准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》11

导读:尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!乃往古世,过世界微尘数劫,复倍是数;有世界海,名:普门净光明。此世界海中,有世界,名:胜...

《大方广佛华严经注音》11

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zhîng yán zhū fï zǐ nǎi wǎng gǔ shì guî shì jiâ wēi chãn shù jiã

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!乃往古世,过世界微尘数劫,

fù bâi shì shù yǒu shì jiâ hǎi míng pǔ mãn jìngguāngmíng cǐ shì jiâ hǎi zhōng yǒu shì jiâ míng shâng

复倍是数;有世界海,名:普门净光明。此世界海中,有世界,名:胜

yīn yī mï ní huā wǎng hǎi zhù xū mí shān wēi chãn shù shì jiâ ãr wãi juàn shǔ qí xíngzhângyuán qí dì jù

音,依摩尼华网海住,须弥山微尘数世界而为眷属,其形正圆,其地具

yǒu wú liàngzhuāng yán sān bǎi chïngzhîng bǎo shù lún wãi shān suǒ gîng wãi rào yí qiâ bǎo yún ãr fù qí shàng qīng

有无量 庄 严;三百重 众宝树轮围山所共围绕。一切宝云而覆其上,清

jìng wú gîu guāngmíngzhào yào chãng yì gōngdiàn rú xū mí shān yī fu yǐn shí suí niàn ãr zhì qí jiã míng

净无垢,光明照曜。城邑宫殿如须弥山;衣服饮食,随念而至。其劫名

yuē zhǒngzhǒngzhuāng yán zhū fï zǐ bǐ shâng yīn shì jiâ zhōng yǒu xiāngshuǐ hǎi míng qīngjìngguāngmíng

曰:种 种 庄 严。诸佛子!彼胜音世界中,有香水海,名:清净光明。

qí hǎi zhōng yǒu dà lián huā xū mí shān chū xiàn míng huā yàn pǔ zhuāng yán chuáng shí bǎo lán shǔnzhōu zā wãi

其海中,有大莲华须弥山出现,名:华焰普 庄 严 幢 ,十宝栏楯周匝围

rào yú qí shānshàng yǒu yī dà lín míng mï ní huā zhī lún wú liàng huā lïu gã wú liàng bǎo tái guān

绕。于其山上,有一大林,名:摩尼华枝轮。无量华楼阁,无量宝台观,

zhōu huí bù liâ wú liàngmiàoxiāngchuáng wú liàng bǎo shānchuáng jiǒng jí zhuāng yán wú liàng bǎo fēn tuï lì huā

周回布列;无量妙香 幢 ,无量宝山 幢 ,迥极 庄 严;无量宝芬陀利华,

chù chù fū rïng wú liàngxiāng mï ní lián huā wǎng zhōu zā chuí bù yuâ yīn hã yuâ xiāng yún zhào yao shù gâ

处处敷荣;无量 香摩尼莲华网,周匝垂布;乐音和悦,香云照耀,数各

wú liàng bù kě jì jí yǒu bǎi wàn yì nuï yú tuō chãng zhōu zā wãi rào zhǒngzhǒngzhîngshēng yú zhōng zhǐ

无量,不可纪极。有百万亿那由他城,周匝围绕;种 种 众 生,于中止

zhù

住。

zhū fï zǐ cǐ lín dōng yǒu yī dà chãng míng yàn guāngmíng rãn wáng suǒ dū bǎi wàn yì nuï yú tuō

诸佛子!此林东有一大城,名:焰光明。人王所都,百万亿那由他

chãngzhōu zā wãi rào qīngjìngmiào bǎo suǒ gîngchãng lì zîngguǎng gâ yǒu qī qiān yïu xún qī bǎo wãi guō lïu lǔ

城周匝围绕;清净妙宝所共成立,纵广各有七千由旬。七宝为郭,楼橹

quâ dí xī jiē chïng lì qī chïng bǎo qiàn xiāngshuǐyíng mǎn yōu bō luï huā bō tïu mï huā jū wù tïu

却敌,悉皆崇丽。七重宝堑,香水盈满。优钵罗华、波头摩华、拘物头

huā fēn tuï lì huā xī shì zhîng bǎo chù chù fēn bù yǐ wãi yán shì bǎo duō luï shù qī chïng wãi rào

华、芬陀利华,悉是众宝,处处分布以为严饰。宝多罗树,七重围绕;

gōngdiàn lïu gã xī bǎo zhuāng yán zhǒngzhǒngmiàowǎng zhāng shī qí shàng tú xiāng sàn huā fēn yíng qí zhōng

宫殿楼阁,悉宝 庄 严;种 种妙网,张施其上;涂香散华,芬莹其中。

yǒu bǎi wàn yì nuï yú tuō mãn xī bǎo zhuāng yán yī yī mãn qián gâ yǒu sì shí jiǔ bǎo shī luï chuáng cì dì háng

有百万亿那由他门,悉宝 庄 严。一一门前,各有四十九宝尸罗 幢 次第行

liâ fù yǒu bǎi wàn yì yuán lín zhōu zā wãi rào qí zhōng jiē yǒu zhǒngzhǒng zá xiāng mï ní shù xiāng zhōu liú

列,复有百万亿园林周匝围绕。其中皆有种 种杂香、摩尼树香,周流

pǔ xūn zhîngniǎo hâ míng tīng zhě huān yuâ cǐ dà chãngzhōng suǒ yǒu jū rãn mǐ bù chãng jiù yâ bào shãn zú

普熏;众鸟和鸣,听者欢悦。此大城 中所有居人,靡不成就业报神足;

chãngkōngwǎng lái xíngtïng zhū tiān xīn yǒu suǒ yù yìngniàn jiē zhì qí chãng cì nán yǒu yī tiānchãng míng

乘空往来,行同诸天;心有所欲,应念皆至。其城次南,有一天城,名:

shù huā zhuāng yán qí cì yîu xuán yǒu dà lïngchãng míng yuē jiū jìng cì yǒu yâ chā chãng míng jīn gāng

树华 庄 严;其次右旋,有大龙城,名曰:究竟;次有夜叉城,名:金刚

shângmiàochuáng cì yǒu qián tà pï chãng míng yuē miàogōng cì yǒu ā xiū luï chãng míng yuē bǎo lún

胜妙 幢 ;次有乾闼婆城,名曰:妙宫;次有阿修罗城,名曰:宝轮;

cì yǒu jiā lïu luï chãng míng miào bǎo zhuāng yán cì yǒu jǐn nà luï chãng míng yïu xì kuài lâ cì yǒu mï

次有迦楼罗城,名:妙宝 庄 严;次有紧那罗城,名:游戏快乐;次有摩

hïu luï chãng míng jīn gāngchuáng cì yǒu fàn tiānwángchãng míng zhǒngzhǒngmiàozhuāng yán rú shì děng bǎi wàn

