准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》13

导读:尔时,世尊从两足轮下,放百亿光明,照此三千大千世界百亿阎浮提、百亿弗婆提、百亿瞿耶尼、百亿郁单越、百亿大海、百亿轮围山、百...

《大方广佛华严经注音》13

ěr shí shì zūn cïngliǎng zú lún xià fàng bǎi yì guāngmíng zhào cǐ sān qiān dà qiān shì jiâ bǎi yì yán fú

尔时,世尊从两足轮下,放百亿光明,照此三千大千世界百亿阎浮

tí bǎi yì fú pï tí bǎi yì qú yē ní bǎi yì yù dān yuâ bǎi yì dà hǎi bǎi yì lún wãi shān bǎi

提、百亿弗婆提、百亿瞿耶尼、百亿郁单越、百亿大海、百亿轮围山、百

yì pú sà shîushēng bǎi yì pú sà chū jiā bǎi yì rú lái chãngzhâng juã bǎi yì rú lái zhuǎn fǎ lún bǎi yì

亿菩萨受生、百亿菩萨出家、百亿如来成 正觉、百亿如来转法轮、百亿

rú lái rù niâ pán bǎi yì xū mí shānwáng bǎi yì sì tiānwángzhîngtiān bǎi yì sān shí sān tiān bǎi yì yâ

如来入涅槃、百亿须弥山王、百亿四天王众天、百亿三十三天、百亿夜

mï tiān bǎi yì dōu shuàitiān bǎi yì huà lâ tiān bǎi yì tā huà zì zài tiān bǎi yì fàn zhîngtiān bǎi yì

摩天、百亿兜率天、百亿化乐天、百亿他化自在天、百亿梵众天、百亿

guāng yīn tiān bǎi yì biànjìngtiān bǎi yì guǎng guǒ tiān bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng suǒ yǒu xī jiē míng

光音天、百亿遍净天、百亿广果天、百亿色究竟天;其中所有,悉皆明

xiàn rú cǐ chù jiàn fï shì zūn zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï chà wēi chãn shù pú sà suǒ gîng wãi rào

现。如此处,见佛世尊坐莲华藏师子之座,十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

qí bǎi yì yán fú tí zhōng bǎi yì rú lái yì rú shì zuî xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú

其百亿阎浮提中,百亿如来亦如是坐。悉以佛神力故,十方各有一大菩

sà yī yī gâ yǔ shí fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí míng yuē wãn shū shī lì pú sà

萨,一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其名曰:文殊师利菩萨、

juã shǒu pú sà cái shǒu pú sà bǎo shǒu pú sà gōng dã shǒu pú sà mù shǒu pú sà jīng jìn shǒu pú sà

觉首菩萨、财首菩萨、宝首菩萨、功德首菩萨、目首菩萨、精进首菩萨、

fǎ shǒu pú sà zhì shǒu pú sà xiánshǒu pú sà shì zhū pú sà suǒ cïng lái guï suǒ wâi jīn sâ shì jiâ

法首菩萨、智首菩萨、贤首菩萨。是诸菩萨所从来国,所谓:金色世界、

miào sâ shì jiâ lián huā sâ shì jiâ zhān bo huā sâ shì jiâ yōu bō luï huā sâ shì jiâ jīn sâ shì jiâ bǎo

妙色世界、莲华色世界、薝卜华色世界、优钵罗华色世界、金色世界、宝

sâ shì jiâ jīn gāng sâ shì jiâ bō lí sâ shì jiâ píngděng sâ shì jiâ cǐ zhū pú sà gâ yú fï suǒ jìng xiū

色世界、金刚色世界、玻璃色世界、平等色世界。此诸菩萨各于佛所净修

fàn hâng suǒ wâi bù dîng zhì fï wú ài zhì fï jiě tuō zhì fï wēi yí zhì fï míngxiàng zhì fï

梵行,所谓:不动智佛、无碍智佛、解脱智佛、威仪智佛、明相智佛、

jiū jìng zhì fï zuì shâng zhì fï zì zài zhì fï fàn zhì fï guān chá zhì fï

究竟智佛、最胜智佛、自在智佛、梵智佛、观察智佛。

ěr shí yí qiâ chù wãn shū shī lì pú sà gâ yú fï suǒ tïng shí fā shēng shuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

ruî yǒu jiàn zhâng juã xiâ tuō lí zhū lîu

若有见正觉,解脱离诸漏,

bù zhuï yí qiâ shì bǐ fēi zhâng dào yǎn

不著一切世,彼非证道眼。

ruî yǒu zhī rú lái tǐ xiàng wú suǒ yǒu

若有知如来,体相无所有,

xiū xí dã míng liǎo cǐ rãn jí zuî fï

修习得明了,此人疾作佛。

nãng jiàn cǐ shì jiâ qí xīn bù yáo dîng

能见此世界,其心不摇动,

yú fï shēn yì rán dāngchãngshâng zhì zhě

于佛身亦然,当成 胜智者。

ruî yú fï jí fǎ qí xīn liǎo píng děng

若于佛及法,其心了平等,

âr niàn bù xiàn qián dāng jiàn nán sī wâi

二念不现前,当践难思位。

ruî jiàn fï jí shēn píng děng ãr ān zhù

若见佛及身,平等而安住,

wú zhù wú suǒ rù dāng chãng nán yù zhě

无住无所入,当成难遇者。

sâ shîu wú yǒu shù xiǎngxíng shí yì rán

色受无有数,想行识亦然,

ruî nãng rú shì zhī dāng zuî dà mïu ní

若能如是知,当作大牟尼。

shì jí chū shì jiàn yí qiâ jiē chāo yuâ

世及出世见,一切皆超越,

ãr nãngshàn zhī fǎ dāngchãng dà guāng yào

而能善知法,当成大光耀。

ruî yú yí qiâ zhì fā shēng huí xiàng xīn

若于一切智,发生回向心,

jiàn xīn wú suǒ shēng dāng huî dà míngchēng

见心无所生,当获大名称。

zhîngshēng wú yǒu shēng yì fù wú yǒu huài

众 生无有生,亦复无有坏,

ruî dã rú shì zhì dāngchãng wú shàng dào

若得如是智,当成无上道。

yī zhōng xiâ wú liàng wú liàngzhōng xiâ yī

一中解无量,无量 中解一,

liǎo bǐ gân shēng qǐ dāngchãng wú suǒ wâi

了彼亘生起,当成无所畏。

ěr shí guāngmíng guî cǐ shì jiâ biànzhàodōngfāng shí fï guï tǔ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià

尔时,光明过此世界,遍照东方十佛国土,南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn rú cǐ chù jiàn fï shì zūn zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï chà wēi chãn shù pú sà

所有,悉皆明现。如此处见佛世尊坐莲华藏师子之座,十佛刹微尘数菩萨

suǒ gîng wãi rào bǐ yī yī shì jiâ zhōng gâ yǒu bǎi yì yán fú tí bǎi yì rú lái yì rú shì zuî xī

所共围绕。彼一一世界中,各有百亿阎浮提、百亿如来,亦如是坐。悉

yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì

以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣

fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï wâi jīn sâ shì jiâ děng běn suǒ shì

佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;本所事

fïwâi bù dîng zhì rú lái děng

佛,谓:不动智如来等。

ěrshíyí qiâ chù wãn shū shī lì pú sàgâ yú fï suǒtïng shí fā shēngshuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

zhîng shēng wú zhì huìài cì suǒ shāng dú

众 生无智慧,爱刺所伤毒,

wãi bǐ qiú pú tízhū fï fǎ rú shì

为彼求菩提,诸佛法如是。

pǔ jiàn yú zhū fǎâr biān jiē shě lí

普见于诸法,二边皆舍离,

dào chãng yǒng bù tuìzhuǎn cǐ wú děng lún

道成永不退,转此无等轮。

bù kě sī yì jiãjīng jìn xiū zhū hâng

不可思议劫,精进修诸行,

wãi dù zhū zhîng shēngcǐ shì dà xiān lì

为度诸众 生,此是大仙力。

dǎo shī xiáng zhîng mïyǒng jiàn wú nãng shâng

导师降 众魔,勇健无能胜,

guāng zhōng yǎn miào yìcí bēi gù rú shì

光 中演妙义,慈悲故如是。

yǐ bǐ zhì huì xīnpî zhū fán nǎo zhàng

以彼智慧心,破诸烦恼障,

yī niàn jiàn yí qiâcǐ shì fï shãn lì

一念见一切,此是佛神力。

jī yú zhâng fǎ gǔjuã wù shí fāng chà

击于正法鼓,觉悟十方刹,

xián lìng xiàng pú tízì zài lì nãng ěr

咸令向菩提,自在力能尔。

bù huài wú biān jìngãr yïu zhū yì chà

不坏无边境,而游诸亿刹,

yú yǒu wú suǒ zhuïbǐ zì zài rú fï

于有无所著,彼自在如佛。

zhū fï rú xū kōngjiū jìng cháng qīng jìng

诸佛如虚空,究竟常清净,

yì niàn shēng huān xǐbǐ zhū yuàn jù zú

忆念生欢喜,彼诸愿具足。

yī yī dì yù zhōngjīng yú wú liàng jiã

一一地狱中,经于无量劫,

wãi dù zhîng shēng gùãr nãng rěn shì kǔ

为度众 生故,而能忍是苦。

bù xī yú shēn mìngcháng hù zhū fï fǎ

不惜于身命,常护诸佛法,

wú wǒ xīn tiáo rïunãng dã rú lái dào

无我心调柔,能得如来道。

ěrshíguāngmíng guî shí shì jiâbiànzhàodōngfāng bǎi shì jiânán xī běi fāngsì wãi shàng xiàyì

尔时,光明过十世界,遍照东方百世界;南西北方,四维上下,亦

fù rú shì bǐ zhū shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng suǒ yǒu

复如是。彼诸世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中所有,

xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï chà wēi chãn

悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,十佛刹微尘

shù pú sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí fï chà wēi

数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛刹微

chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï wâi

尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:

jīn sâ shì jiâ děng běn suǒ shì fï wâi bù dîng zhì rú lái děng

金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qiâ chù wãn shū shī lì pú sà gâ yú fï suǒ tïng shí fā shēng shuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

fï liǎo fǎ rú huàn tōng dá wú zhàng ài

佛了法如幻,通达无障碍,

xīn jìng lí zhîngzhuï tiáo fú zhū qún shēng

心净离众著,调伏诸群生。

huî yǒu jiàn chū shēng miào sâ rú jīn shān

或有见初生,妙色如金山,

zhù shì zuì hîu shēn yǒng zuî rãn zhōng yuâ

住是最后身,永作人中月。

huî jiàn jīng hâng shí jù wú liàng gōng dã

或见经行时,具无量功德,

niàn huì jiē shàn qiǎo zhàng fu shī zǐ bù

念慧皆善巧,丈夫师子步。

huî jiàn gàn qīng mù guān chá yú shí fāng

或见绀青目,观察于十方,

yǒu shí xiàn xì xiào wãi shùnzhîngshēng yù

有时现戏笑,为顺众 生欲。

huî jiàn shī zǐ hǒu shū shâng wú bǐ shēn

或见师子吼,殊胜无比身,

shì xiàn zuì hîu shēng suǒ shuō wú fēi shí

示现最后生,所说无非实。

huî yǒu jiàn chū jiā xiâ tuō yí qiâ fù

或有见出家,解脱一切缚,

xiū zhì zhū fï hâng cháng yào guān jì miâ

修治诸佛行,常乐观寂灭。

huî jiàn zuî dào chǎng juã zhī yí qiâ fǎ

或见坐道场,觉知一切法,

dào gōng dã bǐ àn chī àn fán nǎo jìn

到功德彼岸;痴暗烦恼尽。

huî jiànshângzhàng fu jù zú dà bēi xīn

或见胜 丈夫,具足大悲心,

zhuǎn yú miào fǎ lún dù wú liàngzhîngshēng

转于妙法轮,度无量 众 生。

huî jiàn shī zǐ hǒu wēi guāng zuì shū tâ

或见师子吼,威光最殊特,

chāo yí qiâ shì jiān shãn tōng lì wú děng

超一切世间,神通力无等。

huî jiàn xīn jì jìng rú shì dēng yǒng miâ

或见心寂静,如世灯永灭,

zhǒngzhǒngxiànshãntōng shí lì nãng rú shì

种 种现神通,十力能如是。

ěr shí guāngmíng guî bǎi shì jiâ biànzhàodōngfāngqiān shì jiâ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià yì

尔时,光明过百世界,遍照东方千世界;南西北方,四维上下,亦

fù rú shì bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng suǒ

复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中所

yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï chà

有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛刹

wēi chãn shù pú sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí fï

微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛

chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï

刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

wâijīn sâ shì jiâ děngběn suǒ shì fïwâibù dîng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qiâ chù wãn shū shī lì pú sàgâ yú fï suǒtïng shí fā shēngshuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

fï yú shân shēn fǎtōng dá wú yǔ děng

佛于甚深法,通达无与等,

zhîng shēng bù nãng liǎocì dì wãi kāi shì

众 生不能了,次第为开示。

wǒ xìng wâi cãng yǒuwǒ suǒ yì kōng jì

我性未曾有,我所亦空寂,

yún hã zhū rú láiãr dã yǒu qí shēn

云何诸如来,而得有其身。

xiâ tuō míng hâng zhěwú shù wú děng lún

解脱明行者,无数无等伦,

shì jiān zhū yīn liàngqiú guî bù kě dã

世间诸因量,求过不可得。

fï fēi shì jiān yùnjiâ chù shēng sǐ fǎ

佛非世间蕴,界处生死法,

shù fǎ bù nãng chãnggù hào rãn shī zǐ

数法不能成,故号人师子。

qí xìng běn kōng jìnâi wài jù xiâ tuō

其性本空寂,内外俱解脱,

lí yí qiâ wàng niànwú děng fǎ rú shì

离一切妄念,无等法如是。

tǐ xìng cháng bù dîngwú wǒ wú lái qù

体性常不动,无我无来去,

ãr nãng wù shì jiānwú biān xī tiáo fú

而能悟世间,无边悉调伏。

cháng yào guān jì miâyī xiàng wú yǒu âr

常乐观寂灭,一相无有二,

qí xīn bù zēng jiǎn xiàn wú liàng shãn lì

其心不增减,现无量神力。

bù zuî zhū zhîng shēng yâ bào yīn yuán hâng

不作诸众 生,业报因缘行,

ãr nãng liǎo wú ài shàn shì fǎ rú shì

而能了无碍,善逝法如是。

zhǒngzhǒng zhū zhîngshēng liú zhuǎn yú shí fāng

种 种诸众 生,流转于十方,

rú lái bù fēn biã dù tuō wú biān lâi

如来不分别,度脱无边类。

zhū fï zhēn jīn sâ fēi yǒu biàn zhū yǒu

诸佛真金色,非有遍诸有,

suí zhîng shēng xīn lâ wãi shuō jì miâ fǎ

随众 生心乐,为说寂灭法。

ěr shí guāngmíng guî qiān shì jiâ biànzhàodōngfāng shí qiān shì jiâ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià

尔时,光明过千世界,遍照东方十千世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi chãn shù pú sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái

佛刹,微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来

guïwâijīn sâ shì jiâ děngběn suǒ shì fïwâibù dîng zhì rú lái děng

国,谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qiâ chù wãn shū shī lì pú sàgâ yú fï suǒtïng shí fā shēngshuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

