准提咒在线网
准提咒在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》18

导读:尔时,精进慧菩萨白法慧菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨初发求一切智心,成就如是无量功德,具大 庄 严,升一切智乘,入菩萨正位,舍诸世间...

《大方广佛华严经注音》18

ěr shí jīng jìn huì pú sà bái fǎ huì pú sà yán fï zǐ pú sà mï hē sà chū fā qiú yí qiâ zhì xīn

尔时,精进慧菩萨白法慧菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨初发求一切智心,

chãng jiù rú shì wú liànggōng dã jù dà zhuāng yán shēng yí qiâ zhì châng rù pú sà zhâng wâi shě zhū shì jiān

成就如是无量功德,具大 庄 严,升一切智乘,入菩萨正位,舍诸世间

fǎ dã fï chū shì fǎ qù lái xiàn zài zhū fï shâ shîu juã dìng zhì yú wú shàng pú tí jiū jìng zhī chù bǐ

法,得佛出世法,去来现在诸佛摄受,决定至于无上菩提究竟之处。彼

zhū pú sà yú fï jiàozhōng yún hã xiū xí lìng zhū rú lái jiē shēnghuān xǐ rù zhū pú sà suǒ zhù zhī chù yí

诸菩萨于佛教中云何修习?令诸如来皆生欢喜,入诸菩萨所住之处,一

qiâ dà hâng jiē dã qīngjìng suǒ yǒu dà yuàn xī shǐ mǎn zú huî zhū pú sà guǎng dà zhī zàng suí suǒ yìng huà

切大行皆得清净,所有大愿悉使满足,获诸菩萨广大之藏,随所应化,

cháng wãi shuō fǎ ãr hãng bù shě bō luï mì hâng suǒ niànzhîngshēngxiánlìng dã dù shào sān bǎo zhǒng shǐ bù duàn juã

常为说法而恒不舍波罗蜜行,所念众 生咸令得度,绍三宝种,使不断绝,

shàn gēn fāngbiàn jiē xī bù xū fï zǐ bǐ zhū pú sà yǐ hã fāngbiàn nãnglìng cǐ fǎ dāng dã yuán mǎn yuànchuí

善根方便皆悉不虚?佛子!彼诸菩萨以何方便,能令此法当得圆满?愿垂

āi mǐn wãi wǒ xuānshuō cǐ zhū dà huì mǐ bù yào wãn

哀愍,为我宣说;此诸大会,靡不乐闻。

fù cì rú zhū pú sà mï hē sà cháng qín xiū xí miâ chú yí qiâ wú míng hēi àn xiáng fú mï yuān

复次,如诸菩萨摩诃萨常勤修习,灭除一切无明黑暗,降伏魔冤,

zhì zhū wài dào yǒng dí yí qiâ fán nǎo xīn gîu xī nãngchãng jiù yí qiâ shàn gēn yǒng chū yí qiâ â qù zhū nàn

制诸外道,永涤一切烦恼心垢;悉能成就一切善根,永出一切恶趣诸难,

jìng zhì yí qiâ dà zhì jìng jiâ chãng jiù yí qiâ pú sà zhū dì zhū bō luï mì zǒng chí sān mâi liù tōng sān

净治一切大智境界,成就一切菩萨诸地、诸波罗蜜、总持三昧、六通三

míng sì wú suǒ wâi qīngjìnggōng dã zhuāng yán yí qiâ zhū fï guï tǔ jí zhū xiàng hǎo shēn yǔ xīn hângchãng jiù mǎn

明、四无所畏清净功德,庄 严一切诸佛国土及诸相好。身语心行成就满

zú shàn zhī yí qiâ zhū fï rú lái lì wú suǒ wâi bù gîng fï fǎ yí qiâ zhì zhì suǒ hângjìng jiâ wãi yù chãng

足,善知一切诸佛如来力无所畏、不共佛法、一切智智所行境界。为欲成

shú yí qiâ zhîngshēng suí qí xīn lâ ãr qǔ fï tǔ suí gēn suí shí rú yìngshuō fǎ zhǒngzhǒng wú liàngguǎng

熟一切众 生,随其心乐而取佛土,随根、随时如应说法。种 种无量 广

dà fï shì jí yú wú liàng zhū gōng dã fǎ zhū hâng zhū dào jí zhū jìng jiâ jiē xī yuán mǎn jí yǔ rú

大佛事,及余无量诸功德法,诸行、诸道及诸境界,皆悉圆满。疾与如

lái gōng dã píngděng yú zhū rú lái yìng zhângděngjiào bǎi qiān ā sēng qí jiã xiū pú sà hâng shí suǒ jí fǎ

来功德平等,于诸如来、应、正等觉,百千阿僧祇劫修菩萨行时所集法

zàng xī nãngshǒu hù kāi shì yǎn shuō zhū mï wài dào wú nãng jǔ huài shâ chí zhâng fǎ wú yǒu qiïng jìn yú

藏,悉能守护。开示演说,诸魔外道无能沮坏;摄持正法无有穷尽。于

yí qiâ shì jiâ yǎn shuō fǎ shí tiānwáng lïngwáng yâ chā wáng qián tà pï wáng ā xiū luï wáng jiā lïu luï

一切世界演说法时,天王、龙王、夜叉王、乾闼婆王、阿修罗王、迦楼罗

wáng jǐn nà luï wáng mï hïu luï qiã wáng r é nwáng f à nwáng rú lái fǎ wáng jiē xī shǒu hù yí qiâ shì jiān

王、紧那罗王、摩睺罗伽王、人王、梵王、如来法王皆悉守护。一切世间

gōngjìnggîngyǎng tïngguàn qí dǐng cháng wãi zhū fï zhī suǒ hù niàn yí qiâ pú sà yì jiē ài jìng dã shàn gēn

恭敬供养,同灌其顶,常为诸佛之所护念,一切菩萨亦皆爱敬。得善根

lì zēngzhǎng bï fǎ kāi yǎn rú lái shânshēn fǎ zàng shâ chí zhâng fǎ yǐ zì zhuāng yán yí qiâ pú sà suǒ hâng

力,增长白法,开演如来甚深法藏,摄持正法以自 庄 严,一切菩萨所行

cì dì yuàn jiē yǎn shuō

次第,愿皆演说。

ěr shí jīng jìn huì pú sà yù chïngxuān qí yì ãr shuōsîng yán

尔时,精进慧菩萨欲重宣其义而说颂言:

dà míng chēng zhě shàn nãng yǎn pú sà suǒ chãng gōng dã fǎ

大名称者善能演,菩萨所成功德法,

shēn rù wú biān guǎng dà hâng jù zú qīng jìng wú shī zhì

深入无边广大行,具足清净无师智。

ruî yǒu pú sà chū fā xīn chãng jiù fú dã zhì huì châng

若有菩萨初发心,成就福德智慧乘,

rù lí shēng wâi chāo shì jiān pǔ huî zhâng děng pú tí fǎ

入离生位超世间,普获正等菩提法。

bǐ fù yún hã fï jiàozhōng jiān gù qín xiū zhuǎnzēngshâng

彼复云何佛教中,坚固勤修转增胜,

lìng zhū rú lái xī huān xǐ fï suǒ zhù dì sù dāng rù

令诸如来悉欢喜,佛所住地速当入。

suǒ xíng qīng jìng yuàn jiē mǎn jí dã guǎng dà zhì huì zàng

所行清净愿皆满,及得广大智慧藏,

chángnãngshuō fǎ dù zhîngshēng ãr xīn wú yī wú suǒ zhuï

常能说法度众 生,而心无依无所著。

pú sà yí qiâ bō luï mì xī shàn xiū xíng wú quē jiǎn

菩萨一切波罗蜜,悉善修行无缺减,

suǒ niànzhîngshēngxián jiù dù cháng chí fï zhǒng shǐ bù juã

所念众 生咸救度,常持佛种使不绝。

suǒ zuî jiān gù bù táng yuán yí qiâ gōng chãng dã chū lí

所作坚固不唐捐,一切功成得出离,

rú zhū shâng zhě suǒ xiū xíng bǐ qīng jìng dào yuàn xuān shuō

如诸胜者所修行,彼清净道愿宣说!