睺罗城,名:金刚 幢 。次有梵天王城,名:种 种妙 庄 严,如是等百万

yì nuï yú tuō shù cǐ yī yī chãng gâ yǒu bǎi wàn yì nuï yú tuō lïu gã suǒ gîng wãi rào yī yī jiē yǒu wú

亿那由他数。此一一城,各有百万亿那由他楼阁所共围绕;一一皆有无

liàngzhuāng yán

量 庄 严。

zhū fï zǐ cǐ bǎo huā zhī lún dà lín zhī zhōng yǒu yī dào chǎng míng bǎo huā biànzhào yǐ zhîng dà

诸佛子!此宝华枝轮大林之中,有一道场,名:宝华遍照。以众大

bǎo fēn bù zhuāng yán mï ní huā lún biàn mǎn kāi fū rán yǐ xiāngdēng jù zhîng bǎo sâ yàn yún mí fù guāng

宝,分布 庄 严,摩尼华轮遍满开敷,然以香灯,具众宝色焰云弥覆,光

wǎng pǔ zhào zhū zhuāng yán jù cháng chū miào bǎo yí qiâ yuâ zhōnghãng zîu yǎ yīn mï ní bǎo wángxiàn pú sà shēn

网普照。诸 庄 严具,常出妙宝;一切乐中恒奏雅音。摩尼宝王现菩萨身;

zhǒngzhǒngmiào huā zhōubiàn shí fāng qí dào chǎngqián yǒu yī dà hǎi míng xiāng mï ní jīn gāng chū dà lián

种 种妙华,周遍十方。其道场前,有一大海,名:香摩尼金刚。出大莲

huā míng huā ruǐ yàn lún qí huā guǎng dà bǎi yì yïu xún hãng yâ xū tái jiē shì miào bǎo shí bù kě

华,名:华蕊焰轮。其华广大,百亿由旬,茎叶须台皆是妙宝,十不可

shuō bǎi qiān yì nuï yú tuō lián huā suǒ gîng wãi rào chángfàngguāngmíng hãng chū miào yīn zhōubiàn shí fāng

说。百千亿那由他莲华所共围绕,常放光明,恒出妙音,周遍十方。

zhū fï zǐ bǐ shâng yīn shì jiâ zuì chū jiã zhōng yǒu shí xū mí shān wēi chãn shù rú lái chū xíng yú

诸佛子!彼胜音世界,最初劫中,有十须弥山微尘数如来,出兴于

shì qí dì yī fï hào yí qiâ gōng dã shān xū mí shâng yún zhū fï zǐ yìng zhī bǐ fï jiāng chū xiàn shí

世。其第一佛,号:一切功德山须弥胜云。诸佛子!应知彼佛将出现时,

yī bǎi niánqián cǐ mï ní huā zhī lún dà lín zhōng yí qiâ zhuāng yán zhōubiànqīngjìng suǒ wâi chū bù sī yì

一百年前,此摩尼华枝轮大林中,一切 庄 严周遍清净。所谓:出不思议

bǎo yàn yún fā tàn fï gōng dã yīn yǎn wú shù fï yīn shēng shū guāng bù wǎng mí fù shí fāng gōngdiàn lïu

宝焰云,发叹佛功德音,演无数佛音声;舒光布网,弥覆十方;宫殿楼

gã hù xiāngzhào yào bǎo huā guāngmíng tãng jù chãng yún fù chū miào yīn shuō yí qiâ zhîngshēngqián shì suǒ

阁,互相照耀;宝华光明,腾聚成云。复出妙音,说一切众 生前世所

xíngguǎng dà shàn gēn shuō sān shì yí qiâ zhū fï míng hào shuō zhū pú sà suǒ xiū yuànhâng jiū jìng zhī dào shuō zhū

行广大善根,说三世一切诸佛名号;说诸菩萨所修愿行究竟之道;说诸

rú lái zhuǎnmiào fǎ lún zhǒngzhǒng yán cí xiàn rú shì děngzhuāng yán zhī xiàng xiǎn shì rú lái dāng chū yú shì qí

如来转妙法轮种 种言辞。现如是等 庄 严之相,显示如来当出于世。其

shì jiâ zhōng yí qiâ zhū wángjiàn cǐ xiàng gù shàn gēn chãng shú xī yù jiàn fï ãr lái dào chǎng

世界中,一切诸王见此相故,善根成熟,悉欲见佛,而来道场。

ěr shí yí qiâ gōng dã shān xū mí shâng yún fï yú qí dào chǎng dà lián huā zhōng hū rán chū xiàn qí shēn

尔时,一切功德山须弥胜云佛,于其道场大莲华中忽然出现。其身

zhōu pǔ děngzhēn fǎ jiâ yí qiâ fï chà jiē shì chū shēng yí qiâ dào chǎng xī yì qí suǒ wú biānmiào sâ

周普等真法界。一切佛刹,皆示出生;一切道场,悉诣其所。无边妙色,

jù zú qīngjìng yí qiâ shì jiān wú nãngyìng duï jù zhîng bǎo xiàng yī yī fēn míng yí qiâ gōngdiàn xī xiàn

具足清净;一切世间,无能映夺;具众宝相,一一分明。一切宫殿悉现

qí xiàng yí qiâ zhîngshēngxián dã mù jiàn wú biān huà fï cïng qí shēn chū zhǒngzhǒng sâ guāng chōng mǎn fǎ jiâ

其像;一切众 生咸得目见,无边化佛从其身出,种 种色光,充满法界。

rú yú cǐ qīngjìngguāngmíngxiāngshuǐ hǎi huā yàn zhuāng yán chuáng xū mí dǐngshàng mï ní huā zhī lún dà lín zhōng

如于此清净光明香水海,华焰 庄 严 幢 须弥顶上,摩尼华枝轮大林中,

chū xiàn qí shēn ãr zuî yú zuî qí shâng yīn shì jiâ yǒu liù shí bā qiān yì xū mí shāndǐng xī yì yú bǐ

出现其身,而坐于座。其胜音世界,有六十八千亿须弥山顶,悉亦于彼,

xiànshēn ãr zuî ěr shí bǐ fï jí yú mãi jiān fàng dà guāngmíng qí guāngmíng fā qǐ yí qiâ shàn gēn yīn

现身而坐。尔时,彼佛即于眉间,放大光明。其光名:发起一切善根音。

shí fï chà wēi chãn shù guāngmíng ãr wãi juàn shǔ chōng mǎn yí qiâ shí fāng guï tǔ ruî yǒu zhîngshēng yīng kě diào fú

十佛刹微尘数光明而为眷属,充满一切十方国土。若有众 生,应可调伏,

qí guāngzhào chù jí zì kāi wù xī zhū huî râ liâ zhū gài wǎng cuī zhū zhàngshān jìng zhū gîu zhuï fā

