准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》17

导读:尔时,正念天子白法慧菩萨言:佛子!一切世界诸菩萨众,依如来教,染衣出家。云何而得梵行清净,从菩萨位逮于无上菩提之道?...

《大方广佛华严经注音》17

þr shí zhângniàntiün zǐ bï fǎ huì pú sà yán fï zǐ yí qiâ shì jiâ zhū pú sà zhîng yÿ rú lái

尔时,正念天子白法慧菩萨言:佛子!一切世界诸菩萨众,依如来

jiào rǎn yÿ chū jiü yún hã ãr dã fàn hângqÿngjìng cïng pú sà wâi dǎi yú wú shàng pú tí zhÿ dào

教,染衣出家。云何而得梵行清净,从菩萨位逮于无上菩提之道?

fǎ huì pú sà yán fï zǐ pú sà mï hý sà xiū fàn hâng shí yìng yǐ shí fǎ ãr wãi suǒ yuán zuî yì

法慧菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨修梵行时,应以十法而为所缘,作意

guün chá suǒ wâi shýn shýn yâ yǔ yǔ yâ yì yì yâ fï fǎ sýng jiâ yìng rú shì

观察。所谓:身、身业、语、语业、意、意业、佛、法、僧、戒,应如是

guün wãi shýn shì fàn hâng yý nǎi zhì jiâ shì fàn hâng yý ruî shýn shì fàn hâng zhþ düng zhÿ fàn hâng zã wãi fýi

观。为身是梵行耶?乃至戒是梵行耶?若身是梵行者,当知梵行则为非

shàn zã wãi fýi fǎ zã wãi hún zhuï zã wãi chîu â zã wãi bù jìng zã wãi kþ yàn zã wãi wãi nì

善、则为非法、则为浑浊、则为臭恶、则为不净、则为可厌、则为违逆、

zã wãi zá rǎn zã wãi sǐ shÿ zã wãi chïng jù ruî shýn yâ shì fàn hâng zhþ fàn hâng zã shì xíng zhù

则为杂染、则为死尸、则为虫聚。若身业是梵行者,梵行则是行、住、

zuî wî zuǒ yîu gù shì qū shýn fǔ yǎng ruî yǔ shì fàn hâng zhþ fàn hâng zã shì yÿn shýngfýng xÿ chún

坐、卧,左右顾视,屈伸俯仰。若语是梵行者,梵行则是音声风息、唇

shã hïu wþn tǔ nà yì zîng güo dÿ qÿngzhuï ruî yǔ yâ shì fàn xíng zhþ fàn hâng zã shì qǐ jū wân xùn lûâ

舌喉吻、吐纳抑纵、高低清浊。若语业是梵行者,梵行则是起居问讯、略

shuō guǎngshuō yù shuō zhí shuō zàn shuō huǐ shuō ün lì shuō suí sú shuō xiǎnliǎoshuō ruî yì

说、广说、谕说、直说、赞说、毁说、安立说、随俗说、显了说。若意

shì fàn hâng zhþ fàn hâng zã yìng shì jiào shì guün shì fýn biã shì zhǒngzhǒng fýn biã shì yì niàn shì zhǒng

是梵行者,梵行则应是觉、是观、是分别、是种 种分别、是忆念、是种

zhǒng yì niàn shì sÿ wãi shì zhǒngzhǒng sÿ wãi shì huàn shù shì miánmâng ruî yì yâ shì fàn hâng zhþ düng

种忆念、是思惟、是种 种思惟、是幻术、是眠梦。若意业是梵行者,当

zhÿ fàn hâng zã shì sÿ xiǎng hán râ jÿ kþ kǔ lâ yōu xǐ ruî fï shì fàn hâng zhþ

知梵行则是思想、寒、热、饥、渴、苦、乐、忧、喜。若佛是梵行者,

wãi sâ shì fï yý shîu shì fï yý xiǎng shì fï yý xíng shì fï yý shí shì fï yý wãi xiàng shì fï

为色是佛耶?受是佛耶?想是佛耶?行是佛耶?识是佛耶?为相是佛

yý hǎo shì fï yý shãntōng shì fï yý yâ hâng shì fï yý guǒ bào shì fï yý ruî fǎ shì fàn hâng

耶?好是佛耶?神通是佛耶?业行是佛耶?果报是佛耶?若法是梵行

zhþ wãi jì miâ shì fǎ yý niâ pán shì fǎ yý bù shýng shì fǎ yý bù qǐ shì fǎ yý bù kþ shuō shì

者,为寂灭是法耶?涅槃是法耶?不生是法耶?不起是法耶?不可说是

fǎ yý wú fýn biã shì fǎ yý wú suǒ xíng shì fǎ yý bù hã jí shì fǎ yý bù suí shùn shì fǎ yý

法耶?无分别是法耶?无所行是法耶?不合集是法耶?不随顺是法耶?

wú suǒ dã shì fǎ yý ruî sýng shì fàn hâng zhþ wãi yù liú xiàng shì sýng yý yù liú guǒ shì sýng yý yì lái

无所得是法耶?若僧是梵行者,为预流向是僧耶?预流果是僧耶?一来

xiàng shì sýng yý yì lái guǒ shì sýng yý bù hái xiàng shì sýng yý bù hái guǒ shì sýng yý ü luï hàn xiàng

向是僧耶?一来果是僧耶?不还向是僧耶?不还果是僧耶?阿罗汉向

shì sýng yý ü luï hàn guǒ shì sýng yý sün míng shì sýng yý liù tōng shì sýng yý ruî jiâ shì fàn hâng zhþ

是僧耶?阿罗汉果是僧耶?三明是僧耶?六通是僧耶?若戒是梵行者,

wãi tán chǎng shì jiâ yý wân qÿngjìng shì jiâ yý jiào wýi yí shì jiâ yý sün shuō jiã mï shì jiâ yý hã

为坛场是戒耶?问清净是戒耶?教威仪是戒耶?三说羯磨是戒耶?和

shang shì jiâ yý ü shã lí shì jiâ yý tì fà shì jiâ yý zhuï jiü shü yÿ shì jiâ yý qǐ shí shì jiâ

尚是戒耶?阿阇梨是戒耶?剃发是戒耶?著袈裟衣是戒耶?乞食是戒

yý zhângmìng shì jiâ yý rú shì guün yǐ yú shýn wú suǒ qǔ yú xiū wú suǒ zhuï yú fǎ wú suǒ zhù

耶?正命是戒耶?如是观已;于身无所取,于修无所著,于法无所住;

guî qù yǐ miâ wâi lái wâi zhì xiàn zài kōng jì wú zuî yâ zhþ wú shîu bào zhþ cǐ shì bù yí dîng bǐ

过去已灭,未来未至,现在空寂。无作业者,无受报者;此世不移动,彼

shì bù gǎi biàn cǐ zhōng hã fǎ míng wãi fàn hâng fàn hângcïng hã chù lái shuí zhÿ suǒ yǒu tǐ wãi shì shuí

世不改变。此中何法名为梵行?梵行从何处来?谁之所有?体为是谁?

yïu shuí ãr zuî wãi shì yǒu wãi shì wú wãi shì sâ wãi fýi sâ wãi shì shîu wãi fýi shîu wãi shì

由谁而作?为是有,为是无?为是色,为非色?为是受,为非受?为是

xiǎng wãi fýi xiǎng wãi shì xíng wãi fýi xíng wãi shì shí wãi fýi shí

想,为非想?为是行,为非行?为是识,为非识?

rú shì guün chá fàn hâng fǎ bù kþ dã gù sün shì fǎ jiý kōng jì gù yì wú qǔ zhuï gù xÿn wú zhàng

如是观察;梵行法不可得故,三世法皆空寂故,意无取著故,心无障

ài gù suǒ xíng wú âr gù füngbiàn zì zài gù shîu wú xiàng fǎ gù guün wú xiàng fǎ gù zhÿ fï fǎ píng

碍故,所行无二故,方便自在故,受无相法故,观无相法故,知佛法平

dþng gù jù yí qiâ fï fǎ gù rú shì míng wãi qÿngjìng fàn hâng fù yìng xiū xí shí zhǒng fǎ hã zhþ wãi shí

等故,具一切佛法故,如是名为清净梵行。复应修习十种法。何者为十?

suǒ wâi chù fýi chù zhì guî xiàn wâi lái yâ bào zhì zhū chán xiâ tuō sün mâi zhì zhū gýn shâng liâ zhì zhîng

所谓:处非处智、过现未来业报智、诸禅解脱三昧智、诸根胜劣智、种

zhîng xiâ zhì zhǒngzhǒng jiâ zhì yí qiâ zhì chù dào zhì tiün yǎn wú ài zhì sù mìng wú ài zhì yǒngduàn xí

种解智、种 种界智、一切至处道智、天眼无碍智、宿命无碍智、永断习

qì zhì yú rú lái shí lì yÿ yÿ guün chá yÿ yÿ lì zhōng yǒu wú liàng yì xÿ yìng zÿ wân wãn yǐ

气智。于如来十力,一一观察;一一力中,有无量义,悉应咨问。闻已,

yìng qǐ dà cí býi xÿn guün chá zhîngshýng ãr bù shþ lí sÿ wãi zhū fǎ wú yǒu xiū xÿ xíng wú shàng yâ

应起大慈悲心,观察众 生而不舍离;思惟诸法,无有休息;行无上业,

bù qiú guǒ bào liǎo zhÿ jìng jiâ rú huàn rú mâng rú yǐng rú xiǎng yì rú biàn huà ruî zhū pú sà nãng yǔ rú

不求果报。了知境界如幻如梦,如影如响,亦如变化。若诸菩萨能与如

shì guünhângxiüngyìng yú zhū fǎ zhōng bù shýng âr xiâ yí qiâ fï fǎ jí dã xiànqián chū fü xÿn shí jí dã

是观行相应,于诸法中不生二解;一切佛法疾得现前。初发心时,即得

ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí zhÿ yí qiâ fǎ jí xÿn zì xìng chãng jiù huì shýn bù yïu tü wù

阿耨多罗三藐三菩提,知一切法、即心自性;成就慧身,不由他悟。

chū fü xÿn gōng dã pǐn dì shí qÿ

初发心功德品第十七

þr shí tiün dì shì bái fǎ huì pú sà yán fï zǐ pú sà chū fü pú tí zhÿ xÿn suǒ dã gōng dã

尔时,天帝释白法慧菩萨言:佛子!菩萨初发菩提之心,所得功德,

qí liàng jǐ hã

其量几何?

fǎ huì pú sà yán cǐ yì shânshýn nán shuō nán zhÿ nán fýn biã nán xìn xiâ nán zhâng nán

法慧菩萨言:此义甚深,难说、难知、难分别、难信解、难证、难

xíng nán tōng dá nán sÿ wãi nán duï liàng nán qù rù suÿ rán wǒ düngchãng fï wýi shãn zhÿ lì ãr wãi

行、难通达、难思惟、难度量、难趣入。虽然,我当承佛威神之力而为

rǔ shuō fï zǐ jiǎ shǐ yǒu rãn yǐ yí qiâ yuâ jù gîngyǎngdōngfüng ü sýng qí shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng jÿng

汝说。佛子!假使有人以一切乐具,供养东方阿僧祇世界所有众 生,经

yú yÿ jiã rán hîu jiàolìngjìng chí wǔ jiâ nán xÿ bþi füng sì wãi shàng xià yì fù rú shì fï zǐ

于一劫,然后教令净持五戒;南西北方,四维上下,亦复如是。佛子!

yú rǔ yì yún hã cǐ rãn gōng dã níng wãi duō fǒu

于汝意云何,此人功德宁为多不?