yǒng pî yí qiâ wú míng àn xiáng fú zhîng mï jí wài dào

永破一切无明暗,降伏众魔及外道,

suǒ yǒu gîu huì xī dí chú dã jìn rú lái dà zhì huì

所有垢秽悉涤除,得近如来大智慧。

yǒng lí â qù zhū xiǎn nàn jìng zhì dà zhì shū shâng jìng

永离恶趣诸险难,净治大智殊胜境,

huî miào dào lì lín shàng zūn yí qiâ gōng dã jiē chãng jiù

获妙道力邻上尊,一切功德皆成就。

zhâng dã rú lái zuì shâng zhì zhù yú wú liàng zhū guï tǔ

证得如来最胜智,住于无量诸国土,

suí zhîngshēng xīn ãr shuō fǎ jí zuî guǎng dà zhū fï shì

随众 生心而说法,及作广大诸佛事。

yún hã ãr dã zhū miào dào kāi yǎn rú lái zhâng fǎ zàng

云何而得诸妙道,开演如来正法藏,

chángnãng shîu chí zhū fï fǎ wú nãng chāo shâng wú yǔ děng

常能受持诸佛法,无能超胜无与等?

yún hã wú wâi rú shī zǐ suǒ hâng qīng jìng rú mǎn yuâ

云何无畏如师子,所行清净如满月?

yún hã xiū xí fï gōng dã yïu rú lián huā bù zhuï shuǐ

云何修习佛功德,犹如莲华不著水?

ěr shí fǎ huì pú sà gào jīng jìn huì pú sà yán shàn zāi fï zǐ rǔ jīn wãi yù duō suǒ ráo yì

尔时,法慧菩萨告精进慧菩萨言:善哉!佛子!汝今为欲多所饶益,

duō suǒ ān lâ duō suǒ huì lì āi mǐn shì jiān zhū tiān jí rãn wân yú rú shì pú sà suǒ xiū qīngjìng zhī hâng

多所安乐,多所惠利,哀愍世间诸天及人,问于如是菩萨所修清净之行。

fï zǐ rǔ zhù shí fǎ fā dà jīng jìn zēngzhǎng bù tuì yǐ dã xiâ tuō nãng zuî shì wân tong yú rú

佛子!汝住实法,发大精进,增长不退,已得解脱;能作是问,同于如

lái dì tīng dì tīng shàn sī niàn zhī wǒ jīn chãng fï wēi shãn zhī lì wãi rǔ yú zhōngshuō qí shǎo fân

来。谛听!谛听!善思念之!我今承佛威神之力,为汝于中说其少分。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ fā yí qiâ zhì xīn yìng lí chī àn jīng qín shǒu hù wú lìngfàng yì

佛子!菩萨摩诃萨已发一切智心,应离痴暗,精勤守护,无令放逸。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù shí zhǒng fǎ míng bù fàng yì hã zhě wãi shí yī zhě hù chí zhîng jiâ

佛子!菩萨摩诃萨住十种法,名:不放逸。何者为十?一者护持众戒;

âr zhě yuǎn lí yú chī jìng pú tí xīn sān zhě xīn lâ zhì zhí lí zhū chǎnkuáng sì zhě qín xiū shàn gēn

二者远离愚痴,净菩提心;三者心乐质直,离诸谄诳;四者勤修善根,

wú yǒu tuì zhuǎn wǔ zhě hãngshàn sī wãi zì suǒ fā xīn liù zhě bù lâ qīn jìn zài jiā chū jiā yí qiâ fán

无有退转;五者恒善思惟,自所发心;六者不乐亲近,在家出家一切凡

fū qī zhě xiū zhū shàn yâ ãr bù yuàn qiú shì jiān guǒ bào bā zhě yǒng lí âr chângxíng pú sà dào jiǔ zhě yào

夫;七者修诸善业而不愿求世间果报;八者永离二乘行菩萨道;九者乐

xiū zhîngshàn lìng bù duàn juã shí zhě hãngshànguān chá zì xiāng xù lì fï zǐ ruî zhū pú sà hâng cǐ shí

修众善,令不断绝;十者恒善观察,自相续力。佛子!若诸菩萨行此十

fǎ shì zã míng wãi zhù bù fàng yì

法,是则名为住不放逸。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù bù fàng yì dã shí zhǒngqīngjìng hã zhě wãi shí yī zhě rú shuō ãr

佛子!菩萨摩诃萨住不放逸,得十种清净。何者为十?一者如说而

xíng âr zhě niàn zhì chãng jiù sān zhě zhù yú shēndìng bù chén bù jǔ sì zhě yào qiú fï fǎ wú yǒu xiâ

行;二者念智成就;三者住于深定,不沉不举;四者乐求佛法,无有懈

xī wǔ zhě suí suǒ wãn fǎ rú lǐ guān chá jù zú chū shēngqiǎomiào zhì huì liù zhě rù shēnchándìng dã

息;五者随所闻法,如理观察,具足出生巧妙智慧;六者入深禅定,得

fï shãntōng qī zhě qí xīn píngděng wú yǒu gāo xià bā zhě yú zhū zhîngshēng shàngzhōng xià lâi xīn wú zhàng

佛神通;七者其心平等,无有高下;八者于诸众 生,上 中下类,心无障

ài yïu rú dà dì děng zuî lì yì jiǔ zhě ruî jiànzhîngshēng nǎi zhì yì fā pú tí zhī xīn zūn zhîngchãng shì

碍,犹如大地等作利益;九者若见众 生。乃至一发菩提之心,尊重 承事

yïu rú hã shang shí zhě yú shîu jiâ hã shang jí ā shã lí yí qiâ pú sà zhū shàn zhī shí fǎ shī zhī suǒ chángshēng

犹如和尚;十者于授戒和尚及阿阇梨一切菩萨诸善知识法师之所,常 生

zūn zhîng chãng shì gîngyǎng fï zǐ shì míng pú sà zhù bù fàng yì shí zhîngqīngjìng fï zǐ pú sà mï hē

尊重,承事供养。佛子!是名菩萨住不放逸十种清净。佛子!菩萨摩诃

sà zhù bù fàng yì fā dà jīng jìn qǐ yú zhângniàn shēngshâng yù lâ suǒ hâng bù xī yú yí qiâ fǎ