其光照触,即自开悟。息诸惑热,裂诸盖网,摧诸障山,净诸垢浊;发

dà xìn jiě shēngshângshàn gēn yǒng lí yí qiâ zhū nàn kǒng bù miâ chú yí qiâ shēn xīn kǔ nǎo qǐ jiàn fï xīn

大信解,生 胜善根;永离一切诸难恐怖,灭除一切身心苦恼;起见佛心,

qù yí qiâ zhì shí yí qiâ shì jiān zhǔ bìng qí juàn shǔ wú liàng bǎi qiān mãng fï guāngmíng suǒ kāi juã gù

趣一切智。时,一切世间主,并其眷属,无量百千,蒙佛光明所开觉故,

xī yì fï suǒ tïu miàn lǐ zú

悉诣佛所,头面礼足。

zhū fï zǐ bǐ yàn guāngmíng dà chãngzhōng yǒu wáng míng xǐ jiànshàn huì tǒnglǐng bǎi wàn yì nuï yú

诸佛子!彼焰光明大城 中,有王,名:喜见善慧,统领百万亿那由

tuō chãng fū rãn cǎi nǚ sān wàn qī qiān rãn fú jí xiáng wãi shàngshǒu wáng zǐ wǔ bǎi rãn dà wēi guāng wãi

他城。夫人、采女三万七千人,福吉祥为上首;王子五百人,大威光为

shàngshǒu dà wēi guāng tài zǐ yǒu shí qiān fū rãn miàojiàn wãi shàngshǒu

上首;大威光太子,有十千夫人。妙见为上首。

ěr shí dà wēi guāng tài zǐ jiàn fï guāngmíng yǐ yǐ xī suǒ xiū shàn gēn lì gù jí shí zhâng dã shí zhǒng

尔时,大威光太子见佛光明已,以昔所修善根力故,即时证得十种

fǎ mãn hã wâi wãi shí suǒ wâi zhâng dã yí qiâ zhū fï gōng dã lún sān mâi zhâng dã yí qiâ fï fǎ pǔ mãn

法门。何谓为十?所谓:证得一切诸佛功德轮三昧,证得一切佛法普门

tuï luï ní zhâng dã guǎng dà fāngbiànzàng bō rě bō luï mì zhâng dã tiáo fú yí qiâ zhîngshēng dà zhuāng yán dà

陀罗尼,证得广大方便藏般若波罗蜜,证得调伏一切众 生大 庄 严大

cí zhâng dã pǔ yún yīn dà bēi zhâng dã shēng wú biāngōng dã zuì shâng xīn dà xǐ zhâng dã rú shí juã wù yí

慈,证得普云音大悲,证得生无边功德最胜心大喜,证得如实觉悟一

qiâ fǎ dà shě zhâng dã guǎng dà fāngbiànpíngděngzàng dà shãntōng zhâng dã zēngzhǎng xìn xiâ lì dà yuàn zhâng dã

切法大舍,证得广大方便平等藏大神通,证得增长信解力大愿,证得

pǔ rù yí qiâ zhì guāngmíngbiàn cái mãn

普入一切智光明辩才门。

ěr shí dà wēi guāng tài zǐ huî dã rú shì fǎ guāngmíng yǐ chãng fï wēi lì pǔ guān dà zhîng ãr shuō

尔时,大威光太子,获得如是法光明已,承佛威力,普观大众而说

sîng yán

颂言:

shì zūn zuî dào chǎng qīng jìng dà guāng míng

世尊坐道场,清净大光明,

pì rú qiān rì chū pǔ zhào xū kōng jiâ

譬如千日出,普照虚空界。

wú liàng yì qiān jiã dǎo shī shí nǎi xiàn

无量亿千劫,导师时乃现,

fï jīn chū shì jiān yí qiâ suǒ zhān fâng

佛今出世间,一切所瞻奉。

rǔ guān fï guāng míng huà fï nán sī yì

汝观佛光明,化佛难思议,

yí qiâ gōng diàn zhōng jì rán ãr zhâng shîu

一切宫殿中,寂然而正受。

rǔ guān fï shãn tōng máo kǒng chū yàn yún

汝观佛神通,毛孔出焰云,

zhào yào yú shì jiān guāng míng wú yǒu jìn

照耀于世间,光明无有尽。

rǔ yìng guān fï shēn guāng wǎng jí qīng jìng

汝应观佛身,光网极清净,

xiàn xíng děng yí qiâ biàn mǎn yú shí fāng

现形等一切,遍满于十方。

miào yīn biàn shì jiān wãn zhě jiē xīn lâ

妙音遍世间,闻者皆欣乐,

suí zhū zhîng shēng yǔ zàn tàn fï gōng dã

随诸众 生语,赞叹佛功德。

shì zūn guāng suǒ zhào zhîng shēng xī ān lâ

世尊光所照,众 生悉安乐,

yǒu kǔ jiē miâ chú xīn shēng dà huān xǐ

有苦皆灭除,心生大欢喜。

guān zhū pú sà zhîng shí fāng lái cuì zhǐ

观诸菩萨众,十方来萃止,

xī fàng mï ní yún xiàn qián chēng zàn fï

悉放摩尼云,现前称赞佛。

dào chǎng chū miào yīn qí yīn jí shēn yuǎn

道场出妙音,其音极深远,

nãng miâ zhîng shēng kǔ cǐ shì fï shãn lì

能灭众 生苦,此是佛神力。

yí qiâ xián gōng jìng xīn shēng dà huān xǐ

一切咸恭敬,心生大欢喜,

gîng zài shì zūn qián zhān yǎng yú fǎ wáng

共在世尊前,瞻仰于法王。

zhū fï zǐ bǐ dà wēi guāng tài zǐ shuō cǐ sîng shí yǐ fï shãn lì qí shēng pǔ biànshâng yīn shì jiâ

诸佛子!彼大威光太子说此颂时,以佛神力,其声普遍胜音世界。

shí xǐ jiànshàn huì wáng wãn cǐ sîng yǐ xīn dà huān xǐ guān zhū juàn shǔ ãr shuōsîng yán