tiün dì yán fï zǐ cǐ rãn gōng dã wãi fï nãng zhÿ qí yú yí qiâ wú nãngliàng zhþ

天帝言:佛子!此人功德,唯佛能知;其余一切无能量者。

fǎ huì pú sà yán fï zǐ cǐ rãn gōng dã bǐ pú sà chū fü xÿn gōng dã bǎi fân bù jí yÿ qiün fân

法慧菩萨言:佛子!此人功德比菩萨初发心功德,百分不及一,千分

bù jí yÿ bǎi qiün fân bù jí yÿ rú shì yì fân bǎi yì fân qiün yì fân bǎi qiün yì fân nuï yú

不及一,百千分不及一。如是,亿分、百亿分、千亿分、百千亿分、那由

tuō yì fân bǎi nuï yú tuō yì fân qiün nuï yú tuō yì fân bǎi qiün nuï yú tuō yì fân shù fân gý luï fân

他亿分、百那由他亿分、千那由他亿分、百千那由他亿分、数分、歌罗分、

suàn fân yù fân yōu bō ní shü tuï fân yì bù jí yÿ fï zǐ qiþ zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yǐ yí

算分、喻分、优波尼沙陀分,亦不及一。佛子!且置此喻。假使有人以一

qiâ lâ jù gōngyǎng shí füng shí ü sýng qí shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng jÿng yú bǎi jiã rán hîu jiàolìng xiū shí shàn

切乐具,供养十方十阿僧祇世界所有众 生,经于百劫,然后教令修十善

dào rú shì gàngyǎng jÿng yú qiün jiã jiào zhù sì chán jÿng yú bǎi qiün jiã jiào zhù sì wú liàng xÿn jÿng

道;如是供养,经于千劫,教住四禅;经于百千劫,教住四无量心;经

yú yì jiã jiào zhù sì wú sâ dìng jÿng yú bǎi yì jiã jiào zhù xū tuï huán guǒ jÿng yú qiün yì jiã jiào zhù

于亿劫,教住四无色定;经于百亿劫,教住须陀洹果;经于千亿劫,教住

sÿ tuï hán guǒ jÿng yú bǎi qiün yì jiã jiào zhù ü nà hán guǒ jÿng yú nuï yú tuō yì jiã jiào zhù ü luï hàn

斯陀含果;经于百千亿劫,教住阿那含果;经于那由他亿劫,教住阿罗汉

guǒ jÿng yú bǎi qiün nuï yú tuō yì jiã jiào zhù pì zhÿ fï dào fï zǐ yú yì yún hã shì rãn gōng dã níng

果;经于百千那由他亿劫,教住辟支佛道。佛子!于意云何?是人功德宁

wãi duō fǒu

为多不?

tiün dì yán fï zǐ cǐ rãn gōng dã wãi fï nãng zhÿ

天帝言:佛子!此人功德,唯佛能知。

fǎ huì pú sà yán fï zǐ cǐ rãn gōng dã bǐ pú sà chū fü xÿn gōng dã bǎi fýn bù jí yÿ qiün

法慧菩萨言:佛子!此人功德,比菩萨初发心功德,百分不及一,千

fýn bù jí yÿ bǎi qiün fýn bù jí yÿ nǎi zhì yōu bō ní shü tuï fýn yì bù jí yÿ hã yǐ gù fï zǐ

分不及一,百千分不及一,乃至优波尼沙陀分,亦不及一。何以故?佛子!

yí qiâ zhū fï chū fü xÿn shí bú dàn wãi yǐ yí qiâ yuâ jù gōngyǎng shí füng shí ü sýng qí shì jiâ suǒ yǒu zhîng

一切诸佛初发心时,不但为以一切乐具,供养十方十阿僧祇世界所有众

shýng jÿng yú bǎi jiã nǎi zhì bǎi qiün nuï yú tuō yì jiã gù fü pú tí xÿn bú dàn wãi jiào þr suǒ zhîngshýng

生,经于百劫,乃至百千那由他亿劫故。发菩提心,不但为教尔所众 生,

lìng xiū wǔ jiâ shí shàn yâ dào jiào zhù sì chán sì wú liàng xÿn sì wú sâ dìng jiào dã xū tuï huán guǒ

令修五戒、十善业道,教住四禅、四无量心、四无色定,教得须陀洹果、

sÿ tuï hán guǒ ü nà hán guǒ ü luï hàn guǒ pì zhÿ fï dào gù fü pú tí xÿn wãi lìng rú lái zhǒng

斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道故。发菩提心,为令如来种

xìng bú duàn gù wãi chōngbiàn yí qiâ shì jiâ gù wãi dù tuō yí qiâ shì jiâ zhîngshýng gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ shì

性不断故,为充遍一切世界故,为度脱一切世界众 生故,为悉知一切世

jiâ chãnghuài gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ shì jiâ zhōngzhîngshýng gîu jìng gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ shì jiâ zì xìngqÿngjìng

界成坏故,为悉知一切世界中 众 生垢净故,为悉知一切世界自性清净

gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng xÿn yào fán nǎo xí qì gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng sǐ cǐ shýng bǐ gù

故,为悉知一切众 生心乐烦恼习气故,为悉知一切众 生死此生彼故,

wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng zhū gýn füngbiàn gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng xÿn hâng gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîng

为悉知一切众 生诸根方便故,为悉知一切众 生心行故,为悉知一切众

shýng sün shì zhì gù wãi xÿ zhÿ yí qiâ fï jìng jiâ píngdþng gù fü yú wú shàng pú tí zhÿ xÿn

生三世智故,为悉知一切佛境界平等故,发于无上菩提之心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng guî dōngfüng ü sýng qí shì jiâ niànniàn

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能过东方阿僧祇世界;念念

rú shì jìn ü sýng qí jiã cǐ zhū shì jiâ wú yǒu nãng dã zhÿ qí biün jì yîu dì âr rãn yú yÿ niànqǐng

如是,尽阿僧祇劫;此诸世界无有能得知其边际。又第二人,于一念顷,

nãng guî qián rãn ü sýng qí jiã suǒ guî shì jiâ rú shì yì jìn ü sýng qí jiã cì dì zhǎnzhuǎn nǎi zhì dì shí

能过前人阿僧祇劫所过世界;如是亦尽阿僧祇劫,次第展转,乃至第十;

nán xÿ bþi füng sì wãi shàng xià yì fù rú shì fï zǐ cǐ shí füngzhōng fán yǒu bǎi rãn yÿ yì rú

南西北方,四维上下,亦复如是。佛子!此十方中,凡有百人,一一如

shì guî zhū shì jiâ shì zhū shì jiâ kþ zhÿ biün jì pú sà chū fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn suǒ yǒu shàn

是过诸世界,是诸世界可知边际。菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心所有善

gýn wú yǒu nãng dã zhÿ qí jì zhþ hã yǐ gù fï zǐ pú sà bù qí xiàn dàn wãi wǎng þr suǒ shì jiâ dã

根,无有能得知其际者。何以故?佛子!菩萨不齐限,但为往尔所世界得

liǎo zhÿ gù fü pú tí xÿn wâi liǎo zhÿ shí füng shì jiâ gù fü pú tí xÿn suǒ wâi yù le zhÿ miào shì jiâ

了知故,发菩提心;为了知十方世界故,发菩提心。所谓:欲了知妙世界

jí shì cū shì jiâ cū shì jiâ jí shì miào shì jiâ yǎng shì jiâ jí shì fù shì jiâ fù shì jiâ jí shì yǎng shì jiâ

即是粗世界,粗世界即是妙世界;仰世界即是覆世界,覆世界即是仰世界;

xiǎo shì jiâ jí shì dà shì jiâ dà shì jiâ jí shì xiǎo shì jiâ guǎng shì jiâ jí shì xiá shì jiâ xiá shì jiâ jí

小世界即是大世界,大世界即是小世界;广世界即是狭世界,狭世界即

shì guǎng shì jiâ yÿ shì jiâ jí shì bù kþ shuō shì jiâ bù kþ shuō shì jiâ jí shì yÿ shì jiâ bù kþ shuō shì

是广世界;一世界即是不可说世界,不可说世界即是一世界;不可说世

jiâ rù yÿ shì jiâ yÿ shì jiâ rù bù kþ shuō shì jiâ huì shì jiâ jí shì jìng shì jiâ jìng shì jiâ jí shì huì shì

界入一世界,一世界入不可说世界;秽世界即是净世界,净世界即是秽世

jiâ yù zhÿ yÿ máo duünzhōng yí qiâ shì jiâ chü biã xìng yí qiâ shì jiâ zhōng yÿ máo duün yÿ tǐ xìng

界。欲知一毛端中,一切世界差别性;一切世界中,一毛端,一体性。

yù zhÿ yÿ shì jiâ zhōng chū shýng yí qiâ shì jiâ yù zhÿ yí qiâ shì jiâ wú tǐ xìng yù yǐ yÿ niàn xÿn jìn zhÿ

欲知一世界中,出生一切世界;欲知一切世界无体性。欲以一念心尽知

yí qiâ guǎng dà shì jiâ ãr wú zhàng ài gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

一切广大世界而无障碍故,发阿耨多罗三藐三菩提心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng ü sýng qí shì jiâ chãnghuài

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方阿僧祇世界成坏

jiã shù niànniàn rú shì jìn ü sýng qí jiã cǐ zhū jiã shù wú yǒu nãng dã zhÿ qí biün jì yǒu dì âr rãn

劫数,念念如是,尽阿僧祇劫;此诸劫数无有能得知其边际。有第二人,

yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ qián rãn ü sýng qí jiã suǒ zhÿ jiã shù rú shì guǎngshuō nǎi zhì dì shí nán xÿ bþi

于一念顷,能知前人阿僧祇劫所知劫数;如是广说,乃至第十;南西北

füng sì wãi shàng xià yì fù rú shì fï zǐ cǐ shí füng ü sýng qí shì jiâ chãnghuài jiã shù kþ zhÿ biün jì

方,四维上下,亦复如是。佛子!此十方阿僧祇世界成坏劫数可知边际;

pú sà chū fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn gōng dã shàn gýn wú yǒu nãng dã zhÿ qí jì zhþ hã yǐ gù

菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根,无有能得知其际者。何以故?

pú sà bù qí xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ shì jiâ chãnghuài jiã shù gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

菩萨不齐限,但为知尔所世界成坏劫数故,发阿耨多罗三藐三菩提心;

wãi xÿ zhÿ yí qiâ shì jiâ chãnghuài jiã jìn wú yú gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn suǒ wâi zhÿ

为悉知一切世界成坏劫尽无余故,发阿耨多罗三藐三菩提心。所谓:知

cháng jiã yǔ duǎn jiã píngdþng duǎn jiã yǔ cháng jiã píngdþng yÿ jiã yǔ wú shù jiã píngdþng wú shù jiã yǔ yÿ jiã

长劫与短劫平等,短劫与长劫平等;一劫与无数劫平等,无数劫与一劫

píngdþng yǒu fï jiã yǔ wú fï jiã píngdþng wú fï jiã yǔ yǒu fï jiã píngdþng yÿ fï jiã zhōng yǒu bù kþ shuō

平等;有佛劫与无佛劫平等,无佛劫与有佛劫平等;一佛劫中有不可说

fï bù kþ shuō fï jiã zhōng yǒu yÿ fï yǒu liàng jiã yǔ wú liàng jiã píngdþng wú liàng jiã yǔ yǒu liàng jiã píng

佛,不可说佛劫中有一佛;有量劫与无量劫平等,无量劫与有量劫平

dþng yǒu jìn jiã yǔ wú jìn jiã píngdþng wú jìn jiã yǔ yǒu jìn jiã píngdþng bù kþ shuō jiã yǔ yÿ niànpíngdþng