萨住不放逸,发大精进,起于正念,生 胜欲乐,所行不息。于一切法,

xīn wú yī chù yú shânshēn fǎ nãng qín xiū xí rù wú zhâng mãn zēngguǎng dà xīn fï fǎ wú biān nãng

心无依处;于甚深法,能勤修习。入无诤门,增广大心,佛法无边,能

shùnliǎo zhī lìng zhū rú lái jiē xī huān xǐ

顺了知,令诸如来皆悉欢喜。

fï zǐ pú sà mï hē sà fù yǒu shí fǎ nãnglìng yí qiâ zhū fï huān xǐ hã děng wãi shí yī zhě jīng

佛子!菩萨摩诃萨复有十法,能令一切诸佛欢喜。何等为十?一者精

jìn bù tuì âr zhě bù xī shēnmìng sān zhě yú zhū lì yǎng wú yǒu xī qiú sì zhě zhī yí qiâ fǎ jiē rú

进不退;二者不惜身命;三者于诸利养,无有希求;四者知一切法,皆如

xū kōng wǔ zhě shànnãngguān chá pǔ rù fǎ jiâ liù zhě zhī zhū fǎ yìn xīn wú yǐ zhuï qī zhě cháng fā

虚空;五者善能观察,普入法界;六者知诸法印,心无倚著;七者常发

dà yuàn bā zhě chãng jiù qīngjìng rěn zhì guāngmíng jiǔ zhě guān zì shàn fǎ xīn wú zēngjiǎn shí zhě yī wú zuî

大愿;八者成就清净忍智光明;九者观自善法,心无增减;十者依无作

mãn xiū zhū jìnghâng fï zǐ shì wãi pú sà zhù shí zhǒng fǎ nãnglìng yí qiâ rú lái huān xǐ

门,修诸净行。佛子!是为菩萨住十种法,能令一切如来欢喜。

fï zǐ fù yǒu shí fǎ nãnglìng yí qiâ zhū fï huān xǐ hã zhě wãi shí suǒ wâi ān zhù bù fàng yì

佛子!复有十法,能令一切诸佛欢喜。何者为十?所谓:安住不放逸,

ān zhù wú shēng rěn ān zhù dà cí ān zhù dà bēi ān zhù mǎn zú zhū bō luï mì ān zhù zhū hâng ān

安住无生忍,安住大慈,安住大悲,安住满足诸波罗蜜,安住诸行,安

zhù dà yuàn ān zhù qiǎofāngbiàn ān zhù yǒngměng lì ān zhù zhì huì guān yí qiâ fǎ jiē wú suǒ zhù yïu rú

住大愿,安住巧方便,安住勇猛力,安住智慧,观一切法皆无所住,犹如

xū kōng fï zǐ ruî zhū pú sà zhù cǐ shí fǎ nãnglìng yí qiâ zhū fï huān xǐ fï zǐ yǒu shí zhǒng fǎ

虚空。佛子!若诸菩萨住此十法,能令一切诸佛欢喜。佛子!有十种法,

lìng zhū pú sà sù rù zhū dì hã děng wãi shí yī zhě shànqiǎoyuán mǎn fú zhì âr hâng âr zhě nãng dà zhuāng

令诸菩萨速入诸地。何等为十?一者善巧圆满,福智二行;二者能大 庄

yán bō luï mì dào sān zhě zhì huì míng dá bù suí tā yǔ sì zhě chãng shì shàn yǒu hãng bù shě lí wǔ

严波罗蜜道;三者智慧明达,不随他语;四者承事善友,恒不舍离;五

zhě chánghângjīng jìn wú yǒu xiâ dài liù zhě shànnãng ān zhù rú lái shãn lì qī zhě xiū zhū shàn gēn bù shēng

者常行精进,无有懈怠;六者善能安住如来神力;七者修诸善根,不生

pí juàn bā zhě shēn xīn lì zhì yǐ dà châng fǎ ãr zì zhuāng yán jiǔ zhě yú dì dì fǎ mãn xīn wú suǒ zhù

疲倦;八者深心利智,以大乘法而自 庄 严;九者于地地法门,心无所住;

shí zhě yǔ sān shì fï shàn gēn fāngbiàn tïng yī tǐ xìng fï zǐ cǐ shí zhǒng fǎ lìng zhū pú sà sù rù zhū

十者与三世佛善根方便,同一体性。佛子!此十种法,令诸菩萨速入诸

地。

fù cì fï zǐ zhū pú sà chū zhù dì shí yìngshànguān chá suí qí suǒ yǒu yí qiâ fǎ mãn suí

复次,佛子!诸菩萨初住地时,应善观察,随其所有;一切法门,随

qí suǒ yǒu shânshēn zhì huì suí suǒ xiū yīn suí suǒ dã guǒ suí qí jìng jiâ suí qí lì yîng suí qí shì xiàn

其所有;甚深智慧随所修因,随所得果,随其境界,随其力用,随其示现,

suí qí fēn biã suí qí suǒ dã xī shànguān chá zhī yí qiâ fǎ jiē shì zì xīn ãr wú suǒ zhuï rú shì

随其分别,随其所得,悉善观察;知一切法,皆是自心,而无所著。如是

zhī yǐ rù pú sà dì nãngshàn ān zhù fï zǐ bǐ zhū pú sà zuî shì sī wãi wǒ děng yí yìng sù rù zhū

知已,入菩萨地,能善安住。佛子!彼诸菩萨作是思惟:我等宜应速入诸

dì hã yǐ gù wǒ děng ruî yú dì dì zhōng zhù chãng jiù rú shì guǎng dà gōng dã jù gōng dã yǐ jiàn rù

地。何以故?我等若于地地中住,成就如是广大功德。具功德已,渐入

fï dì zhù fï dì yǐ nãng zuî wú biānguǎng dà fï shì shì gù yí yìngcháng qín xiū xí wú yǒu xiū xī

佛地;住佛地已,能作无边广大佛事。是故宜应常勤修习,无有休息,

wú yǒu pí yàn yǐ dà gōng dã ãr zì zhuāng yán rù pú sà dì

无有疲厌,以大功德而自 庄 严入菩萨地。

fï zǐ yǒu shí zhǒng fǎ lìng zhū pú sà suǒ hângqīngjìng hã děng wãi shí yī zhě xī shě zī cái

佛子!有十种法,令诸菩萨所行清净。何等为十?一者悉舍资财,

mǎn zhîngshēng yì âr zhě chí jiâ qīngjìng wú suǒ huǐ fàn sān zhě rïu hã rěn rǔ wú yǒu qiïng jìn sì zhě

满众 生意;二者持戒清净,无所毁犯;三者柔和忍辱,无有穷尽;四者

qín xiū zhū hâng yǒng bù tuì zhuǎn wǔ zhě yǐ zhângniàn lì xīn wú mí luàn liù zhě fēn biã liǎo zhī wú liàng

勤修诸行,永不退转;五者以正念力,心无迷乱;六者分别了知,无量

zhū fǎ qī zhě xiū yí qiâ hâng ãr wú suǒ zhuï bā zhě qí xīn bù dîng yïu rú shānwáng jiǔ zhě guǎng dù

诸法;七者修一切行,而无所著;八者其心不动,犹如山王;九者广度

zhîngshēng yïu rú qiáoliáng shí zhě zhī yí qiâ zhîngshēng yǔ zhū rú lái tïng yī tǐ xìng fï zǐ shì wãi

