准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》15

导读:有 胜 三昧名安乐,能普救度诸群 生 ,放大 光 明不思议,令其见者悉调伏。...

《大方广佛华严经注音》15

yǒu shâng sün mâi míng ün lâ nãng pǔ jiù dù zhū qún shýng

有 胜 三昧名安乐,能普救度诸群 生 ,

fàng dà guüng míng bù sÿ yì lìng qí jiàn zhþ xÿ tiáo fú

放大 光 明不思议,令其见者悉调伏。

suǒ fàng guüng míng míng shàn xiàn ruî yǒu zhîng shýng yù cǐ guüng

所放光明名善现,若有众 生遇此光,

bì lìng huî yì bù táng yuán yÿn shì dã chãng wú shàng zhì

必令获益不唐捐,因是得 成 无 上 智。

bǐ guüng shì xiàn yú zhū fï shì fǎ shì sýng shì zhâng dào

彼 光 示现于诸佛,示法示僧示 正 道,

yì shì fï tǎ jí xíng xiàng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

亦示佛塔及形像 ,是故得成此光 明。

yîu fàng guüng míng míng zhào yào yìng bì yí qiâ zhū tiün guüng

又放 光 明名照曜,映蔽一切诸天 光 ,

suǒ yǒu àn zhàng mǐ bù chú pǔ wãi zhîng shýng zuî ráo yì

所有暗障靡不除,普为众 生作饶益。

cǐ guüng juã wù yí qiâ zhîng lìng zhí dýng míng gîng yǎng fï

此 光 觉悟一切 众 ,令执灯明供养佛,

yǐ dýng gîng yǎng zhū fï gù dã chãng shì zhōng wú shàng dýng

以灯供养诸佛故,得成 世中无上 灯。

rán zhū yïu dýng jí sū dýng yì rán zhǒng zhǒng zhū míng jù

然诸油灯及酥灯,亦然 种 种 诸明炬,

zhîng xiüng miào yào shàng bǎo zhú yǐ shì gîng fï huî cǐ guüng

众 香妙药上宝烛,以是供佛获此光。

yîu fàng guüng míng míng jì dù cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光 明名济度,此光 能觉一切众 ,

lìng qí pǔ fü dà shì xÿn dù tuō yù hǎi zhū qún shýng

令其普发大誓心,度脱欲海诸群 生 。

ruî nãng pǔ fü dà shì xÿn dù tuō yù hǎi zhū qún shýng

若能普发大誓心,度脱欲海诸群 生 ,

zã nãng yuâ dù sì pù liú shì dǎo wú yōu xiâ tuō chãng

则能越度四瀑流,示导无忧解脱 城 。

yú zhū xíng lù dà shuǐ chù zào lì qiáo liáng jí chuán fá

于诸行路大水处,造立桥 梁 及 船 筏,

huǐ zǐ yǒu wãi zàn jì jìng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

毁訾有为赞寂静,是故得 成 此 光 明。

yîu fàng guüng míng míng miâ ài cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光 明名灭爱,此光 能觉一切众 ,

lìng qí shþ lí yú wǔ yù zhuün sÿ xiâ tuō miào fǎ wâi

令其舍离于五欲,专思解脱妙法味。

ruî nãng shþ lí yú wǔ yù zhuün sÿ xiâ tuō miào fǎ wâi

若能舍离于五欲,专思解脱妙法味,

zã nãng yǐ fï gün lù yǔ pǔ miâ shì jiün zhū kþ ài

则能以佛甘露雨,普灭世间诸渴爱。

huì shÿ chí jǐng jí quán liú zhuün qiú wú shàng pú tí dào

惠施池井及泉流,专求无上菩提道,

huǐ zǐ wǔ yù zàn chán dìng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

毁訾五欲赞禅定,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng huün xǐ cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名欢喜,此光能觉一切众,

lìng qí ài mù fï pú tí fü xÿn yuàn zhâng wú shÿ dào

令其爱慕佛菩提,发心愿证无师道。

zào lì rú lái dà býi xiàng zhîngxiàngzhuüng yán zuî huü zuî

造立如来大悲像,众 相 庄 严坐华座,

hãng tàn zuì shâng zhū gōng dã shì gù dã chãng cǐ guüng míng

恒叹最胜诸功德,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng ài lâ cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名爱乐,此光能觉一切众,

lìng qí xÿn lâ yú zhū fï jí yǐ lâ fǎ lâ zhîng sýng

令其心乐于诸佛,及以乐法乐众僧。

ruî cháng xÿn lâ yú zhū fï jí yǐ lâ fǎ lâ zhîng sýng

若常心乐于诸佛,及以乐法乐众僧,

zã zài rú lái zhîng huì zhōng dǎi chãng wú shàng shýn fǎ rþn

则在如来众会中,逮成无上深法忍。

küi wù zhîng shýng wú yǒu liàng pǔ shǐ niàn fï fǎ sýng bǎo

开悟众 生无有量,普使念佛法僧宝,

jí shì fü xÿn gōng dã hâng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

及示发心功德行,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng fú jù cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名福聚,此光能觉一切众,

lìng xíng zhǒng zhǒng wú liàng shÿ yǐ cǐ yuàn qiú wú shàng dào

令行种 种无量施,以此愿求无上道。

shâ dà shÿ huì wú zhý xiàn yǒu lái qiú zhþ jiý mǎn zú

设大施会无遮限,有来求者皆满足,

bù lìng qí xÿn yǒu suǒ fá shì gù dã chãng cǐ guüng míng

不令其心有所乏,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng jù zhì cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名具智,此光能觉一切众,

lìng yú yÿ fǎ yÿ niàn zhōng xÿ xiâ wú liàng zhū fǎ mãn

令于一法一念中,悉解无量诸法门。

wãi zhū zhîng shýng fýn biã fǎ jí yǐ juã liǎo zhýn shí yì

为诸众 生分别法,及以决了真实义,

shàn shuō fǎ yì wú kuÿ jiǎn shì gù dã chãng cǐ guüng míng

善说法义无亏减,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng huì dýng cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名慧灯,此光能觉一切众,

lìng zhÿ zhîng shýng xìng kōng jì yí qiâ zhū fǎ wú suǒ yǒu

令知众 生性空寂,一切诸法无所有。

yǎn shuō zhū fǎ kōng wú zhǔ rú huàn rú yàn shuǐ zhōng yuâ

演说诸法空无主,如幻如焰水中月,

nǎi zhì yïu rú mâng yǐng xiàng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

乃至犹如梦影像,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng fǎ zì zài cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光名法自在,此光能觉一切众,

lìng dã wú jìn tuï luï ní xÿ chí yí qiâ zhū fï fǎ

令得无尽陀罗尼,悉持一切诸佛法。

gōng jìng gîng yǎng chí fǎ zhþ jǐ shì shǒu hù zhū xián shâng

恭敬供养持法者,给侍守护诸贤圣 ,

yǐ zhǒngzhǒng fǎ shÿ zhîngshýng shì gù dã chãng cǐ guüngmíng

以种 种法施众 生,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng nãng shþ cǐ guüng juã wù qiün zhîng shýng

又放光明名能舍,此光觉悟悭众 生,

lìng zhÿ cái bǎo xÿ fýi cháng hãng yào huì shÿ xÿn wú zhuï

令知财宝悉非常,恒乐惠施心无著。

qiün xÿn nán tiáo ãr nãng tiáo xiâ cái rú mâng rú fú yún

悭心难调而能调,解财如梦如浮云,

zýng zhǎng huì shÿ qÿng jìng xÿn shì gù dã chãng cǐ guüng míng

增长惠施清净心,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng chú râ cǐ guüng nãng juã huǐ jìn zhþ

又放光明名除热,此光能觉毁禁者,

pǔ shǐ shîu chí qÿng jìng jiâ fü xÿn yuàn zhâng wú shÿ dào

普使受持清净戒,发心愿证无师道。

quàn yǐn zhîng shýng shîu chí jiâ shí shàn yâ dào xÿ qÿng jìng

劝引众 生受持戒,十善业道悉清净,

yîu lìng fü xiàng pú tí xÿn shì gù dã chãng cǐ guüng míng

又令发向菩提心,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng rþn yán cǐ guüng juã wù chýn huì zhþ