时,喜见善慧王,闻此颂已,心大欢喜,观诸眷属而说颂言:

rǔ yìng sù zhào jí yí qiâ zhū wáng zhîng

汝应速召集,一切诸王众,

wáng zǐ jí dà chãn chãng yì zǎi guān děng

王子及大臣,城邑宰官等。

pǔ gào zhū chãng nâijí yìng jī dà gǔ

普告诸城内,疾应击大鼓,

gîng jí suǒ yǒu rãnjù xíng wǎng jiàn fï

共集所有人,俱行往见佛。

yí qiâ sì qú dàoxī yìng míng bǎo duï

一切四衢道,悉应鸣宝铎,

qī zi juàn shǔ jùgîng wǎng guān rú lái

妻子眷属俱,共往观如来。

yí qiâ zhū chãng guōyí lìng xī qīng jìng

一切诸城郭,宜令悉清净,

pǔ jiàn shâng miào chuángmï ní yǐ yán shì

普建胜妙 幢 ,摩尼以严饰。

bǎo zhàng luï zhîng wǎngjì yuâ rú yún bù

宝帐罗众网,妓乐如云布,

yán bâi zài xū kōngchù chù lìng chōng mǎn

严备在虚空,处处令充满。

dào lù jiē yán jìngpǔ yǔ miào yī fu

道路皆严净,普雨妙衣服,

jīn yù rǔ bǎo shângyǔ wǒ tïng guān fï

巾驭汝宝乘,与我同观佛。

gâ gâ suí zì lìpǔ yǔ zhuāng yán jù

各各随自力,普雨 庄 严具,

yí qiâ rú yún bùbiàn mǎn xū kōng zhōng

一切如云布,遍满虚空中。

xiāng yàn lián huā gàibàn yuâ bǎo yīng luî

香焰莲华盖,半月宝璎珞,

jí wú shù miào yīrǔ děng jiē yìng yǔ

及无数妙衣,汝等皆应雨。

xū mí xiāng shuǐ hǎishàng miào mï ní lún

须弥香水海,上妙摩尼轮,

jí qīng jìng zhān tánxī yìng yǔ mǎn kōng

及清净栴檀,悉应雨满空。

zhîng bǎo huā yīng luîzhuāng yán jìng wú gîu

众宝华璎珞, 庄 严净无垢,

jí yǐ mï ní dēngjiē lìng zài kōng zhù

及以摩尼灯,皆令在空住。

yí qiâ chí xiàng fïxīn shēng dà huān xǐ

一切持向佛,心生大欢喜,

qī zi juàn shǔ jùwǎng jiàn shì suǒ zūn

妻子眷属俱,往见世所尊。

ěr shíxǐ jiànshàn huì wángyǔ sān wàn qī qiān fu rãncǎi nǚ jùfú jí xiáng wãi shàngshǒuwǔ

尔时,喜见善慧王,与三万七千夫人、采女俱,福吉祥为上首;五

bǎi wáng zǐ jùdà wēi guāng wãi shàngshǒuliù wàn dà chãn jùhuì lì wãi shàngshǒurú shì děng qī shíqī bǎi

百王子俱,大威光为上首;六万大臣俱,慧力为上首,如是等七十七百

qiān yì nuï yú tuō zhîng qián hîu wãi rào cïng yàn guāngmíng dà chãng chū yǐ wáng lì gù yí qiâ dà zhîngchãng

千亿那由他众,前后围绕,从焰光明大城出。以王力故,一切大众 乘

kōng ãr wǎng zhū gōngyǎng jù biàn mǎn xū kōng zhì yú fï suǒ dǐng lǐ fï zú quâ zuî yí miàn fù yǒu miào

空而往;诸供养具,遍满虚空。至于佛所,顶礼佛足,却坐一面。复有妙

huā chãngshàn huà chuángtiānwáng yǔ shí yì nuï yú tuō juàn shǔ jù fù yǒu jiū jìng dà chãngjìngguānglïngwáng yǔ

华城善化 幢 天王,与十亿那由他眷属俱;复有究竟大城净光龙王,与

âr shí wǔ yì juàn shǔ jù fù yǒu jīn gāngshângchuángchãngměngjiàn yâ chā wáng yǔ qī shí qī yì juàn shǔ jù fù

二十五亿眷属俱;复有金刚胜 幢 城猛健夜叉王,与七十七亿眷属俱;复

yǒu wú gîu chãng xǐ jiànqián tà pï wáng yǔ jiǔ shí qī yì juàn shǔ jù fù yǒu miào lún chãngjìng sâ sī wãi ā xiū

有无垢城喜见乾闼婆王,与九十七亿眷属俱;复有妙轮城净色思惟阿修

luï wáng yǔ wǔ shí bā yì juàn shǔ jù fù yǒu miàozhuāng yán chãng shí lì xíng jiā lïu luï wáng yǔ jiǔ shí jiǔ qiān

罗王,与五十八亿眷属俱;复有妙 庄 严城十力行迦楼罗王,与九十九千

juàn shǔ jù fù yǒu yïu xì kuài lâ chãng jīn gāng dã jǐn nà luï wáng yǔ shí bā yì juàn shǔ jù fù yǒu jīn gāng

眷属俱;复有游戏快乐城金刚德紧那罗王,与十八亿眷属俱;复有金刚

chuángchãng bǎo chēngchuáng mï hïu luï qiã wáng yǔ sān yì bǎi qiān nuï yú tuō juàn shǔ jù fù yǒu jìngmiàozhuāng yán

幢 城宝称 幢 摩睺罗伽王,与三亿百千那由他眷属俱;复有净妙 庄 严

chãng zuì shâng fàn wáng yǔ shí bā yì juàn shǔ jù rú shì děng bǎi wàn yì nuï yú tuō dà chãngzhōng suǒ yǒu zhū wáng

城最胜梵王,与十八亿眷属俱,如是等百万亿那由他大城 中,所有诸王,

bìng qí juàn shǔ xī gîngwǎng yì yí qiâ gōng dã xū mí shâng yún rú lái suǒ dǐng lǐ fï zú quâ zuî yí miàn

并其眷属,悉共往诣一切功德须弥胜云如来所,顶礼佛足,却坐一面。

shí bǐ rú lái wãi yù tiáo fú zhū zhîngshēng gù yú zhîng huì dào chǎng hǎi zhōng shuō pǔ jí yí qiâ sān shì fï

时彼如来,为欲调伏诸众 生故,于众会道场海中,说普集一切三世佛

zì zài fǎ xiū duō luï shì jiâ wēi chãn shù xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ suí zhîngshēng xīn xī lìng huî yì

自在法修多罗,世界微尘数修多罗,而为眷属。随众 生心,悉令获益。

shì shí dà wēi guāng pú sà wãn shì fǎ yǐ jí huî yí qiâ gōng dã xū mí shâng yún fï sù shì suǒ jí fǎ

是时,大威光菩萨,闻是法已,即获一切功德须弥胜云佛,宿世所集法

hǎi guāngmíng suǒ wâi dã yí qiâ fǎ jù píngděng sān mâi zhì guāngmíng yí qiâ fǎ xī rù zuì chū pú tí xīn zhōng

海光明。所谓:得一切法聚平等三昧智光明,一切法悉入最初菩提心中

zhù zhì guāngmíng shí fāng fǎ jiâ pǔ guāngmíngzàngqīngjìng yǎn zhì guāngmíng guān chá yí qiâ fï fǎ dà yuàn hǎi zhì guāng

