng guān chá yí qiâ shâng fǎ lián huā guāng huì wáng chãng

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:观察一切胜法莲华光慧王,承

fï wēi lì guān chá shí fāng ãr shuōsîng yuē

佛威力,观察十方,而说颂曰:

rú lái shân shēn zhì pǔ rù yú fǎ jiâ

如来甚深智,普入于法界,

nãng suí sān shì zhuǎn yǔ shì wãi míng dǎo

能随三世转,与世为明导。

zhū fï tïng fǎ shēn wú yī wú chā biã

诸佛同法身,无依无差别,

suí zhū zhîngshēng yì lìngjiàn fï sâ xíng

随诸众 生意,令见佛色形。

jù zú yí qiâ zhì biàn zhī yí qiâ fǎ

具足一切智,遍知一切法,

yí qiâ guï tǔ zhōng yí qiâ wú bù xiàn

一切国土中,一切无不现。

fï shēn jí guāngmíng sâ xiàng bù sī yì

佛身及光明,色相不思议,

zhîngshēng xìn lâ zhě suí yìng xī lìngjiàn

众 生信乐者,随应悉令见。

yú yī fï shēnshàng huà wãi wú liàng fï

于一佛身上,化为无量佛,

lãi yīn biàn zhîng chà yǎn fǎ shēn rú hǎi

雷音遍众刹,演法深如海。

yī yī máo kǒngzhōng guāngwǎngbiàn shí fāng

一一毛孔中,光网遍十方,

yǎn fï miào yīn shēng tiáo bǐ nán tiáo zhě

演佛妙音声,调彼难调者。

rú lái guāngmíngzhōng cháng chū shēnmiào yīn

如来光明中,常出深妙音,

zàn fï gōng dã hǎi jí pú sà suǒ hâng

赞佛功德海,及菩萨所行。

fï zhuǎnzhâng fǎ lún wú liàng wú yǒu biān

佛转 正法轮,无量无有边,

suǒ shuō fǎ wú děng qiǎn zhì bù nãng câ

所说法无等,浅智不能测。

yí qiâ shì jiâ zhōng xiànshēnchãngzhâng juã

一切世界中,现身成 正觉,

gâ gâ qǐ shãn biàn fǎ jiâ xī chōng mǎn

各各起神变,法界悉充满。

rú lái yī yì shēn xiàn fï děngzhîngshēng

如来一一身,现佛等众 生,

yí qiâ wēi chãn chà pǔ xiàn shãn tōng lì

一切微尘刹,普现神通力。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng fǎ xǐ huì guāngmíng chãng fï wēi shãn guān chá

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:法喜慧光明,承佛威神,观察

shí fāng ãr shuōsîng yuē

十方而说颂曰:

fï shēnchángxiǎnxiàn fǎ jiâ xī chōng mǎn

佛身常显现,法界悉充满,

hãng yǎn guǎng dà yīn pǔ zhân shí fāng guï

恒演广大音,普震十方国。

rú lái pǔ xiàn shēn biàn rù yú shì jiān

如来普现身,遍入于世间,

suí zhîngshēng lâ yù xiǎn shì shãntōng lì

随众 生乐欲,显示神通力。

fï suí zhîngshēng xīn pǔ xiàn yú qí qián

佛随众 生心,普现于其前,

zhîngshēng suǒ jiàn zhě jiē shì fï shãn lì

众 生所见者,皆是佛神力。

guāngmíng wú yǒu biān shuō fǎ yì wú liàng

光明无有边,说法亦无量,

fï zǐ suí qí zhì nãng rù nãng guān chá

佛子随其智,能入能观察。

fï shēn wú yǒu shēng ãr nãng shì chū shēng

佛身无有生,而能示出生,

fǎ xìng rú xū kōng zhū fï yú zhōng zhù

法性如虚空,诸佛于中住。

wú zhù yì wú qù chù chù jiē jiàn fï

无住亦无去,处处皆见佛,

guāngmíng mǐ bù zhōu míngchēng xī yuǎn wãn

光明靡不周,名称悉远闻。

wú tǐ wú zhù chù yì wú shēng kě dã

无体无住处,亦无生可得,

wú xiàng yì wú xíng suǒ xiàn jiē rú yǐng

无相亦无形,所现皆如影。

fï suí zhîngshēng xīn wãi xīng dà fǎ yún

佛随众 生心,为兴大法云,

zhǒngzhǒngfāngbiàn mãn shì wù ãr tiáo fú

种 种方便门,示悟而调伏。

yí qiâ shì jiâ zhōng jiàn fï zuî dào chǎng

一切世界中,见佛坐道场,

dà zhîng suǒ wãi rào zhào yào shí fāng guï

大众所围绕,照耀十方国。

yí qiâ zhū fï shēn jiē yǒu wú jìn xiàng

一切诸佛身,皆有无尽相,

shì xiàn suī wú liàng sâ xiàngzhōng bú jìn

示现虽无量,色相 终不尽。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng xiāng yàn guāng pǔ míng huì chãng fï wēi shãn guān

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:香焰光普明慧,承佛威神,观

chá shí fāng ãr shuōsîng yuē

察十方而说颂曰:

cǐ huì zhū pú sà rù fï nán sī dì

此会诸菩萨,入佛难思地,

yī yī jiē nãng jiàn yí qiâ fï shãn lì

一一皆能见,一切佛神力。

zhì shēn nãng biàn rù yí qiâ chà wēi chãn

智身能遍入,一切刹微尘,

jiàn shēn zài bǐ zhōng pǔ jiàn yú zhū fï

见身在彼中,普见于诸佛。

rú yǐng xiàn zhîng chà yí qiâ rú lái suǒ

如影现众刹,一切如来所,

yú bǐ yí qiâ zhōng xī xiàn shãn tōng shì

于彼一切中,悉现神通事。

pǔ xián zhū hâng yuàn xiū zhì yǐ míng jiã

普贤诸行愿,修治已明洁,

nãng yú yí qiâ chà pǔ jiàn fï shãn biàn

能于一切刹,普见佛神变。

shēn zhù yí qiâ chù yí qiâ jiē píng děng

身住一切处,一切皆平等,

zhì nãng rú shì hâng rù fï zhī jìng jiâ

智能如是行,入佛之境界。

yǐ zhâng rú lái zhì děng zhào yú fǎ jiâ

已证如来智,等照于法界,

pǔ rù fï máo kǒng yí qiâ zhū chà hǎi

普入佛毛孔,一切诸刹海。

yí qiâ fï guï tǔ jiē xiàn shãn tōng lì

一切佛国土,皆现神通力,

shì xiànzhǒngzhǒngshēn jí zhǒngzhǒngmíng hào

示现种 种身,及种 种名号。

nãng yú yī niàn qǐng pǔ xiàn zhū shãn biàn

能于一念顷,普现诸神变,

dào chǎngchãngzhâng juã jí zhuǎnmiào fǎ lún

道场 成 正觉,及转妙法轮。

yí qiâ guǎng dà chà yì jiã bù sī yì

一切广大刹,亿劫不思议,

pú sà sān mâi zhōng yī niàn jiē nãng xiàn

菩萨三昧中,一念皆能现。

yí qiâ zhū fï tǔ yī yī zhū pú sà

一切诸佛土,一一诸菩萨,

pǔ rù yú fï shēn wú biān yì wú jìn

普入于佛身,无边亦无尽。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng shī zǐ fân xùn huì guāngmíng chãng fï wēi shãn

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:师子奋迅慧光明,承佛威神,

biànguān shí fāng ãr shuōsîng yuē

遍观十方而说颂曰:

pí lú zhē nà fï nãngzhuǎnzhâng fǎ lún

毗卢遮那佛,能转 正法轮,

fǎ jiâ zhū guï tǔ rú yún xī zhōu biàn

法界诸国土,如云悉周遍。

shí fāng zhōng suǒ yǒu zhū dà shì jiâ hǎi

十方中所有,诸大世界海,

fï shãn tōng yuàn lì chù chù zhuǎn fǎ lún

佛神通愿力,处处转法轮。

yí qiâ zhū chà tǔ guǎng dà zhîng huì zhōng

一切诸刹土,广大众会中,

míng hào gâ bù tïng suí yìng yǎn miào fǎ

名号各不同,随应演妙法。

rú lái dà wēi lì pǔ xián yuàn suǒ chãng

如来大威力,普贤愿所成,

yí qiâ guï tǔ zhōng miào yīn wú bù zhì

一切国土中,妙音无不至。

fï shēn děng chà chãn pǔ yǔ yú fǎ yǔ

佛身等刹尘,普雨于法雨,

wú shēng wú chā biã xiàn yí qiâ shì jiān

无生无差别,现一切世间。

wú shù zhū yì jiã yí qiâ chãn chà zhōng

无数诸亿劫,一切尘刹中,

wǎng xī suǒ xíng shì miào yīn xián jù yǎn

往昔所行事,妙音咸具演。

shí fāng chãn guï tǔ guāng wǎng xī zhōu biàn

十方尘国土,光网悉周遍,

guāngzhōng xī yǒu fï pǔ huà zhū qún shēng

光 中悉有佛,普化诸群生。

fï shēn wú chā biã chōng mǎn yú fǎ jiâ

佛身无差别,充满于法界,

nãng lìng jiàn sâ shēn suí jī shàn tiáo fú

能令见色身,随机善调伏。

sān shì yí qiâ chàsuǒ yǒu zhîng dǎo shī

三世一切刹,所有众导师,

zhǒngzhǒngmíng hào shūwãi shuō jiē lìngjiàn

种 种名号殊,为说皆令见。

guî wâi jí xiàn zàiyí qiâ zhū rú lái

过未及现在,一切诸如来,

suǒ zhuǎn miào fǎ lúncǐ huì jiē dã wãn

所转妙法轮,此会皆得闻。

ěr shízhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sàmíngfǎ hǎi huì gōng dã zàngchãng fï wēi shãnguān

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:法海慧功德藏,承佛威神,观

chá shí fāng ãr shuōsîng yuē

察十方而说颂曰:

cǐ huì zhū fï zǐ shàn xiū zhîng zhì huì

此会诸佛子,善修众智慧,

sī rãn yǐ nãng rù rú shì fāngbiàn mãn

斯人已能入,如是方便门。

yī yī guï tǔ zhōng pǔ yǎn guǎng dà yīn

一一国土中,普演广大音,

shuō fï suǒ hâng chù zhōu wãn shí fāng chà

说佛所行处,周闻十方刹。

yī yì xīn niànzhōng pǔ guān yí qiâ fǎ

一一心念中,普观一切法,

ān zhù zhēn rú dì liǎo dá zhū fǎ hǎi

安住真如地,了达诸法海。

yī yī fï shēnzhōng yì jiã bù sī yì

一一佛身中,亿劫不思议,

xiū xí bō luï mì jí yán jìng guï tǔ

修习波罗蜜,及严净国土。

yī yī wēi chãnzhōng nãngzhâng yí qiâ fǎ

一一微尘中,能证一切法,

rú shì wú suǒ ài zhōuháng shí fāng guï

如是无所碍,周行十方国。

yī yī fï chà zhōng wǎng yì xī wú yú

一一佛刹中,往诣悉无余,

jiàn fï shãntōng lì rù fï suǒ hâng chù

见佛神通力,入佛所行处。

zhū fï guǎng dà yīn fǎ jiâ mǐ bù wãn

诸佛广大音,法界靡不闻,

pú sà nãngliǎo zhī shàn rù yīn shēng hǎi

菩萨能了知,善入音声海。

jiã hǎi yǎn miào yīn qí yīn děng wú biã

劫海演妙音,其音等无别,

zhì zhōu sān shì zhě rù bǐ yīn shēng dì

智周三世者,入彼音声地。

zhîngshēng suǒ yǒu yīn jí fï zì zài shēng

众 生所有音,及佛自在声,

huî dã yīn shēng zhì yí qiâ jiē nãngliǎo

获得音声智,一切皆能了。

cïng dì ãr dã dì zhù yú lì dì zhōng

从地而得地,住于力地中,

yì jiã qín xiū xíng suǒ huî fǎ rú shì

亿劫勤修行,所获法如是。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng huì dēng pǔ míng chãng fï wēi shãn guān chá shí