fā qǐ dà bēi xīnjiù hù zhū zhîng shēng

发起大悲心,救护诸众 生,

yǒng chū rãn tiān zhîngrú shì yâ yìng zuî

永出人天众,如是业应作。

yì cháng xìn lâ fïqí xīn bù tuì zhuǎn

意常信乐佛,其心不退转,

qīn jìn zhū rú láirú shì yâ yìng zuî

亲近诸如来,如是业应作。

zhì lâ fï gōng dãqí xīn yǒng bù tuì

志乐佛功德,其心永不退,

zhù yú qīng liáng huìrú shì yâ yìng zuî

住于清凉慧,如是业应作。

yí qiâ wēi yí zhōngcháng niàn fï gōng dã

一切威仪中,常念佛功德,

zhîu yâ wú zàn duànrú shì yâ yìng zuî

昼夜无暂断,如是业应作。

guān wú biān sān shìxuã bǐ fï gōng dã

观无边三世,学彼佛功德,

cháng wú yàn juàn xīn rú shì yâ yìng zuî

常无厌倦心,如是业应作。

guān shēn rú shí xiàng yí qiâ jiē jì miâ

观身如实相,一切皆寂灭,

lí wǒ wú wǒ zhuï rú shì yâ yìng zuî

离我无我著,如是业应作。

děng guān zhîng shēng xīn bù qǐ zhū fēn biã

等观众 生心,不起诸分别,

rù yú zhēn shí jìng rú shì yâ yìng zuî

入于真实境,如是业应作。

xī jǔ wú biān jiâ pǔ yǐn yí qiâ hǎi

悉举无边界,普饮一切海,

cǐ shãn tōng zhì lì rú shì yâ yìng zuî

此神通智力,如是业应作。

sī wãi zhū guï tǔ sâ yǔ fēi sâ xiàng

思惟诸国土,色与非色相,

yí qiâ xī nãng zhī rú shì yâ yìng zuî

一切悉能知,如是业应作。

shí fāng guï tǔ chãn yī chãn wãi yī fï

十方国土尘,一尘为一佛,

xī nãng zhī qí shù rú shì yâ yìng zuî

悉能知其数,如是业应作。

ěr shí guāngmíng guî shí qiān shì jiâ biànzhàodōngfāng bǎi qiān shì jiâ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià

尔时,光明过十千世界,遍照东方百千世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi chãn shù pú sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

wâi jīn sâ shì jiâ děng běn suǒ shì fï wâi bù dîng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qiâ chù wãn shū shī lì pú sà gâ yú fï suǒ tïng shí fā shēng shuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

ruî yǐ wēi dã sâ zhǒng zú ãr jiàn rãn zhōng tiáo yù shī

若以威德色种族,而见人中调御师,

shì wãi bìng yǎn diān dǎo jiàn bǐ bù nãng zhī zuì shâng fǎ

是为病眼颠倒见,彼不能知最胜法。

rú lái sâ xíng zhū xiàng děng yí qiâ shì jiān mî nãng câ

如来色形诸相等,一切世间莫能测,

yì nuï yú jiã gîng sī liáng sâ xiàng wēi dã zhuǎn wú biān

亿那由劫共思量,色相威德转无边。

rú lái fēi yǐ xiàng wãi tǐ dàn shì wú xiàng jì miâ fǎ

如来非以相为体,但是无相寂灭法,

shēn xiàng wēi yí xī jù zú shì jiān suí lâ jiē dã jiàn

身相威仪悉具足,世间随乐皆得见。

fï fǎ wēi miào nán kě liáng yí qiâ yán shuō mî nãng jí

佛法微妙难可量,一切言说莫能及,

fēi shì hã hã fēi bù hã tǐ xìng jì miâ wú zhū xiàng

非是和合非不合,体性寂灭无诸相。

fï shēn wú shēng chāo xì lùn fēi shì yùn jù chā biã fǎ

佛身无生超戏论,非是蕴聚差别法,

dã zì zài lì juã dìng jiàn suǒ hâng wú wâi lí yán dào

得自在力决定见,所行无畏离言道。

shēn xīn xī píng děng nâi wài jiē xiâ tuō

身心悉平等,内外皆解脱,

yǒng jiã zhù zhâng niàn wú zhuï wú suǒ xì

永劫住正念,无著无所系。

yì jìng guāng míng zhě suǒ hâng wú rǎn zhuï

意净光明者,所行无染著,

zhì yǎn mǐ bù zhōu guǎng dà lì zhîngshēng

智眼靡不周,广大利众 生。

yì shēn wãi wú liàng wú liàng fù wãi yī

一身为无量,无量复为一,

liǎo zhī zhū shì jiān xiàn xíng biàn yí qiâ

了知诸世间,现形遍一切。

cǐ shēn wú suǒ cïng yì wú suǒ jī jù

此身无所从,亦无所积聚,

zhîngshēng fēn biã gù jiàn fï zhǒngzhǒngshēn

众 生分别故,见佛种 种身。

xīn fēn biã shì jiān shì xīn wú suǒ yǒu

心分别世间,是心无所有,

rú lái zhī cǐ fǎ rú shì jiàn fï shēn

如来知此法,如是见佛身。

ěr shí guāngmíng guî bǎi qiān shì jiâ biànzhàodōngfāng bǎi wàn shì jiâ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià

尔时,光明过百千世界,遍照东方百万世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi chãn shù pú sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

wâi jīn sâ shì jiâ děng běn suǒ shì fï wâi bù dîng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qiâ chù wãn shū shī lì pú sà gâ yú fï suǒ tïng shí fā shēng shuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

rú lái zuì zì zài chāo shì wú suǒ yī

如来最自在,超世无所依,

jù yí qiâ gōng dã dù tuō yú zhū yǒu

具一切功德,度脱于诸有。

wú rǎn wú suǒ zhuï wú xiǎng wú yī zhǐ

无染无所著,无想无依止,

tǐ xìng bù kě liáng jiàn zhě xiánchēng tàn

体性不可量,见者咸称叹。

guāngmíng biàn qīng jìng chãn lâi xī juān dí

光明遍清净,尘累悉蠲涤,

bù dîng lí âr biān cǐ shì rú lái zhì

不动离二边,此是如来智。

ruî yǒu jiàn rú lái shēn xīn lí fēn biã

若有见如来,身心离分别,

zã yú yí qiâ fǎ yǒng chū zhū yí zhì

则于一切法,永出诸疑滞。

yí qiâ shì jiānzhōng chù chù zhuǎn fǎ lún

一切世间中,处处转法轮,

wú xìng wú suǒ zhuǎn dǎo shī fāng biàn shuō

无性无所转,导师方便说。

yú fǎ wú yí huî yǒng juã zhū xì lùn

于法无疑惑,永绝诸戏论,

bù shēng fēn biã xīn shì niàn fï pú tí

不生分别心,是念佛菩提。

liǎo zhī chā biã fǎ bù zhuï yú yán shuō

了知差别法,不著于言说,

wú yǒu yī yǔ duō shì míng suí fï jiào

无有一与多,是名随佛教。

duō zhōng wú yī xìng yī yì wú yǒu duō

多中无一性,一亦无有多,

rú shì âr jù shě pǔ rù fï gōng dã

如是二俱舍,普入佛功德。

zhîngshēng jí guï tǔ yí qiâ jiē jì miâ

众 生及国土,一切皆寂灭,

wú yī wú fēn biã nãng rù fï pú tí

无依无分别,能入佛菩提。

zhîngshēng jí guï tǔ yī yì bù kě dã

众 生及国土,一异不可得,

rú shì shàn guān chá míng zhī fï fǎ yì

如是善观察,名知佛法义。

ěr shí guāngmíng guî bǎi wàn shì jiâ biànzhàodōngfāng yī yì shì jiâ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià

尔时,光明过百万世界,遍照东方一亿世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng gâ jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,各见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi chãn shù pú sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

wâijīn sâ shì jiâ děngběn suǒ shì fïwâibù dîng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qiâ chù wãn shū shī lì pú sàgâ yú fï suǒtïng shí fā shēngshuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