众 生,犹如桥梁;十者知一切众 生与诸如来,同一体性。佛子!是为

shí fǎ lìng zhū pú sà suǒ hângqīngjìng pú sà jì dã hângqīngjìng yǐ fù huî shí zhǒngzēngshâng fǎ hã děng

十法,令诸菩萨所行清净。菩萨既得行清净已,复获十种增胜法。何等

wãi shí yī zhě tā fāng zhū fï jiē xī hù niàn âr zhě shàn gēn zēngshâng chāo zhū děng liâ sān zhě shànnãng

为十?一者他方诸佛,皆悉护念;二者善根增胜,超诸等列;三者善能

lǐngshîu fï jiā chí lì sì zhě cháng dã shàn rãn wãi suǒ yī hù wǔ zhě ān zhù jīng jìn hãng bù fàng yì

领受佛加持力;四者常得善人,为所依怙;五者安住精进,恒不放逸;

liù zhě zhī yí qiâ fǎ píngděng wú yì qī zhě xīn hãng ān zhù wú shàng dà bēi bā zhě rú shí guān fǎ chū

六者知一切法平等无异;七者心恒安住,无上大悲;八者如实观法,出

shēngmiào huì jiǔ zhě nãngshàn xiū xíngqiǎomiàofāngbiàn shí zhě nãng zhī rú lái fāngbiàn zhī lì fï zǐ shì

生妙慧;九者能善修行巧妙方便;十者能知如来,方便之力。佛子!是

wãi pú sà shí zhǒngzēngshâng fǎ

为菩萨十种增胜法。

fï zǐ pú sà yǒu shí zhǒngqīngjìngyuàn hã děng wãi shí yī yuànchãng shú zhîngshēng wú yǒu pí juàn

佛子!菩萨有十种清净愿。何等为十?一愿成熟众 生,无有疲倦;

âr yuàn jù xíngzhîngshàn jìng zhū shì jiâ sān yuànchãng shì rú lái chángshēng zūn zhîng sì yuàn hù chí zhâng fǎ

二愿具行众善,净诸世界;三愿承事如来,常 生尊重;四愿护持正法,

bù xī qū mìng wǔ yuàn yǐ zhì guān chá rù zhū fï tǔ liù yuàn yǔ zhū pú sà tïng yī tǐ xìng qī yuàn rù rú

不惜躯命;五愿以智观察,入诸佛土;六愿与诸菩萨同一体性;七愿入如

lái mãn liǎo yí qiâ fǎ bā yuànjiàn zhě shēng xìn wú bù huî yì jiǔ yuànshãn lì zhù shì jìn wâi lái jiã

来门,了一切法;八愿见者生信,无不获益;九愿神力住世,尽未来劫;

shí yuàn jù pǔ xiánhâng jìng zhì yí qiâ zhîng zhì zhī mãn fï zǐ shì wãi pú sà shí zhǒngqīngjìngyuàn

十愿具普贤行,净治一切种智之门。佛子!是为菩萨十种清净愿。

fï zǐ pú sà zhù shí zhǒng fǎ lìng zhū dà yuàn jiē dã yuán mǎn hã děng wãi shí yī zhě xīn wú pí

佛子!菩萨住十种法,令诸大愿皆得圆满。何等为十?一者心无疲

yàn âr zhě jù dà zhuāng yán sān zhě niàn zhū pú sà shū shângyuàn lì sì zhě wãn zhū fï tǔ xī yuànwǎngshēng

厌;二者具大 庄 严;三者念诸菩萨殊胜愿力;四者闻诸佛土,悉愿往生;

wǔ zhě shēn xīn cháng jiǔ jìn wâi lái jiã liù zhě yuàn xī chãng jiù yí qiâ zhîngshēng qī zhě zhù yí qiâ jiã bù

五者深心长久,尽未来劫;六者愿悉成就一切众 生;七者住一切劫,不

yǐ wãi láo bā zhě shîu yí qiâ kǔ bù shēng yàn lí jiǔ zhě yú yí qiâ lâ xīn wú tān zhuï shí zhě cháng

以为劳;八者受一切苦,不生厌离;九者于一切乐,心无贪著;十者常

qín shǒu hù wú shàng fǎ mãn fï zǐ pú sà mǎn zú rú shì yuàn shí jí dã shí zhǒng wú jìn zàng hã děng wãi

勤守护无上法门。佛子!菩萨满足如是愿时,即得十种无尽藏。何等为

shí suǒ wâi pǔ jiàn zhū fï wú jìn zàng zǒng chí bù wàng wú jìn zàng juã le zhū fǎ wú jìn zàng dà bēi jiù

十?所谓:普见诸佛无尽藏、总持不忘无尽藏、决了诸法无尽藏、大悲救

hù wú jìn zàng zhǒngzhǒng sān mâi wú jìn zàng mǎn zhîngshēng xīn guǎng dà fú dã wú jìn zàng yǎn yí qiâ fǎ shân

护无尽藏、种 种三昧无尽藏、满众 生心广大福德无尽藏、演一切法甚

shēn zhì huì wú jìn zàng bào dã shãntōng wú jìn zàng zhù wú liàng jiã wú jìn zàng rù wú biān shì jiâ wú jìn zàng

深智慧无尽藏、报得神通无尽藏、住无量劫无尽藏、入无边世界无尽藏。

fï zǐ shì wãi pú sà shí wú jìn zàng pú sà dã shì shí zhǒngzàng yǐ fú dã jù zú zhì huì qīngjìng yú

佛子!是为菩萨十无尽藏。菩萨得是十种藏已,福德具足智慧清净;于

zhū zhîngshēng suí qí suǒ yìng ãr wãi shuō fǎ

诸众 生,随其所应而为说法。

fï zǐ pú sà yún hã yú zhū zhîngshēng suí qí suǒ yìng ãr wãi shuō fǎ suǒ wâi zhī qí suǒ zuî

佛子!菩萨云何于诸众 生,随其所应而为说法?所谓:知其所作,

zhī qí yīn yuán zhī qí xīn hâng zhī qí yù lâ tān yù duō zhě wãi shuō bù jìng chēn huì duō zhě wãi shuō

知其因缘,知其心行,知其欲乐。贪欲多者,为说不净;嗔恚多者,为说

dà cí yú chī duō zhě jiào qín guān chá sān dú děng zhě wãi shuōchãng jiù shâng zhì fǎ mãn yào shēng sǐ zhě

大慈;愚痴多者,教勤观察;三毒等者,为说成就胜智法门;乐生死者,

wãi shuō sān kǔ ruî zhuï chǔ suǒ shuō chǔ kōng jì xīn xiâ dài zhě shuō dà jīng jìn huái wǒ màn zhě shuō fǎ

为说三苦;若著处所,说处空寂;心懈怠者,说大精进;怀我慢者,说法

píngděng duō chǎnkuáng zhě wãi shuō pú sà qí xīn zhì zhí yào jì jìng zhě guǎng wãi shuō fǎ lìng qí chãng

平等;多谄诳者,为说菩萨;其心质直、乐寂静者,广为说法,令其成

jiù pú sà rú shì suí qí suǒ yìng ãr wãi shuō fǎ wãi shuō fǎ shí wãn xiānglián shǔ yì wú chuǎn miù guān