等;有尽劫与无尽劫平等,无尽劫与有尽劫平等;不可说劫与一念平等,

yÿ niàn yǔ bù kþ shuō jiã píngdþng yí qiâ jiã rù fýi jiã fýi jiã rù yí qiâ jiã yù yú yÿ niànzhōng jìn zhÿ

一念与不可说劫平等;一切劫入非劫,非劫入一切劫。欲于一念中尽知

qián jì hîu jì jí xiàn zài yí qiâ shì jiâ chãnghuài jiã gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn shì

前际、后际,及现在一切世界成坏劫故,发阿耨多罗三藐三菩提心,是

míng chū fü xÿn dà shì zhuüng yán liǎo zhÿ yí qiâ jiã shãntōng zhì

名:初发心大誓 庄 严了知一切劫神通智。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng ü sýng qí shì jiâ suǒ yǒu zhîng

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方阿僧祇世界所有众

shýngzhǒngzhǒng chü biã xiâ niànniàn rú shì jìn ü sýng qí jiã yǒu dì âr rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ qián

生 种 种差别解;念念如是,尽阿僧祇劫。有第二人,于一念顷,能知前

rãn ü sýng qí jiã suǒ zhÿ zhîngshýng zhū xiâ chà biã rú shì yì jìn ü sýng qí jiã cì dì zhǎnzhuǎn nǎi zhì dì

人阿僧祇劫所知众 生诸解差别;如是亦尽阿僧祇劫,次第展转,乃至第

shí nán xÿ bþi füng sì wãi shàng xià yì fù rú shì fï zǐ cǐ shí füngzhîngshýngzhǒngzhǒng chà biã xiâ

十;南西北方,四维上下,亦复如是。佛子!此十方众 生 种 种差别解,

kþ zhÿ biün jì pú sà chū fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn gōng dã shàn gýn wú yǒu nãng dã zhÿ qí jì

可知边际;菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根,无有能得知其际

zhþ hã yǐ gù fï zǐ pú sà bù qí xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ zhîngshýng xiâ gù fü ü nîu duō luï sün

者。何以故?佛子!菩萨不齐限,但为知尔所众 生解故,发阿耨多罗三

miǎo sün pú tí xÿn wãi jìn zhÿ yí qiâ shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýngzhǒngzhǒng chü biã xiâ gù fü ü nîu duō luï sün miǎo

藐三菩提心;为尽知一切世界所有众 生 种 种差别解故,发阿耨多罗三藐

sün pú tí xÿn suǒ wâi yù zhÿ yí qiâ chü biã xiâ wú biün gù yÿ zhîngshýng xiâ wú shù zhîngshýng xiâ píngdþng

三菩提心。所谓:欲知一切差别解无边故;一众 生解,无数众 生解平等

gù yù dã bù kþ shuō chà biã xiâ füngbiàn zhì guüngmíng gù yù xÿ zhÿ zhîngshýng hǎi gâ gâ chà biã xiâ jìn wú

故;欲得不可说差别解,方便智光明故;欲悉知众 生海各各差别解尽无

yú gù yù xÿ zhÿ guî xiàn wâi lái shàn bú shànzhîngzhîng wú liàng xiâ gù yù xÿ zhÿ xiüng sì xiâ bù xiüng

余故;欲悉知过现未来,善、不善种 种无量解故;欲悉知相似解、不相

sì xiâ gù yù xÿ zhÿ yí qiâ xiâ jí shì yÿ xiâ yÿ xiâ jí shì yí qiâ xiâ gù yù dã rú lái xiâ lì gù

似解故;欲悉知一切解即是一解,一解即是一切解故;欲得如来解力故;

yù xÿ zhÿ yǒu shàng xiâ wú shàng xiâ yǒu yú xiâ wú yú xiâ dþng xiâ bù dþng xiâ chà biã gù yù xÿ

欲悉知有上解、无上解,有余解、无余解,等解、不等解差别故;欲悉

zhÿ yǒu yÿ xiâ wú yÿ xiâ gîng xiâ bù gîng xiâ yǒu biün xiâ wú biün xiâ chü biã xiâ wú chü biã xiâ

知有依解、无依解,共解、不共解,有边解、无边解,差别解、无差别解,

shàn xiâ bú shàn xiâ shì jiün xiâ chū shì jiün xiâ chü biã gù yù yú yí qiâ miào xiâ dà xiâ wú liàng

善解、不善解,世间解、出世间解差别故;欲于一切妙解、大解、无量

xiâ zhâng wâi xiâ zhōng dã rú lái xiâ tuō wú zhàng ài zhì gù yù yǐ wú liàngfüngbiàn xÿ zhÿ shí füng yí qiâ

解、正位解中,得如来解脱无障碍智故;欲以无量方便,悉知十方一切

zhîngshýng jiâ yÿ yÿ zhîngshýngjìng xiâ rǎn xiâ guǎng xiâ lûâ xiâ xì xiâ cū xiâ jìn wú yú gù

众 生界,一一众 生净解、染解,广解、略解,细解、粗解尽无余故;

yù xÿ zhÿ shýn mì xiâ füngbiàn xiâ fýn biã xiâ zì rán xiâ suí yÿn suǒ qǐ xiâ suí yuán suǒ qǐ xiâ yí

欲悉知深密解、方便解、分别解、自然解、随因所起解、随缘所起解,一

qiâ xiâ wǎng xÿ wú yú gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

切解网悉无余故;发阿耨多罗三藐三菩提心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng wú shù shì jiâ yí qiâ zhîng

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方无数世界一切众

shýng zhū gýn chü biã niànniàn rú shì jÿng ü sýng qí jiã yǒu dì âr rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ qián rãn

生诸根差别;念念如是,经阿僧祇劫。有第二人,于一念顷,能知前人

ü sýng qí jiã niànniàn suǒ zhÿ zhū gýn chü biã rú shì guǎngshuō nǎi zhì dì shí nán xÿ bþi füng sì wãi shàng

阿僧祇劫念念所知诸根差别。如是广说,乃至第十;南西北方,四维上

xià yì fù rú shì fï zǐ cǐ shí füng shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng zhū gýn chü biã kþ zhÿ biün jì pú sà

下,亦复如是。佛子!此十方世界所有众 生诸根差别,可知边际;菩萨

chū fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn gōng dã shàn gýn wú yǒu nãng dã zhÿ qí jì zhþ hã yǐ gù pú sà

初发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根,无有能得知其际者。何以故?菩萨

bù qí xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ shì jiâ zhîngshýng gýn gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn wãi jìn zhÿ

不齐限,但为知尔所世界众 生根故,发阿耨多罗三藐三菩提心;为尽知

yí qiâ shì jiâ zhōng yí qiâ zhîngshýng gýn zhǒngzhǒng chà biã guǎngshuō nǎi zhì yù jìn zhÿ yí qiâ zhū gýn wǎng gù

一切世界中,一切众 生根种 种差别,广说乃至欲尽知一切诸根网故,

fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

发阿耨多罗三藐三菩提心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng wú shù shì jiâ suǒ yǒu zhîng

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方无数世界所有众

shýngzhǒngzhǒng yù lâ niànniàn rú shì jìn ü sýng qí jiã cì dì guǎngshuō nǎi zhì dì shí nán xÿ bþi füng

生 种 种欲乐;念念如是,尽阿僧祇劫,次第广说,乃至第十;南西北方,

sì wãi shàng xià yì fù rú shì cǐ shí füngzhîngshýng suǒ yǒu yù lâ kþ zhÿ biün jì pú sà chū fü ü nîu

四维上下,亦复如是。此十方众 生所有欲乐,可知边际;菩萨初发阿耨

duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn gōng dã shàn gýn wú yǒu nãng dã zhÿ qí jì zhþ hã yǐ gù fï zǐ pú sà bù

多罗三藐三菩提心功德善根,无有能得知其际者。何以故?佛子!菩萨不

qí xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ zhîngshýng yù lâ gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn wãi jìn zhÿ yí qiâ

齐限,但为知尔所众 生欲乐故,发阿耨多罗三藐三菩提心;为尽知一切

shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýngzhǒngzhǒng yù lâ guǎngshuō nǎi zhì yù jìn zhÿ yí qiâ yù lâ wǎng gù fü ü nîu duō luï

世界所有众 生 种 种欲乐,广说乃至欲尽知一切欲乐网故,发阿耨多罗

sün miǎo sün pú tí xÿn

三藐三菩提心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng wú shù shì jiâ suǒ yǒu zhîng

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方无数世界所有众

shýngzhǒngzhǒngfüngbiàn rú shì guǎngshuō nǎi zhì dì shí nán xÿ bþi füng sì wãi shàng xià yì fù rú shì

生 种 种方便;如是广说,乃至第十;南西北方,四维上下,亦复如是。

cǐ shí füngzhîngshýngzhîngzhîngfüngbiàn kþ zhÿ biün jì pú sà chū fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn gōng dã

此十方众 生 种 种方便,可知边际;菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心功德

shàn gýn wú yǒu nãng dã zhÿ qí jì zhþ hã yǐ gù fï zǐ pú sà bù qí xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ shì jiâ

善根,无有能得知其际者。何以故?佛子!菩萨不齐限,但为知尔所世界

zhîngshýngzhǒngzhǒngfüngbiàn gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn wãi jìn zhÿ yí qiâ shì jiâ suǒ yǒu zhîng

众 生 种 种方便故,发阿耨多罗三藐三菩提心;为尽知一切世界所有众

shýngzhǒngzhǒngfüngbiàn guǎngshuō nǎi zhì yù jìn zhÿ yí qiâ füngbiànwǎng gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí

生 种 种方便,广说乃至欲尽知一切方便网故,发阿耨多罗三藐三菩提

xÿn

心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng wú shù shì jiâ suǒ yǒu zhîng

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方无数世界所有众

shýngzhǒngzhǒng chü biã xÿn guǎngshuō nǎi zhì cǐ shí füng shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýngzhǒngzhǒng chü biã xÿn kþ zhÿ biün

生 种 种差别心,广说乃至此十方世界所有众 生 种 种差别心,可知边

jì pú sà chū fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn gōng dã shàn gýn wú yǒu nãng dã zhÿ qí jì zhþ hã yǐ

际;菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根,无有能得知其际者。何以

gù fï zǐ pú sà bù qí xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ zhîngshýng xÿn gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí

故?佛子!菩萨不齐限,但为知尔所众 生心故,发阿耨多罗三藐三菩提

xÿn wãi xÿ zhÿ jìn fǎ jiâ xū kōng jiâ wú biünzhîngshýngzhǒngzhǒng xÿn nǎi zhì yù jìn zhÿ yí qiâ xÿn wǎng gù

心;为悉知尽法界、虚空界、无边众 生 种 种心,乃至欲尽知一切心网故,

fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

发阿耨多罗三藐三菩提心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng wú shù shì jiâ suǒ yǒu zhîng

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方无数世界所有众

shýngzhǒngzhǒng chü biã yâ guǎngshuō nǎi zhì cǐ shí füngzhîngshýngzhǒngzhǒng chü biã yâ kþ zhÿ biün jì pú sà chū

生 种 种差别业,广说乃至此十方众 生 种 种差别业,可知边际;菩萨初

fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn shàn gýn biün jì bù kþ dã zhÿ hã yǐ gù fï zǐ pú sà bù qí

发阿耨多罗三藐三菩提心善根边际,不可得知。何以故?佛子!菩萨不齐

xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ zhîngshýng yâ gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn yù xÿ zhÿ sün shì yí qiâ