zhì huì wú děng fǎ wú biānchāo zhū yǒu hǎi dào bǐ àn

智慧无等法无边,超诸有海到彼岸,

shîu liàng guāng míng xī wú bǐcǐ gōng dã zhě fāng biàn lì

寿量 光明悉无比,此功德者方便力。

suǒ yǒu fï fǎ jiē míng liǎocháng guān sān shì wú yàn juàn

所有佛法皆明了,常观三世无厌倦,

suī yuán jìng jiâ bù fēn biãcǐ nán sī zhě fāng biàn lì

虽缘境界不分别,此难思者方便力。

lâ guānzhîngshēng wú shēngxiǎng pǔ jiàn zhū qù wú qù xiǎng

乐观众 生无生 想,普见诸趣无趣想,

hãng zhù chán jì bù xì xīn cǐ wú ài huì fāng biàn lì

恒住禅寂不系心,此无碍慧方便力。

shàn qiǎo tōng dá yí qiâ fǎ zhâng niàn qín xiū niâ pán dào

善巧通达一切法,正念勤修涅槃道,

yào yú xiâ tuō lí bù píng cǐ jì miâ rãn fāng biàn lì

乐于解脱离不平,此寂灭人方便力。

yǒu nãng quàn xiàng fï pú tí qù rú fǎ jiâ yí qiâ zhì

有能劝向佛菩提,趣入法界一切智,

shàn huà zhîng shēng rù yú dì cǐ zhù fï xīn fāng biàn lì

善化众 生入于谛,此住佛心方便力。

fï suǒ shuō fǎ jiē suí rù guǎng dà zhì huì wú suǒ ài

佛所说法皆随入,广大智慧无所碍,

yí qiâ chǔ hâng xī yǐ zhēn cǐ zì zài xiū fāng biàn lì

一切处行悉已臻,此自在修方便力。

hãng zhù niâ pán rú xū kōng suí xīn huà xiàn mǐ bù zhōu

恒住涅槃如虚空,随心化现靡不周,

cǐ yī wú xiàng ãr wãi xiàng dào nán dào zhě fāng biàn lì

此依无相而为相,到难到者方便力。

zhîu yâ rì yuâ jí nián jiã shì jiâ shǐ zhōngchãnghuàixiàng

昼夜日月及年劫,世界始终 成坏相,

rú shì yì niàn xī liǎo zhī cǐ shí shù zhì fāng biàn lì

如是忆念悉了知,此时数智方便力。

yí qiâ zhîngshēng yǒu shēng miâ sâ yǔ fēi sâ xiǎng fēi xiǎng

一切众 生有生灭,色与非色想非想,

suǒ yǒu míng zì xī liǎo zhī cǐ zhù nán sī fāng biàn lì

所有名字悉了知,此住难思方便力。

guî qù xiàn zài wâi lái shì suǒ yǒu yán shuō jiē nãng liǎo

过去现在未来世,所有言说皆能了,

ãr zhī sān shì xī píng děng cǐ wú bǐ xiâ fāng biàn lì

而知三世悉平等,此无比解方便力。

ěr shí guāngmíng guî yī yì shì jiâ biànzhàodōngfāng shí yì shì jiâ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià

尔时,光明过一亿世界,遍照东方十亿世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi chãn shù pú sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

wâijīn sâ shì jiâ děngběn suǒ shì fïwâibù dîng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qiâ chù wãn shū shī lì pú sàgâ yú fï suǒtïng shí fā shēngshuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

guǎng dà kǔ hâng jiē xiū xírì yâ jīng qín wú yàn dài

广大苦行皆修习,日夜精勤无厌怠,

yǐ dù nán dù shī zǐ hǒupǔ huà zhîngshēng shì qí hâng

已度难度师子吼,普化众 生是其行。

zhîngshēng liú zhuǎn ài yù hǎiwú míngwǎng fù dà yōu pî

众 生流转爱欲海,无明网覆大忧迫,

zhì rãn yǒng měng xī duàn chúshì yì dāng rán shì qí hâng

至仁勇猛悉断除,誓亦当然是其行。

shì jiānfàng yì zhuï wǔ yùbù shí fēn biã shîuzhîng kǔ

世间放逸著五欲,不实分别受众苦,

fângxíng fï jiàocháng shâ xīnshì dù yú sī shì qí hâng

奉行佛教常摄心,誓度于斯是其行。

zhîngshēngzhuï wǒ rù shēng sǐqiú qí biān jì bù kě dã

众 生著我入生死,求其边际不可得,

pǔ shì rú lái huî miào fǎwãi bǐ xuān shuō shì qí hâng

普事如来获妙法,为彼宣说是其行。

zhîngshēng wú hù bìng suǒ chancháng lún â qù qǐ sān dú

众 生无怙病所缠,常沦恶趣起三毒,

dà huǒ měng yàn hãng shāo râjìng xīn dù bǐ shì qí hâng

大火猛焰恒烧热,净心度彼是其行。

zhîngshēng mí huî shī zhâng dàochángxíng xiã jìng rù àn zhái

众 生迷惑失正道,常行邪径入暗宅,

wãi bǐ dà rán zhâng fǎ dēngyǒng zuî zhàomíng shì qí hâng

为彼大然正法灯,永作照明是其行。

zhîngshēngpiāo nì zhū yǒu hǎiyōu nàn wú yá bù kě chǔ

众 生漂溺诸有海,忧难无涯不可处,

wãi bǐ xīng zào dà fǎ chuánjiē lìng dã dù shì qí hâng

为彼兴造大法船,皆令得度是其行。

zhîngshēng wú zhī bú jiàn běnmí huî chī kuángxiǎn nàn zhōng

众 生无知不见本,迷惑痴狂险难中,

fï āi mǐn bǐ jiàn fǎ qiáozhângniànlìngshēng shì qí hâng

佛哀愍彼建法桥,正念令 升是其行。

jiàn zhū zhîngshēng zài xiǎn dào lǎo bìng sǐ kǔ cháng bī pî

见诸众 生在险道,老病死苦常逼迫,

xiū zhū fāngbiàn wú xiànliàng shì dāng xī dù shì qí hâng

修诸方便无限量,誓当悉度是其行。

wãn fǎ xìn xiâ wú yí huî liǎo xìng kōng jì bù jīng bù

闻法信解无疑惑,了性空寂不惊怖,

suí xíng liù dào biàn shí fāng pǔ jiào qún mí shì qí hâng

随形六道遍十方,普教群迷是其行。

ěr shí guāngmíng guî shí yì shì jiâ biànzhàodōngfāng bǎi yì shì jiâ qiān yì shì jiâ bǎi qiān yì shì

尔时,光明过十亿世界,遍照东方百亿世界、千亿世界、百千亿世

jiâ nuï yú tuō yì shì jiâ bǎi nuï yú tuō yì shì jiâ qiān nuï yú tuō yì shì jiâ bǎi qiān nuï yú tuō yì shì

界、那由他亿世界、百那由他亿世界、千那由他亿世界、百千那由他亿世

jiâ rú shì wú shù wú liàng wú biān wú děng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù kě liáng

界。如是无数、无量、无边、无等、不可数、不可称、不可思、不可量、

bù kě shuō jìn fǎ jiâ xū kōng jiâ suǒ yǒu shì jiâ nán xī běi fāng sì wãi shàng xià yì fù rú shì

不可说,尽法界、虚空界所有世界;南西北方,四维上下,亦复如是。

bǐ yī yī shì jiâ zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sâ jiū jìngtiān qí zhōng suǒ yǒu xī jiē

彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中所有,悉皆

míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî shí fï chà wēi chãn shù pú

明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛刹微尘数菩

sà suǒ gîng wãi rào xī yǐ fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ shí fï chà wēi chãn shù

萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛刹微尘数

zhū pú sà jù lái yì fï suǒ qí dà pú sà wâi wãn shū shī lì děng suǒ cïng lái guï wâi jīn sâ

诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色

shì jiâ děng běn suǒ shì fï wâi bù dîng zhì rú lái děng

世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qiâ chù wãn shū shī lì pú sà gâ yú fï suǒ tïng shí fā shēng shuō cǐ sîng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