又放光明名忍严,此光觉悟嗔恚者,

lìng bǐ chú chýn lí wǒ màn cháng yào rþn rǔ rïu hã fǎ

令彼除嗔离我慢,常乐忍辱柔和法。

zhîng shýng bào â nán kþ rþn wãi pú tí gù xÿn bù dîng

众 生暴恶难可忍,为菩提故心不动,

cháng yào chýng yáng rþn gōng dã shì gù dã chãng cǐ guüng míng

常乐称扬忍功德,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng yǒng mþng cǐ guüng juã wù lǎn duî zhþ

又放光明名勇猛,此光觉悟懒惰者,

lìng bǐ cháng yú sün bǎo zhōng gōng jìng gîng yǎng wú pí yàn

令彼常于三宝中,恭敬供养无疲厌。

ruî bǐ cháng yú sün bǎo zhōng gōng jìng gîng yǎng wú pí yàn

若彼常于三宝中,恭敬供养无疲厌,

zã nãng chüo chū sì mï jìng sù chãng wú shàng fï pú tí

则能超出四魔境,速成无上佛菩提。

quàn huà zhîng shýng lìng jìn câ cháng qín gîng yǎng yú sün bǎo

劝化众 生令进策,常勤供养于三宝,

fǎ yù miâ shí zhuün shǒu hù shì gù dã chãng cǐ guüng míng

法欲灭时专守护,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng jì jìng cǐ guüng nãng juã luàn yì zhþ

又放光明名寂静,此光能觉乱意者,

lìng qí yuǎn lí tün huì chÿ xÿn bù dîng yáo ãr zhâng dìng

令其远离贪恚痴,心不动摇而正定。

shþ lí yí qiâ â zhÿ shí wú yì tán shuō zá rǎn xíng

舍离一切恶知识,无义谈说杂染行,

zàn tàn chán dìng ü lán rþ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

赞叹禅定阿兰若,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng huì yán cǐ guüng juã wù yú mí zhþ

又放光明名慧严,此光觉悟愚迷者,

lìng qí zhâng dì xiâ yuán qǐ zhū gýn zhì huì xÿ tōng dá

令其证谛解缘起,诸根智慧悉通达。

ruî nãng zhâng dì xiâ yuán qǐ zhū gýn zhì huì xÿ tōng dá

若能证谛解缘起,诸根智慧悉通达,

zã dã rì dýng sün mâi fǎ zhì huì guüng míng chãng fï guǒ

则得日灯三昧法,智慧光明成佛果。

guï cái jí jǐ jiý nãng shþ wãi pú tí gù qiú zhâng fǎ

国财及己皆能舍,为菩提故求正法,

wãn yǐ zhuün qín wãi zhîng shuō shì gù dã chãng cǐ guüng míng

闻已专勤为众说,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng fï huì cǐ guüng juã wù zhū hán shí

又放光明名佛慧,此光觉悟诸含识,

lìng jiàn wú liàng wú biün fï gâ gâ zuî bǎo lián huü shàng

令见无量无边佛,各各坐宝莲华上。

zàn fï wýi dã jí xiâ tuō shuō fï zì zài wú yǒu liàng

赞佛威德及解脱,说佛自在无有量 ,

xiǎn shì fï lì jí shãn tōng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

显示佛力及神通,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng wú wâi cǐ guüng zhào chù kǒng bù zhþ

又放光明名无畏,此光照触恐怖者,

fýi rãn suǒ chí zhū dú hài yí qiâ jiý lìng jí chú miâ

非人所持诸毒害,一切皆令疾除灭。

nãng yú zhîng shýng shÿ wú wâi yù yǒu nǎo hài jiý quàn zhǐ

能于众 生施无畏,遇有恼害皆劝止,

zhþng jì â nàn gū qiïng zhþ yǐ shì dã chãng cǐ guüng míng

拯济厄难孤穷者,以是得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng ün yǐn cǐ guüng nãng zhào jí bìng zhþ

又放光明名安隐,此光能照疾病者,

lìng chú yí qiâ zhū kǔ tîng xÿ dã zhâng dìng sün mâi lâ

令除一切诸苦痛,悉得正定三昧乐。

shÿ yǐ liáng yào jiù zhîng huàn miào bǎo yán mìng xiüng tú tǐ

施以良药救众患,妙宝延命香涂体,

sū yïu rǔ mì chōng yǐn shí yǐ shì dã chãng cǐ guüng míng

酥油乳蜜充饮食,以是得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng jiàn fï cǐ guüng juã wù jiüng mî zhþ

又放光明名见佛,此光觉悟将没者,

lìng suí yì niàn jiàn rú lái mìng zhōng dã shýng qí jìng guï

令随忆念见如来,命终得生其净国。

jiàn yǒu lín zhōng quàn niàn fï yîu shì zūn xiàng lìng zhün jìng

见有临终劝念佛,又示尊像令瞻敬,

bǐ yú fï suǒ shýn guÿ yǎng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

俾于佛所深归仰,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng lâ fǎ cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名乐法,此光能觉一切众,

lìng yú zhâng fǎ cháng xÿn lâ tÿng wãn yǎn shuō jí shū xiþ

令于正法常欣乐,听闻演说及书写。

fǎ yù jìn shí nãng yǎn shuō lìng qiú fǎ zhþ yì chōng mǎn

法欲尽时能演说,令求法者意充满,

yú fǎ ài lâ qín xiū xíng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

于法爱乐勤修行,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng miào yÿn cǐ guüng küi wù zhū pú sà

又放光明名妙音,此光开悟诸菩萨,

nãng lìng sün jiâ suǒ yǒu shýng wãn zhþ jiý shì rú lái yÿn

能令三界所有声,闻者皆是如来音。

yǐ dà yÿn shýng chýng zàn fï jí shÿ líng duï zhū yÿn yuâ

以大音声 称赞佛,及施铃铎诸音乐,

pǔ shǐ shì jiün wãn fï yÿn shì gù dã chãng cǐ guüng míng

普使世间闻佛音,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng shÿ gün lù cǐ guüng küi wù yí qiâ zhîng

又放光名施甘露,此光开悟一切众,

lìng shþ yí qiâ fàng yì hâng jù zú xiū xí zhū gōng dã

令舍一切放逸行,具足修习诸功德。

shuō yǒu wãi fǎ fýi ün yǐn wú liàng kǔ nǎo xÿ chōng biàn

说有为法非安隐,无量苦恼悉充遍,

hãng yào chýng yáng jì miâ lâ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

恒乐称扬寂灭乐,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng zuì shâng cǐ guüng küi wù yí qiâ zhîng

又放光明名最胜,此光开悟一切众,

lìng yú fï suǒ pǔ tÿng wãn jiâ dìng zhì huì zýng shàng fǎ

令于佛所普听闻,戒定智慧增上法。

cháng yào chýngyáng yí qiâ fï shâng jiâ shângdìng shū shâng huì

常乐称扬一切佛,胜戒胜定殊胜慧,

rú shì wãi qiú wú shàng dào shì gù dã chãng cǐ guüng míng

如是为求无上道,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng bǎo yán cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名宝严,此光能觉一切众,

lìng dã bǎo zàng wú qiïng jìn yǐ cǐ gîng yǎng zhū rú lái

令得宝藏无穷尽,以此供养诸如来。

yǐ zhū zhǒng zhǒng shàng miào bǎo fâng shÿ yú fï jí fï tǎ

以诸种 种 上妙宝,奉施于佛及佛塔,

yì yǐ huì shÿ zhū pín fá shì gù dã chãng cǐ guüng míng

亦以惠施诸贫乏,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng xiüng yán cǐ guüng nãng juã yí qiâ zhîng