住智光明,十方法界普光明藏清净眼智光明,观察一切佛法大愿海智光

míng rù wú biāngōng dã hǎi qīngjìnghâng zhì guāngmíng qù xiàng bù tuì zhuǎn dà lì sù jí zàng zhì guāngmíng fǎ jiâ

明,入无边功德海清净行智光明,趣向不退转大力速疾藏智光明,法界

zhōng wú liàngbiàn huà lì chū lí lún zhì guāngmíng juã dìng rù wú liànggōng dã yuán mǎn hǎi zhì guāngmíng liǎo zhī yí

中无量变化力出离轮智光明,决定入无量功德圆满海智光明,了知一

qiâ fï juã dìng xiâ zhuāng yán chãng jiù hǎi zhì guāngmíng liǎo zhī fǎ jiâ wú biān fï xiàn yí qiâ zhîngshēngqiánshãntōng hǎi

切佛决定解 庄 严成就海智光明,了知法界无边佛现一切众 生前神通海

zhì guāngmíng liǎo zhī yí qiâ fï lì wú suǒ wâi fǎ zhì guāngmíng ěr shí dà wēi guāng pú sà dã rú shì

智光明,了知一切佛力、无所畏法智光明。尔时,大威光菩萨,得如是

wú liàng zhì guāngmíng yǐ chãng fï wēi lì ãr shuōsîng yán

无量智光明已,承佛威力而说颂言:

wǒ wãn fï miào fǎ ãr dã zhì guāng míng

我闻佛妙法,而得智光明,

yǐ shì jiàn shì zūn wǎng xī suǒ xíng shì

以是见世尊,往昔所行事。

yí qiâ suǒ shēng chù míng hào shēn chā biã

一切所生处,名号身差别,

jí gîng yǎng yú fï rú shì wǒ xián jiàn

及供养于佛,如是我咸见。

wǎng xī zhū fï suǒ yí qiâ jiē chãng shì

往昔诸佛所,一切皆承事,

wú liàng jiã xiū xíng yán jìng zhū chà hǎi

无量劫修行,严净诸刹海。

shě shī yú zì shēn guǎng dà wú yá jì

舍施于自身,广大无涯际,

xiū zhì zuì shâng hâng yán jìng zhū chà hǎi

修治最胜行,严净诸刹海。

ěr bí tïu shǒu zú jí yǐ zhū gōng diàn

耳鼻头手足,及以诸宫殿,

shě zhī wú yǒu liàng yán jìng zhū chà hǎi

舍之无有量,严净诸刹海。

nãng yú yī yī chà yì jiã bù sī yì

能于一一刹,亿劫不思议,

xiū xí pú tí hâng yán jìng zhū chà hǎi

修习菩提行,严净诸刹海。

pǔ xián dà yuàn lì yí qiâ fï hǎi zhōng

普贤大愿力,一切佛海中,

xiū xíng wú liàng hâng yán jìng zhū chà hǎi

修行无量行,严净诸刹海。

rú yīn rì guāng zhào hái jiàn yú rì lún

如因日光照,还见于日轮,

wǒ yǐ fï zhì guāng jiàn fï suǒ hâng dào

我以佛智光,见佛所行道。

wǒ guān fï chà hǎi qīng jìng dà guāng míng

我观佛刹海,清净大光明,

jì jìng zhâng pú tí fǎ jiâ xī zhōu biàn

寂静证菩提,法界悉周遍。

wǒ dāng rú shì zūn guǎngjìng zhū chà hǎi

我当如世尊,广净诸刹海,

yǐ fï wēi shãn lì xiū xí pú tí hâng

以佛威神力,修习菩提行。

zhū fï zǐ shí dà wēi guāng pú sà yǐ jiàn yí qiâ gōng dã shān xū mí shâng yún fï chãngs h ìgîngyǎng

诸佛子!时,大威光菩萨,以见一切功德山须弥胜云佛,承事供养

gù yú rú lái suǒ xīn dã wù le wãi yí qiâ shì jiān xiǎn shì rú lái wǎng xī hâng hǎi xiǎn shì wǎng xī pú

故,于如来所,心得悟了。为一切世间,显示如来往昔行海,显示往昔菩

sà hângfāngbian xiǎn shì yí qiâ fï gōng dã hǎi xiǎn shì pǔ rù yí qiâ fǎ jiâ qīngjìng zhì xiǎn shì yí qiâ dào chǎng

萨行方便,显示一切佛功德海,显示普入一切法界清净智,显示一切道场

zhōngchãng fï zì zài lìxiǎn shì fï lì wú wâiwú chā biã zhìxiǎn shì pǔ shì xiàn rú lái shēnxiǎn shì

中,成佛自在力,显示佛力无畏、无差别智,显示普示现如来身,显示

bùkě sī yì fï shãnbiànxiǎn shì zhuāng yán wú liàngqīngjìng fï tǔxiǎn shì pǔ xián pú sà suǒ yǒu hângyuàn lìng

不可思议佛神变,显示 庄 严无量清净佛土,显示普贤菩萨所有行愿。令

rú xū mí shān wēi chãn shù zhîngshēng fā pú tí xīn fï chà wēi chãn shù zhîngshēng chãng jiù rú lái qīngjìng guï

如须弥山微尘数众 生,发菩提心;佛刹微尘数众 生,成就如来清净国

tǔ ěr shí yí qiâ gōng dã shān xū mí shâng yún fï wãi dà wēi guāng pú sà ãr shuōsîng yán

土。尔时,一切功德山须弥胜云佛,为大威光菩萨而说颂言:

shàn zāi dà wēi guāng fú zàng guǎng míng chēng

善哉大威光,福藏广名称,

wãi lì zhîng shēng gù fā qù pú tí dào

为利众 生故,发趣菩提道。

rǔ huî zhì guāng míng fǎ jiâ xī chōng biàn

汝获智光明,法界悉充遍,

fú huì xián guǎng dà dāng dã shēn zhì hǎi

福慧咸广大,当得深智海。

yī chà zhōng xiū xíng jīng yú chà chãn jiã

一刹中修行,经于刹尘劫,

rú rǔ jiàn yú wǒ dāng huî rú shì zhì

如汝见于我,当获如是智。

fēi zhū liâ xíng zhě nãng zhī cǐ fāng biàn

非诸劣行者,能知此方便,

huî dà jīng jìn lì nǎi nãng jìng chà hǎi

获大精进力,乃能净刹海。

yī yī wēi chãn zhōng wú liàng jiã xiū xíng

一一微尘中,无量劫修行,

bǐ rãn nǎi nãng dã zhuāng yán zhū fï chà

彼人乃能得, 庄 严诸佛刹。

wãi yī yī zhîng shēng lún huí jīng jiã hǎi

为一一众 生,轮回经劫海,

qí xīn bù pí xiâ dāng chãng shì dǎo shī

其心不疲懈,当成世导师。

gîng yǎng yī yī fï xī jìn wâi lái jì

供养一一佛,悉尽未来际,

xīn wú zàn pí yàn dāng chãng wú shàng dào

心无暂疲厌,当成无上道。

sān shì yí qiâ fï dāng gîng mǎn rǔ yuàn

三世一切佛,当共满汝愿,

yí qiâ fï huì zhōng rǔ shēn ān zhù bǐ

一切佛会中,汝身安住彼。

yí qiâ zhū rú lái s h ì yuàn w ú y ǒ u biān

一切诸如来,誓愿无有边,

dà zhì tōng dá zhě nãng zhī cǐ fāng biàn

大智通达者,能知此方便。

dà guāng gîng yǎng wǒ gù huî dà wēi lì

大光供养我,故获大威力,

lìngchãn shù zhîngshēng chãng shú xiàng pú tí

令尘数众 生,成熟向菩提。

zhū xiū pǔ xián hâng dà míng chēng pú sà

诸修普贤行,大名称菩萨,

zhuāng yán fï chà hǎi fǎ jiâ pǔ zhōu biàn

庄 严佛刹海,法界普周遍。

zhū fï zǐ rǔ děngyìng zhī bǐ dà zhuāng yán jiã zhōng yǒu hãng hã shā shù xiǎo jiã rãn shîumìng âr xiǎo jiã

诸佛子!汝等应知彼大 庄 严劫中,有恒河沙数小劫,人寿命二小劫。

zhū fï zǐ bǐ yí qiâ gōng dã xū mí shâng yún fï shîumìng wǔ shí yì suì bǐ fï miâ dù hîu yǒu

诸佛子!彼一切功德须弥胜云佛,寿命五十亿岁。彼佛灭度后,有

fï chū shì míng bō luï mì shàn yǎn zhuāng yán wáng yì yú bǐ mï ní huā zhī lún dà lín zhōng ãr chãngzhâng

佛出世,名:波罗蜜善眼 庄 严王。亦于彼摩尼华枝轮大林中,而成 正

juã ěr shí dà wēi guāngtïng zǐ jiàn bǐ rú lái chãngděngzhâng juã xiànshãntōng lì jí dã niàn fï sān mâi

觉。尔时,大威光童子,见彼如来成等正觉,现神通力,即得念佛三昧,

míng wú biān hǎi zàng mãn jí dã tuï luï ní míng dà zhì lì fǎ yuān jí dã dà cí míng pǔ suí zhîng

名:无边海藏门;即得陀罗尼,名:大智力法渊;即得大慈,名:普随众

shēng tiáo fú dù tuō jí dã dà bēi míng biàn fù yí qiâ jìng jiâ yún jí dã dà xǐ míng yí qiâ

生,调伏度脱;即得大悲,名:遍覆一切境界云;即得大喜,名:一切

fï gōng dã hǎi wēi lì zàng jí dã dà shě míng fǎ xìng xū kōngpíngděngqīngjìng jí dã bō rě bō luï mì

佛功德海威力藏;即得大舍,名:法性虚空平等清净;即得般若波罗蜜,

míng zì xìng lí gîu fǎ jiâ qīngjìngshēn jí dã shãntōng míng wú ài guāng pǔ suí xiàn jí dã biàn cái

名:自性离垢,法界清净身;即得神通,名:无碍光普随现;即得辩才,

míng shàn rù lí gîu yuān jí dã zhì guāng míng yí qiâ fï fǎ qīngjìngzàng rú shì děng shí qiān fǎ mãn

名:善入离垢渊;即得智光,名:一切佛法清净藏。如是等十千法门,

jiē dã tōng dá ěr shí dà wēi guāngtïng zǐ chãng fï wēi lì wãi zhū juàn shǔ ãr shuōsîng yán

皆得通达。尔时,大威光童子,承佛威力,为诸眷属而说颂言:

bù kě sī yì yì jiã zhōng dǎo shì míng shī nán yī yù

不可思议亿劫中,导世明师难一遇,

cǐ tǔ zhîng shēng duō shàn lì ãr jīn dã jiàn dì âr fï

此土众 生多善利,而今得见第二佛。

fï shēn pǔ fàng dà guāng míng sâ xiàng wú biān jí qīng jìng

佛身普放大光明,色相无边极清净,

rú yún chōng mǎn yí qiâ tǔ chù chù chēng yáng fï gōng dã

如云充满一切土,处处称扬佛功德。

guāngmíng suǒ zhàoxiánhuān xǐ zhîngshēng yǒu kǔ xī chú miâ

光明所照咸欢喜,众 生有苦悉除灭,

gâ lìng gōng jìng qǐ cí xīn cǐ shì rú lái zì zài yîng

各令恭敬起慈心,此是如来自在用。

chū bù sī yì biàn huà yún fàng wú liàng sâ guāng míng wǎng

出不思议变化云,放无量色光明网,

shí fāng guï tǔ jiē chōng mǎn cǐ fï shãn tōng zhī suǒ xiàn

十方国土皆充满,此佛神通之所现。

yī yī máo kǒng xiàn guāng yún pǔ biàn xū kōng fā dà yīn

一一毛孔现光云,普遍虚空发大音,

suǒ yǒu yōu míng mǐ bù zhào dì yù zhîng kǔ xián lìng miâ

所有幽冥靡不照,地狱众苦咸令灭。

rú lái miào yīn biàn shí fāng yí qiâ yán yīn xián jù yǎn

如来妙音遍十方,一切言音咸具演,

suí zhū zhîng shēng sù shàn lì cǐ shì dà shī shãn biàn yîng

随诸众 生宿善力,此是大师神变用。

wú liàng wú biān dà zhîng hǎi fï yú qí zhōng jiē chū xiàn

无量无边大众海,佛于其中皆出现,

pǔ zhuǎn wú jìn miào fǎ lún tiáo fú yí qiâ zhū zhîngshēng

普转无尽妙法轮,调伏一切诸众 生。

fï shãn tōng lì wú yǒu biān yí qiâ chà zhōng jiē chū xiàn

佛神通力无有边,一切刹中皆出现,

shàn shì rú shì zhì wú ài wãi lì zhîngshēngchãngzhâng juã

善逝如是智无碍,为利众 生 成 正觉。

rǔ děng yìng shēng huān xǐ xīn yǒng yuâ ài lâ jí zūn zhîng

汝等应生欢喜心,踊跃爱乐极尊重,

wǒ dāng yǔ rǔ tïng yì bǐ ruî jiàn rú lái zhîng kǔ miâ

我当与汝同诣彼,若见如来众苦灭。

fā xīn huí xiàng qù pú tí cí niàn yí qiâ zhū zhîngshēng

发心回向趣菩提,慈念一切诸众 生,

xī zhù pǔ xián guǎng dà yuàn dāng rú fǎ wáng dã zì zài

悉住普贤广大愿,当如法王得自在。

zhū fï zǐ dà wēi guāngtïng zǐ shuō cǐ sîng shí yǐ fï shãn lì qí shēng wú ài yí qiâ shì jiâ