yī niàn pǔ guān wú liàng jiã wú qù wú lái yì wú zhù

一念普观无量劫,无去无来亦无住,

rú shì le zhī sān shì shì chāo zhū fāng biàn chãng shí lì

如是了知三世事,超诸方便成十力。

shí fāng wú bǐ shàn míng chēng yǒng lí zhū nàn cháng huān xǐ

十方无比善名称,永离诸难常欢喜,

pǔ yì yí qiâ guï tǔ zhōng guǎng wãi xuān yáng rú shì fǎ

普诣一切国土中,广为宣扬如是法。

wãi lì zhîngshēnggîngyǎng fï rú qí yì huî xiāng sì guǒ

为利众 生供养佛,如其意获相似果,

yú yí qiâ fǎ xī shùn zhī biàn shí fāng zhōng xiàn shãn lì

于一切法悉顺知,遍十方中现神力。

cïng chū gîng fï yì rïu rěn rù shēn chán dìng guān fǎ xìng

从初供佛意柔忍,入深禅定观法性,

pǔ quànzhîngshēng fā dào xīn yǐ cǐ sù chãng wú shàng guǒ

普劝众 生发道心,以此速成无上果。

shí fāng qiú fǎ qíng wú yì wãi xiū gōng dã lìng mǎn zú

十方求法情无异,为修功德令满足,

yǒu wú âr xiàng xī miâ chú cǐ rãn yú fï wãi zhēn jiàn

有无二相悉灭除,此人于佛为真见。

pǔ wǎng shí fāng zhū guï tǔ guǎng shuō miào fǎ xīng yì lì

普往十方诸国土,广说妙法兴义利,

zhù yú shí jì bù dîng yáo cǐ rãn gōng dã tïng yú fï

住于实际不动摇,此人功德同于佛。

rú lái suǒ zhuǎn miào fǎ lún yí qiâ jiē shì pú tí fân

如来所转妙法轮,一切皆是菩提分,

ruî nãng wãn yǐ wù fǎ xìng rú shì zhī rãn cháng jiàn fï

若能闻已悟法性,如是之人常见佛。

bú jiàn shí lì kōng rú huàn suī jiàn fēi jiàn rú máng dǔ

不见十力空如幻,虽见非见如盲睹,

fēn biã qǔ xiàng bú jiàn fï bì jìng lí zhuï nǎi nãng jiàn

分别取相不见佛,毕竟离著乃能见。

zhîngshēng suí yâ zhǒngzhǒng biã shí fāng nâi wài nán jìn jiàn

众 生随业种 种别,十方内外难尽见,

fï shēn wú ài biàn shí fāng bù kě jìn jiàn yì rú shì

佛身无碍遍十方,不可尽见亦如是。

pì rú kōng zhōng wú liàng chà wú lái wú qù biàn shí fāng

譬如空中无量刹,无来无去遍十方,

shēngchãng miâ huài wú suǒ yī fï biàn xū kōng yì rú shì

生 成灭坏无所依,佛遍虚空亦如是。

pú sà wân míng pǐn dì shí

菩萨问明品第十

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân juã shǒu pú sà yán fï zǐ xīn xìng shì yī yún hã jiàn yǒu zhǒng

尔时,文殊师利菩萨问觉首菩萨言:佛子!心性是一,云何见有种

zhǒng chā biã suǒ wâi wǎngshàn qù â qù zhū gēn mǎn quē shîushēngtïng yì duānzhâng chǒu lîu

种差别?所谓:往善趣、恶趣;诸根满、缺;受生同、异;端正、丑陋;

kǔ lâ bù tïng yâ bù zhī xīn xīn bù zhī yâ shîu bù zhī bào bào bù zhī shîu xīn bù zhī shîu shîu

苦、乐不同;业不知心,心不知业;受不知报,报不知受;心不知受,受

bù zhī xīn yīn bù zhī yuán yuán bù zhī yīn zhì bù zhī jìng jìng bù zhī zhì

不知心;因不知缘,缘不知因;智不知境,境不知智。

shí juã shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,觉首菩萨以颂答曰:

rãn jīn wân shì yì wãi xiǎo wù qún mãng

仁今问是义,为晓悟群蒙,

wǒ rú qí xìng dá wãi rãn yìng dì tīng

我如其性答,惟仁应谛听。

zhū fǎ wú zuî yîng yì wú yǒu tǐ xìng

诸法无作用,亦无有体性,

shì gù bǐ yí qiâ gâ gâ bù xiāng zhī

是故彼一切,各各不相知。

pì rú hã zhōng shuǐ tuān liú jìng bēn shì

譬如河中水,湍流竞奔逝,

gâ gâ bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

yì rú dà huǒ jù měng yàn tïng shí fā

亦如大火聚,猛焰同时发,

gâ gâ bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

yîu rú cháng fēng qǐ yù wù xián gǔ shàn

又如长风起,遇物咸鼓扇,

gâ gâ bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

yîu rú zhîng dì jiâ zhǎnzhuǎn yīn yī zhù

又如众地界,展转因依住,

gâ gâ bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

yǎn ěr bí shã shēn xīn yì zhū qíng gēn

眼耳鼻舌身,心意诸情根,

yǐ cǐ cháng liú zhuǎn ãr wú nãngzhuǎn zhě

以此常流转,而无能转者。

fǎ xìng běn wú shēng shì xiàn ãr yǒu shēng

法性本无生,示现而有生,

shì zhōng wú nãng xiàn yì wú suǒ xiàn wù

是中无能现,亦无所现物。

yǎn ěr bí shã shēn xīn yì zhū qíng gēn

眼耳鼻舌身,心意诸情根,

yí qiâ kōng wú xìng wàng xīn fēn biã yǒu

一切空无性,妄心分别有。

rú lǐ ãr guān chá yí qiâ jiē wú xìng

如理而观察,一切皆无性,

fǎ yǎn bù sī yì cǐ jiàn fēi diān dǎo

法眼不思议,此见非颠倒。

ruî shí ruî bù shí ruî wàng ruî fēi wàng

若实若不实,若妄若非妄,

shì jiān chū shì jiān dàn yǒu jiǎ yán shuō

世间出世间,但有假言说。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân cái shǒu pú sà yán fï zǐ yí qiâ zhîngshēng fēi zhîngshēng yún hã

尔时,文殊师利菩萨问财首菩萨言:佛子!一切众 生非众 生,云何

rú lái suí qí shí suí qí mìng suí qí shēn suí qí xíng suí qí xiâ suí qí yán lùn suí qí xīn lâ

如来随其时、随其命、随其身、随其行、随其解、随其言论、随其心乐、

suí qí fāngbiàn suí qí sī wãi suí qí guān chá yú rú shì zhū zhîngshēngzhōng wãi xiàn qí shēn jiào huà tiáo

随其方便、随其思惟、随其观察,于如是诸众 生 中,为现其身,教化调

伏?

shí cái shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,财首菩萨以颂答曰:

cǐ shì yào jì miâ duō wãn zhě jìng jiâ

此是乐寂灭,多闻者境界,

wǒ wãi rãn xuān shuō rãn jīn yìng tīng shîu

我为仁宣说,仁今应听受。

fēn biã guān nâi shēn cǐ zhōng shuí shì wǒ

分别观内身,此中谁是我,

ruî nãng rú shì xiâ bǐ dá wǒ yǒu wú

若能如是解,彼达我有无。

cǐ shēn jiǎ ān lì zhù chù wú fāng suǒ

此身假安立,住处无方所,

dì liǎo shì shēn zhě yú zhōng wú suǒ zhuï

谛了是身者,于中无所著。

yú shēn shàn guān chá yí qiâ jiē míng jiàn

于身善观察,一切皆明见,

zhī fǎ jiē xū wàng bù qǐ xīn fēn biã

知法皆虚妄,不起心分别。

shîu mìng yīn shuí qǐ fù yīn shuí tuì miâ

寿命因谁起,复因谁退灭,

yïu rú xuán huǒ lún chū hîu bù kě zhī

犹如旋火轮,初后不可知。

zhì zhě nãng guān chá yí qiâ yǒu wú cháng

智者能观察,一切有无常,

zhū fǎ kōng wú wǒ yǒng lí yí qiâ xiàng

诸法空无我,永离一切相。

zhîng bào suí yâ shēng rú mâng bù zhēn shí

众报随业生,如梦不真实,

niàn niàn cháng miâ huài rú qián hîu yì ěr

念念常灭坏,如前后亦尔。

shì jiān suǒ jiàn fǎ dàn yǐ xīn wãi zhǔ

世间所见法,但以心为主,

suí xiâ qǔ zhîngxiàng diān dǎo bù rú shí

随解取众 相,颠倒不如实。

shì jiān suǒ yán lùn yí qiâ shì fēn biã

世间所言论,一切是分别,

wâi cãng yǒu yī fǎ dã rù yú fǎ xìng

未曾有一法,得入于法性。

nãngyuán suǒ yuán lì zhǒngzhǒng fǎ chū shēng

能缘所缘力,种 种法出生,

sù miâ bù zàn tíng niàn niàn xī rú shì

速灭不暂停,念念悉如是。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân bǎo shǒu pú sà yán fï zǐ yí qiâ zhîngshēngděng yǒu sì dà wú

尔时,文殊师利菩萨问宝首菩萨言:佛子!一切众 生等有四大;无

wǒ wú wǒ suǒ yún hã ãr yǒu shîu kǔ shîu lâ duānzhâng chǒu lîu nâi hǎo wài hǎo shǎoshîu

我、无我所,云何而有受苦、受乐;端正、丑陋;内好、外好;少受、

duō shîu huî shîuxiàn bào huî shîu hîu bào rán fǎ jiâ zhōng wú měi wú â

多受;或受现报,或受后报;然法界中,无美、无恶?