就。菩萨如是随其所应而为说法。为说法时,文相连属,义无舛谬;观

fǎ xiān hîu yǐ zhì fēn biã shì fēi shěndìng bù wãi fǎ yìn cì dì jiàn lì wú biānhâng mãn lìng zhū zhîng

法先后,以智分别,是非审定,不违法印。次第建立无边行门,令诸众

shēngduàn yí qiâ yí shàn zhī zhū gēn rù rú lái jiào zhângzhēn shí jì zhī fǎ píngděng duàn zhū fǎ ài

生断一切疑,善知诸根,入如来教,证真实际,知法平等,断诸法爱,

chú yí qiâ zhí chángniàn zhū fï xīn wú zàn shě liǎo zhī yīn shēng tǐ xìngpíngděng yú zhū yán shuō xīn wú

除一切执。常念诸佛,心无暂舍;了知音声,体性平等。于诸言说心无

suǒ zhuï qiǎoshuō pì yù wú xiāng wãi fǎn xī lìng dã wù yí qiâ zhū fï suí yìng pǔ xiànpíngděng zhì shēn pú

所著;巧说譬谕无相违反,悉令得悟。一切诸佛随应普现平等智身。菩

sà rú shì wãi zhū zhîngshēng ãr yǎn shuō fǎ zã zì xiū xí zēngzhǎng yì lì bù shě zhū dù jù zú zhuāng

萨如是为诸众 生,而演说法,则自修习,增长义利,不舍诸度,具足 庄

yán bō luï mì dào

严波罗蜜道。

shì shí pú sà wãi lìngzhîngshēng xīn mǎn zú gù nâi wài xī shě ãr wú suǒ zhuï shì zã nãngjìng tán bō

是时,菩萨为令众 生心满足故,内外悉舍而无所著,是则能净檀波

luï mì jù chí zhîng jiâ ãr wú suǒ zhuï yǒng lí wǒ màn shì zã nãngjìng shī bō luï mì xī nãng rěn shîu yí

罗蜜;具持众戒而无所著,永离我慢,是则能净尸波罗蜜,悉能忍受一

qiâ zhū â yú zhū zhîngshēng qí xīn píngděng wú yǒu dîng yáo pì rú dà dì nãng chí yí qiâ shì zã nãng

切诸恶。于诸众 生,其心平等,无有动摇,譬如大地能持一切,是则能

jìng rěn bō luï mì pǔ fā zhîng yâ cháng xiū mǐ xiâ zhū yǒu suǒ zuî hãng bù tuì zhuǎn yǒngměng shì lì wú

净忍波罗蜜,普发众业,常修靡懈。诸有所作恒不退转;勇猛势力,无

nãng zhì fú yú zhū gōng dã bù qǔ bù shě ãr nãng mǎn zú yí qiâ zhì mãn shì zã nãngjìngjīng jìn bō luï mì

能制伏;于诸功德,不取不舍,而能满足一切智门,是则能净精进波罗蜜。

yú wǔ yù jìng wú suǒ tān zhuï zhū cì dì dìng xī nãngchãng jiù chángzhâng sī wãi bù zhù bù chū ãr nãngxiāo

于五欲境无所贪著,诸次第定悉能成就,常 正思惟,不住不出,而能销

miâ yí qiâ fán nǎo chū shēng wú liàng zhū sān mâi mãn chãng jiù wú biān dà shãntōng lì nì shùn cì dì rù zhū

灭一切烦恼,出生无量诸三昧门,成就无边大神通力。逆顺次第,入诸

sān mâi yú yī sān mâi mãn rù wú biān sān mâi mãn xī zhī yí qiâ sān mâi jìng jiâ yǔ yí qiâ sān mâi sān mï bō

三昧,于一三昧门入无边三昧门,悉知一切三昧境界,与一切三昧三摩钵

dǐ zhì yìn bù xiāng wãi bâi nãng sù rù yú yí qiâ zhì dì shì zã nãngjìngchán bō luï mì yú zhū fï suǒ wãn

底智印不相违背。能速入于一切智地,是则能净禅波罗蜜。于诸佛所闻

fǎ shîu chí jìn shàn zhī shí chãng shì bù juàn cháng yào wãn fǎ xīn wú yàn zú suí suǒ tīngshîu rú lǐ sī

法受持;近善知识承事不倦;常乐闻法,心无厌足;随所听受,如理思

wãi rù zhēn sān mâi lí zhū pì jiàn shànguān zhū fǎ dã shí xiàng yìn liǎo zhī rú lái wú gōngyîng dào

惟;入真三昧,离诸僻见;善观诸法,得实相印;了知如来无功用道,

chãng pǔ mãn huì rù yú yí qiâ zhì zhì zhī mãn yǒng dã xiū xī shì zã nãngjìng bān ruî bō luï mì shì xiàn

乘普门慧,入于一切智智之门,永得休息;是则能净般若波罗蜜。示现

yí qiâ shì jiān zuî yâ jiào huà zhîngshēng ãr bù yàn juàn suí qí xīn lâ ãr wãi xiànshēn yí qiâ suǒ hâng jiē wú

一切世间作业,教化众 生而不厌倦;随其心乐而为现身;一切所行皆无

rǎn zhuï huî xiàn fán fū huî xiànshâng rãn suǒ háng zhī háng huî xiànshēng sǐ huî xiàn niâ pán shànnãngguān chá

染著,或现凡夫,或现圣人所行之行,或现生死,或现涅槃,善能观察

yí qiâ suǒ zuî shì xiàn yí qiâ zhū zhuāng yán shì ãr bù tān zhuï biàn rù zhū qù dù tuō zhîngshēng shì zã nãngjìng

一切所作,示现一切诸 庄 严事而不贪著;遍入诸趣度脱众 生,是则能净

fāngbiàn bō luï mì jìn chãng jiù yí qiâ zhîngshēng jìn zhuāng yán yí qiâ shì jiâ jìn gîngyǎng yí qiâ zhū fï

方便波罗蜜。尽成就一切众 生,尽 庄 严一切世界,尽供养一切诸佛,

jìn tōng dá wú zhàng ài fǎ jìn xiū xíngbiàn fǎ jiâ hâng shēnhãng zhù jìn wâi lái jiã zhì jìn zhī yí qiâ xīn niàn

尽通达无障碍法,尽修行遍法界行,身恒住尽未来劫智,尽知一切心念,

jìn juã wù liú zhuǎn hái miâ jìn shì xiàn yí qiâ guï tǔ jìn zhâng dã rú lái zhì huì shì zã nãngjìngyuàn bō luï

尽觉悟流转还灭,尽示现一切国土,尽证得如来智慧,是则能净愿波罗

mì jù shēn xīn lì wú yǒu zá rǎn gù jù shēn xìn lì wú nãng cuī fú gù jù dà bēi lì bù shēng pí yàn gù

蜜。具深心力无有杂染故;具深信力无能摧伏故;具大悲力不生疲厌故;

jù dà cí lì suǒ hângpíngděng gù jù zǒng chí lì nãng yǐ fāngbiàn chí yí qiâ yì gù jù biàn cái lì lìng yí qiâ

具大慈力所行平等故;具总持力能以方便持一切义故;具辩才力令一切

zhîngshēnghuān xǐ mǎn zú gù jù bō luï mì lì zhuāng yán dà châng gù jù dà yuàn lì yǒng bù duàn juã gù jù