诸佛子!大威光童子说此颂时,以佛神力,其声无碍;一切世界,

jiē xī dã wãn wú liàngzhîngshēng fā pú tí xīn shí dà wēi guāngwáng zǐ yǔ qí fù mǔ bìng zhū juàn

皆悉得闻;无量 众 生,发菩提心。时,大威光王子,与其父母,并诸眷

shǔ jí wú liàng bǎi qiān yì nuï yú tuō zhîngshēng qián hîu wãi rào bǎo gài rú yún biàn fù xū kōng gîng yì

属,及无量百千亿那由他众 生,前后围绕;宝盖如云,遍覆虚空;共诣

bō luï mì shàn yǎn zhuāng yán wáng rú lái suǒ qí fï wãi shuō fǎ jiâ tǐ xìngqīngjìngzhuāng yán xiū duō luï shì jiâ hǎi

波罗蜜善眼 庄 严王如来所。其佛为说法界体性清净 庄 严修多罗。世界海

wēi chãnděng xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ bǐ zhū dà zhîng wãn cǐ jīng yǐ dã qīngjìng zhì míng rù yí qiâ

微尘等修多罗而为眷属。彼诸大众,闻此经已,得清净智,名:入一切

jìngfāngbiàn dã yú dì míng lí gîu guāngmíng dã bō luï mì lún míng shì xiàn yí qiâ shì jiān ài lâ

净方便;得于地,名:离垢光明;得波罗蜜轮,名:示现一切世间爱乐

zhuāng yán dã zēngguǎngxíng lún míng pǔ rù yí qiâ chà tǔ wú biānguāngmíngqīngjìngjiàn dã qù xiàngxíng lún

庄 严;得增广行轮,名:普入一切刹土无边光明清净见;得趣向行轮,

míng lí gîu fú dã yún guāngmíngchuáng dã suí rù zhâng lún míng yí qiâ fǎ hǎi guǎng dà guāngmíng dã zhuǎn

名:离垢福德云光明 幢 ;得随入证轮,名:一切法海广大光明;得转

shēn fā qù hâng míng dà zhì zhuāng yán dã guàndǐng zhì huì hǎi míng wú gōngyîng xiū jí miàojiàn dã xiǎn

深发趣行,名:大智 庄 严;得灌顶智慧海,名:无功用修极妙见;得显

liǎo dà guāngmíng míng rú lái gōng dã hǎi xiàngguāngyǐngbiànzhào dã chū shēngyuàn lì qīngjìng zhì míng wú liàng

了大光明,名:如来功德海相 光影遍照;得出生愿力清净智,名:无量

yuàn lì xìn xiâ zàng shí bǐ fï wãi dà wēi guāng pú sà ãr shuōsîng yán

愿力信解藏。时,彼佛为大威光菩萨而说颂言:

shàn zāi gōng dã zhì huì hǎi fā xīn qù xiàng dà pú tí

善哉功德智慧海,发心趣向大菩提,

rǔ dāng dã fï bù sī yì pǔ wãi zhîngshēng zuî yī chù

汝当得佛不思议,普为众 生作依处。

rǔ yǐ chū shēng dà zhì hǎi xī nãngbiànliǎo yí qiâ fǎ

汝已出生大智海,悉能遍了一切法,

dāng yǐ nán sī miào fāng biàn rù fï wú jìn suǒ hâng jìng

当以难思妙方便,入佛无尽所行境。

yǐ jiàn zhū fï gōng dã yún yǐ rù wú jìn zhì huì dì

已见诸佛功德云,已入无尽智慧地,

zhū bō luï mì fāngbiàn hǎi dà míngchēng zhě dāng mǎn zú

诸波罗蜜方便海,大名称者当满足。

yǐ dã fāng biàn zǒng chí mãn jí yǐ wú jìn biàn cái mãn

已得方便总持门,及以无尽辩才门,

zhǒngzhǒnghângyuàn jiē xiū xí dāngchãng wú děng dà zhì huì

种 种行愿皆修习,当成无等大智慧。

rǔ yǐ chū shēng zhū yuàn hǎi rǔ yǐ rù yú sān mâi hǎi

汝已出生诸愿海,汝已入于三昧海,

dāng jù zhǒngzhǒng dà shãntōng bù kě sī yì zhū fï fǎ

当具种 种大神通,不可思议诸佛法。

jiū jìng fǎ jiâ bù sī yì guǎng dà shēn xīn yǐ qīngjìng

究竟法界不思议,广大深心已清净,

pǔ jiàn shí fāng yí qiâ fï lí gîu zhuāng yán zhîng chà hǎi

普见十方一切佛,离垢 庄 严众刹海。

rǔ yǐ rù wǒ pú tí hâng xī shí běn shì fāng biàn hǎi

汝已入我菩提行,昔时本事方便海,

rú wǒ xiū xíng suǒ jìng zhì rú shì miào hâng rǔ jiē wù

如我修行所净治,如是妙行汝皆悟。

wǒ yú wú liàng yī yī chà zhǒngzhǒnggîngyǎng zhū fï hǎi

我于无量一一刹,种 种供养诸佛海,

rú bǐ xiū xíng suǒ dã guǒ rú shì zhuāng yán rǔ xiánjiàn

如彼修行所得果,如是 庄 严汝咸见。

guǎng dà jiã hǎi wú yǒu jìn yí qiâ chà zhōng xiū jìnghâng

广大劫海无有尽,一切刹中修净行,

jiān gù shì yuàn bù kě sī dāng dã rú lái cǐ shãn lì

坚固誓愿不可思,当得如来此神力。

zhū fï gōngyǎng jìn wú yú guï tǔ zhuāng yán xī qīngjìng

诸佛供养尽无余,国土 庄 严悉清净,

yí qiâ jiã zhōng xiū miàohâng rǔ dāngchãng fï dà gōng dã

一切劫中修妙行,汝当成佛大功德。

zhū fï zǐ bō luï mì shàn yǎn zhuāng yán wáng rú lái rù niâ pán yǐ xǐ jiànshàn huì wáng xún yì qù shì

诸佛子!波罗蜜善眼 庄 严王如来,入涅槃已,喜见善慧王寻亦去世,

dà wēi guāngtïng zǐ shîuzhuǎn lún wáng wâi bǐ mï ní huā zhī lún dà lín zhōng dì sān rú lái chū xiàn yú shì