shí bǎo shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,宝首菩萨以颂答曰:

suí qí suǒ hâng yâ rú shì guǒ bào shēng

随其所行业,如是果报生,

zuî zhě wú suǒ yǒu zhū fï zhī suǒ shuō

作者无所有,诸佛之所说。

pì rú jìng míng jìng suí qí suǒ duì zhì

譬如净明镜,随其所对质,

xiàn xiàng gâ bù tïng yâ xìng yì rú shì

现像各不同,业性亦如是。

yì rú tiánzhǒng zǐ gâ gâ bù xiāng zhī

亦如田种子,各各不相知,

zì rán nãng chū shēng yâ xìng yì rú shì

自然能出生,业性亦如是。

yîu rú qiǎo huàn shī zài bǐ sì qú dào

又如巧幻师,在彼四衢道,

shì xiànzhîng sâ xiàng yâ xìng yì rú shì

示现众色相,业性亦如是。

rú jī guān mù rãn nãng chū zhǒngzhǒngshēng

如机关木人,能出种 种 声,

bǐ wú wǒ fēi wǒ yâ xìng yì rú shì

彼无我非我,业性亦如是。

yì rú zhîng niǎo lâi cïng quâ ãr dã chū

亦如众鸟类,从殻而得出,

yīn shēng gâ bù tïng yâ xìng yì rú shì

音声各不同,业性亦如是。

pì rú tāi zàngzhōng zhū gēn xī chãng jiù

譬如胎藏中,诸根悉成就,

tǐ xiàng wú lái chù yâ xìng yì rú shì

体相无来处,业性亦如是。

yîu rú zài dì yù zhǒngzhǒng zhū kǔ shì

又如在地狱,种 种诸苦事,

bǐ xī wú suǒ cïng yâ xìng yì rú shì

彼悉无所从,业性亦如是。

pì rú zhuǎn lún wáng chãng jiù shâng qī bǎo

譬如转轮王,成就胜七宝,

lái chù bù kě dã yâ xìng yì rú shì

来处不可得,业性亦如是。

yîu rú zhū shì jiâ dà huǒ suǒ shāo rán

又如诸世界,大火所烧然,

cǐ huǒ wú lái chù yâ xìng yì rú shì

此火无来处,业性亦如是。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân dã shǒu pú sà yán fï zǐ rú lái suǒ wù wãi shì yī fǎ yún

尔时,文殊师利菩萨问德首菩萨言:佛子!如来所悟,唯是一法。云

hã nǎi shuō wú liàng zhū fǎ xiàn wú liàng chà huà wú liàngzhîng yǎn wú liàng yīn shì wú liàngshēn zhī wú

何乃说无量诸法,现无量刹,化无量 众,演无量音,示无量身,知无

liàng xīn xiàn wú liàngshãntōng pǔ nãngzhândîng wú liàng shì jiâ shì xiàn wú liàng shū shângzhuāng yán xiǎn shì wú

量心,现无量神通,普能震动无量世界,示现无量殊胜 庄 严,显示无

biānzhǒngzhǒngjìng jiâ ãr fǎ xìngzhōng cǐ chā biã xiàng jiē bù kě dã

边种 种境界;而法性中,此差别相,皆不可得?

shídã shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,德首菩萨以颂答曰:

fï zǐ suǒ wân yìshân shēn nán kě liǎo

佛子所问义,甚深难可了,

zhì zhě nãng zhī cǐcháng yào fï gōng dã

智者能知此,常乐佛功德。

pì rú dì xìng yīzhîng shēng gâ biã zhù

譬如地性一,众 生各别住,

dì wú yī yì niànzhū fï fǎ rú shì

地无一异念,诸佛法如是。

yì rú huǒ xìng yīnãng shāo yí qiâ wù

亦如火性一,能烧一切物,

huǒ yàn wú fēn biãzhū fï fǎ rú shì

火焰无分别,诸佛法如是。

yì rú dà hǎi yībō tāo qiān wàn yì

亦如大海一,波涛千万异,

shuǐ wú zhǒng zhǒng shūzhū fï fǎ rú shì

水无种 种殊,诸佛法如是。

yì rú fēng xìng yīnãng chuī yí qiâ wù

亦如风性一,能吹一切物,

fēng wú yī yì niànzhū fï fǎ rú shì

风无一异念,诸佛法如是。

yì rú dà yún lãipǔ yǔ yí qiâ dì

亦如大云雷,普雨一切地,

yǔ dī wú chā biãzhū fï fǎ rú shì

雨滴无差别,诸佛法如是。

yì rú dì jiâ yīnãng shēng zhǒng zhǒng yá

亦如地界一,能生 种 种芽,

fēi dì yǒu shū yìzhū fï fǎ rú shì

非地有殊异,诸佛法如是。

rú rì wú yún yìpǔ zhào yú shí fāng

如日无云曀,普照于十方,

guāng míng wú yì xìngzhū fï fǎ rú shì

光明无异性,诸佛法如是。

yì rú kōng zhōng yuâshì jiān mǐ bú jiàn

亦如空中月,世间靡不见,

fēi yuâ wǎng qí chùzhū fï fǎ rú shì

非月往其处,诸佛法如是。

pì rú dà fàn wángyìng xiàn mǎn sān qiān

譬如大梵王,应现满三千,

qí shēn wú biã yìzhū fï fǎ rú shì

其身无别异,诸佛法如是。

ěr shíwãn shū shī lì pú sà wân mù shǒu pú sà yánfï zǐrú lái fú tián děng yī wú yìyún

尔时,文殊师利菩萨问目首菩萨言:佛子!如来福田,等一无异。云

hã ãr jiànzhîngshēng bù shī guǒ bào bù tïng suǒ wâi zhǒngzhǒng sâ zhǒngzhǒngxíng zhǒngzhǒng jiā zhǒng

何而见众 生布施,果报不同?所谓:种 种色、种 种形、种 种家、种

zhǒng gēn zhǒngzhǒng cái zhǒngzhǒng zhǔ zhǒngzhǒngjuàn shǔ zhǒngzhǒngguān wâi zhǒngzhǒnggōng dã zhǒngzhǒng

种根、种 种财、种 种主、种 种眷属、种 种官位、种 种功德、种 种

zhì huì ãr fï yú bǐ qí xīn píngděng wú yì sī wãi

智慧;而佛于彼,其心平等,无异思惟。

shí mù shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,目首菩萨以颂答曰:

pì rú dà dì yī suí zhǒng gâ shēng yá

譬如大地一,随种各生芽,

yú bǐ wú yuàn qīn fï fú tián yì rán

于彼无怨亲,佛福田亦然。

yîu rú shuǐ yí wâi yīn qì yǒu chā biã

又如水一味,因器有差别,

fï fú tián yì rán zhîng shēng xīn gù yì

佛福田亦然,众 生心故异。

yì rú qiǎo huàn shī nãng lìng zhîng huān xǐ

亦如巧幻师,能令众欢喜,

fï fú tián rú shì lìng zhîng shēng jìng yuâ

佛福田如是,令众 生敬悦。

rú yǒu cái zhì wáng nãng lìng dà zhîng xǐ

如有才智王,能令大众喜,

fï fú tián rú shì lìng zhîng xī ān lâ

佛福田如是,令众悉安乐。

pì rú jìng míng jìng suí sâ ãr xiàn xiàng

譬如净明镜,随色而现像,

fï fú tián rú shì suí xīn huî zhîng bào

佛福田如是,随心获众报。

rú ā jiē tuï yào nãng liáo yí qiâ dú

如阿揭陀药,能疗一切毒,

fï fú tián rú shì miâ zhū fán nǎo huàn

佛福田如是,灭诸烦恼患。

yì rú rì chū shí zhào yào yú shì jiān

亦如日出时,照耀于世间,

fï fú tián rú shì miâ chú zhū hēi àn

佛福田如是,灭除诸黑暗。

yì rú jìng mǎn yuâ pǔ zhào yú dà dì

亦如净满月,普照于大地,

fï fú tián yì rán yí qiâ chù píng děng

佛福田亦然,一切处平等。

pì rú pí lán fēng pǔ zhân yú dà dì

譬如毗蓝风,普震于大地,

fï fú tián rú shì dîng sān yǒu zhîng shēng

佛福田如是,动三有众 生。

pì rú dà huǒ qǐ nãng shāo yí qiâ wù

譬如大火起,能烧一切物,

fï fú tián rú shì shāo yí qiâ yǒu wãi

佛福田如是,烧一切有为。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân qín shǒu pú sà yán fï zǐ fï jiào shì yī zhîngshēng dã jiàn