又放光明名香严,此光能觉一切众,

lìng qí wãn zhþ yuâ kþ yì juã dìng düng chãng fï gōng dã

令其闻者悦可意,决定当成佛功德。

rãn tiün miào xiüng yǐ tú dì gîng yǎng yí qiâ zuì shâng wáng

人天妙香以涂地,供养一切最胜王,

yì yǐ zào tǎ jí fï xiàng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

亦以造塔及佛像,是故得成此光明。

yîu fàng guüngmíng zá zhuüng yán bǎo chuáng fün gài wú yüng shù

又放光名杂 庄 严,宝 幢 幡盖无央数,

fãn xiüng sàn huü zîu zhîng yuâ chãng yì nâi wài jiý chōng mǎn

焚香散华奏众乐,城邑内外皆充满。

bþn yǐ wýi miào jì yuâ yÿn zhîng xiüng miào huü chuáng gài dþng

本以微妙妓乐音,众 香妙华 幢 盖等,

zhǒngzhǒngzhuüng yán gîngyǎng fï shì gù dã chãng cǐ guüngmíng

种 种 庄 严供养佛,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng yán jiã lìng dì píng tǎn yïu rú zhǎng

又放光明名严洁,令地平坦犹如掌,

zhuüng yán fï tǎ jí qí chù shì gù dã chãng cǐ guüng míng

庄 严佛塔及其处,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng dà yún nãng qǐ xiüng yún yǔ xiüng shuǐ

又放光明名大云,能起香云雨香水,

yǐ shuǐ sǎ tǎ jí tíng yuàn shì gù dã chãng cǐ guüng míng

以水洒塔及庭院,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng yán jù lìng luǒ xíng zhþ dã shàng fú

又放光明名严具,令裸形者得上服,

yán shýn miào wù ãr wãi shÿ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

严身妙物而为施,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng shàng wâi nãng lìng jÿ zhþ huî mþi shí

又放光明名上味,能令饥者获美食,

zhǒngzhǒngzhýnzhuàn ãr wãi shÿ shì gù dã chãng cǐ guüngmíng

种 种珍馔而为施,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng míng dà cái lìng pín fá zhþ huî bǎo zàng

又放光明名大财,令贫乏者获宝藏,

yǐ wú jìn wù shÿ sün bǎo shì gù dã chãng cǐ guüng míng

以无尽物施三宝,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng yǎn qÿng jìng nãng lìng máng zhþ jiàn zhîng sâ

又放光名眼清净,能令盲者见众色,

yǐ dýng shÿ fï jí fï tǎ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

以灯施佛及佛塔,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng þr qÿng jìng nãng lìng lïng zhþ xÿ shàn tÿng

又放光名耳清净,能令聋者悉善听,

gǔ yuâ yú fï jí fï tǎ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

鼓乐娱佛及佛塔,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng bí qÿng jìng xÿ wâi wãn xiüng jiý dã wãn

又放光名鼻清净,昔未闻香皆得闻,

yǐ xiüng shÿ fï jí fï tǎ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

以香施佛及佛塔,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng shã qÿng jìng nãng yǐ mþi yÿn chýng zàn fï

又放光名舌清净,能以美音称赞佛,

yǒng chú cū â bú shàn yǔ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

永除粗恶不善语,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng shýn qÿng jìng zhū gýn quý zhþ lìng jù zú

又放光名身清净,诸根缺者令具足,

yǐ shýn lǐ fï jí fï tǎ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

以身礼佛及佛塔,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng yì qÿng jìng lìng shÿ xÿn zhþ dã zhâng niàn

又放光名意清净,令失心者得正念,

xiū xíng sün mâi xÿ zì zài shì gù dã chãng cǐ guüng míng

修行三昧悉自在,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng sâ qÿng jìng lìng jiàn nán sÿ zhū fï sâ

又放光名色清净,令见难思诸佛色,

yǐ zhîngmiào sâ zhuüng yán tǎ shì gù dã chãng cǐ guüngmíng

以众妙色 庄 严塔,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng shýng qÿng jìng lìng zhÿ shýng xìng bþn kōng jì

又放光名声清净,令知声性本空寂,

guün shýng yuán qǐ rú gǔ xiǎng shì gù dã chãng cǐ guüng míng

观声缘起如谷响,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng xiüng qÿng jìng lìng zhū chîu huì xÿ xiüng jiã

又放光名香清净,令诸臭秽悉香洁,

xiüng shuǐ xǐ tǎ pú tí shù shì gù dã chãng cǐ guüng míng

香水洗塔菩提树,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng wâi qÿng jìng nãng chú yí qiâ wâi zhîng dú