众 生欢喜满足故;具波罗蜜力 庄 严大乘故;具大愿力永不断绝故;具

shãntōng lì chū shēng wú liàng gù jù jiā chí lì lìng xìn xiâ lǐngshîu gù shì zã nãngjìng lì bō luï mì zhī tān

神通力出生无量故;具加持力令信解领受故;是则能净力波罗蜜。知贪

yù xíng zhě zhī chēn huì xíng zhě zhī yú chī xíng zhě zhī děng fēn hâng zhě zhī xiū xuã dì hâng zhě yī niànzhōng

欲行者,知嗔恚行者,知愚痴行者,知等分行者,知修学地行者,一念中

zhī wú biānzhîngshēnghâng zhī wú biānzhîngshēng xīn zhī yí qiâ fǎ zhēn shí zhī yí qiâ rú lái lì pǔ juã wù

知无边众 生行,知无边众 生心,知一切法真实,知一切如来力,普觉悟

fǎ jiâ mãn shì zã nãngjìng zhì bō luï mì

法界门,是则能净智波罗蜜。

fï zǐ pú sà rú shì qīngjìng zhū bō luï mì shí yuán mǎn zhū bō luï mì shí bù shě zhū bō luï mì shí

佛子!菩萨如是清净诸波罗蜜时,圆满诸波罗蜜时,不舍诸波罗蜜时;

zhù dà zhuāng yán pú sà chângzhōng suí qí suǒ niàn yí qiâ zhîngshēng jiē wâi shuō fǎ lìngzēngjìng yâ ãr dã dù

住大 庄 严菩萨乘 中,随其所念,一切众 生皆为说法,令增净业而得度

tuō duî â dào zhě jiào shǐ fā xīn zài nàn zhōng zhě lìng qín jīng jìn duō tān zhîngshēng shì wú tān fǎ

脱。堕恶道者,教使发心;在难中者,令勤精进;多贪众 生,示无贪法;

duō chēnzhîngshēng lìnghângpíngděng zhuïjiànzhîngshēng wãi shuōyuán qǐ yù jiâ zhîngshēng jiào lí yù huì â

多嗔众 生,令行平等;著见众 生,为说缘起;欲界众 生,教离欲恚恶

bú shàn fǎ sâ jiâ zhîngshēng wãi qí xuānshuō pí bō shě nà wú sâ jiâ zhîngshēng wãi qí xuānshuō wēi miào zhì

不善法;色界众 生,为其宣说毗钵舍那;无色界众 生,为其宣说微妙智

huì âr châng zhī rãn jiào jì jìnghâng yào dà châng zhě wãi shuō shí lì guǎng dà zhuāng yán rú qí wǎng

慧;二乘之人,教寂静行;乐大乘者,为说十力,广大 庄 严,如其往

xī chū fā xīn shí jiàn wú liàngzhîngshēng duî zhū â dào dà shī zǐ hǒu zuî rú shì yán wǒ dāng yǐ zhǒngzhǒng

昔初发心时,见无量 众 生堕诸恶道,大师子吼作如是言:我当以种 种

fǎ mãn suí qí suǒ yīng ãr dù tuō zhī pú sà jù zú rú shì zhì huì guǎngnãng dù tuō yí qiâ zhîngshēng

法门,随其所应而度脱之!菩萨具足如是智慧,广能度脱一切众 生。

fï zǐ pú sà jù zú rú shì zhì huì lìng sān bǎo zhǒngyǒng bù duàn juã suǒ yǐ zhě hã pú sà mï

佛子!菩萨具足如是智慧,令三宝种永不断绝。所以者何?菩萨摩

hē sà jiào zhū zhîngshēng fā pú tí xīn shì gù nãnglìng fï zhǒng bú duàn cháng wãi zhîngshēng kāi chǎn fǎ zàng shì

诃萨教诸众 生发菩提心,是故能令佛种不断;常为众 生开阐法藏,是

gù nãnglìng fǎ zhǒng bù duàn shàn chí jiào fǎ wú suǒ guāi wãi shì gù nãnglìngsēngzhǒng bù duàn fù cì xī

故能令法种不断;善持教法,无所乖违,是故能令僧种不断。复次,悉

nãngchēng zàn yí qiâ dà yuàn shì gù nãnglìng fï zhǒng bù duàn fēn biã yǎn shuō yīn yuán zhī mãn shì gù nãnglìng fǎ

能称赞一切大愿,是故能令佛种不断;分别演说因缘之门,是故能令法

zhǒng bù duàn cháng qín xiū xí liù hã jìng fǎ shì gù nãnglìngsēngzhǒng bù duàn fù cì yú zhîngshēngtiánzhōng

种不断;常勤修习六和敬法,是故能令僧种不断;复次,于众 生田中

xià fï zhǒng zǐ shì gù nãnglìng fï zhǒng bù duàn hù chí zhâng fǎ bù xī shēnmìng shì gù nãnglìng fǎ zhǒng bù

下佛种子,是故能令佛种不断;护持正法,不惜身命,是故能令法种不

duàn tǒng lǐ dà zhîng wú yǒu pí juàn shì gù nãnglìngsēngzhǒng bù duàn fù cì yú qù lái jīn fï suǒ shuō

断;统理大众,无有疲倦,是故能令僧种不断。复次,于去来今佛所说

zhī fǎ suǒ zhì zhī jiâ jiē xī fâng chí xīn bù shě lí shì gù nãnglìng fï fǎ sēngzhǒngyǒng bù duàn juã

之法,所制之戒,皆悉奉持,心不舍离,是故能令佛法僧种永不断绝。

pú sà rú shì shàolïng sān bǎo yí qiâ suǒ hâng wú yǒu guî shī suí yǒu suǒ zuî jiē yǐ huí xiàng yí qiâ zhì mãn

菩萨如是绍隆三宝,一切所行无有过失,随有所作,皆以回向一切智门,

shì gù sān yâ jiē wú xiá diàn wú xiá diàn gù suǒ zuî zhîngshàn suǒ xíng zhū hâng jiào huà zhîngshēng suí yìng

是故三业皆无瑕玷。无瑕玷故,所作众善,所行诸行,教化众 生,随应

shuō fǎ nǎi zhì yī niàn wú yǒu cuî miù jiē yǔ fāngbiàn zhì huì xiāngyìng xī yǐ xiàng yú yí qiâ zhì zhì

说法,乃至一念,无有错谬,皆与方便智慧相应,悉以向于一切智智,

wú kōng guî zhě

无空过者。

pú sà rú shì xiū xí shàn fǎ niànniàn jù zú shí zhǒngzhuāng yán hã zhě wãi shí suǒ wâi shēnzhuāng

菩萨如是修习善法,念念具足十种 庄 严。何者为十?所谓:身 庄

yán suí zhū zhîngshēng suǒ yìngtiáo fú ãr wãi shì xiàn gù yǔ zhuāng yán duàn yí qiâ yí jiē lìnghuān xǐ gù

严,随诸众 生所应调伏而为示现故;语 庄 严,断一切疑,皆令欢喜故;

xīn zhuāng yán yú yī niànzhōng rù zhū sān mâi gù fï chà zhuāng yán yí qiâ qīngjìng lí zhū fán nǎo gù guāng