限,但为知尔所众 生业故,发阿耨多罗三藐三菩提心;欲悉知三世一切

zhîngshýng yâ nǎi zhì yù xÿ zhÿ yí qiâ yâ wǎng gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

众 生业,乃至欲悉知一切业网故,发阿耨多罗三藐三菩提心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ dōngfüng wú shù shì jiâ suǒ yǒu zhîng

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,能知东方无数世界所有众

shýngzhǒngzhǒng fán nǎo niànniàn rú shì jìn ü sýng qí jiã cǐ zhū fán nǎo zhǒngzhǒng chü biã wú yǒu nãng dã

生 种 种烦恼;念念如是,尽阿僧祇劫,此诸烦恼种 种差别,无有能得

zhÿ qí biün jì yǒu dì âr rãn yú yÿ niànqǐng nãng zhÿ qián rãn ü sýng qí jiã suǒ zhÿ zhîngshýng fán nǎo chü biã

知其边际。有第二人,于一念顷,能知前人阿僧祇劫所知众 生烦恼差别;

rú shì fù jìn ü sýng qí jiã cì dì guǎngshuō nǎi zhì dì shí nán xÿ bþi füng sì wãi shàng xià yì fù rú

如是复尽阿僧祇劫,次第广说乃至第十;南西北方,四维上下,亦复如

shì fï zǐ cǐ shí füngzhîngshýng fán nǎo chü biã kþ zhÿ biün jì pú sà chū fü ü nîu duō luï sün miǎo sün

是。佛子!此十方众 生烦恼差别,可知边际;菩萨初发阿耨多罗三藐三

pú tí xÿn shàn gýn biün jì bù kþ dã zhÿ hã yǐ gù fï zǐ pú sà bù qí xiàn dàn wãi zhÿ þr suǒ shì

菩提心善根边际,不可得知。何以故?佛子!菩萨不齐限,但为知尔所世

jiâ zhîngshýng fán nǎo gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn wãi jìn zhÿ yí qiâ shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng fán

界众 生烦恼故,发阿耨多罗三藐三菩提心;为尽知一切世界所有众 生烦

nǎo chü biã gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn suǒ wâi yù jìn zhÿ qÿng fán nǎo zhîng fán nǎo

恼差别故,发阿耨多罗三藐三菩提心。所谓:欲尽知轻烦恼、重烦恼、

mián fán nǎo qǐ fán nǎo yÿ yÿ zhîngshýng wú liàng fán nǎo zhǒngzhǒng chü biã zhǒngzhǒng juã guün jìng zhì yí qiâ

眠烦恼、起烦恼,一一众 生无量烦恼种 种差别、种 种觉观,净治一切

zhū zá rǎn gù yù jìn zhÿ yÿ wú míng fán nǎo ài xiüngyìng fán nǎo duàn yí qiâ zhū yǒu qù fán nǎo jiã gù

诸杂染故;欲尽知依无明烦恼、爱相应烦恼,断一切诸有趣烦恼结故;

yù jìn zhÿ tün fân fán nǎo chýn fýn fán nǎo chÿ fýn fán nǎo dþng fýn fán nǎo duàn yí qiâ fán nǎo gýn bþn gù

欲尽知贪分烦恼、嗔分烦恼、痴分烦恼、等分烦恼,断一切烦恼根本故;

yù xÿ zhÿ wǒ fán nǎo wǒ suǒ fán nǎo wǒ màn fán nǎo juã wù yí qiâ fán nǎo jìn wú yú gù yù xÿ zhÿ cïng

欲悉知我烦恼、我所烦恼、我慢烦恼,觉悟一切烦恼尽无余故;欲悉知从

diün dǎo fýn biã shýng gýn bþn fán nǎo suí fán nǎo yÿn shýnjiànshýng liù shí âr jiàntiáo fú yí qiâ fán nǎo gù yù

颠倒分别生根本烦恼、随烦恼,因身见生六十二见调伏一切烦恼故;欲

xÿ zhÿ gài fán nǎo zhàng fán nǎo fü dà býi jiù hù xÿn duàn yí qiâ fán nǎo wǎng lìng yí qiâ zhì xìngqÿngjìng

悉知盖烦恼、障烦恼,发大悲救护心,断一切烦恼网,令一切智性清净

gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

故,发阿耨多罗三藐三菩提心。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ yǒu rãn yú yÿ niànqǐng yǐ zhū zhǒngzhǒngshàng wâi yǐn shí xiüng huü

佛子!复置此喻。假使有人,于一念顷,以诸种 种 上味饮食、香华

yÿ fu chuáng fün sǎn gài jí sýng qiã lán shàngmiàogōngdiàn bǎo zhàngwǎng màn zhǒngzhǒngzhuüng yán shÿ zǐ zhÿ zuî

衣服、幢 幡伞盖,及僧伽蓝上妙宫殿、宝帐网幔,种 种 庄 严师子之座,

jí zhîngmiào bǎo gîngyǎngdōngfüng wú shù zhū fï jí wú shù shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng gōngjìng zūn zhîng lǐ bài

及众妙宝,供养东方无数诸佛,及无数世界所有众 生,恭敬尊重,礼拜

zàn tàn qǔ gōngzhünyǎng xiüng xù bù juã jÿng wú shù jiã yîu quàn bǐ zhîngshýng xÿ lìng rú shì gîngyǎng yú

赞叹,曲躬瞻仰,相续不绝,经无数劫。又劝彼众 生,悉令如是供养于

fï zhì fï miâ hîu gâ wãi qǐ tǎ qí tǎ güo guǎng wú shù shì jiâ zhîng bǎo suǒ chãngzhǒngzhǒngzhuüng yán

佛。至佛灭后,各为起塔;其塔高广,无数世界众宝所成 种 种 庄 严。

yÿ yÿ tǎ zhōng gâ yǒu wú shù rú lái xíngxiàng guüngmíngbiànzhào wú shù shì jiâ jÿng wú shù jiã nán xÿ bþi

一一塔中,各有无数如来形像,光明遍照无数世界,经无数劫;南西北

füng sì wãi shàng xià yì fù rú shì fï zǐ yú rǔ yì yún hã cǐ rãn gōng dã níng wãi duō fǒu

方,四维上下,亦复如是。佛子!于汝意云何,此人功德宁为多不?

tiün dì yán shì rãn gōng dã wãi fï nǎi zhÿ yú wú nãng câ

天帝言:是人功德,唯佛乃知,余无能测。

fï zǐ cǐ rãn gōng dã bǐ pú sà chū fü xÿn gōng dã bǎi fýn bù jí yÿ qiün fýn bù jí yÿ bǎi

佛子!此人功德,比菩萨初发心功德,百分不及一,千分不及一,百

qiün fýn bù jí yÿ nǎi zhì yōu bō ní shü tuï fân yì bù jí yÿ

千分不及一,乃至优波尼沙陀分亦不及一。

fï zǐ fù zhì cǐ yù jiǎ shǐ fù yǒu dì âr rãn yú yÿ niànzhōng nãng zuî qián rãn jí wú shù shì

佛子!复置此喻。假使复有第二人,于一念中,能作前人及无数世

jiâ suǒ yǒu zhîngshýng wú shù jiã zhōnggîngyǎng zhÿ shì niànniàn rú shì yǐ wú liàngzhǒnggîngyǎng zhÿ jù gîngyǎng

界所有众 生无数劫中供养之事,念念如是,以无量 种供养之具,供养

wú liàng zhū fï rú lái jí wú liàng shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng jÿng wú liàng jiã qí dì sün rãn nǎi zhì dì

无量诸佛如来,及无量世界所有众 生,经无量劫。其第三人,乃至第

shí rãn jiý yì rú shì yú yÿ niànzhōngnãng zuî qián rãn suǒ yǒu gîngyǎng niànniàn rú shì yǐ wú biün wú

十人,皆亦如是,于一念中能作前人所有供养。念念如是,以无边、无

dþng bù kþ shǔ bù kþ chýng bù kþ sÿ bù kþ liáng bù kþ shuō bù kþ shuō bù kþ shuōgîngyǎng zhÿ

等、不可数、不可称、不可思、不可量、不可说、不可说不可说供养之

jù gîngyǎng wú biün nǎi zhì bù kþ shuō bù kþ shuō zhū fï jí þr xǔ shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng jÿng wú biün nǎi

具,供养无边乃至不可说不可说诸佛,及尔许世界所有众 生,经无边乃

zhì bù kþ shuō bù kþ shuō jiã zhì fï miâ hîu gâ wãi qǐ tǎ qí tǎ güo guǎng nǎi zhì zhù jiã yì fù

至不可说不可说劫。至佛灭后,各为起塔,其塔高广,乃至住劫,亦复

rú shì fï zǐ cǐ qiángōng dã bǐ pú sà chū fü xÿn gōng dã bǎi fân bù jí yÿ qiün fân bù jí yÿ

如是。佛子!此前功德,比菩萨初发心功德,百分不及一,千分不及一,

bǎi qiün fân bù jí yÿ nǎi zhì yōu bō ní shü tuï fân yì bù jí yÿ hã yǐ gù fï zǐ pú sà mï hý sà

百千分不及一,乃至优波尼沙陀分亦不及一。何以故?佛子!菩萨摩诃萨

bù qí xiàn dàn wãi gîngyǎng þr suǒ fï gù fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn wãi gōngyǎng jìn fǎ jiâ

不齐限,但为供养尔所佛故,发阿耨多罗三藐三菩提心;为供养尽法界、

xū kōng jiâ bù kþ shuō bù kþ shuō shí füng wú liàng qù lái xiàn zài suǒ yǒu zhū fï gù fü ü nîu duō luï sün miǎo

虚空界,不可说不可说十方无量去来现在所有诸佛故,发阿耨多罗三藐

sün pú tí xÿn fü shì xÿn yǐ nãng zhÿ qián jì yí qiâ zhū fï shǐ chãngzhâng juã jí bō niâ pán nãng xìn hîu jì

三菩提心。发是心已,能知前际一切诸佛始成 正觉及般涅槃,能信后际

yí qiâ zhū fï suǒ yǒu shàn gýn nãng zhÿ xiàn zài yí qiâ zhū fï suǒ yǒu zhì huì bǐ zhū fï suǒ yǒu gōng dã cǐ pú

一切诸佛所有善根,能知现在一切诸佛所有智慧。彼诸佛所有功德,此菩

sà nãng xìn nãngshîu nãng xiū nãng dã nãng zhÿ nãngzhâng nãngchãng jiù nãng yǔ zhū fï píngdþng yÿ xìng

萨能信、能受、能修、能得、能知、能证、能成就,能与诸佛平等一性。

hã yǐ gù cǐ pú sà wãi bù duàn yí qiâ rú lái zhǒngxìng gù fü xÿn wãi chōngbiàn yí qiâ shì jiâ gù fü

何以故?此菩萨为不断一切如来种性故,发心;为充遍一切世界故,发

xÿn wãi dù tuō yí qiâ shì jiâ zhîngshýng gù fü xÿn wãi xÿ zhÿ yí qiâ shì jiâ chãnghuài gù fü xÿn wãi

心;为度脱一切世界众 生故,发心;为悉知一切世界成坏故,发心;为

xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng gîu jìng gù fü xÿn wãi xÿ zhÿ yí qiâ shì jiâ sün yǒu qÿngjìng gù fü xÿn wãi xÿ

悉知一切众 生垢净故,发心;为悉知一切世界三有清净故,发心;为悉

zhÿ yí qiâ zhîngshýng xÿn yào fán nǎo xí qì gù fü xÿn wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng sǐ cǐ shýng bǐ gù fü