又放光名味清净,能除一切味中毒,

hãng gîng fï sýng jí fù mǔ shì gù dã chãng cǐ guüng míng

恒供佛僧及父母,是故得成此光明。

yîu fàng guüng míng chù qÿng jìng nãng lìng â chù jiý rïu ruǎn

又放光名触清净,能令恶触皆柔软,

gý chán jiàn jǐ cïng kōng yǔ jiý lìng biàn zuî miào huü mán

戈鋋剑戟从空雨,皆令变作妙华鬘。

yǐ xÿ cãng yú dào lù zhōng tú xiüng sàn huü bù yÿ fu

以昔曾于道路中,涂香散华布衣服,

yíng sîng rú lái lìng dǎo shàng shì gù jÿn huî guüng rú shì

迎送如来令蹈上,是故今获光如是。

yîu fàng guüng míng fǎ qÿng jìng nãng lìng yí qiâ zhū máo kǒng

又放光名法清净,能令一切诸毛孔,

xÿ yǎn miào fǎ bù sÿ yì zhîng shýng tÿng zhþ xián xÿn wù

悉演妙法不思议,众 生听者咸欣悟。

yÿn yuán suǒ shýng wú yǒu shýng zhū fï fǎ shýn fýi shì shýn

因缘所生无有生,诸佛法身非是身,

fǎ xìng cháng zhù rú xū kōng yǐ shuō qí yì guüng rú shì

法性常住如虚空,以说其义光如是。

rú shì dþng bǐ guüng míng mãn rú hãng hã shü wú xiàn shù

如是等比光明门,如恒河沙无限数,

xÿ cïng dà xiün máo kǒng chū yÿ yÿ zuî yâ gâ chü biã

悉从大仙毛孔出,一一作业各差别。

rú yÿ máo kǒng suǒ fàng guüng wú liàng wú shù rú hãng shü

如一毛孔所放光,无量无数如恒沙,

yí qiâ máo kǒng xÿ yì rán cǐ shì dà xiün sün mâi lì

一切毛孔悉亦然,此是大仙三昧力。

rú qí bþn hâng suǒ dã guüng suí bǐ sù yuán tïng hâng zhþ

如其本行所得光,随彼宿缘同行者,

jÿn fàng guüng míng gù rú shì cǐ shì dà xiün zhì zì zài

今放光明故如是,此是大仙智自在。

wǎng xÿ tïng xiū yú fú yâ jí yǒu ài lâ nãng suí xǐ

往昔同修于福业,及有爱乐能随喜,

jiàn qí suǒ zuî yì fù rán bǐ yú cǐ guüng xián dã jiàn

见其所作亦复然,彼于此光咸得见。

ruî yǒu zì xiū zhîng fú yâ gîng yǎng zhū fï wú yüng shù

若有自修众福业,供养诸佛无央数,

yú fï gōng dã cháng yuàn qiú shì cǐ guüng míng suǒ küi juã

于佛功德常愿求,是此光明所开觉。

pì rú shýng máng bú jiàn rì fýi wãi wú rì chū shì jiün

譬如生盲不见日,非为无日出世间,

zhū yǒu mù zhþ xÿ míng jiàn gâ suí suǒ wù xiū qí yâ

诸有目者悉明见,各随所务修其业。

dà shì guüng míng yì rú shì yǒu zhì huì zhþ jiý xÿ jiàn

大士光明亦如是,有智慧者皆悉见,

fán fū xiã xìn liâ xiâ rãn yú cǐ guüng míng mî nãng dǔ

凡夫邪信劣解人,于此光明莫能睹。

mï ní gōng diàn jí niǎn châng miào bǎo líng xiüng yǐ tú yíng

摩尼宫殿及辇乘,妙宝灵香以涂莹,

yǒu fú dã zhþ zì rán bâi fýi wú dã zhþ suǒ nãng chǔ

有福德者自然备,非无德者所能处。

dà shì guüng míng yì rú shì yǒu shýn zhì zhþ xián zhào chù

大士光明亦如是,有深智者咸照触,

xiã xìn liâ xiâ fán yú rãn wú yǒu nãng jiàn cǐ guüng míng

邪信劣解凡愚人,无有能见此光明。

ruî yǒu wãn cǐ guüng chü biã nãng shýng qÿng jìng shýn xìn xiâ

若有闻此光差别,能生清净深信解,

yǒng duàn yí qiâ zhū yí wǎng sù chãng wú shàng gōng dã chuáng

永断一切诸疑网,速成无上功德 幢 。

yǒu shâng sün mâi nãng chū xiàn juàn shǔ zhuüng yán jiý zì zài

有胜三昧能出现,眷属 庄 严皆自在,

yí qiâ shí füng zhū guï tǔ fï zǐ zhîng huì wú lún pǐ

一切十方诸国土,佛子众会无伦匹。

yǒu miào lián huü guüng zhuüng yán liàng dþng sün qiün dà qiün jiâ

有妙莲华光 庄 严,量等三千大千界,

qí shýn duün zuî xÿ chōng mǎn shì cǐ sün mâi shãn tōng lì

其身端坐悉充满,是此三昧神通力。

fù yǒu shí chà wýi chãn shù miào hǎo lián huü suǒ wãi rào

复有十刹微尘数,妙好莲华所围绕,

zhū fï zǐ zhîng yú zhōng zuî zhù cǐ sün mâi wýi shãn lì

诸佛子众于中坐,住此三昧威神力。

sù shì chãng jiù shàn yÿn yuán jù zú xiū xíng fï gōng dã

宿世成就善因缘,具足修行佛功德,

cǐ dþng zhîng shýng rào pú sà xÿ gîng hã zhǎng guün wú yàn

此等众 生绕菩萨,悉共合掌观无厌。

pì rú míng yuâ zài xÿng zhōng pú sà chǔ zhîng yì fù rán

譬如明月在星中,菩萨处众亦复然,

dà shì suǒ hâng fǎ rú shì rù cǐ sün mâi wýi shãn lì

大士所行法如是,入此三昧威神力。

rú yú yÿ füng suǒ shì xiàn zhū fï zǐ zhîng gîng wãi rào

如于一方所示现,诸佛子众共围绕,

yí qiâ füng zhōng xÿ rú shì zhù cǐ sün mâi wýi shãn lì

一切方中悉如是,住此三昧威神力。

yǒu shâng sün mâi míng füng wǎng pú sà zhù cǐ guǎng küi shì

有胜三昧名方网,菩萨住此广开示,

yí qiâ füng zhōng pǔ xiàn shýn huî xiàn rù dìng huî cïng chū

一切方中普现身,或现入定或从出。

huî yú dōng füng rù zhâng dìng ãr yú xÿ füng cïng dìng chū

或于东方入正定,而于西方从定出;

huî yú xÿ füng rù zhâng dìng ãr yú dōng füng cïng dìng chū

或于西方入正定,而于东方从定出;

huî yú yú füng rù zhâng dìng ãr yú yú füng cïng dìng chū

或于余方入正定,而于余方从定出。

rú shì rù chū biàn shí füng shì míng pú sà sün mâi lì

如是入出遍十方,是名菩萨三昧力。

jìn yú dōng füng zhū guï tǔ suǒ yǒu rú lái wú shù liàng

尽于东方诸国土,所有如来无数量 ,

xÿ xiàn qí qián pǔ qÿn jìn zhù yú sün mâi jì bù dîng

悉现其前普亲近,住于三昧寂不动。

ãr yú xÿ füng zhū shì jiâ yí qiâ zhū fï rú lái suǒ

而于西方诸世界,一切诸佛如来所,

jiý xiàn cïng yú sün mâi qǐ guǎng xiū wú liàng zhū gîng yǎng

皆现从于三昧起,广修无量诸供养。

jìn yú xÿ füng zhū guï tǔ suǒ yǒu rú lái wú shù liàng

尽于西方诸国土,所有如来无数量 ,

xÿ xiàn qí qián pǔ qÿn jìn zhù yú sün mâi jì bù dîng

悉现其前普亲近,住于三昧寂不动。

ãr yú dōng füng zhū shì jiâ yí qiâ zhū fï rú lái suǒ

而于东方诸世界,一切诸佛如来所,

jiý xiàn cïng yú sün mâi qǐ guǎng xiū wú liàng zhū gîng yǎng

皆现从于三昧起,广修无量诸供养。

rú shì shí füng zhū shì jiâ pú sà xÿ rù wú yǒu yú

如是十方诸世界,菩萨悉入无有余,

huî xiàn sün mâi jì bù dîng huî xiàn gōng jìng gîng yǎng fï

或现三昧寂不动,或现恭敬供养佛。

yú yǎn gýn zhōng rù zhâng dìng yú sâ chãn zhōng cïng dìng chū

于眼根中入正定,于色尘中从定出,

shì xiàn sâ xìng bù sÿ yì yí qiâ tiün rãn mî nãng zhÿ

示现色性不思议,一切天人莫能知。

yú sâ chãn zhōng rù zhâng dìng yú yǎn qǐ dìng xÿn bù luàn

于色尘中入正定,于眼起定心不乱,

shuō yǎn wú shýng wú yǒu qǐ xìng kōng jì miâ wú suǒ zuî

说眼无生无有起,性空寂灭无所作。

yú þr gýn zhōng rù zhâng dìng yú shýng chãn zhōng cïng dìng chū

于耳根中入正定,于声尘中从定出,

fýn biã yí qiâ yǔ yán yÿn zhū tiün shì rãn mî nãng zhÿ

分别一切语言音,诸天世人莫能知。

yú shýng chãn zhōng rù zhâng dìng yú þr qǐ dìng xÿn bù luàn

于声尘中入正定,于耳起定心不乱,

shuō þr wú shýng wú yǒu qǐ xìng kōng jì miâ wú suǒ zuî

说耳无生无有起,性空寂灭无所作。

yú bí gýn zhōng rù zhâng dìng yú xiüng chãn zhōng cïng dìng chū

于鼻根中入正定,于香尘中从定出,

pǔ dã yí qiâ shàng miào xiüng zhū tiün shì rãn mî nãng zhÿ

普得一切上妙香,诸天世人莫能知。

yú xiüng chãn zhōng rù zhâng dìng yú bí qǐ dìng xÿn bù luàn

于香尘中入正定,于鼻起定心不乱,

shuō bí wú shýng wú yǒu qǐ xìng kōng jì miâ wú suǒ zuî

说鼻无生无有起,性空寂灭无所作。

yú shã gýn zhōng rù zhâng dìng yú wâi chãn zhōng cïng dìng chū

于舌根中入正定,于味尘中从定出,

pǔ dã yí qiâ zhū shàng wâi zhū tiün shì rãn mî nãng zhÿ

普得一切诸上味,诸天世人莫能知。

yú wâi chãn zhōng rù zhâng dìng yú shã qǐ dìng xÿn bù luàn

于味尘中入正定,于舌起定心不乱,

shuō shã wú shýng wú yǒu qǐ xìng kōng jì miâ wú suǒ zuî

说舌无生无有起,性空寂灭无所作。

yú shýn gýn zhōng rù zhâng dìng yú chù chãn zhōng cïng dìng chū

于身根中入正定,于触尘中从定出,

shàn nãng fýn biã yÿ qiý chù zhū tiün shì rãn mî nãng zhÿ

善能分别一切触,诸天世人莫能知。

yú chù chãn zhōng rù zhâng dìng yú shýn qǐ dìng xÿn bù luàn

于触尘中入正定,于身起定心不乱,

shuō shýn wú shýng wú yǒu qǐ xìng kōng jì miâ wú suǒ zuî

说身无生无有起,性空寂灭无所作。

yú yì gýn zhōng rù zhâng dìng yú fǎ chãn zhōng cïng dìng chū

于意根中入正定,于法尘中从定出,

fýn biã yí qiâ zhū fǎ xiàng zhū tiün shì rãn mî nãng zhÿ

分别一切诸法相,诸天世人莫能知。

yú fǎ chãn zhōng rù zhâng dìng cïng yì qǐ dìng xÿn bù luàn

于法尘中入正定,从意起定心不乱,

shuō yì wú shýng wú yǒu qǐ xìng kōng jì miâ wú suǒ zuî

说意无生无有起,性空寂灭无所作。

tïng zǐ shýnzhōng rù zhângdìng zhuàngniánshýnzhōngcïngdìng chū

童子身中入正定, 壮 年身中从定出,

zhuàngniánshýnzhōng rù zhângdìng lǎo niánshýnzhōngcïngdìng chū

壮 年身中入正定,老年身中从定出;