心 庄 严,于一念中入诸三昧故;佛刹 庄 严,一切清净离诸烦恼故;光

míngzhuāng yán fàng wú biānguāng pǔ zhàozhîngshēng gù zhîng huì zhuāng yán pǔ shâ zhîng huì jiē lìnghuān xǐ gù

明 庄 严,放无边光普照众 生故;众会 庄 严,普摄众会,皆令欢喜故;

shãntōngzhuāng yán suí zhîngshēng xīn zì zài shì xiàn gù zhângjiàozhuāng yán nãng shâ yí qiâ cōng huì rãn gù niâ

神通 庄 严,随众 生心自在示现故;正教 庄 严,能摄一切聪慧人故;涅

pán dì zhuāng yán yú yī chù chãng dào zhōubiàn shí fāng xī wú yú gù qiǎoshuōzhuāng yán suí chù suí shí

槃地 庄 严,于一处成道,周遍十方悉无余故;巧说 庄 严,随处、随时、

suí qí gēn qì wãi shuō fǎ gù pú sà chãng jiù rú shì zhuāng yán yú niànniànzhōng shēn yǔ yì yâ jiē wú

随其根器为说法故。菩萨成就如是 庄 严,于念念中,身、语、意业皆无

kōng guî xī yǐ huí xiàng yí qiâ zhì mãn ruî yǒu zhîngshēngjiàn cǐ pú sà dāng zhī yì fù wú kōng guî zhě yǐ

空过,悉以回向一切智门。若有众 生见此菩萨,当知亦复无空过者,以

bì dāngchãng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí gù ruî wãn míng ruî gîngyǎng ruî tïng zhù ruî yì niàn ruî

必当成阿耨多罗三藐三菩提故。若闻名,若供养,若同住,若忆念,若

suí chū jiā ruî wãn shuō fǎ ruî suí xǐ shàn gēn ruî yáo shēng qīn jìng nǎi zhì chēngyáng zàn tàn míng zì

随出家,若闻说法,若随喜善根,若遥生钦敬,乃至称扬、赞叹名字,

jiē dāng dã ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí fï zǐ pì rú yǒu yào míng wãi shànjiàn zhîngshēngjiàn zhě

皆当得阿耨多罗三藐三菩提。佛子!譬如有药,名为:善见,众 生见者,

zhîng dú xī chú pú sà rú shì chãng jiù cǐ fǎ zhîngshēng ruî jiàn zhū fán nǎo dú jiē dã chú miâ shàn fǎ zēng

众毒悉除;菩萨如是成就此法。众 生若见,诸烦恼毒皆得除灭,善法增

zhǎng

长。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ fǎ zhōng qín jiā xiū xí yǐ zhì huì míng miâ zhū chī àn yǐ cí

佛子!菩萨摩诃萨住此法中,勤加修习,以智慧明灭诸痴暗;以慈

bēi lì cuī fú mï jūn yǐ dà zhì huì jí fú dã lì zhì zhū wài dào yǐ jīn gāngdìng miâ chú yí qiâ xīn gîu

悲力摧伏魔军;以大智慧及福德力,制诸外道;以金刚定,灭除一切心垢

fán nǎo yǐ jīng jìn lì jí zhū shàn gēn yǐ jìng fï tǔ zhū shàn gēn lì yuǎn lí yí qiâ â dào zhū nàn yǐ

烦恼;以精进力,集诸善根;以净佛土诸善根力,远离一切恶道诸难;以

wú suǒ zhuï lì jìng zhì jìng jiâ yǐ fāngbiàn zhì huì lì chū shēng yí qiâ pú sà zhū dì zhū bō luï mì

无所著力,净智境界;以方便智慧力,出生一切菩萨诸地,诸波罗蜜,

jí zhū sān mâi liù tōng sān míng sì wú suǒ wâi xī lìngqīngjìng yǐ yí qiâ shàn fǎ lì chãng mǎn yí

及诸三昧、六通、三明、四无所畏,悉令清净;以一切善法力,成满一

qiâ zhū fï jìng tǔ wú biānxiàng hǎo shēn yǔ jí xīn jù zú zhuāng yán yǐ zhì zì zài guān chá lì zhī yí qiâ

切诸佛净土,无边相好,身语及心具足 庄 严;以智自在观察力,知一切

rú lái lì wú suǒ wâi bù gîng fï fǎ xī jiē píngděng yǐ guǎng dà zhì huì lì liǎo zhī yí qiâ zhì zhì jìng

如来力无所畏,不共佛法,悉皆平等;以广大智慧力,了知一切智智境

jiâ yǐ wǎng xī shì yuàn lì suí suǒ yìng huà xiàn fï guï tǔ zhuǎn dà fǎ lún dù tuō wú liàng wú biānzhîng

界;以往昔誓愿力,随所应化,现佛国土,转大法轮,度脱无量无边众

shēng

生。

fï zǐ pú sà mï hē sà qín xiū cǐ fǎ cì dì chãng jiù zhū pú sà hâng nǎi zhì dã yǔ zhū fï píng

佛子!菩萨摩诃萨勤修此法,次第成就诸菩萨行,乃至得与诸佛平

děng yú wú biān shì jiâ zhōng wãi dà fǎ shī hù chí zhâng fǎ yí qiâ zhū fï zhī suǒ hù niàn shǒu hù shîu chí

等。于无边世界中为大法师,护持正法;一切诸佛之所护念,守护受持

guǎng dà fǎ zàng huî wú ài biànshēn rù fǎ mãn yú wú biān shì jiâ dà zhîng zhī zhōng suí lâi bù tïng pǔ xiàn

广大法藏,获无碍辩深入法门。于无边世界大众之中,随类不同,普现

qí shēn sâ xiàng jù zú zuì shâng wú bǐ yǐ wú ài biànqiǎoshuōshēn fǎ qí yīn yuán mǎn shànqiǎo fēn bù gù

其身;色相具足,最胜无比。以无碍辩巧说深法;其音圆满善巧分布故,

nãnglìng wãn zhě rù yú wú jìn zhì huì zhī mãn zhī zhū zhîngshēng xīn hâng fán nǎo ãr wãi shuō fǎ suǒ chū yán yīn jù

能令闻者入于无尽智慧之门。知诸众 生心行烦恼而为说法;所出言音具

zú qīngjìng gù yī yīn yǎn chàng nãnglìng yí qiâ jiē shēnghuān xǐ qí shēnduānzhâng yǒu dà wēi lì gù chǔ yú

足清净故,一音演畅,能令一切皆生欢喜。其身端正有大威力故;处于

zhîng huì wú nãng guî zhě shàn zhī zhîng xīn gù nãng pǔ xiànshēn shànqiǎoshuō fǎ gù yīn shēng wú ài dã

众会,无能过者,善知众心故;能普现身,善巧说法故;音声无碍,得

xīn zì zài gù qiǎoshuō dà fǎ wú nãng jǔ huài dã wú suǒ wâi gù xīn wú qiâ ruî yú fǎ zì zài gù

心自在故;巧说大法,无能沮坏,得无所畏故;心无怯弱,于法自在故;

wú nãng guî zhě yú zhì zì zài gù wú nãngshâng zhě bō rě bō luï mì zì zài gù suǒ shuō fǎ xiàng bù