尔时,文殊师利菩萨问勤首菩萨言:佛子!佛教是一,众 生得见。

yún hã bù jí xī duàn yí qiâ zhū fán nǎo fù ãr dã chū lí rán qí sâ yùn shîu yùn xiǎng yùn háng yùn

云何不即悉断一切诸烦恼缚而得出离?然其色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、

shí yùn yù jiâ sâ jiâ wú sâ jiâ wú míng tān ài wú yǒu chā biã shì zã fï jiào yú zhū zhîng

识蕴;欲界、色界、无色界,无明、贪爱,无有差别,是则佛教。于诸众

shēng huî yǒu lì yì huî wú lì yì

生,或有利益?或无利益?

shí qín shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,勤首菩萨以颂答曰:

fï zǐ shàn dì tīng wǒ jīn rú shí dá

佛子善谛听,我今如实答,

huî yǒu sù xiâ tuō huî yǒu nán chū lí

或有速解脱,或有难出离。

ruî yù qiú chú miâ wú liàng zhū guî â

若欲求除灭,无量诸过恶,

dāng yú fï fǎ zhōng yǒng měng cháng jīng jìn

当于佛法中,勇猛常精进。

pì rú wēi shǎo huǒ qiáo shī sù lìng miâ

譬如微少火,樵湿速令灭,

yú fï jiào fǎ zhōng xiâ dài zhě yì rán

于佛教法中,懈怠者亦然。

rú zuàn suì qiú huǒ wâi chū ãr shù xī

如钻燧求火,未出而数息,

huǒ shì suí zhǐ miâ xiâ dài zhě yì rán

火势随止灭,懈怠者亦然。

rú rãn chí rì zhū bù yǐ wù chãng yǐng

如人持日珠,不以物承影,

huǒ zhōng bù kě dã xiâ dài zhě yì rán

火终不可得,懈怠者亦然。

pì rú hâ rì zhào hái zhì bì qí mù

譬如赫日照,孩稚闭其目,

guài yán hã bù dǔ xiâ dài zhě yì rán

怪言何不睹,懈怠者亦然。

rú rãn wú shǒu zú yù yǐ máng cǎo jiàn

如人无手足,欲以芒草箭,

biàn shâ pî dà dì xiâ dài zhě yì rán

遍射破大地,懈怠者亦然。

rú yǐ yī máo duān ãr qǔ dà hǎi shuǐ

如以一毛端,而取大海水,

yù lìng jìn gàn jiã xiâ dài zhě yì rán

欲令尽干竭,懈怠者亦然。

yîu rú jiã huǒ qǐ yù yǐ shǎo shuǐ miâ

又如劫火起,欲以少水灭,

yú fï jiào fǎ zhōng xiâ dài zhě yì rán

于佛教法中,懈怠者亦然。

rú yǒu jiàn xū kōng duān jū bù yáo dîng

如有见虚空,端居不摇动,

ãr yán pǔ tãng niâ xiâ dài zhě yì rán

而言普腾蹑,懈怠者亦然。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân fǎ shǒu pú sà yán fï zǐ rú fï suǒ shuō ruî yǒu zhîngshēng

尔时,文殊师利菩萨问法首菩萨言:佛子!如佛所说:若有众 生,

shîu chí zhâng fǎ xī nãng chú duàn yí qiâ fán nǎo hã gù fù yǒu shîu chí zhâng fǎ ãr bú duàn zhě suí tān chēn

受持正法,悉能除断一切烦恼。何故复有受持正法而不断者?随贪、嗔、

chī suí màn suí fù suí fân suí hân suí jí suí qiān suí kuáng suí chǎn shì lì suǒ zhuǎn

痴,随慢、随覆、随忿、随恨、随嫉、随悭、随诳、随谄,势力所转,

wú yǒu lí xīn nãngshîu chí fǎ hã gù fù yú xīn hâng zhī nâi qǐ zhū fán nǎo

无有离心,能受持法。何故复于心行之内起诸烦恼?

shí fǎ shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,法首菩萨以颂答曰:

fï zǐ shàn dì tīng suǒ wân rú shí yì

佛子善谛听,所问如实义,

fēi dàn yǐ duō wãn nãng rù rú lái fǎ

非但以多闻,能入如来法。

rú rãn shuǐ suǒ piāo jù nì ãr kě sǐ

如人水所漂,惧溺而渴死,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú rãn shâ měi shàn zì â ãr bù shí

如人设美膳,自饿而不食,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú rãn shànfāng yào zì jí bù nãng jiù

如人善方药,自疾不能救,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú rãn shù tā bǎo zì wú bàn qián fēn

如人数他宝,自无半钱分,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú yǒu shēngwánggōng ãr shîu něi yǔ hán

如有生王宫,而受馁与寒,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú lïng zîu yīn yuâ yuâ bǐ bù zì wãn

如聋奏音乐,悦彼不自闻,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú máng huì zhîngxiàng shì bǐ bù zì jiàn

如盲缋众 像,示彼不自见,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

pì rú hǎi chuán shī ãr yú hǎi zhōng sǐ

譬如海船师,而于海中死,

yú fǎ bù xiū xíng duō wãn yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú zài sì qú dào guǎngshuōzhîng hào shì

如在四衢道,广说众好事,

nâi zì wú shí dã bù xíng yì rú shì

内自无实德,不行亦如是。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân zhì shǒu pú sà yán fï zǐ yú fï fǎ zhōng zhì wãi shàngshǒu

尔时,文殊师利菩萨问智首菩萨言:佛子!于佛法中,智为上首。

rú lái hã gù huî wãi zhîngshēng zàn tàn bù shī huî zàn chí jiâ huî zàn kān rěn huî zàn jīng jìn huî zàn

如来何故,或为众 生赞叹布施,或赞持戒,或赞堪忍,或赞精进,或赞

chándìng huî zàn zhì huì huî fù zàn tàn cí bēi xǐ shě ãr zhōng wú yǒu wãi yǐ yī fǎ ãr dã chū lí chãng

禅定,或赞智慧,或复赞叹慈悲喜舍,而终无有唯以一法而得出离,成

ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí zhě

阿耨多罗三藐三菩提者?

shí zhì shǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,智首菩萨以颂答曰:

fï zǐ shân xī yǒu nãng zhī zhîng shēng xīn

佛子甚希有,能知众 生心,

rú rãn suǒ wân yì dì tīng wǒ jīn shuō

如仁所问义,谛听我今说。

guî qù wâi lái shì xiàn zài zhū dǎo shī

过去未来世,现在诸导师,

wú yǒu shuō yī fǎ ãr dã yú dào zhě

无有说一法,而得于道者。

fï zhī zhîng shēng xīn xìng fēn gâ bù tïng

佛知众 生心,性分各不同,

suí qí suǒ yìng shîu rú shì ãr shuō fǎ

随其所应受,如是而说法。

qiān zhě wãi zàn shī huǐ jìn zhě zàn jiâ

悭者为赞施,毁禁者赞戒,

duō chēn wãi zàn rěn hǎo xiâ zàn jīng jìn

多嗔为赞忍,好懈赞精进。

luàn yì zàn chán dìng yú chī zàn zhì huì

乱意赞禅定,愚痴赞智慧,

bù rãn zàn cí mǐn nù hài zàn dà bēi

不仁赞慈愍,怒害赞大悲。

yōu qī wãi zàn xǐ qǔ xīn zàn tàn shě

忧戚为赞喜,曲心赞叹舍,

rú shì cì dì xiū jiàn jù zhū fï fǎ

如是次第修,渐具诸佛法。

rú xiān lì jī dǔ ãr hîu zào gōng shì

如先立基堵,而后造宫室,

shī jiâ yì fù rán pú sà zhîng hâng běn

施戒亦复然,菩萨众行本。

pì rú jiàn chãng guō wãi hù zhū rãn zhîng

譬如建城郭,为护诸人众,

rěn jìn yì rú shì fáng hù zhū pú sà

忍进亦如是,防护诸菩萨。

pì rú dà lì wáng shuài tǔ xián dài yǎng

譬如大力王,率土咸戴仰,

dìng huì yì rú shì pú sà suǒ yī lài

定慧亦如是,菩萨所依赖。

yì rú zhuǎn lún wáng nãng yǔ yí qiâ lâ

亦如转轮王,能与一切乐,

sì děng yì rú shì yǔ zhū pú sà lâ

四等亦如是,与诸菩萨乐。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wân xiánshǒu pú sà yán fï zǐ zhū fï shì zūn wãi yǐ yí dào ãr