lǎo nián shýn zhōng rù zhâng dìng shàn nǚ shýn zhōng cïng dìng chū

老年身中入正定,善女身中从定出;

shàn nǚ shýn zhōng rù zhâng dìng shàn nán shýn zhōng cïng dìng chū

善女身中入正定,善男身中从定出;

shàn nán shýn zhōng rù zhâng dìng bǐ qiū ní shýn cïng dìng chū

善男身中入正定,比丘尼身从定出;

bǐ qiū ní shýn rù zhâng dìng bǐ qiū shýn zhōng cïng dìng chū

比丘尼身入正定,比丘身中从定出;

bǐ qiū shýn zhōng rù zhâng dìng xuã wú xuã shýn cïng dìng chū

比丘身中入正定,学无学身从定出;

xuã wú xuã shýn rù zhâng dìng pì zhÿ fï shýn cïng dìng chū

学无学身入正定,辟支佛身从定出;

pì zhÿ fï shýn rù zhâng dìng xiàn rú lái shýn cïng dìng chū

辟支佛身入正定,现如来身从定出;

yú rú lái shýn rù zhâng dìng zhū tiün shýn zhōng cïng dìng chū

于如来身入正定,诸天身中从定出;

zhū tiün shýn zhōng rù zhâng dìng dà lïng shýn zhōng cïng dìng chū

诸天身中入正定,大龙身中从定出;

dà lïng shýn zhōng rù zhâng dìng yâ chü shýn zhōng cïng dìng chū

大龙身中入正定,夜叉身中从定出;

yâ chü shýn zhōng rù zhâng dìng guǐ shãn shýn zhōng cïng dìng chū

夜叉身中入正定,鬼神身中从定出;

guǐ shãn shýn zhōng rù zhâng dìng yÿ máo kǒng zhōng cïng dìng chū

鬼神身中入正定,一毛孔中从定出;

yÿ máo kǒng zhōng rù zhâng dìng yí qiâ máo kǒng cïng dìng chū

一毛孔中入正定,一切毛孔从定出;

yí qiâ máo kǒng rù zhâng dìng yÿ máo duün tïu cïng dìng chū

一切毛孔入正定,一毛端头从定出;

yÿ máo duün tïu rù zhâng dìng yÿ wýi chãn zhōng cïng dìng chū

一毛端头入正定,一微尘中从定出;

yÿ wýi chãn zhōng rù zhâng dìng yí qiâ chãn zhōng cïng dìng chū

一微尘中入正定,一切尘中从定出;

yí qiâ chãn zhōng rù zhâng dìng jÿn güng dì zhōng cïng dìng chū

一切尘中入正定,金刚地中从定出;

jÿn güng dì zhōng rù zhâng dìng mï ní shù shàng cïng dìng chū

金刚地中入正定,摩尼树上从定出;

mï ní shù shàng rù zhâng dìng fï guüng míng zhōng cïng dìng chū

摩尼树上入正定,佛光明中从定出;

fï guüng míng zhōng rù zhâng dìng yú hã hǎi zhōng cïng dìng chū

佛光明中入正定,于河海中从定出;

yú hã hǎi zhōng rù zhâng dìng yú huǒ dà zhōng cïng dìng chū

于河海中入正定,于火大中从定出;

yú huǒ dà zhōng rù zhâng dìng yú fýng qǐ dìng xÿn bù luàn

于火大中入正定,于风起定心不乱;

yú fýng dà zhōng rù zhâng dìng yú dì dà zhōng cïng dìng chū

于风大中入正定,于地大中从定出;

yú dì dà zhōng rù zhâng dìng yú tiün gōng diàn cïng dìng chū

于地大中入正定,于天宫殿从定出;

yú tiün gōng diàn rù zhâng dìng yú kōng qǐ dìng xÿn bù luàn

于天宫殿入正定,于空起定心不乱。

shì míng wú liàng gōng dã zhþ sün mâi zì zài nán sÿ yì

是名无量功德者,三昧自在难思议,

shí füng yí qiâ zhū rú lái yú wú liàng jiã shuō bù jìn

十方一切诸如来,于无量劫说不尽。

yí qiâ rú lái xián gîng shuō zhîng shýng yâ bào nán sÿ yì

一切如来咸共说,众 生业报难思议,

zhū lïng biàn huà fï zì zài pú sà shãn lì yì nán sÿ

诸龙变化佛自在,菩萨神力亦难思。

yù yǐ pì yù ãr xiǎn shì zhōng wú yǒu yù nãng yù cǐ

欲以譬谕而显示,终无有谕能谕此,

rán zhū zhì huì cōng dá rãn yÿn yú pì gù jiþ qí yì

然诸智慧聪达人,因于譬故解其义。

shýng wãn xÿn zhù bü xiâ tuō suǒ yǒu biàn xiàn jiý zì zài

声闻心住八解脱,所有变现皆自在,

nãng yǐ yì shýn xiàn duō shýn fù yǐ duō shýn wãi yì shýn

能以一身现多身,复以多身为一身。

yú xū kōng zhōng rù huǒ dìng háng zhù zuî wî xÿ zài kōng

于虚空中入火定,行住坐卧悉在空,

shýn shàng chū shuǐ shýn xià huǒ shýn shàng chū huǒ shýn xià shuǐ

身上出水身下火,身上出火身下水。

rú shì jiý yú yÿ niàn zhōng zhǒng zhǒng zì zài wú biün liàng

如是皆于一念中,种 种自在无边量。

bǐ bù jù zú dà cí býi bù wãi zhîng shýng qiú fï dào

彼不具足大慈悲,不为众 生求佛道,

shàng nãng xiàn cǐ nán sÿ shì kuàng dà ráo yì zì zài lì

尚能现此难思事,况大饶益自在力。

pì rú rì yuâ yïu xū kōng yǐng xiàng pǔ biàn yú shí füng

譬如日月游虚空,影像普遍于十方,

quán chí býi zã qì zhōng shuǐ zhîng bǎo hã hǎi mǐ bù xiàn

泉池陂泽器中水,众宝河海靡不现。

pú sà sâ xiàng yì fù rán shí füng pǔ xiàn bù sÿ yì

菩萨色像亦复然,十方普现不思议,

cǐ jiý sün mâi zì zài fǎ wãi yǒu rú lái nãng zhâng liǎo

此皆三昧自在法,唯有如来能证了。

rú jìng shuǐ zhōng sì bÿng xiàng gâ gâ biã yì wú jiüo zá

如净水中四兵像,各各别异无交杂,

jiàn jǐ hú shǐ lâi shân duō kǎi zhîu chý yú fýi yÿ zhǒng

剑戟弧矢类甚多,铠胄车舆非一种 。

suí qí suǒ yǒu xiüng chü biã mî bù jiý yú shuǐ zhōng xiàn

随其所有相差别,莫不皆于水中现,

ãr shuǐ bþn zì wú fýn biã pú sà sün mâi yì rú shì

而水本自无分别,菩萨三昧亦如是。

hǎi zhōng yǒu shãn míng shàn yÿn qí yÿn pǔ shùn hǎi zhîng shýng

海中有神名善音,其音普顺海众 生,

suǒ yǒu yǔ yán jiý biàn liǎo lìng bǐ yí qiâ xÿ huün yuâ

所有语言皆辨了,令彼一切悉欢悦。

bǐ shãn jù yǒu tün huì chÿ yïu nãng shàn xiâ yÿ qiâ yÿn

彼神具有贪恚痴,犹能善解一切音,

kuàng fù zǒng chí zì zài lì ãr bù nãng lìng zhîng huün xǐ

况复总持自在力,而不能令众欢喜!