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:慧灯普明,承佛威神,观察十

fāng ãr shuōsîng yuē

方而说颂曰:

yí qiâ zhū rú lái yuǎn lí yú zhîngxiàng

一切诸如来,远离于众 相,

ruî nãng zhī shì fǎ nǎi jiàn shì dǎo shī

若能知是法,乃见世导师。

pú sà sān mâi zhōng huì guāng pǔ míngliǎo

菩萨三昧中,慧光普明了,

nãng zhī yí qiâ fï zì zài zhī tǐ xìng

能知一切佛,自在之体性。

jiàn fï zhēn shí tǐ zã wù shân shēn fǎ

见佛真实体,则悟甚深法,

pǔ guān yú fǎ jiâ suí yuàn ãr shîu shēn

普观于法界,随愿而受身。

cïng yú fú hǎi shēng ān zhù yú zhì dì

从于福海生,安住于智地,

guān chá yí qiâ fǎ xiū xíng zuì shâng dào

观察一切法,修行最胜道。

yí qiâ fï chà zhōng yí qiâ rú lái suǒ

一切佛刹中,一切如来所,

rú shì biàn fǎ jiâ xī jiàn zhēn shí tǐ

如是遍法界,悉见真实体。

shí fāng guǎng dà chà yì jiã qín xiū xíng

十方广大刹,亿劫勤修行,

nãng you zhâng biàn zhī yí qiâ zhū fǎ hǎi

能游正遍知,一切诸法海。

wãi yī jiān mì shēn yí qiâ chãn zhōng jiàn

唯一坚密身,一切尘中见,

wú shēng yì wú xiàng pǔ xiàn yú zhū guï

无生亦无相,普现于诸国。

suí zhū zhîngshēng xīn pǔ xiàn yú qí qián

随诸众 生心,普现于其前,

zhǒngzhǒng shì tiáo fú sù lìngxiàng fï dào

种 种示调伏,速令向佛道。

yǐ fï wēi shãn gù chū xiàn zhū pú sà

以佛威神故,出现诸菩萨,

fï lì suǒ jiā chí pǔ jiàn zhū rú lái

佛力所加持,普见诸如来。

yí qiâ zhîng dǎo shī wú liàng wēi shãn lì

一切众导师,无量威神力,

kāi wù zhū pú sà fǎ jiâ xī zhōu biàn

开悟诸菩萨,法界悉周遍。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng huā yàn jì pǔ míng zhì chãng fï wēi lì guān

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:华焰髻普明智,承佛威力,观

chá shí fāng ãr shuōsîng yuē

察十方而说颂曰:

yí qiâ guï tǔ zhōng pǔ yǎn wēi miào yīn

一切国土中,普演微妙音,

chēngyáng fï gōng dã fǎ jiâ xī chōng mǎn

称扬佛功德,法界悉充满。

suǒ xiànzhîng sâ xíng lìng rù cǐ fǎ zhōng

所现众色形,令入此法中。

ruî yǒu shēn xìn xǐ jí wãi fï shâ shîu

若有深信喜,及为佛摄受,

dāng zhī rú shì rãn nãng shēng liǎo fï zhì

当知如是人,能生了佛智。

zhū yǒu shǎo zhì zhě bù nãng zhī cǐ fǎ

诸有少智者,不能知此法,

huì yǎn qīng jìng rãn yú cǐ nǎi nãng jiàn

慧眼清净人,于此乃能见。

yǐ fï wēi shãn lì guān chá yí qiâ fǎ

以佛威神力,观察一切法,

rù zhù jí chū shí suǒ jiàn jiē míng liǎo

入住及出时,所见皆明了。

yí qiâ zhū fǎ zhōng fǎ mãn wú yǒu biān

一切诸法中,法门无有边,

chãng jiù yí qiâ zhì rù yú shēn fǎ hǎi

成就一切智,入于深法海。

ān zhù fï guï tǔ chū xīng yí qiâ chù

安住佛国土,出兴一切处,

wú qù yì wú lái zhū fï fǎ rú shì

无去亦无来,诸佛法如是。

yí qiâ zhîngshēng hǎi fï shēn rú yǐngxiàn

一切众 生海,佛身如影现,

suí qí jiě chā biã rú shì jiàn dǎo shī

随其解差别,如是见导师。

yí qiâ máo kǒng zhōng gâ gâ xiàn shãn tōng

一切毛孔中,各各现神通,

xiū xíng pǔ xián yuàn qīng jìng zhě nãng jiàn

修行普贤愿,清净者能见。

fï yǐ yī yì shēn chù chù zhuǎn fǎ lún

佛以一一身,处处转法轮,

fǎ jiâ xī zhōu biàn sī yì mî nãng jí

法界悉周遍,思议莫能及。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng wēi dã huì wú jìn guāng chãng fï wēi shãn guān