知一切众 生心乐烦恼习气故,发心;为悉知一切众 生死此生彼故,发

xÿn wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng zhū gýn füngbiàn gù fü xÿn wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng xÿn hâng gù fü xÿn

心;为悉知一切众 生诸根方便故,发心;为悉知一切众 生心行故,发心;

wãi xÿ zhÿ yí qiâ zhîngshýng sün shì zhì gù fü xÿn yǐ fü xÿn gù cháng wãi sün shì yí qiâ zhū fï zhÿ suǒ yì

为悉知一切众 生三世智故,发心。以发心故,常为三世一切诸佛之所忆

niàn düng dã sün shì yí qiâ zhū fï wú shàng pú tí jí wãi sün shì yí qiâ zhū fï yǔ qí miào fǎ jí yǔ sün

念,当得三世一切诸佛无上菩提;即为三世一切诸佛与其妙法,即与三

shì yí qiâ zhū fï tǐ xìngpíngdþng yǐ xiū sün shì yí qiâ zhū fï zhù dào zhÿ fǎ chãng jiù sün shì yí qiâ zhū fï

世一切诸佛体性平等;已修三世一切诸佛助道之法,成就三世一切诸佛

lì wú suǒ wâi zhuüng yán sün shì yí qiâ zhū fï bù gîng fï fǎ xÿ dã fǎ jiâ yí qiâ zhū fï shuō fǎ zhì huì

力无所畏;庄 严三世一切诸佛不共佛法;悉得法界一切诸佛,说法智慧。

hã yǐ gù yǐ shì fü xÿn düng dã fï gù yìng zhÿ cǐ rãn jí yǔ sün shì zhū fï tïngdþng jí yǔ sün shì zhū

何以故?以是发心,当得佛故。应知此人即与三世诸佛同等,即与三世诸

fï rú lái jìng jiâ píngdþng jí yǔ sün shì zhū fï rú lái gōng dã píngdþng dã rú lái yì shýn wú liàngshýn jiū

佛如来境界平等,即与三世诸佛如来功德平等。得如来一身、无量身究

jìngpíngdþngzhýn shí zhì huì cái fü xÿn shí jí wãi shí füng yí qiâ zhū fï suǒ gîngchýng tàn jí nãngshuō fǎ jiào

竟平等真实智慧。才发心时,即为十方一切诸佛所共称叹,即能说法教

huà tiáo fú yí qiâ shì jiâ suǒ yǒu zhîngshýng jí nãngzhândîng yí qiâ shì jiâ jí nãngguüngzhào yí qiâ shì jiâ jí

化调伏一切世界所有众 生,即能震动一切世界,即能光照一切世界,即

nãng xÿ miâ yí qiâ shì jiâ zhū â dào kǔ jí nãng yán jìng yí qiâ guï tǔ jí nãng yú yí qiâ shì jiâ zhōng shì xiàn

能熄灭一切世界诸恶道苦,即能严净一切国土,即能于一切世界中示现

chãng fï jí nãnglìng yí qiâ zhîngshýng jiý dã huün xǐ jí nãng rù yí qiâ fǎ jiâ xìng jí nãng chí yí qiâ fï zhǒng

成佛,即能令一切众 生皆得欢喜,即能入一切法界性,即能持一切佛种

xìng jí nãng dã yí qiâ fï zhì huì guüngmíng cǐ chū fü xÿn pú sà bù yú sün shì shǎo yǒu suǒ dã suǒ wâi

性,即能得一切佛智慧光明。此初发心菩萨,不于三世少有所得。所谓:

ruî zhū fï ruî zhū fï fǎ ruî pú sà ruî pú sà fǎ ruî dú juã ruî dú jiào fǎ ruî shýng wãn

若诸佛,若诸佛法;若菩萨,若菩萨法;若独觉,若独觉法;若声闻,

ruî shýng wãn fǎ ruî shì jiün ruî shì jiün fǎ ruî chū shì jiün ruî chū shì jiün fǎ ruî zhîngshýng ruî zhîng

若声闻法;若世间,若世间法;若出世间,若出世间法;若众 生,若众

shýng fǎ wãi qiú yí qiâ zhì yú zhū fǎ jiâ xÿn wú suǒ zhuï

生法。唯求一切智,于诸法界,心无所著。

þr shí fï shãn lì gù shí füng gâ yÿ wàn fï chà wýi chãn shù shì jiâ liù zhǒngzhândîng suǒ wâi dîng

尔时,佛神力故,十方各一万佛刹微尘数世界六种震动,所谓:动、

biàndîng dþngbiàndîng qǐ biàn qǐ dþngbiàn qǐ yǒng biànyǒng dþngbiànyǒng zhân biànzhân dþngbiàn

遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,涌、遍涌、等遍涌,震、遍震、等遍

zhân hǒu biàn hǒu dþngbiàn hǒu jÿ biàn jÿ dþngbiàn jÿ yǔ zhîngtiün huü tiünxiüng tiün mî xiüng

震,吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。雨众天华、天香、天末香、

tiün huü mán tiün yÿ tiün bǎo tiünzhuüng yán jù zuî tiün jì yuâ fàngtiünguüngmíng jí tiün yÿn shýng

天华鬘、天衣、天宝、天 庄 严具,作天妓乐,放天光明及天音声。

shì shí shí füng gâ guî shí fï chà wýi chãn shù shì jiâ wài yǒu wàn fï chà wýi chãn shù fï tïngmíng fǎ

是时,十方各过十佛刹微尘数世界外,有万佛刹微尘数佛,同名:法

huì gâ xiàn qí shýn zài fǎ huì pú sà qián zuî rú shì yán shàn züi shàn züi fǎ huì rǔ yú jÿn zhþ

慧,各现其身,在法慧菩萨前作如是言:善哉!善哉!法慧!汝于今者,

nãngshuō cǐ fǎ wǒ dþng shí füng gâ wàn fï chà wýi chãn shù fï yì shuō shì fǎ yí qiâ zhū fï xÿ rú shì shuō

能说此法;我等十方各万佛刹微尘数佛,亦说是法;一切诸佛,悉如是说。

rǔ shuō cǐ fǎ shí yǒu wàn fï chà wýi chãn shù pú sà fü pú tí xÿn wǒ dþng jÿn zhþ xÿ shîu qí jì yú düng

汝说此法时,有万佛刹微尘数菩萨发菩提心。我等今者,悉授其记,于当

lái shì guî qiün bù kþ shuō wú biün jiã tïng yÿ jiã zhōng ãr dã zuî fï chū xÿng yú shì jiý hào qÿngjìng xÿn

来世过千不可说无边劫,同一劫中而得作佛,出兴于世,皆号:清净心

rú lái suǒ zhù shì jiâ gâ gâ chü biã wǒ dþng xÿ düng hù chí cǐ fǎ lìng wâi lái shì yí qiâ pú sà wâi cãng

如来,所住世界各各差别。我等悉当护持此法,令未来世一切菩萨,未曾

wãn zhþ jiý xÿ dã wãn rú cǐ suō pï shì jiâ sì tiün xià xū mí dǐngshàngshuō rú shì fǎ lìng zhū zhîngshýng wãn yǐ

闻者皆悉得闻。如此娑婆世界四天下须弥顶上说如是法,令诸众 生闻已

shîu huà rú shì shí füng bǎi qiün yì nuï yú tuō wú shù wú liàng wú biün wú dþng bù kþ shǔ bù kþ

受化;如是十方百千亿那由他无数、无量、无边、无等、不可数、不可

chýng bù kþ sÿ bù kþ liáng bù kþ shuō jìn fǎ jiâ xū kōng jiâ zhū shì jiâ zhōng yì shuō cǐ fǎ

称、不可思、不可量、不可说,尽法界、虚空界,诸世界中,亦说此法

jiào huà zhîngshýng qí shuō fǎ zhþ tïngmíng fǎ huì xÿ yǐ fï shãn lì gù shì zūn bþn yuàn lì gù wãi

教化众 生。其说法者,同名:法慧;悉以佛神力故,世尊本愿力故,为

yù xiǎn shì fï fǎ gù wãi yǐ zhì guüng pǔ zhào gù wãi yù küi chǎn shí yì gù wãi lìngzhâng dã fǎ xìng gù

欲显示佛法故,为以智光普照故,为欲开阐实义故,为令证得法性故,

wãi lìngzhîng huì xÿ huün xǐ gù wãi yù küi shì fï fǎ yÿn gù wãi dã yí qiâ fï píngdþng gù wâi le fǎ jiâ

为令众会悉欢喜故,为欲开示佛法因故,为得一切佛平等故,为了法界

wú yǒu âr gù shuō rú shì fǎ

无有二故,说如是法。

þr shí fǎ huì pú sà pǔ guün jìn xū kōng jiâ shí füng guï tǔ yí qiâ zhîng huì yù xÿ chãng jiù zhū zhîngshýng

尔时,法慧菩萨普观尽虚空界十方国土一切众会,欲悉成就诸众 生

gù yù xÿ jìng zhì zhū yâ guǒ bào gù yù xÿ küi xiǎnqÿngjìng fǎ jiâ gù yù xÿ bá chú zá rǎn gýn bþn gù

故,欲悉净治诸业果报故,欲悉开显清净法界故,欲悉拔除杂染根本故,

yù xÿ zýngzhǎngguǎng dà xìn xiâ gù yù xÿ lìng zhÿ wú liàngzhîngshýng gýn gù yù xÿ lìng zhÿ sün shì fǎ píngdþng

欲悉增长 广大信解故,欲悉令知无量 众 生根故,欲悉令知三世法平等

gù yù xÿ lìngguün chá niâ pán jiâ gù yù zýngzhǎng zì qÿngjìngshàn gýn gù chãng fï wýi lì jí shuōsîng yán

故,欲悉令观察涅槃界故,欲增长自清净善根故;承佛威力,即说颂言:

wãi lì shì jiün fü dà xÿn qí xÿn pǔ biàn yú shí füng

为利世间发大心,其心普遍于十方,

zhîngshýng guï tǔ sün shì fǎ fï jí pú sà zuì shâng hǎi

众 生国土三世法,佛及菩萨最胜海。

jiū jìng xū kōng dþng fǎ jiâ suǒ yǒu yí qiâ zhū shì jiün

究竟虚空等法界,所有一切诸世间,

rú zhū fï fǎ jiý wǎng yì rú shì fü xÿn wú tuì zhuǎn

如诸佛法皆往诣,如是发心无退转。

cí niàn zhîng shýng wú zàn shþ lí zhū nǎo hài pǔ ráo yì

慈念众 生无暂舍,离诸恼害普饶益,

guüng míng zhào shì wãi suǒ guÿ shí lì hù niàn nán sÿ yì

光明照世为所归,十力护念难思议。

shí füng guï tǔ xÿ qù rù yí qiâ sâ xíng jiý shì xiàn

十方国土悉趣入,一切色形皆示现,

rú fï fú zhì guǎng wú biün suí shùn xiū yÿn wú suǒ zhuï

如佛福智广无边,随顺修因无所著。

yǒu chà yǎng zhù huî bàng fù cū miàoguǎng dà wú liàngzhǒng

有刹仰住或傍覆,粗妙广大无量 种,

pú sà yì fü zuì shàng xÿn xÿ nãng wǎng yì jiý wú ài

菩萨一发最上心,悉能往诣皆无碍。

pú sà shâng hâng bù kþ shuō jiý qín xiū xí wú suǒ zhù

菩萨胜行不可说,皆勤修习无所住,

jiàn yí qiâ fï cháng xÿn lâ pǔ rù yú qí shýn fǎ hǎi

见一切佛常欣乐,普入于其深法海。

üi mǐn wǔ qù zhū qún shýng lìng chú gîu huì pǔ qÿng jìng

哀愍五趣诸群生,令除垢秽普清净,

shào lïng fï zhǒng bù duàn juã cuÿ miâ mï gōng wú yǒu yú

绍隆佛种不断绝,摧灭魔宫无有余。

yǐ zhù rú lái píng dþng xìng shàn xiū wýi miào füng biàn dào

已住如来平等性,善修微妙方便道,

yú fï jìng jiâ qǐ xìn xÿn dã fï guàn dǐng xÿn wú zhuï

于佛境界起信心,得佛灌顶心无著。

liǎng zú zūn suǒ niàn bào ýn xÿn rú jÿn güng bù kþ jǔ

两足尊所念报恩,心如金刚不可沮,

yú fï suǒ háng nãng zhào liǎo zì rán xiū xí pú tí hâng

于佛所行能照了,自然修习菩提行。

zhū qù chà biã xiǎng wú liàng yâ guǒ jí xÿn yì fýi yÿ

诸趣差别想无量,业果及心亦非一,

nǎi zhì gýn xìng zhǒng zhǒng shū yÿ fü dà xÿn xÿ míng jiàn

乃至根性种 种殊,一发大心悉明见。

qí xÿn guǎng dà dþng fǎ jiâ wú yÿ wú biàn rú xū kōng

其心广大等法界,无依无变如虚空,

qù xiàng fï zhì wú suǒ qǔ dì liǎo shí jì lí fýn biã

趣向佛智无所取,谛了实际离分别。

zhÿ zhîngshýng xÿn wú shýngxiǎng liǎo dá zhū fǎ wú fǎ xiǎng

知众 生心无生 想,了达诸法无法想,

suÿ pǔ fýn biã wú fýn biã yì nuï yú chà jiý wǎng yì

虽普分别无分别,亿那由刹皆往诣。

wú liàng zhū fï miào fǎ zàng suí shùn guün chá xÿ nãng rù

无量诸佛妙法藏,随顺观察悉能入,

zhîngshýng gýn hâng mǐ bù zhÿ dào rú shì chù rú shì zūn

众 生根行靡不知,到如是处如世尊。

qÿng jìng dà yuàn hãng xiüng yìng yào gîng rú lái bù tuì zhuǎn

清净大愿恒相应,乐供如来不退转,

rãn tiün jiàn zhþ wú yàn zú cháng wãi zhū fï suǒ hù niàn

人天见者无厌足,常为诸佛所护念。

qí xÿn qÿng jìng wú suǒ yÿ suÿ guün shýn fǎ ãr bù qǔ

其心清净无所依,虽观深法而不取,

rú shì sÿ wãi wú liàng jiã yú sün shì zhōng wú suǒ zhuï

如是思惟无量劫,于三世中无所著。

qí xÿn jiün gù nán zhì jǔ qù fï pú tí wú zhàng ài

其心坚固难制沮,趣佛菩提无障碍,

zhì qiú miào dào chú mãng huî zhōu xíng fǎ jiâ bù gào láo

志求妙道除蒙惑,周行法界不告劳。

zhÿ yǔ yán fǎ jiý jì miâ dàn rù zhýn rú juã yì xiâ

知语言法皆寂灭,但入真如绝异解,

zhū fï jìng jiâ xÿ shùn guün dá yú sün shì xÿn wú ài

诸佛境界悉顺观,达于三世心无碍。

pú sà shǐ fü guǎng dà xÿn jí nãng biàn wǎng shí füng chà

菩萨始发广大心,即能遍往十方刹,

fǎ mãn wú liàng bù kþ shuō zhì guüng pǔ zhào jiý míng liǎo

法门无量不可说,智光普照皆明了。

dà býi guǎng dù zuì wú bǐ cí xÿn pǔ biàn dþng xū kōng

大悲广度最无比,慈心普遍等虚空,

ãr yú zhîng shýng bù fýn biã rú shì qÿng jìng yïu yú shì

而于众 生不分别,如是清净游于世。

shí füng zhîng shýng xÿ wâi ün yí qiâ suǒ zuî jiý zhýn shí

十方众 生悉慰安,一切所作皆真实,

hãng yǐ jìng xÿn bù yì yǔ cháng wãi zhū fï gîng jiü hù

恒以净心不异语,常为诸佛共加护。

guî qù suǒ yǒu jiý yì niàn wâi lái yí qiâ xÿ fýn biã

过去所有皆忆念,未来一切悉分别,

shí füng shì jiâ pǔ rù zhōng wãi dù zhîngshýnglìng chū lí

十方世界普入中,为度众 生令出离。

pú sà jù zú miào zhì guüng shàn liǎo yÿn yuán wú yǒu yí

菩萨具足妙智光,善了因缘无有疑,

yí qiâ mí huî jiý chú duàn rú shì ãr yïu yú fǎ jiâ

一切迷惑皆除断,如是而游于法界。

mï wáng gōng diàn xÿ cuÿ pî zhîngshýng yì mï xián chú miâ

魔王宫殿悉摧破,众 生翳膜咸除灭,

lí zhū fýn biã xÿn bù dîng shàn liǎo rú lái zhÿ jìng jiâ

离诸分别心不动,善了如来之境界。

sün shì yí wǎng xÿ yǐ chú yú rú lái suǒ qǐ jìng xìn

三世疑网悉已除,于如来所起净信,

yǐ xìn dã chãng bù dîng zhì zhì qÿng jìng gù xiâ zhýn shí

以信得成不动智,智清净故解真实。

wãi lìng zhîng shýng dã chū lí jìn yú hîu jì pǔ ráo yì

为令众 生得出离,尽于后际普饶益,

cháng shí qín kǔ xÿn wú yàn nǎi zhì dì yù yì ün shîu

长时勤苦心无厌,乃至地狱亦安受。

fú zhì wú liàng jiý jù zú zhîngshýng gýn yù xÿ liǎo zhÿ

福智无量皆具足,众 生根欲悉了知,

jí zhū yâ hâng wú bú jiàn rú qí suǒ yào wãi shuō fǎ

及诸业行无不见,如其所乐为说法。

liǎo zhÿ yí qiâ kōng wú wǒ cí niàn zhîng shýng hãng bù shþ

了知一切空无我,慈念众 生恒不舍,

yǐ yÿ dà býi wýi miào yÿn pǔ rù shì jiün ãr yǎn shuō

以一大悲微妙音,普入世间而演说。

fàng dà guüngmíngzhǒngzhǒng sâ pǔ zhàozhîngshýng chú hýi àn

放大光明种 种色,普照众 生除黑暗,

guüngzhōng pú sà zuî lián huü wãi zhîngchǎnyángqÿngjìng fǎ

光 中菩萨坐莲华,为众阐扬清净法。

yú yÿ máo duün xiàn zhîng chà zhū dà pú sà jiý chōng mǎn

于一毛端现众刹,诸大菩萨皆充满,

zhîng huì zhì huì gâ bù tïng xÿ nãngmíngliǎozhîngshýng xÿn

众会智慧各不同,悉能明了众 生心。

shí füng shì jiâ bù kþ shuō yÿ niàn zhōu xíng wú bú jìn

十方世界不可说,一念周行无不尽,

lì yì zhîng shýng gîng yǎng fï yú zhū fï suǒ wân shýn yì

利益众 生供养佛,于诸佛所问深义。

yú zhū rú lái zuî fù xiǎng wãi lì zhîngshýng xiū juã hâng

于诸如来作父想,为利众 生修觉行,

zhì huì shàn qiǎo tōng fǎ zàng rù shýn zhì chù wú suǒ zhuï

智慧善巧通法藏,入深智处无所著。

suí shùn sÿ wãi shuō fǎ jiâ jÿng wú liàng jiã bù kþ jìn

随顺思惟说法界,经无量劫不可尽,

zhì suÿ shàn rù wú chù suǒ wú yǒu pí yàn wú suǒ zhuï

智虽善入无处所,无有疲厌无所著。

sün shì zhū fï jiü zhōngshýng zhâng dã rú lái miào fǎ shýn

三世诸佛家中 生,证得如来妙法身,

pǔ wãi qún shýng xiàn zhîng sâ pì rú huàn shÿ wú bù zuî

普为群生现众色,譬如幻师无不作。

huî xiàn shǐ xiū shū shâng hâng huî xiàn chū shýng jí chū jiü

或现始修殊胜行,或现初生及出家,

huî xiàn shù xià chãng pú tí huî wãi zhîngshýng shì niâ pán

或现树下成菩提,或为众 生示涅槃。

pú sà suǒ zhù xÿ yǒu fǎ wãi fï jìng jiâ fýi âr châng

菩萨所住希有法,唯佛境界非二乘,

shýn yǔ yì xiǎng jiý yǐ chú zhǒngzhǒng suí yí xÿ nãngxiàn

身语意想皆已除,种 种随宜悉能现。

pú sà suǒ dã zhū fï fǎ zhîngshýng sÿ wãi fü kuángluàn

菩萨所得诸佛法,众 生思惟发狂乱,

zhì rù shí jì xÿn wú ài pǔ xiàn rú lái zì zài lì

智入实际心无碍,普现如来自在力。

cǐ yú shì jiün wú yǔ dþng hã kuàng fù zýng shū shâng hâng

此于世间无与等,何况复增殊胜行,

suÿ wâi jù zú yí qiâ zhì yǐ huî rú lái zì zài lì

虽未具足一切智,已获如来自在力。

yǐ zhù jiū jìng yÿ châng dào shýn rù wýi miào zuì shàng fǎ

已住究竟一乘道,深入微妙最上法,

shàn zhÿ zhîng shýng shí fýi shí wãi lì yì gù xiàn shãn tōng

善知众 生时非时,为利益故现神通。

fýn shýn biàn mǎn yí qiâ chà fàng jìng guüng míng chú shì àn

分身遍满一切刹,放净光明除世暗,

pì rú lïng wáng qǐ dà yún pǔ yǔ miào yǔ xÿ chōng qià

譬如龙王起大云,普雨妙雨悉充洽。

guün chá zhîngshýng rú huànmâng yǐ yâ lì gù cháng liú zhuǎn

观察众 生如幻梦,以业力故常流转,

dà býi üi mǐn xián jiù bá wãi shuō wú wãi jìng fǎ xìng

大悲哀愍咸救拔,为说无为净法性。

fï lì wú liàng cǐ yì rán pì rú xū kōng wú yǒu biün

佛力无量此亦然,譬如虚空无有边,

wãi lìng zhîng shýng dã xiâ tuō yì jiã qín xiū ãr bù juàn

为令众 生得解脱,亿劫勤修而不倦。

zhǒngzhǒng sÿ wãi miàogōng dã shàn xiū wú shàng dì yÿ yâ

种 种思惟妙功德,善修无上第一业,

yú zhū shânghânghãng bù shþ zhuünniànshýngchãng yí qiâ zhì