yǒu yÿ fù rãn míng biàn cái fù mǔ qiú tiün ãr dã shýng

有一妇人名辩才,父母求天而得生 ,

ruî yǒu lí â lâ zhýn shí rù bǐ shýn zhōng shýng miào biàn

若有离恶乐真实,入彼身中 生妙辩。

bǐ yǒu tün yù chýn huì chÿ yïu nãng suí xíng yǔ biàn cái

彼有贪欲嗔恚痴,犹能随行与辩才,

hã kuàng pú sà jù zhì huì ãr bù nãng yǔ zhîng shýng yì

何况菩萨具智慧,而不能与众 生益!

pì rú huàn shÿ zhÿ huàn fǎ nãng xiàn zhǒng zhǒng wú liàng shì

譬如幻师知幻法,能现种 种无量事,

xū yú shì zuî rì yuâ suì chãng yì fýng ráo dà ün lâ

须臾示作日月岁,城邑丰饶大安乐。

huàn shÿ jù yǒu tün huì chÿ yïu nãng huàn lì yuâ shì jiün

幻师具有贪恚痴,犹能幻力悦世间,

kuàng fù chán dìng xiâ tuō lì ãr bù nãng lìng zhîng huün xǐ

况复禅定解脱力,而不能令众欢喜!

tiün ü xiū luï dîu zhàn shí xiū luï bài nǜ ãr tuì zǒu

天阿修罗斗战时,修罗败衄而退走,

bÿng zhàng chý yú jí tú lǚ yÿ shí cuàn nì mî dã jiàn

兵仗车舆及徒旅,一时窜匿莫得见。

bǐ yǒu tün yù chýn huì chÿ shàng nãng biàn huà bù sÿ yì

彼有贪欲嗔恚痴,尚能变化不思议,

kuàng zhù shãn tōng wú wâi fǎ yún hã bù nãng xiàn zì zài

况住神通无畏法,云何不能现自在!

shì tí huán yÿn yǒu xiàng wáng bǐ zhÿ tiün zhǔ yù xíng shí

释提桓因有象王,彼知天主欲行时,

zì huà zuî tïu sün shí âr yÿ yÿ liù yá jiý jù zú

自化作头三十二,一一六牙皆具足;

yÿ yÿ yá shàng qÿ chí shuǐ qÿng jìng xiüng jiã zhàn rán mǎn

一一牙上七池水,清净香洁湛然满;

yÿ yÿ qÿng jìng chí shuǐ zhōng gâ qÿ lián huü miào yán shì

一一清净池水中,各七莲华妙严饰;

bǐ zhū yán shì lián huü shàng gâ gâ yǒu qÿ tiün yù nǚ

彼诸严饰莲华上,各各有七天玉女,

xÿ shàn jì yì zîu zhîng yuâ ãr yǔ dì shì xiüng yú lâ

悉善技艺奏众乐,而与帝释相娱乐。

bǐ xiàng huî fù shþ bþn xíng zì huà qí shýn táng zhū tiün

彼象或复舍本形,自化其身同诸天,

wýi yí jìn zhǐ xÿ qí dþng yǒu cǐ biàn xiàn shãn tōng lì

威仪进止悉齐等,有此变现神通力。

bǐ yǒu tün yù chýn huì chÿ shàng nãng xiàn cǐ zhū shãn tōng

彼有贪欲嗔恚痴,尚能现此诸神通,

hã kuàng jù zú füng biàn zhì ãr yú zhū dìng bú zì zài

何况具足方便智,而于诸定不自在!

rú ü xiū luï biàn zuî shýn dǎo jÿn güng jì hǎi zhōng lì

如阿修罗变作身,蹈金刚际海中立,

hǎi shuǐ zhì shýn jǐn qí bàn shǒu gîng xū mí zhâng qí dþng

海水至深仅其半,首共须弥正齐等。

bǐ yǒu tün yù chýn huì chÿ shàng nãng xiàn cǐ dà shãn tōng

彼有贪欲嗔恚痴,尚能现此大神通,

kuàng fú mï yuàn zhào shì dýng ãr wú zì zài wýi shãn lì

况伏魔怨照世灯,而无自在威神力!

tiün ü xiū luï gîng zhàn shí dì shì shãn lì nán sÿ yì

天阿修罗共战时,帝释神力难思议,

suí ü xiū luï jūn zhîng shù xiàn shýn dþng bǐ ãr yǔ dí

随阿修罗军众数,现身等彼而与敌。

zhū ü xiū luï fü shì niàn shì tí huán yÿn lái xiàng wǒ

诸阿修罗发是念:释提桓因来向我,

bì qǔ wǒ shýn wǔ zhǒng fù yïu shì bǐ zhîng xÿ yōu cuì

必取我身五种缚。由是彼众悉忧悴。

dì shì xiàn shýn yǒu qiün yǎn shǒu chí jÿn güng chū huǒ yàn

帝释现身有千眼,手持金刚出火焰,

pÿ jiǎ chí zhàng jí wýi yán xiū luï wàng jiàn xián tuì fú

被甲持杖极威严,修罗望见咸退伏。

bǐ yǐ wýi xiǎo fú dã lì yïu nãng cuÿ pî dà yuàn dí

彼以微小福德力,犹能摧破大怨敌,

hã kuàng jiù dù yí qiâ zhþ jù zú gōng dã bú zì zài

何况救度一切者,具足功德不自在!

düo lì tiün zhōng yǒu tiün gǔ cïng tiün yâ bào ãr shýng dã

忉利天中有天鼓,从天业报而生得,

zhÿ zhū tiün zhîng fàng yì shí kōng zhōng zì rán chū cǐ yÿn

知诸天众放逸时,空中自然出此音。

yí qiâ wǔ yù xÿ wú cháng rú shuǐ jù mî xìng xū wþi

一切五欲悉无常,如水聚沫性虚伪,

zhū yǒu rú mâng rú yáng yàn yì rú fú yún shuǐ zhōng yuâ

诸有如梦如阳焰,亦如浮云水中月。

fàng yì wãi yuàn wãi kǔ nǎo fýi gün lù dào shýng sǐ jìng

放逸为怨为苦恼,非甘露道生死径,

ruî yǒu zuî zhū fàng yì hâng rù yú sǐ miâ dà yú kǒu

若有作诸放逸行,入于死灭大鱼口。

shì jiün suǒ yǒu zhîng kǔ bþn yí qiâ shâng rãn jiý yàn huàn

世间所有众苦本,一切圣人皆厌患,

wǔ yù gōng dã miâ huài xìng rǔ yìng ài lâ zhýn shí fǎ

五欲功德灭坏性,汝应爱乐真实法。

sün shí sün tiün wãn cǐ yÿn xÿ gîng lái shýng shàn fǎ táng

三十三天闻此音,悉共来升善法堂,

dì shì wãi shuō wýi miào fǎ xián lìng shùn jì chú tün ài

帝释为说微妙法,咸令顺寂除贪爱。

bǐ yÿn wú xíng bù kþ jiàn yïu nãng lì yì zhū tiün zhîng

彼音无形不可见,犹能利益诸天众 ,

kuàng suí xÿn lâ xiàn sâ shýn ãr bú jì dù zhū qún shýng

况随心乐现色身,而不济度诸群生!

tiün ü xiū luï gîng dîu shí zhū tiün fú dã shū shâng lì

天阿修罗共斗时,诸天福德殊胜力,

tiün gǔ chū yÿn gào qí zhîng rǔ dþng yí yìng wù yōu bù

天鼓出音告其众:汝等宜应勿忧怖!

zhū tiün wãn cǐ suǒ gào yÿn xÿ chú yōu wâi zýng yì lì

诸天闻此所告音,悉除忧畏增益力。

shí ü xiū luï xÿn zhân jù suǒ jiüng bÿng zhîng xián tuì zǒu

时阿修罗心震惧,所将兵众咸退走。

gün lù miào dìng rú tiün gǔ hãng chū xiáng mï jì jìng yÿn

甘露妙定如天鼓,恒出降魔寂静音,

dà býi üi mǐn jiù yí qiâ pǔ shǐ zhîng shýng miâ fán nǎo

大悲哀愍救一切,普使众 生灭烦恼。

dì shì pǔ yìng zhū tiün nǚ jiǔ shí yǒu âr nuï yú tuō

帝释普应诸天女,九十有二那由他,

lìng bǐ gâ gâ xÿn zì wâi tiün wáng dú yǔ wǒ yú lâ

令彼各各心自谓:天王独与我娱乐。

rú tiün nǚ zhōng shýn pǔ yìng shàn fǎ táng nâi yì rú shì

如天女中身普应,善法堂内亦如是,

nãng yú yÿ niàn xiàn shãn tōng xÿ zhì qí qián wãi shuō fǎ

能于一念现神通,悉至其前为说法。

dì shì jù yǒu tün huì chÿ nãng lìng juàn shǔ xÿ huün xǐ

帝释具有贪恚痴,能令眷属悉欢喜,

kuàng dà füng biàn shãn tōng lì ãr bù nãng lìng yí qiâ yuâ

况大方便神通力,而不能令一切悦!