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:威德慧无尽光,承佛威神,观

chá shí fāng ãr shuōsîng yuē

察十方而说颂曰:

yī yī fï chà zhōng chù chù zuî dào chǎng

一一佛刹中,处处坐道场,

zhîng huì gîng wãi rào mï jūn xī cuī fú

众会共围绕,魔军悉摧伏。

fï shēn fàng guāng míng biàn mǎn yú shí fāng

佛身放光明,遍满于十方,

suí yìng ãr shì xiàn sâ xiàng fēi yī zhǒng

随应而示现,色相非一种。

yī yī wēi chãn nâi guāng míng xī chōng mǎn

一一微尘内,光明悉充满,

pǔ jiàn shí fāng tǔ zhǒng zhǒng gâ chā biã

普见十方土,种 种各差别。

shí fāng zhū chà hǎi zhǒng zhǒng wú liàng chà

十方诸刹海,种 种无量刹,

xī píng tǎn qīng jìng dì qīng bǎo suǒ chãng

悉平坦清净,帝青宝所成。

huî fù huî bàng zhù huî sì lián huā hã

或覆或傍住,或似莲华合,

huî yuán huî sì fāng zhǒngzhǒngzhîngxíngxiàng

或圆或四方,种 种 众形相。

fǎ jiâ zhū chà tǔ zhōu háng wú suǒ ài

法界诸刹土,周行无所碍,

yí qiâ zhîng huì zhōng chángzhuǎnmiào fǎ lún

一切众会中,常 转妙法轮。

fï shēn bù sī yì guï tǔ xī zài zhōng

佛身不思议,国土悉在中,

yú qí yí qiâ chù dǎo shì yǎn zhēn fǎ

于其一切处,导世演真法。

suǒ zhuǎn miào fǎ lún fǎ xìng wú chā biã

所转妙法轮,法性无差别,

yī yú yī shí lǐ yǎn shuō zhū fǎ xiàng

依于一实理,演说诸法相。

fï yǐ yuán mǎn yīn chǎn míng zhēn shí lǐ

佛以圆满音,阐明真实理,

suí qí xiâ chà biã xiàn wú jìn fǎ mãn

随其解差别,现无尽法门。

yí qiâ chà tǔ zhōng jiàn fï zuî dào chǎng

一切刹土中,见佛坐道场,

fï shēn rú yǐng xiàn shēng miâ bù kě dã

佛身如影现,生灭不可得。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng fǎ jiâ pǔ míng huì chãng fï wēi shãn guān chá

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:法界普明慧,承佛威神,观察

shí fāng ãr shuōsîng yuē

十方而说颂曰:

rú lái wēi miào shēn sâ xiàng bù sī yì

如来微妙身,色相不思议,

jiàn zhě shēng huān xǐ gōng jìng xìn yào fǎ

见者生欢喜,恭敬信乐法。

fï shēn yí qiâ xiàng xī xiàn wú liàng fï

佛身一切相,悉现无量佛,

pǔ rù shí fāng jiâ yī yī wēi chãn zhōng

普入十方界,一一微尘中。

shí fāng guï tǔ hǎi wú liàng wú biān fï

十方国土海,无量无边佛,

xián yú niàn niàn zhōng gâ gâ xiàn shãn tōng

咸于念念中,各各现神通。

dà zhì zhū pú sà shēn rù yú fǎ hǎi

大智诸菩萨,深入于法海,

fï lì suǒ jiā chí nãng zhī cǐ fāng biàn

佛力所加持,能知此方便。

ruî yǒu yǐ ān zhù pǔ xián zhū hâng yuàn

若有已安住,普贤诸行愿,

jiàn bǐ zhîng guï tǔ yí qiâ fï shãn lì

见彼众国土,一切佛神力。

ruî rãn yǒu xìn xiâ jí yǐ zhū dà yuàn

若人有信解,及以诸大愿,

jù zú shēn zhì huì tōng dá yí qiâ fǎ

具足深智慧,通达一切法。

nãng yú zhū fï shēn yī yī ãr guān chá

能于诸佛身,一一而观察,

sâ shēng wú suǒ ài liǎo dá yú zhū jìng

色声无所碍,了达于诸境。

nãng yú zhū fï shēn ān zhù zhì suǒ xíng

能于诸佛身,安住智所行,

sù rù rú lái dì pǔ shâ yú fǎ jiâ

速入如来地,普摄于法界。

fï chà wēi chãn shù rú shì zhū guï tǔ

佛刹微尘数,如是诸国土,

nãng lìng yī niàn zhōng yī yī chãn zhōng xiàn

能令一念中,一一尘中现。

yí qiâ zhū guï tǔ jí yǐ shãn tōng shì

一切诸国土,及以神通事,

xī xiàn yī chà zhōng pú sà lì rú shì

悉现一刹中,菩萨力如是。

ěr shí zhîngzhōng fù yǒu pú sà mï hē sà míng jīng jìn lì wú ài huì chãng fï wēi shãn guān

尔时,众 中复有菩萨摩诃萨,名:精进力无碍慧,承佛威神,观

chá shí fāng ãr shuōsîng yuē

察十方而说颂曰:

fï yǎn yī miào yīn zhōu wãn shí fāng chà

佛演一妙音,周闻十方刹,

zhîng yīn xī jù zú fǎ yǔ jiē chōng biàn

众 音悉具足,法雨皆 充 遍。

yí qiâ yán cí hǎi yí qiâ suí lâi yīn

一切言词海,一切随类音,

yí qiâ fï chà zhōng zhuǎn yú jìng fǎ lún

一切佛刹 中 , 转 于净法轮。

yí qiâ zhū guï tǔ xī jiàn fï shãn biàn

一切诸国土,悉见佛神变,

tīng fï shuō fǎ yīn wãn yǐ qù pú tí

听佛说法音,闻已趣菩提。

fǎ jiâ zhū guï tǔ yī yī wēi chãn zhōng

法界诸国土,一一微尘 中 ,

rú lái xiâ tuō lì yú bǐ pǔ xiàn shēn

如来解脱力,于彼普现身。

fǎ shēn tïng xū kōng wú ài wú chā biã

法身同虚空,无碍无差别,

sâ xíng rú yǐng xiàng zhǒng zhǒng zhîng xiàng xiàn

色形如影像,种 种 众 相现。

yǐng xiàng wú fāng suǒ rú kōng wú tǐ xìng

影 像 无方所,如空无体性,

zhì huì guǎng dà rãn liǎo dá qí píng děng

智慧 广 大人,了达其平等。

fï shēn bù kě qǔ wú shēng wú qǐ zuî

佛身不可取,无 生 无起作,

yìng wù pǔ xiàn qián píng děng rú xū kōng

应物普现前,平等如虚空。

shí fāng suǒ yǒu fï jìn rù yī máo kǒng

十方所有佛,尽入一毛孔,

gâ gâ xiàn shãn tōng zhì yǎn nãng guān jiàn

各各现神通,智眼能观见。

pí lú zhē nà fï yuàn lì zhōu fǎ jiâ

毗卢遮那佛,愿力周法界,

yí qiâ guï tǔ zhōng hãng zhuǎn wú shàng lún

一切国土中,恒转无上轮。

yī máo xiàn shãn biàn yí qiâ fï tïng shuō

一毛现神变,一切佛同说,

jīng yú wú liàng jiã bù dã qí biān jì

经于无 量 劫,不得其边际。

rú cǐ sì tiān xià dào chǎngzhōng yǐ fï shãn lì shí fāng gâ yǒu yī yì shì jiâ hǎi wēi chãn shù zhū

如此,四天下道场 中,以佛神力,十方各有一亿世界海微尘数诸

pú sà zhîng ãr lái jí huì yìng zhī yí qiâ shì jiâ hǎi yī yī sì tiān xià zhū dào chǎngzhōng xī yì

菩萨众,而来集会。应知一切世界海、一一四天下,诸道场 中,悉亦

rú shì

如是。