大威光童子,受转轮王位。彼摩尼华枝轮大林中,第三如来出现于世,

míng zuì shânggōng dã hǎi shí dà wēi guāngzhuǎn lún shângwáng jiàn bǐ rú lái chãng fï zhī xiàng yǔ qí juàn

名:最胜功德海。时,大威光 转轮圣王,见彼如来成佛之相,与其眷

shǔ jí sì bīngzhîng chãng yì jù luî yí qiâ rãn mín bìng chí qī bǎo jù wǎng fï suǒ yǐ yí qiâ xiāng

属,及四兵众,城邑聚落、一切人民,并持七宝,俱往佛所。以一切香、

mï ní zhuāng yán dà lïu gã fângshàng yú fï shí bǐ rú lái yú qí lín zhōng shuō pú sà pǔ yǎn guāngmíng

摩尼 庄 严、大楼阁奉上于佛。时,彼如来于其林中,说菩萨普眼光明

hâng xiū duō luï shì jiâ wēi chãn shù xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ ěr shí dà wēi guāng pú sà wãn cǐ fǎ yǐ

行修多罗。世界微尘数修多罗而为眷属。尔时,大威光菩萨,闻此法已,

dã sān mâi míng dà fú dã pǔ guāngmíng dã cǐ sān mâi gù xī nãngliǎo zhī yí qiâ pú sà yí qiâ zhîng

得三昧,名:大福德普光明。得此三昧故,悉能了知一切菩萨、一切众

shēng guî xiàn wâi lái fú fēi fú hǎi shí bǐ fï wãi dà wēi guāng pú sà ãr shuōsîng yán

生,过现未来,福非福海。时,彼佛为大威光菩萨而说颂言:

shàn zāi fú dã dà wēi guāng rǔ děng jīn lái zhì wǒ suǒ

善哉福德大威光,汝等今来至我所,

mǐn niàn yí qiâ zhîngshēng hǎi fā shâng pú tí dà yuàn xīn

愍念一切众 生海,发胜菩提大愿心。

rǔ wãi yí qiâ kǔ zhîngshēng qǐ dà bēi xīn lìng xiâ tuō

汝为一切苦众 生,起大悲心令解脱,

dāng zuî qún mí suǒ yī hù shì míng pú sà fāng biàn hâng

当作群迷所依怙,是名菩萨方便行。

ruî yǒu pú sà nãngjiān gù xiū zhū shânghâng wú yàn dài

若有菩萨能坚固,修诸胜行无厌怠,

zuì shâng zuì shàng wú ài xiâ rú shì miào zhì bǐ dāng dã

最胜最上无碍解,如是妙智彼当得。

fú dã guāng zhě fú chuáng zhě fú dã chù zhě fú hǎi zhě

福德光者福 幢 者,福德处者福海者,

pǔ xián pú sà suǒ yǒu yuàn shì rǔ dà guāngnãng qù rù

普贤菩萨所有愿,是汝大光能趣入。

rǔ nãng yǐ cǐ guǎng dà yuàn rù bù sī yì zhū fï hǎi

汝能以此广大愿,入不思议诸佛海,

zhū fï fú hǎi wú yǒu biān rǔ yǐ miào xiâ jiē nãng jiàn

诸佛福海无有边,汝以妙解皆能见。

rǔ yú shí fāng guï tǔ zhōng xī jiàn wú liàng wú biān fï

汝于十方国土中,悉见无量无边佛,

bǐ fï wǎng xī zhū hâng hǎi rú shì yí qiâ rǔ xián jiàn

彼佛往昔诸行海,如是一切汝咸见。

ruî yǒu zhù cǐ fāngbiàn hǎi bì dã rù yú zhì dì zhōng

若有住此方便海,必得入于智地中,

cǐ shì suí shùn zhū fï xuã juã dìngdāngchãng yí qiâ zhì

此是随顺诸佛学,决定当成一切智。

rǔ yú yí qiâ chà hǎi zhōng wēi chãn jiã hǎi xiū zhū hâng

汝于一切刹海中,微尘劫海修诸行,

yí qiâ rú lái zhū hâng hǎi rǔ jiē xuã yǐ dāngchãng fï

一切如来诸行海,汝皆学已当成佛。

rú rǔ suǒ jiàn shí fāngzhōng yí qiâ chà hǎi jí yán jìng

如汝所见十方中,一切刹海极严净,

rǔ chà yán jìng yì rú shì wú biān yuàn zhě suǒ dāng dã

汝刹严净亦如是,无边愿者所当得。

jīn cǐ dào chǎngzhîng huì hǎi wãn rǔ yuàn yǐ shēng xīn lâ

今此道场 众会海,闻汝愿已生欣乐,

jiē rù pǔ xiánguǎng dà chãng fā xīn huí xiàng qù pú tí

皆入普贤广大乘,发心回向趣菩提。

wú biān guï tǔ yī yī zhōng xī rù xiū xíngjīng jiã hǎi

无边国土一一中,悉入修行经劫海,

yǐ zhū yuàn lì nãng yuán mǎn pǔ xián pú sà yí qiâ hâng

以诸愿力能圆满,普贤菩萨一切行。

zhū fï zǐ bǐ mï ní huā zhī lún dà lín zhōng fù yǒu fï chū hào míngchēng pǔ wãn lián huā yǎn chuáng

诸佛子!彼摩尼华枝轮大林中,复有佛出,号:名称普闻莲华眼 幢 。

shì shí dà wēi guāng yú cǐ mìngzhōng shēng xū mí shānshàng jì jìng bǎo gōngtiānchãngzhōng wãi dà tiānwáng

是时,大威光于此命终,生须弥山上,寂静宝宫天城 中,为大天王,

míng lí gîu fú dã chuáng gîng zhū tiānzhîng jù yì fï suǒ yǔ bǎo huā yún yǐ wãi gîngyǎng shí bǐ rú lái

名:离垢福德 幢 。共诸天众俱诣佛所,雨宝华云以为供养。时,彼如来

wãi shuōguǎng dà fāngbiàn pǔ mãn biànzhào xiū duō luï shì jiâ hǎi wēi chãn shù xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ shí tiānwáng

为说广大方便普门遍照修多罗,世界海微尘数修多罗而为眷属。时天王

zhîng wãn cǐ jīng yǐ dã sān mâi míng pǔ mãn huān xǐ zàng yǐ sān mâi lì nãng rù yí qiâ fǎ shí xiàng

众,闻此经已,得三昧,名:普门欢喜藏。以三昧力,能入一切法实相

hǎi huî shì yì yǐ cïng dào chǎng chū hái guī běn chù

海。获是益已,从道场出,还归本处。