tü huà zì zài liù tiün wáng yú yù jiâ zhōng dã zì zài

他化自在六天王,于欲界中得自在,

yǐ yâ huî kǔ wãi juàn wǎng xì fù yí qiâ zhū fán fū

以业惑苦为罥网,系缚一切诸凡夫。

bǐ yǒu tün yù chýn huì chÿ yïu yú zhîng shýng dã zì zài

彼有贪欲嗔恚痴,犹于众 生得自在,

kuàng jù shí zhǒng zì zài lì ãr bù nãng lìng zhîng tïng xíng

况具十种自在力,而不能令众同行!

sün qiün shì jiâ dà fàn wáng yí qiâ fàn tiün suǒ zhù chù

三千世界大梵王,一切梵天所住处,

xÿ nãng xiàn shýn yú bǐ zuî yǎn chàng wýi miào fàn yÿn shýng

悉能现身于彼坐,演畅微妙梵音声。

bǐ zhù shì jiün fàn dào zhōng chán dìng shãn tōng shàng rú yì

彼住世间梵道中,禅定神通尚如意,

kuàng chū shì jiün wú yǒu shàng yú chán xiâ tuō bú zì zài

况出世间无有上,于禅解脱不自在!

mï xÿ shǒu luï zhì zì zài dà hǎi lïng wáng jiàng yǔ shí

摩醯首罗智自在,大海龙王降雨时,

xÿ nãng fýn biã shǔ qí dÿ yú yÿ niàn zhōng jiý biàn liǎo

悉能分别数其滴,于一念中皆辨了。

wú liàng yì jiã qín xiū xuã dã shì wú shàng pú tí zhì

无量亿劫勤修学,得是无上菩提智,

yún hã bù yú yÿ niàn zhōng pǔ zhÿ yí qiâ zhîng shýng xÿn

云何不于一念中,普知一切众 生心!

zhîng shýng yâ bào bù sÿ yì yǐ dà fýng lì qǐ shì jiün

众 生业报不思议,以大风力起世间,

jù hǎi zhū shün tiün gōng diàn zhîng bǎo guüng míng wàn wù zhǒng

巨海诸山天宫殿,众宝光明万物种。

yì nãng xÿng yún jiàng dà yǔ yì nãng sàn miâ zhū yún qì

亦能兴云降大雨,亦能散灭诸云气,

yì nãng chãng shú yí qiâ gǔ yì nãng ün lâ zhū qún shýng

亦能成熟一切谷,亦能安乐诸群生。

fýng bù nãng xuã bō luï mì yì bù xuã fï zhū gōng dã

风不能学波罗蜜,亦不学佛诸功德,

yïu chãng bù kþ sÿ yì shì hã kuàng jù zú zhū yuàn zhþ

犹成不可思议事,何况具足诸愿者!

nán zǐ nǚ rãn zhǒngzhǒngshýng yí qiâ niǎoshîu zhū yÿn shýng

男子女人种 种 声,一切鸟兽诸音声,

dà hǎi chuün liú lãi zhânshýng jiý nãngchýng yuâ zhîngshýng yì

大海川流雷震 声,皆能 称悦众 生意。

kuàng fù zhÿ shýngxìng rú xiǎng dǎi dã wú ài miào biàn cái

况 复知 声 性如响,逮得无碍妙辩才,

pǔ yìng zhîng shýng ãr shuō fǎ ãr bù nãng lìng shì jiün xǐ

普应众 生而说法,而不能令世间喜!

hǎi yǒu xÿ qí shū tâ fǎ nãng wãi yí qiâ píng dþng yìn

海有希奇殊特法,能为一切平等印,

zhîng shýng bǎo wù jí chuün liú pǔ xÿ büo rïng wú suǒ jù

众 生宝物及川流,普悉包容无所拒。

wú jìn chán dìng xiâ tuō zhþ wãi píng dþng yìn yì rú shì

无尽禅定解脱者,为平等印亦如是,

fú dã zhì huì zhū miào hâng yí qiâ pǔ xiū wú yàn zú

福德智慧诸妙行,一切普修无厌足。

dà hǎi lïng wáng you xì shí pǔ yú zhū chù dã zì zài

大海龙王游戏时,普于诸处得自在,

xÿng yún chōngbiàn sì tiün xià qí yún zhîngzhîngzhuüng yán sâ

兴云充遍四天下,其云种 种 庄 严色:

dì liù tü huà zì zài tiün yú bǐ yún sâ rú zhýn jÿn

第六他化自在天,于彼云色如真金,

huà yào tiün shàng chì zhū sâ dōu shuài tuï tiün shuüng xuþ sâ

化乐天上赤珠色;兜率陀天 霜 雪色;

yâ mï tiün shàng liú lí sâ sün shí sün tiün mǎ nǎo sâ

夜摩天上琉璃色;三十三天玛瑙色;

sì wáng tiün shàng bō lí sâ dà hǎi shuǐ shàng jÿn güng sâ

四王天上玻璃色;大海水上金刚色;

jǐn nà luï zhōng miào xiüng sâ zhū lïng zhù chù lián huü sâ

紧那罗中妙香色;诸龙住处莲华色;

yâ chü zhù chù bái ã sâ ü xiū luï zhōng shün shí sâ

夜叉住处白鹅色;阿修罗中山石色;

yù shàn yuâ chù jÿn yàn sâ yán fú tí zhōng qÿng bǎo sâ

郁单越处金焰色;阎浮提中青宝色;

yú âr tiün xià zá zhuüng yán suí zhîng suǒ lâ ãr yìng zhÿ

余二天下杂 庄 严,随众所乐而应之。

yîu fù tü huà zì zài tiün yún zhōng diàn yào rú rì guüng

又复他化自在天,云中电曜如日光;

huà yào tiün shàng rú yuâ guüng dōu shuài tiün shàng yán fú jÿn

化乐天上如月光;兜率天上阎浮金;

yâ mï tiün shàng ký xuþ sâ sün shí sün tiün jÿn yàn sâ

夜摩天上珂雪色;三十三天金焰色;

sì wáng tiün shàng zhîng bǎo sâ dà hǎi zhÿ zhōng chì zhū sâ

四王天上 众宝色;大海之中赤珠色;

jǐn nà luï jiâ liú lí sâ lïng wáng zhù chù bǎo zàng sâ

紧那罗界琉璃色;龙王住处宝藏色;

yâ chü suǒ zhù bō lí sâ ü xiū luï zhōng mǎ nǎo sâ

夜叉所住玻璃色;阿修罗中玛瑙色;

yù shàn yuâ jìng huǒ zhū sâ yán fú tí zhōng dì qÿng sâ

郁单越境火珠色;阎浮提中帝青色;

yú âr tiün xià zá zhuüng yán rú yún sâ xiàng diàn yì rán

余二天下杂 庄 严,如云色相电亦然。

tü huà lãi zhân rú fàn yÿn huà yào tiün zhōng dà gǔ yÿn

他化雷震如梵音;化乐天中大鼓音;

dōu shuài tiün shàng gý chàng yÿn yâ mï tiün shàng tiün nǚ yÿn

兜率天上歌唱音;夜摩天上天女音;

yú bǐ sün shí sün tiün shàng rú jǐn nà luï zhǒng zhǒng yÿn

于彼三十三天上,如紧那罗种 种音;

hù shì sì wáng zhū tiün suǒ rú qián tà pï suǒ chū yÿn

护世四王诸天所,如乾闼婆所出音;

hǎi zhōngliǎngshünxiüng jÿ shýng jǐn nà luï zhōngxiüo dí shýng

海中 两山相击声;紧那罗中箫笛声;

zhū lïng chãng zhōng pín qiã shýng yâ chü zhù chù lïng nǚ shýng

诸龙城 中频伽声;夜叉住处龙女声;