无能过者,于智自在故;无能胜者,般若波罗蜜自在故;所说法相,不

xiāng wãi bâi biàn cái zì zài gù suí yào shuō fǎ xiāng xù bù duàn tuï luï ní zì zài gù juã dìng kāi shì

相违背,辩才自在故;随乐说法,相续不断,陀罗尼自在故;决定开示

zhū fǎ shí xiàng biàn cái zì zài gù suí suǒ yǎn shuō nãng kāi zhǒngzhǒng pì yù zhī mãn dà bēi zì zài gù

诸法实相,辩才自在故;随所演说,能开种 种譬谕之门,大悲自在故;

qín huì zhîngshēng xīn wú xiâ xī dà cí zì zài gù fàngguāngmíngwǎng yuâ kě zhîng xīn pú sà rú shì chǔ yú

勤诲众 生,心无懈息,大慈自在故。放光明网悦可众心;菩萨如是处于

gāo guǎng shī zǐ zhī zuî yǎn shuō dà fǎ wãi chú rú lái jí shângyuàn zhì zhū dà pú sà qí yú zhîngshēng

高广师子之座。演说大法,唯除如来及胜愿智,诸大菩萨,其余众 生,

wú nãngshâng zhě wú jiàndǐng zhě wú yìng duï zhě yù yǐ nán wân lìng qí tuì qū wú yǒu shì chù

无能胜者,无见顶者,无映夺者;欲以难问令其退屈,无有是处。

fï zǐ pú sà mï hē sà dã rú shì zì zài lì yǐ jiǎ shǐ yǒu bù kě shuō shì jiâ liàngguǎng dà dào

佛子!菩萨摩诃萨得如是自在力已,假使有不可说世界量 广大道

chǎng mǎn zhōngzhîngshēng yī yī zhîngshēng wēi dã sâ xiàng jiē rú sān qiān dà qiān shì jiâ zhǔ pú sà yú cǐ

场,满中 众 生;一一众 生威德色相皆如三千大千世界主。菩萨于此,

cái xiàn qí shēn xī nãngyìng bì rú shì dà zhîng yǐ dà cí bēi ān qí qiâ ruî yǐ shēn zhì huì chá qí yù lâ

才现其身,悉能映蔽如是大众。以大慈悲安其怯弱;以深智慧察其欲乐;

yǐ wú wâi biàn wãi qí shuō fǎ nãnglìng yí qiâ jiē shēnghuān xǐ hã yǐ gù fï zǐ pú sà mï hē sà chãng

以无畏辩为其说法;能令一切皆生欢喜。何以故?佛子!菩萨摩诃萨成

jiù wú liàng zhì huì lún gù chãng jiù wú liàngqiǎo fēn biã gù chãng jiù guǎng dà zhângniàn lì gù chãng jiù wú jìn

就无量智慧轮故,成就无量巧分别故,成就广大正念力故,成就无尽

shànqiǎo huì gù chãng jiù juã liǎo zhū fǎ shí xiàng tuï luï ní gù chãng jiù wú biān jì pú tí xīn gù chãng jiù wú

善巧慧故,成就决了诸法实相陀罗尼故,成就无边际菩提心故,成就无

cuî miù miàobiàn cái gù chãng jiù dã yí qiâ fï jiā chí shēn xìn jiě gù chãng jiù pǔ rù sān shì zhū fï zhîng huì

错谬妙辩才故,成就得一切佛加持、深信解故,成就普入三世诸佛众会

dào chǎng zhì huì lì gù chãng jiù zhī sān shì zhū fï tïng yī tǐ xìngqīngjìng xīn gù chãng jiù sān shì yí qiâ rú lái

道场智慧力故,成就知三世诸佛同一体性清净心故,成就三世一切如来

zhì yí qiâ pú sà dà yuàn zhì nãng zuî dà fǎ shī kāi chǎn zhū fï zhâng fǎ zàng jí hù chí gù

智、一切菩萨大愿智,能作大法师开阐诸佛正法藏及护持故。

ěr shí fǎ huì pú sà yù chïngxuān qí yì chãng fï shãn lì ãr shuōsîng yán

尔时,法慧菩萨欲重宣其义,承佛神力而说颂言:

xīn zhù pú tí jí zhîng fú cháng bù fàng yì zhí jiān huì

心住菩提集众福,常不放逸植坚慧,

zhâng niàn qí yì hãng bù wàng shí fāng zhū fï jiē huān xǐ

正念其意恒不忘,十方诸佛皆欢喜。

niàn yù jiān gù zì qín lì yú shì wú yī wú tuì qiâ

念欲坚固自勤励,于世无依无退怯,

yǐ wú zhâng hâng rù shēn fǎ shí fāng zhū fï jiē huān xǐ

以无诤行入深法,十方诸佛皆欢喜。

fï huān xǐ yǐ jiān jīng jìn xiū xíng fú zhì zhù dào fǎ

佛欢喜已坚精进,修行福智助道法,

rù yú zhū dì jìng zhîng hâng mǎn zú rú lái suǒ shuō yuàn

入于诸地净众行,满足如来所说愿。

rú shì ãr xiū huî miào fǎ jì dã fǎ yǐ shī qún shēng

如是而修获妙法,既得法已施群生,

suí qí xīn yào jí gēn xìng xī shùn qí yí wãi kāi yǎn

随其心乐及根性,悉顺其宜为开演。

pú sà wãi tā yǎn shuō fǎ bù shě zì jǐ zhū dù hâng

菩萨为他演说法,不舍自己诸度行,

bō luï mì dào jì yǐ chãng cháng yú yǒu hǎi jì qún shēng

波罗蜜道既已成,常于有海济群生。

zhîu yâ qín xiū wú xiâ juàn lìng sān bǎo zhǒng bù duàn juã

昼夜勤修无懈倦,令三宝种不断绝,

suǒ xíng yí qiâ bái jìng fǎ xī yǐ huí xiàng rú lái dì

所行一切白净法,悉以回向如来地。

pú sà suǒ xiū zhîngshànhâng pǔ wãi chãng jiù zhū qún shēng

菩萨所修众善行,普为成就诸群生,

lìng qí pî àn miâ fán nǎo xiáng fú mï jūn chãngzhâng juã

令其破暗灭烦恼,降伏魔军成 正觉。

rú shì xiū xíng dã fï zhì shēn rù rú lái zhâng fǎ zàng

如是修行得佛智,深入如来正法藏,

wãi dà fǎ shī yǎn miào fǎ pì rú gān lù xī zhān sǎ

为大法师演妙法,譬如甘露悉沾洒。

cí bēi āi mǐn biàn yí qiâ zhîngshēng xīn hâng mǐ bù zhī

慈悲哀愍遍一切,众 生心行靡不知,

rú qí suǒ lâ wãi kāi chǎn wú liàng wú biān zhū fï fǎ

如其所乐为开阐,无量无边诸佛法。

jìn zhǐ ān xú rú xiàng wáng yǒng měng wú wâi yïu shī zǐ

进止安徐如象王,勇猛无畏犹师子,

bù dîng rú shān zhì rú hǎi yì rú dà yǔ chú zhîng râ

不动如山智如海,亦如大雨除众热。

shí fǎ huì pú sà shuō cǐ sîng yǐ rú lái huān xǐ dà zhîngfângxíng

时,法慧菩萨说此颂已,如来欢喜,大众奉行。