尔时,文殊师利菩萨问贤首菩萨言:佛子!诸佛世尊,唯以一道,而

dã chū lí yún hã jīn jiàn yí qiâ fï tǔ suǒ yǒu zhîng shì zhǒngzhǒng bù tïng suǒ wâi shì jiâ zhîngshēng jiâ

得出离。云何今见一切佛土所有众事,种 种不同?所谓:世界众 生界,

shuō fǎ tiáo fú shîuliàngguāngmíng shãntōngzhîng huì jiào yí fǎ zhù gâ yǒu chā biã wú yǒu bù jù yí qiâ

说法调伏,寿量 光明、神通众会,教仪法住,各有差别。无有不具一切

fï fǎ ãr chãng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí zhě

佛法而成阿耨多罗三藐三菩提者?

shí xiánshǒu pú sà yǐ sîng dá yuē

时,贤首菩萨以颂答曰:

wãn shū fǎ cháng ěr fǎ wáng wãi yī fǎ

文殊法常尔,法王唯一法,

yí qiâ wú ài rãn yí dào chū shēng sǐ

一切无碍人,一道出生死。

yí qiâ zhū fï shēn wãi shì yī fǎ shēn

一切诸佛身,唯是一法身,

yì xīn yī zhì huì lì wú wâi yì rán

一心一智慧,力无畏亦然。

rú běn qù pú tí suǒ yǒu huí xiàng xīn

如本趣菩提,所有回向心,

dã rú shì chà tǔ zhîng huì jí shuō fǎ

得如是刹土,众会及说法。

yí qiâ zhū fï chà zhuāng yán xī yuán mǎn

一切诸佛刹, 庄 严悉圆满,

suí zhîng shēng xíng yì rú shì jiàn bù tïng

随众 生行异,如是见不同。

fï chà yǔ fï shēn zhîng huì jí yán shuō

佛刹与佛身,众会及言说,

rú shì zhū fï fǎ zhîng shēng mî nãng jiàn

如是诸佛法,众 生莫能见。

qí xīn yǐ qīng jìng zhū yuàn jiē jù zú

其心已清净,诸愿皆具足,

rú shì míng dá rãn yú cǐ nǎi nãng dǔ

如是明达人,于此乃能睹。

suí zhîng shēng xīn lâ jí yǐ yâ guǒ lì

随众 生心乐,及以业果力,

rú shì jiàn chā biã cǐ fï wēi shãn gù

如是见差别,此佛威神故。

fï chà wú fēn biã wú zēng wú yǒu ài

佛刹无分别,无憎无有爱,

dàn suí zhîng shēng xīn rú shì jiàn yǒu shū

但随众 生心,如是见有殊。

yǐ shì yú shì jiâ suǒ jiàn gâ chā biã

以是于世界,所见各差别,

fēi yí qiâ rú lái dà xiān zhī guî jiù

非一切如来,大仙之过咎。

yí qiâ zhū shì jiâ suǒ yìng shîu huà zhě

一切诸世界,所应受化者,

cháng jiàn rãn zhōng xiïng zhū fï fǎ rú shì

常见人中 雄,诸佛法如是。

ěr shí zhū pú sà wâi wãn shū shī lì pú sà yán fï zǐ wǒ děng suǒ xiâ gâ zì shuō yǐ wãi yuàn

尔时,诸菩萨谓文殊师利菩萨言:佛子!我等所解,各自说已。唯愿

rãn zhě yǐ miàobiàn cái yǎn chàng rú lái suǒ yǒu jìng jiâ hã děng shì fï jìng jiâ hã děng shì fï jìng jiâ yīn

仁者,以妙辩才,演畅如来所有境界。何等是佛境界?何等是佛境界因?

hã děng shì fï jìng jiâ dù hã děng shì fï jìng jiâ rù hã děng shì fï jìng jiâ zhì hã děng shì fï jìng jiâ

何等是佛境界度?何等是佛境界入?何等是佛境界智?何等是佛境界

fǎ hã děng shì fï jìng jiâ shuō hã děng shì fï jìng jiâ zhī hã děng shì fï jìng jiâ zhâng hã děng shì fï

法?何等是佛境界说?何等是佛境界知?何等是佛境界证?何等是佛

jìng jiâ xiàn hã děng shì fï jìng jiâ guǎng

境界现?何等是佛境界广?

shí wãn shū shī lì pú sà yǐ sîng dá yuē

时,文殊师利菩萨以颂答曰:

rú lái shēn jìng jiâ qí liàng děng xū kōng

如来深境界,其量等虚空,

yí qiâ zhîng shēng rù ãr shí wú suǒ rù

一切众 生入,而实无所入。

rú lái shēn jìng jiâ suǒ yǒu shâng miào yīn

如来深境界,所有胜妙因,

yì jiã cháng xuān shuō yì fù bù nãng jìn

亿劫常宣说,亦复不能尽。

suí qí xīn zhì huì yîu jìn xián lìng yì

随其心智慧,诱进咸令益,

rú shì dù zhîng shēng zhū fï zhī jìng jiâ

如是度众 生,诸佛之境界。

shì jiān zhū guï tǔ yí qiâ jiē suí rù

世间诸国土,一切皆随入,

zhì shēn wú yǒu sâ fēi bǐ suǒ nãng jiàn

智身无有色,非彼所能见。

zhū fï zhì zì zài sān shì wú suǒ ài

诸佛智自在,三世无所碍,

rú shì huì jìng jiâ píng děng rú xū kōng

如是慧境界,平等如虚空。

fǎ jiâ zhîng shēng jiâ jiū jìng wú chā biã

法界众 生界,究竟无差别,

yí qiâ xī liǎo zhī cǐ shì rú lái jìng

一切悉了知,此是如来境。

yí qiâ shì jiâ zhōng suǒ yǒu zhū yīn shēng

一切世界中,所有诸音声,

fï zhì jiē suí liǎo yì wú yǒu fēn biã

佛智皆随了,亦无有分别。

fēi shí suǒ nãng shí yì fēi xīn jìng jiâ

非识所能识,亦非心境界,

qí xìng běn qīng jìng kāi shì zhū qún shēng

其性本清净,开示诸群生。

fēi yâ fēi fán nǎo wú wù wú zhù chù

非业非烦恼,无物无住处,

wú zhào wú suǒ xíng píng děng xíng shì jiān

无照无所行,平等行世间。

yí qiâ zhîng shēng xīn pǔ zài sān shì zhōng

一切众 生心,普在三世中,

rú lái yú yī niàn yí qiâ xī míng dá

如来于一念,一切悉明达。

ěr shí cǐ suō pï shì jiâ zhōng yí qiâ zhîngshēng suǒ yǒu fǎ chā biã yâ chā biã shì jiān chā biã

尔时,此娑婆世界中,一切众 生所有法差别、业差别、世间差别、

shēn chā biã gēn chā biã shîushēng chā biã chí jiâ guǒ chā biã fàn jiâ guǒ chā biã guï tǔ guǒ chā biã

身差别、根差别、受生差别、持戒果差别、犯戒果差别、国土果差别,

yǐ fï shãn lì xī jiē míngxiàn rú shì dōngfāng bǎi qiān yì nuï yú tuō wú shù wú liàng wú biān wú

以佛神力,悉皆明现。如是,东方百千亿那由他无数、无量、无边、无

děng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù kě liáng bù kě shuō jìn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí

等、不可数、不可称、不可思、不可量、不可说,尽法界、虚空界、一

qiâ shì jiâ zhōng suǒ yǒu zhîngshēng fǎ chā biã nǎi zhì guï tǔ guǒ chā biã xī yǐ fï shãn lì gù fēn míngxiǎn

切世界中,所有众 生法差别,乃至国土果差别,悉以佛神力故,分明显

xiàn nán xī běi fāng sì wãi shàng xià yì fù rú shì

现;南西北方,四维上下,亦复如是。