于诸胜行恒不舍,专念生 成一切智。

yì shýn shì xiàn wú liàng shýn yí qiâ shì jiâ xÿ zhōu biàn

一身示现无量身,一切世界悉周遍,

qí xÿn qÿng jìng wú fýn biã yÿ niàn nán sÿ lì rú shì

其心清净无分别,一念难思力如是。

yú zhū shì jiün bù fýn biã yú yí qiâ fǎ wú wàng xiǎng

于诸世间不分别,于一切法无妄想,

suÿ guün zhū fǎ ãr bù qǔ hãng jiù zhîng shýng wú suǒ dù

虽观诸法而不取,恒救众 生无所度。

yí qiâ shì jiün wãi shì xiǎng yú zhōngzhǒngzhǒng gâ chü biã

一切世间唯是想,于中 种 种各差别,

zhÿ xiǎng jìng jiâ xiǎn qiþ shýn wãi xiàn shãn tōng ãr jiù tuō

知想境界险且深,为现神通而救脱。

pì rú huàn shÿ zì zài lì pú sà shãn biàn yì rú shì

譬如幻师自在力,菩萨神变亦如是,

shýn biàn fǎ jiâ jí xū kōng suí zhîng shýng xÿn mí bú jiàn

身遍法界及虚空,随众 生心靡不见。

nãng suǒ fýn biã âr jù lí zá rǎn qÿng jìng wú suǒ qǔ

能所分别二俱离,杂染清净无所取,

ruî fù ruî xiâ zhì xÿ wàng dàn yuàn pǔ yǔ zhîng shýng lâ

若缚若解智悉忘,但愿普与众 生乐。

yí qiâ shì jiün wãi xiǎng lì yǐ zhì ãr rù xÿn wú wâi

一切世间唯想力,以智而入心无畏,

sÿ wãi zhū fǎ yì fù rán sün shì tuÿ qiú bù kþ dã

思惟诸法亦复然,三世推求不可得。

nãng rù guî qù bì qián jì nãng rù wâi lái bì hîu jì

能入过去毕前际,能入未来毕后际,

nãng rù xiàn zài yí qiâ chù cháng qín guün chá wú suǒ yǒu

能入现在一切处,常勤观察无所有。

suí shùn niâ pán jì miâ fǎ zhù yú wú zhâng wú suǒ yÿ

随顺涅槃寂灭法,住于无诤无所依,

xÿn rú shí jì wú yǔ dþng zhuünxiàng pú tí yǒng bù tuì

心如实际无与等,专 向菩提永不退。

xiū zhū shâng hâng wú tuì qiâ ün zhù pú tí bù dîng yáo

修诸胜行无退怯,安住菩提不动摇,

fï jí pú sà yǔ shì jiün jìn yú fǎ jiâ jiý míng liǎo

佛及菩萨与世间,尽于法界皆明了。

yù dã zuì shâng dì yí dào wãi yí qiâ zhì xiâ tuō wáng

欲得最胜第一道,为一切智解脱王,

yÿng düng sù fü pú tí xÿn yǒng jìn zhū lîu lì qún shýng

应当速发菩提心,永尽诸漏利群生。

qù xiàng pú tí xÿn qÿng jìng gōng dã guǎng dà bù kþ shuō

趣向菩提心清净,功德广大不可说,

wãi lì zhîngshýng gù chýng shù rǔ dþng zhū xiányìngshàntÿng

为利众 生故称述,汝等诸贤应善听。

wú liàng shì jiâ jìn wãi chãn yÿ yÿ chãnzhōng wú liàng chà

无量世界尽为尘,一一尘中无量刹,

qí zhōng zhū fï jiý wú liàng xÿ nãng míng jiàn wú suǒ qǔ

其中诸佛皆无量,悉能明见无所取。

shàn zhÿ zhîngshýng wú shýngxiǎng shàn zhÿ yán yǔ wú yǔ xiǎng

善知众 生无生 想,善知言语无语想,

yú zhū shì jiâ xÿn wú ài xÿ shàn liǎo zhÿ wú suǒ zhuï

于诸世界心无碍,悉善了知无所著。

qí xÿn guǎng dà rú xū kōng yú sün shì shì xÿ míng dá

其心广大如虚空,于三世事悉明达,

yí qiâ yí huî jiý chú miâ zhâng guün fï fǎ wú suǒ qǔ

一切疑惑皆除灭,正观佛法无所取。

shí füng wú liàng zhū guï tǔ yÿ niàn wǎng yì xÿn wú zhuï

十方无量诸国土,一念往诣心无著,

liǎo dá shì jiün zhîng kǔ fǎ xÿ zhù wú shýng zhýn shí jì

了达世间众苦法,悉住无生真实际。

wú liàng nán sÿ zhū fï suǒ xÿ wǎng bǐ huì ãr jìn yâ

无量难思诸佛所,悉往彼会而觐谒,

cháng wãi shàng shǒu wân rú lái pú sà suǒ xiū zhū yuàn hâng

常为上首问如来,菩萨所修诸愿行。

xÿn cháng yì niàn shí füng fï ãr wú suǒ yÿ wú suǒ qǔ

心常忆念十方佛,而无所依无所取,

hãngquànzhîngshýngzhîngshàn gýn zhuüng yán guï tǔ lìngqÿngjìng

恒劝众 生 种善根,庄 严国土令清净。

yí qiâ zhîng shýng sün yǒu chù yǐ wú ài yǎn xián guün chá

一切众 生三有处,以无碍眼咸观察,

suǒ yǒu xí xìng zhū gýn jiþ wú liàng wú biün xÿ míng jiàn

所有习性诸根解,无量无边悉明见。

zhîngshýng xÿn yào xÿ liǎo zhÿ rú shì suí yí wãi shuō fǎ

众 生心乐悉了知,如是随宜为说法,

yú zhū rǎn jìng jiý tōng dá lìng bǐ xiū zhì rù yú dào

于诸染净皆通达,令彼修治入于道。

wú liàng wú shù zhū sün mâi pú sà yÿ niàn jiý nãng rù

无量无数诸三昧,菩萨一念皆能入,

yú zhōng xiǎng zhì jí suǒ yuán xÿ shàn liǎo zhÿ dã zì zài

于中 想智及所缘,悉善了知得自在。

pú sà huî cǐ guǎng dà zhì jí xiàng pú tí wú suǒ ài

菩萨获此广大智,疾向菩提无所碍,

wãi yù lì yì zhū qún shýng chù chù xuün yáng dà ren fǎ

为欲利益诸群生,处处宣扬大人法。

shàn zhÿ shì jiün cháng duǎn jiã yÿ yuâ bàn yuâ jí zhîu yâ

善知世间长短劫,一月半月及昼夜,

guï tǔ gâ biã xìng píng dþng cháng qín guün chá bù fàng yì

国土各别性平等,常勤观察不放逸。

pǔ yì shí füng zhū shì jiâ ãr yú füng chù wú suǒ qǔ

普诣十方诸世界,而于方处无所取,

yán jìng guï tǔ xÿ wú yú yì bù cãng shýng jìng fýn biã

严净国土悉无余,亦不曾生净分别。

zhîngshýng shì chù ruî fýi chù jí yǐ zhū yâ gǎn bào biã

众 生是处若非处,及以诸业感报别,

suí shùn sÿ wãi rù fï lì yú cǐ yí qiâ xÿ liǎo zhÿ

随顺思惟入佛力,于此一切悉了知。

yí qiâ shì jiünzhǒngzhǒngxìng zhǒngzhǒng suǒ hâng zhù sün yǒu

一切世间种 种性,种 种所行住三有,

lì gýn jí yǔ zhōng xià gýn rú shì yí qiâ xián guün chá

利根及与中下根,如是一切咸观察。

jìng yǔ bù jìngzhǒngzhǒng xiâ shâng liâ jí zhōng xÿ míngjiàn

净与不净种 种解,胜劣及中悉明见,

yí qiâ zhîngshýng zhì chù hâng sün yǒu xiüng xù jiý nãngshuō

一切众 生至处行,三有相续皆能说。

chán dìng xiâ tuō zhū sün mâi rǎn jìng yÿn qǐ gâ bù tïng

禅定解脱诸三昧,染净因起各不同,

jí yǐ xiün shì kǔ lâ shū jìng xiū fï lì xián nãng jiàn

及以先世苦乐殊,净修佛力咸能见。

zhîngshýng yâ huî xù zhū qù duàn cǐ zhū qù dã jì miâ

众 生业惑续诸趣,断此诸趣得寂灭,

zhǒngzhǒng lîu fǎ yǒng bù shýng bìng qí xí zhîng xÿ liǎo zhÿ

种 种漏法永不生,并其习种悉了知。

rú lái fán nǎo jiý chú jìn dà zhì guüng míng zhào yú shì

如来烦恼皆除尽,大智光明照于世,

pú sà yú fï shí lì zhōng suÿ wâi zhâng dã yì wú yí

菩萨于佛十力中,虽未证得亦无疑。

pú sà yú yÿ máo kǒng zhōng pǔ xiàn shí füng wú liàng chà

菩萨于一毛孔中,普现十方无量刹,

huî yǒu zá rǎn huî qÿng jìng zhǒngzhǒng yâ zuî jiý nãng liǎo

或有杂染或清净,种 种业作皆能了。

yÿ wýi chãnzhōng wú liàng chà wú liàng zhū fï jí fï zǐ

一微尘中无量刹,无量诸佛及佛子,

zhū chà gâ biã wú zá luàn rú yÿ yí qiâ xÿ míng jiàn

诸刹各别无杂乱,如一一切悉明见。

yú yÿ máo kǒng jiàn shí füng jìn xū kōng jiâ zhū shì jiün

于一毛孔见十方,尽虚空界诸世间,

wú yǒu yÿ chù kōng wú fï rú shì fï chà xÿ qÿng jìng

无有一处空无佛,如是佛刹悉清净。

yú máo kǒngzhōngjiàn fï chà fù jiàn yí qiâ zhū zhîngshýng

于毛孔中见佛刹,复见一切诸众 生,

sün shì liù qù gâ bù tïng zhîu yâ yuâ shí yǒu fù xiâ

三世六趣各不同,昼夜月时有缚解。

rú shì dà zhì zhū pú sà zhuün xÿn qù xiàng fǎ wáng wâi

如是大智诸菩萨,专心趣向法王位,

yú fï suǒ zhù shùn sÿ wãi ãr huî wú biün dà huün xǐ

于佛所住顺思惟,而获无边大欢喜。

pú sà fýn shýn wú liàng yì gîng yǎng yí qiâ zhū rú lái

菩萨分身无量亿,供养一切诸如来,

shãn tōng biàn xiàn shâng wú bǐ fï suǒ hâng chù jiý nãng zhù

神通变现胜无比,佛所行处皆能住。

wú liàng fï suǒ jiý zuàn yǎng suǒ yǒu fǎ zàng xÿ dün wâi

无量佛所皆钻仰,所有法藏悉耽味,

jiàn fï wãn fǎ qín xiū xíng rú yǐn gün lù xÿn huün xǐ

见佛闻法勤修行,如饮甘露心欢喜。

yǐ huî rú lái shâng sün mâi shàn rù zhū fǎ zhì zýng zhǎng

已获如来胜三昧,善入诸法智增长,

xìn xÿn bù dîng rú xū mí pǔ zuî qún shýng gōng dã zàng

信心不动如须弥,普作群生功德藏。

cí xÿn guǎng dà biànzhîngshýng xÿ yuàn jí chãng yí qiâ zhì

慈心广大遍众 生,悉愿疾成一切智,

ãr hãng wú zhuï wú yÿ chù lí zhū fán nǎo dã zì zài

而恒无著无依处,离诸烦恼得自在。

üi mǐn zhîngshýngguǎng dà zhì pǔ shâ yí qiâ tïng yú jǐ

哀愍众 生 广大智,普摄一切同于己,

zhÿ kōng wú xiàng wú zhýn shí ãr hâng qí xÿn bú xiâ tuì

知空无相无真实,而行其心不懈退。

pú sà fü xÿn gōng dã liàng yì jiã chýng yáng bù kþ jìn

菩萨发心功德量,亿劫称扬不可尽,

yǐ chū yí qiâ zhū rú lái dú juã shýng wãn ün lâ gù

以出一切诸如来,独觉声闻安乐故。

shí füng guï tǔ zhū zhîngshýng jiý xÿ shÿ ün wú liàng jiã

十方国土诸众 生,皆悉施安无量劫,

quàn chí wǔ jiâ jí shí shàn sì chán sì dþng zhū dìng chù

劝持五戒及十善,四禅四等诸定处,

fù yú duō jiã shÿ ün lâ lìng duàn zhū huî chãng luï hàn

复于多劫施安乐,令断诸惑成罗汉;