ü xiū luï zhōng tiün gǔ shýng yú rãn dào zhōng hǎi cháo shýng

阿修罗中天鼓声;于人道中海潮声。

tü huà zì zài yǔ miàoxiüng zhîngzhîng zá huü wãi zhuüng yán

他化自在雨妙香,种 种杂华为 庄 严;

huà yào tiün yǔ duō luï huü màn tuï luï huü jí zã xiüng

化乐天雨多罗华,曼陀罗华及泽香 ;

dōu shuàitiünshàng yǔ mï ní jù zú zhǒngzhǒng bǎo zhuüng yán

兜率天上雨摩尼,具足种 种宝 庄 严,

jì zhōng bǎo zhū rú yuâ guüng shàng miào yÿ fu zhýn jÿn sâ

髻中宝珠如月光,上妙衣服真金色;

yâ mï zhōng yǔ chuáng fün gài huü mán tú xiüng miào yán jù

夜摩中雨 幢 幡盖,华鬘涂香妙严具,

chì zhýn zhū sâ shàng hǎo yÿ jí yǐ zhǒng zhǒng zhîng jì yuâ

赤真珠色上好衣,及以种 种 众妓乐;

sün shí sün tiün rú yì zhū jiün hýi chãn shuǐ zhün tán xiüng

三十三天如意珠,坚黑沉水栴檀香 ,

yù jÿn jÿ luï duō mï dþng miào huü xiüng shuǐ xiüng zá yǔ

郁金鸡罗多摩等,妙华香水相杂雨;

hù shì chãng zhōng yǔ mþi shàn sâ xiüng wâi jù zýng zhǎng lì

护世城 中雨美膳,色香味具增长力,

yì yǔ nán sÿ zhîng miào bǎo xÿ shì lïng wáng zhÿ suǒ zuî

亦雨难思众妙宝,悉是龙王之所作。

yîu fù yú bǐ dà hǎi zhōng zhù yǔ bú duàn rú chý zhïu

又复于彼大海中,注雨不断如车轴,

fù yǔ wú jìn dà bǎo zàng yì yǔ zhǒng zhǒng zhuüng yán bǎo

复雨无尽大宝藏,亦雨种 种 庄 严宝。

jǐn nà luï jiâ yǔ yÿng luî zhîng sâ lián huü yÿ jí bǎo

紧那罗界雨璎珞,众色莲华衣及宝,

pï lì shÿ jiü mî lì xiüng zhǒng zhǒng yuâ yÿn jiý jù zú

婆利师迦末利香,种 种乐音皆具足;

zhū lïng chãng zhōng yǔ chì zhū yâ chü chãng nâi guüng mï ní

诸龙城 中雨赤珠;夜叉城内光摩尼;

ü xiū luï zhōng yǔ bÿng zhàng cuÿ fú yí qiâ zhū yuàn dí

阿修罗中雨兵仗,摧伏一切诸怨敌;

yù shàn yuâ zhōng yǔ yÿng luî yì yǔ wú liàng shàng miào huü

郁单越中雨璎珞,亦雨无量 上妙华;

fú pï qú yý âr tiün xià xÿ yǔ zhǒng zhǒng zhuüng yán jù

弗婆瞿耶二天下,悉雨种 种 庄 严具;

yán fú tí yǔ qÿng jìng shuǐ wýi xì yuâ zã cháng yìng shí

阎浮提雨清净水,微细悦泽常应时,

cháng yǎng zhîng huü jí guǒ yào chãng shú yí qiâ zhū miáo jià

长养众华及果药,成熟一切诸苗稼。

rú shì wú liàngmiàozhuüng yán zhǒngzhǒng yún diàn jí lãi yǔ

如是无量妙 庄 严,种 种云电及雷雨,

lïng wáng zì zài xÿ nãng zuî ãr shýn bù dîng wú fýn biã

龙王自在悉能作,而身不动无分别。

bǐ yú shì jiâ hǎi zhōng zhù shàng nãng xiàn cǐ nán sÿ lì

彼于世界海中住,尚能现此难思力,

kuàng rù fǎ hǎi jù gōng dã ãr bù nãng wãi dà shãn biàn

况入法海具功德,而不能为大神变!

bǐ zhū pú sà xiâ tuō mãn yí qiâ pì yù wú nãng xiǎn

彼诸菩萨解脱门,一切譬谕无能显,

wǒ jÿn yǐ cǐ zhū pì yù lûâ shuō yú qí zì zài lì

我今以此诸譬谕,略说于其自在力。

dì yÿ zhì huì guǎng dà huì zhýn shí zhì huì wú biün huì

第一智慧广大慧,真实智慧无边慧,

shâng huì jí yǐ shū shâng huì rú shì fǎ mãn jÿn yǐ shuō

胜慧及以殊胜慧,如是法门今已说。

cǐ fǎ xÿ yǒu shân qí tâ ruî rãn wãn yǐ nãng rþn kþ

此法希有甚奇特,若人闻已能忍可,

nãng xìn nãng shîu nãng zàn shuō rú shì suǒ zuî shân wãi nán

能信能受能赞说,如是所作甚为难。

shì jiün yí qiâ zhū fán fū xìn shì fǎ zhþ shân nán dã

世间一切诸凡夫,信是法者甚难得,

ruî yǒu qín xiū qÿng jìng fú yǐ xÿ yÿn lì nǎi nãng xìn

若有勤修清净福,以昔因力乃能信。

yí qiâ shì jiâ zhū qún shýng shǎo yǒu yù qiú shýng wãn châng

一切世界诸群生,少有欲求声闻乘,

qiú dú juã zhþ zhuǎn fù shǎo qù dà châng zhþ shân nán yù

求独觉者转复少,趣大乘者甚难遇。

qù dà châng zhþ yïu wãi yì nãng xìn cǐ fǎ bâi gâng nán

趣大乘者犹为易,能信此法倍更难,

kuàng fù chí sîng wãi rãn shuō rú fǎ xiū xíng zhýn shí xiâ

况复持诵为人说,如法修行真实解!

yǒu yǐ sün qiün dà qiün jiâ dǐng dài yÿ jiã shýn bù dîng

有以三千大千界,顶戴一劫身不动,

bǐ zhÿ suǒ zuî wâi wãi nán xìn shì fǎ zhþ nǎi wãi nán

彼之所作未为难,信是法者乃为难。

yǒu yǐ shǒu qíng shí fï chà jìn yú yÿ jiã kōng zhōng zhù

有以手擎十佛刹,尽于一劫空中住,

bǐ zhÿ suǒ zuî wâi wãi nán nãng xìn cǐ fǎ nǎi wãi nán

彼之所作未为难,能信此法乃为难。

shí chà chãn shù zhîng shýng suǒ xÿ shÿ yuâ jù jÿng yÿ jiã

十刹尘数众 生所,悉施乐具经一劫,

bǐ zhÿ fú dã wâi wãi shâng xìn cǐ fǎ zhþ wãi zuì shâng

彼之福德未为胜,信此法者为最胜。

shí chà chãn shù rú lái suǒ xÿ jiý chãng shì jìn yÿ jiã

十刹尘数如来所,悉皆承事尽一劫,

ruî yú cǐ pǐn nãng sîng chí qí fú zuì shâng guî yú bǐ

若于此品能诵持,其福最胜过于彼。

shí xiánshǒu pú sà shuō cǐ jì yǐ shí füng shì jiâ liù fǎn zhândîng mï gōng yǐn bì â dào xiū

时,贤首菩萨,说此偈已;十方世界,六返震动;魔宫隐蔽,恶道休

xÿ shí füng zhū fï pǔ xiàn qí qián gâ yǐ yîu shǒu ãr mï qí dǐng tïngshýng zàn yán shàn züi shàn züi

息。十方诸佛普现其前,各以右手而摩其顶。同声赞言:善哉!善哉!

kuàishuō cǐ fǎ wǒ dþng yí qiâ xÿ jiý suí xǐ

快说此法,我等一切悉皆随喜!