bǐ zhū fú jù suÿ wú liàng bù yǔ fü xÿn gōng dã bǐ

彼诸福聚虽无量,不与发心功德比。

yîu jiào yì zhîngchãngyuán juã huî wú zhânghâng wýi miào dào

又教亿众 成缘觉,获无诤行微妙道,

yǐ bǐ ãr jiào pú tí xÿn suàn shù pì yù wú nãng jí

以彼而校菩提心,算数譬谕无能及。

yÿ niàn nãng guî chãn shù chà rú shì jÿng yú wú liàng jiã

一念能过尘数刹,如是经于无量劫,

cǐ zhū chà shù shàng kþ liàng fü xÿn gōng dã bù kþ zhÿ

此诸刹数尚可量,发心功德不可知。

guî qù wâi lái jí xiàn zài suǒ yǒu jiã shù wú biün liàng

过去未来及现在,所有劫数无边量,

cǐ zhū jiã shù yïu kþ zhÿ fü xÿn gōng dã wú nãng câ

此诸劫数犹可知,发心功德无能测。

yǐ pú tí xÿn biàn shí füng suǒ yǒu fýn biã mǐ bù zhÿ

以菩提心遍十方,所有分别靡不知,

yÿ niàn sün shì xÿ míng dá lì yì wú liàngzhîngshýng gù

一念三世悉明达,利益无量 众 生故。

shí füng shì jiâ zhū zhîng shýng yù xiâ füng biàn yì suǒ hâng

十方世界诸众 生,欲解方便意所行,

jí yǐ xū kōng jì kþ câ fü xÿn gōng dã nán zhÿ liàng

及以虚空际可测,发心功德难知量。

pú sà zhì yuàn dþng shí füng cí xÿn pǔ qià zhū qún shýng

菩萨志愿等十方,慈心普洽诸群生,

xÿ shǐ xiū chãng fï gōng dã shì gù qí lì wú biün jì

悉使修成佛功德,是故其力无边际。

zhîngshýng yù xiâ xÿn suǒ lâ zhū gýn füng biàn hâng gâ biã

众 生欲解心所乐,诸根方便行各别,

yú yÿ niàn zhōng xÿ liǎo zhÿ yí qiâ zhì zhì xÿn tïng dþng

于一念中悉了知,一切智智心同等。

yí qiâ zhîngshýng zhū huî yâ sün yǒu xiüng xù wú zàn duàn

一切众 生诸惑业,三有相续无暂断,

cǐ zhū biün jì shàng kþ zhÿ fü xÿn gōng dã nán sÿ yì

此诸边际尚可知,发心功德难思议。

fü xÿn nãng lí yâ fán nǎo gîng yǎng yí qiâ zhū rú lái

发心能离业烦恼,供养一切诸如来,

yâ huî jì lí xiüng xù duàn pǔ yú sün shì dã xiâ tuō

业惑既离相续断,普于三世得解脱。

yÿ niàn gîng yǎng wú biün fï yì gîng wú shù zhū zhîng shýng

一念供养无边佛,亦供无数诸众 生,

xÿ yǐ xiüng huü jí miào mán bǎo chuáng fün gài shàng yÿ fu

悉以香华及妙鬘,宝 幢 幡盖上衣服,

mþi shí zhýn zuî jÿng háng chù zhǒngzhǒng gōng diàn xÿ yán hǎo

美食珍座经行处,种 种宫殿悉严好,

pí lú zhý nà miào bǎo zhū rú yì mï ní fü guüng yào

毗卢遮那妙宝珠,如意摩尼发光耀。

niàn niàn rú shì chí gîng yǎng jÿng wú liàng jiã bù kþ shuō

念念如是持供养,经无量劫不可说;

qí rãn fú jù suÿ fù duō bù jí fü xÿn gōng dã dà

其人福聚虽复多,不及发心功德大。

suǒ shuōzhǒngzhǒngzhîng pì yù wú yǒu nãng jí pú tí xÿn

所说种 种 众譬谕,无有能及菩提心,

yǐ zhū sün shì rãn zhōng zūn jiý cïng fü xÿn ãr dã shýng

以诸三世人中尊,皆从发心而得生。

fü xÿn wú ài wú qí xiàn yù qiú qí liàng bù kþ dã

发心无碍无齐限,欲求其量不可得,

yí qiâ zhì zhì shì bì chãng suǒ yǒu zhîngshýng jiý yǒng dù

一切智智誓必成,所有众 生皆永度。

fü xÿn guǎng dà dþng xū kōng shýng zhū gōng dã tïng fǎ jiâ

发心广大等虚空,生诸功德同法界,

suǒ hâng pǔ biàn rú wú yì yǒng lí zhîng zhuï fï píng dþng

所行普遍如无异,永离众著佛平等。

yí qiâ fǎ mãn wú bù rù yí qiâ guï tǔ xÿ nãng wǎng

一切法门无不入,一切国土悉能往,

yí qiâ zhì jìng xián tōng dá yí qiâ gōng dã jiý chãng jiù

一切智境咸通达,一切功德皆成就。

yí qiâ nãng shþ hãng xiüng xù jìng zhū jiâ pǐn wú suǒ zhuï

一切能舍恒相续,净诸戒品无所著,

jù zú wú shàng dà gōng dã cháng qín jÿng jìn bù tuì zhuǎn

具足无上大功德,常勤精进不退转。

rù shýn chán dìng hãng sÿ wãi guǎng dà zhì huì gîng xiüng yìng

入深禅定恒思惟,广大智慧共相应,

cǐ shì pú sà zuì shâng dì chū shýng yí qiâ pǔ xián dào

此是菩萨最胜地,出生一切普贤道。

sün shì yí qiâ zhū rú lái mǐ bù hù niàn chū fü xÿn

三世一切诸如来,靡不护念初发心,

xÿ yǐ sün mâi tuï luï ní shãn tōng biàn huà gîng zhuüng yán

悉以三昧陀罗尼,神通变化共 庄 严。

shí füngzhîngshýng wú yǒu liàng shì jiâ xū kōng yì rú shì

十方众 生无有量,世界虚空亦如是,

fü xÿn wú liàng guî yú bǐ shì gù nãng shýng yí qiâ fï

发心无量过于彼,是故能生一切佛。

pú tí xÿn shì shí lì bþn yì wãi sì biàn wú wâi bþn

菩提心是十力本,亦为四辩无畏本,

shí bü bù gîng yì fù rán mî bù jiý cïng fü xÿn dã

十八不共亦复然,莫不皆从发心得。

zhū fï sâ xiàngzhuüng yán shýn jí yǐ píngdþngmiào fǎ shýn

诸佛色相 庄 严身,及以平等妙法身,

zhì huì wú zhuï suǒ yìng gîng xÿ yǐ fü xÿn ãr dã yǒu

智慧无著所应供,悉以发心而得有。

yí qiâ dú juã shýng wãn châng sâ jiâ zhū chán sün mâi lâ

一切独觉声闻乘,色界诸禅三昧乐,

jí wú sâ jiâ zhū sün mâi xÿ yǐ fü xÿn zuî qí bþn

及无色界诸三昧,悉以发心作其本。

yí qiâ rãn tiün zì zài lâ jí yǐ zhū qù zhǒng zhǒng lâ

一切人天自在乐,及以诸趣种 种乐,

jìn dìng gýn lì dþng zhîng lâ mǐ bù jiý yïu chū fü xÿn

进定根力等众乐,靡不皆由初发心。

yǐ yÿn fü qǐ guǎng dà xÿn zã nãng xiū xíng liù zhǒng dù

以因发起广大心,则能修行六种度,

quàn zhū zhîngshýngxíngzhânghâng yú sün jiâ zhōngshîu ün lâ

劝诸众 生行正行,于三界中受安乐。

zhù fï wú ài shí yì zhì suǒ yǒu miào yâ xián küi chǎn

住佛无碍实义智,所有妙业咸开阐,

nãnglìng wú liàng zhū zhîngshýng xÿ duàn huî yâ xiàng niâ pán

能令无量诸众 生,悉断惑业向涅槃。

zhì huì guüng míng rú jìng rì zhîngxíng jù zú yïu mǎn yuâ

智慧光明如净日,众行具足犹满月,

gōng dã cháng yíng pì jù hǎi wú gîu wú ài tïng xū kōng

功德常盈譬巨海,无垢无碍同虚空。

pǔ fü wú biün gōng dã yuàn xÿ yǔ yí qiâ zhîng shýng lâ

普发无边功德愿,悉与一切众 生乐,

jìn wâi lái jì yÿ yuànhâng cháng qín xiū xí dù zhîngshýng

尽未来际依愿行,常勤修习度众 生。

wú liàng dà yuàn nán sÿ yì yuànlìngzhîngshýng xÿ qÿngjìng

无量大愿难思议,愿令众 生悉清净,

kōng wú xiüng yuàn wú yÿ chù yǐ yuàn lì gù jiý míng xiǎn

空无相愿无依处,以愿力故皆明显。

liǎo fǎ zì xìng rú xū kōng yí qiâ jì miâ xÿ píng dþng

了法自性如虚空,一切寂灭悉平等,

fǎ mãn wú shù bù kþ shuō wãi zhîng shýng shuō wú suǒ zhuï

法门无数不可说,为众 生说无所著。

shí füng shì jiâ zhū rú lái xÿ gîng zàn tàn chū fü xÿn

十方世界诸如来,悉共赞叹初发心,

cǐ shýn wú liàng dã suǒ yán nãng dào bǐ àn tïng yú fï

此身无量德所严,能到彼岸同于佛。

rú zhîng shýng shù þr xǔ jiã shuō qí gōng dã bù kþ jìn

如众 生数尔许劫,说其功德不可尽,

yǐ zhù rú lái guǎng dà jiü sün jiâ zhū fǎ wú nãng yù

以住如来广大家,三界诸法无能谕。

yù zhÿ yí qiâ zhū fï fǎ yí yìng sù fü pú tí xÿn

欲知一切诸佛法,宜应速发菩提心,

cǐ xÿn gōng dã zhōng zuì shâng bì dã rú lái wú ài zhì

此心功德中最胜,必得如来无碍智。

zhîngshýng xÿn hâng kþ shǔ zhÿ guï tǔ wýi chãn yì fù rán

众 生心行可数知,国土微尘亦复然,

xū kōng biün jì zhà kþ liáng fü xÿn gōng dã wú nãng câ

虚空边际乍可量,发心功德无能测。

chū shýng sün shì yí qiâ fï chãng jiù shì jiün yí qiâ lâ

出生三世一切佛,成就世间一切乐,

zýng zhǎng yí qiâ shâng gōng dã yǒng duàn yí qiâ zhū yí huî

增长一切胜功德,永断一切诸疑惑。

küi shì yí qiâ miào jìng jiâ jìn chú yí qiâ zhū zhàng ài

开示一切妙境界,尽除一切诸障碍,

chãng jiù yí qiâ qÿng jìng chà chū shýng yí qiâ rú lái zhì

成就一切清净刹,出生一切如来智。

yù jiàn shí füng yí qiâ fï yù shÿ wú jìn gōng dã zàng

欲见十方一切佛,欲施无尽功德藏,

yù miâ zhîng shýng zhū kǔ nǎo yí yìng sù fü pú tí xÿn

欲灭众 生诸苦恼,宜应速发菩提心。